Doktrina ir Sandoros

Doktrina ir Sandoros 

1 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniųjų neeilinės konferencijos, įvykusios Hairamo mieste, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio 1 d., metu (History of the Church, [Bažnyčios istorija], 1:221–224). Iki to laiko buvo gauta daug apreiškimų iš Viešpaties, ir jų surinkimas, kad būtų išleisti knygos pavidalu, buvo vienas pagrindinių klausimų, patvirtintų konferencijoje. Šis skyrius yra Viešpaties įvadas doktrinoms, sandoroms ir įsakymams, duotiems šiuo evangelijos laikotarpiu.
1–7 Įspėjimo balsas skamba visiems žmonėms; 8–16 Prieš antrąjį atėjimą eina atsimetimas ir nelabumas; 17–23 Džozefas Smitas pašauktas sugrąžinti į žemę Viešpaties tiesas ir galias; 24–33 Išleista Mormono Knyga, ir įkurta tikroji Bažnyčia; 34–36 Taika bus paimta nuo žemės; 37–39 Tyrinėkite šiuos įsakymus.
2 Skyrius
Ištrauka iš angelo Moronio žodžių, pasakytų pranašui Džozefui Smitui 1823 metų rugsėjo 21 d. vakarą, jam būnant savo tėvo namuose Mančesteryje, Niujorko valst., (History of the Church, 1:12). Moronis buvo paskutinysis ilgoje grandinėje istorikų, kurie sudarė metraštį, dabar pasaulyje žinomą kaip Mormono Knyga. (Palyginkite Malachijo 3:23–24; taip pat žr. DS 27:9; 110:13–16 ir 128:18).
1 Elija apreikš kunigystę; 2–3 Tėvams duoti pažadai pasodinti vaikų širdyse.
3 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1828 m. liepos mėn. dėl Mormono Knygos pradinės dalies, vadinamos Lehio knyga, vertimo rankraščio 116 puslapių praradimo. Šiuos puslapius pranašas nenorom patikėjo Martinui Harisui, kuris trumpą laiką tarnavo raštininku verčiant Mormono Knygą. Apreiškimas duotas per Urimus ir Tumimus (History of the Church, 1:21–23). (Žr. 10 skyrių.)
1–4 Viešpaties kelias – vienas amžinas ratas; 5–15 Džozefas Smitas privalo atgailauti arba praras vertimo dovaną; 16–20 Mormono Knyga išeina, kad išgelbėtų Lehio sėklą.
4 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą jo tėvui Džozefui Smitui vyresniajam Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. vasario mėn. (History of the Church, 1:28).
1–4 Šaunus tarnavimas gelbsti Viešpaties tarnus; 5–6 Dieviškos savybės padaro juos tinkamus tarnystei; 7 Dievo vertybių reikia siekti.
5 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. kovo mėn. Martino Hariso prašymu (History of the Church, 1:28–31).
1–10 Ši karta Viešpaties žodį gaus per Džozefą Smitą; 11–18 Trys liudytojai liudys apie Mormono Knygą; 19–20 Viešpaties žodis, kaip ir ankstesniais laikais, bus patvirtintas; 21–35 Martinas Harisas gali atgailauti ir būti vienas iš liudytojų.
6 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:32–35). 1829 m. balandžio 7 d. Oliveris Kauderis pradėjo savo kaip raštininko darbą, verčiant Mormono Knygą. Jis jau buvo gavęs dievišką apreiškimą apie tikrumą pranašo liudijimo apie plokšteles, ant kurių išraižytas Mormono Knygos metraštis. Pranašas per Urimus ir Tumimus pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį atsakymą.
1–6 Viešpaties lauko darbininkai gauna išgelbėjimą; 7–13 Nėra dovanos didesnės už išgelbėjimo dovaną; 14–27 Liudijimas apie tiesą ateina Dvasios galia; 28–37 Žvelkite į Kristų ir nuolat darykite gera.
7 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. balandžio mėn., kada jie per Urimus ir Tumimus pasiteiravo, ar Jonas, mylimasis mokinys, pasiliko kūne ar mirė. Apreiškimas yra paties Jono ant odos surašyto ir paslėpto metraščio vertimas (History of the Church, 1:35–36).
1–3 Jonas, mylimasis mokinys, gyvens, kol ateis Viešpats; 4–8 Petras, Jokūbas ir Jonas turi evangelijos raktus.
