គោល​លទ្ធិ
និង​
សេចក្ដី​សញ្ញា
របស់​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​
មាន​នូវ​វិវរណៈ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​បាន​ប្រទាន​ដល់​យ៉ូសែប​ស៊្មីធ ជា​ព្យាការី ជាមួយ​នឹង​វិវរណៈ​ថែម​ទៀត​មក​ពី​ពួក​អ្នក​ស្នង​លោក ក្នុង​គណៈប្រធាន​ទី​១ នៃ​សាសនាចក្រ