8 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:36–37). Verčiant Mormono Knygą, Oliveris, kuris tebetarnavo raštininku, rašydamas pagal pranašo diktavimą, panoro būti apdovanotas vertimo dovana. Viešpats į jo prašymą atsakė duodamas šį apreiškimą.
1–5 Apreiškimas ateina Šventosios Dvasios galia; 6–12 Dievo slėpinių pažinimas ir galia versti senovinius metraščius ateina per tikėjimą.
9 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 balandžio mėn. (History of the Church, 1:37–38). Oliveris raginamas būti kantrus ir tuo tarpu pasitenkinti rašymu pagal vertėjo diktavimą vietoje to, kad bandytų versti.
1–6 Dar reikės išversti kitus senovinius metraščius; 7–14 Mormono Knyga verčiama per studijavimą ir dvasinį patvirtinimą.
10 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1828 m. vasarą (History of the Church, 1:20–23). Jame Viešpats praneša Džozefui apie pakeitimus, kuriuos nelabi žmonės padarė 116-oje Lehio knygos (Mormono Knygoje) vertimo rankraščio puslapių. Šie rankraščio puslapiai dingo iš Martino Hariso, kuriam jie buvo laikinai patikėti, žinios (žr. 3 skyriaus įvadą). Pikto sumanymo esmė buvo sulaukti teksto, esančio pavogtuose puslapiuose, pakartotino vertimo ir tada diskredituoti vertėją, parodant pakeitimais sukurtus skirtumus. Tai, kad šis nelabas sumanymas buvo pradėtas piktojo, ir Viešpačiui buvo žinomas dar tada, kai Mormonas, senovės nefitų istorikas, sudarinėjo sukauptų plokštelių santrauką, parodyta Mormono Knygoje (žr. Mormono žodžiai 1:3–7).
1–26 Šėtonas kursto nelabus žmones priešintis Viešpaties darbui; 27–33 Jis siekia sunaikinti žmonių sielas; 34–52 Per Mormono Knygą evangelija pasklis tarp lamanitų ir visose tautose; 53–63 Viešpats tarp žmonių įkurs savo Bažnyčią ir savo evangeliją; 64–70 Atgailaujančius jis surinks į savo Bažnyčią ir paklusniuosius išgelbės.
11 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą jo broliui Hairumui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:39–46). Šis apreiškimas buvo gautas per Urimus ir Tumimus kaip atsakymas į Džozefo maldavimą ir teiravimąsi. Bažnyčios istorija sako, kad šis apreiškimas gautas po Aarono kunigystės sugrąžinimo.
1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–14 Ieškok išminties, šauk atgailą, pasitikėk Dvasia; 15–22 Laikykis įsakymų ir tyrinėk Viešpaties žodį; 23–27 Neneik apreiškimo ir pranašystės dvasios; 28–30 Tie, kurie priima Kristų, tampa Dievo sūnumis.
12 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džozefui Knaitui vyresniajam Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:47–48). Džozefas Knaitas patikėjo Džozefo Smito pareiškimais apie tai, kad šis turi Mormono Knygos plokšteles, ir apie tada vykusį vertimo darbą, ir keletą kartų Džozefui Smitui bei jo raštininkui suteikė materialinę pagalbą, kuri įgalino juos tęsti vertimą. Džozefui Knaitui prašant, pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo apreiškimą.
1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–9 Visi norintys ir tinkami gali padėti Viešpaties darbe.
13 Skyrius
Džozefo Smito ir Oliverio Kauderio įšventinimas į Aarono kunigystę ant Saskuehenos upės kranto, netoli Harmonio, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės 15 d. (History of the Church, 1:39–42). Įšventinimas atliktas angelo, kuris sakėsi esąs Jonas, tas pat, kuris Naujajame Testamente vadinamas Jonu Krikštytoju, rankomis. Angelas paaiškino, kad jis veikia, vadovaujamas senovės apaštalų Petro, Jokūbo ir Jono, kurie turi aukštesnės kunigystės, vadinamos Melchizedeko kunigyste, raktus. Džozefui ir Oliveriui buvo pažadėta, jog tinkamu metu jiems bus suteikta Melchizedeko kunigystė. (Žr. DS 27:7, 8, 12).
Suteikiami Aarono kunigystės raktai ir galios.
14 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Deividui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:48–50). Vitmerio šeima labai susidomėjo Mormono Knygos vertimu. Pranašas įsikūrė Piterio Vitmerio vyresniojo namuose, kur gyveno, kol buvo užbaigtas vertimo darbas ir gautos išeinančios knygos leidybinės teisės. Trys Vitmerio sūnūs, kurių kiekvienas gavo liudijimą apie darbo tikrumą, giliai susirūpino dėl savo asmeninės pareigos. Šis apreiškimas ir du kiti (15 ir 16 skyriai) duoti kaip atsakymas į užklausimą per Urimus ir Tumimus. Deividas Vitmeris vėliau tapo vienu iš trijų Mormono Knygos liudytojų.
1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–8 Amžinasis gyvenimas yra didžiausia iš Dievo dovanų; 9–11 Kristus sukūrė dangus ir žemę.
15 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džonui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:50). (Žr. 14 skyriaus įvadą). Žinia yra intymiai ir jaudinančiai asmeniška, kadangi Viešpats kalba apie tai, kas žinoma tik Džonui Vitmeriui ir jam pačiam. Vėliau Džonas Vitmeris tapo vienu iš aštuonių Mormono Knygos liudytojų.
1–2 Viešpaties ranka yra virš visos žemės; 3–6 Vertingiausia yra skelbti evangeliją ir gelbėti sielas.
16 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Piteriui Vitmeriui jaunesniajam Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:51). (Žr. 14 skyriaus įvadą). Vėliau Piteris Vitmeris jaunesnysis tapo vienu iš aštuonių Mormono Knygos liudytojų.
1–2 Viešpaties ranka yra virš visos žemės; 3–6 Vertingiausia yra skelbti evangeliją ir gelbėti sielas.
17 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui, Deividui Vitmeriui ir Martinui Harisui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn., dar prieš jiems pamatant išraižytas plokšteles, kuriose buvo Mormono Knygos metraštis (History of the Church, 1:52–57). Džozefas ir jo raštininkas Oliveris Kauderis iš Mormono Knygos plokštelių vertimo sužinojo, kad bus paskirti trys ypatingi liudytojai (žr. Etr 5:2–4; 2 Nef 11:3; 27:12). Oliveris Kauderis, Deividas Vitmeris ir Martinas Harisas pajuto įkvėptą troškimą būti trimis ypatingais liudytojais. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir, kaip atsakymas, per Urimus ir Tumimus buvo duotas šis apreiškimas.
1–4 Trys liudytojai tikėjimu pamatys plokšteles ir kitus šventus daiktus; 5–9 Kristus paliudija apie Mormono Knygos dieviškumą.
18 Skyrius
Apreiškimas pranašui Džozefui Smitui, Oliveriui Kauderiui ir Deividui Vitmeriui, duotas Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:60–64). Suteikiant Aarono kunigystę, buvo pažadėta, kad bus suteikta Melchizedeko kunigystė (žr. 13 skyriaus įvadą). Viešpats davė šį apreiškimą kaip atsakymą į maldavimą paaiškinti šį klausimą.
1–5 Raštai rodo, kaip įkurti Bažnyčią; 6–8 Pasaulis bręsta nedorybe; 9–16 Sielų vertė yra didžiulė; 17–25 Kad būtų išgelbėti, žmonės turi priimti Kristaus vardą; 26–36 Apreiškiami Dvylikos apaštalų pašaukimas ir misija; 37–39 Oliveris Kauderis ir Deividas Vitmeris turi surasti Dvylika; 40–47 Kad būtų išgelbėti, žmonės turi atgailauti, būti pakrikštyti ir laikytis įsakymų.
19 Skyrius
Apreiškimas, duotas per Džozefą Smitą Mančesteryje, Niujorko valst., 1830 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:72–74). Pranašas savo parašytoje istorijoje jį pristatė kaip „Dievo, o ne žmogaus, įsakymą Martinui Harisui, duotą to, kuris yra Amžinasis“ (History of the Church, 1:72).
1–3 Kristus turi visą galią; 4–5 Visi žmonės turi atgailauti arba kentėti; 6–12 Amžinoji bausmė yra Dievo bausmė; 13–20 Kristus kentėjo už visus, kad jie nekentėtų, jeigu atgailaus; 21–28 Skelbk atgailos evangeliją; 29–41 Skelbk gerąją naujieną.
20 Skyrius
Apreiškimas apie Bažnyčios organizaciją ir valdymą, 1830 m. balandžio mėn. duotas per pranašą Džozefą Smitą (History of the Church, 1:64–70). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, pranašas rašė: „Mes tai gavome iš jo [Jėzaus Kristaus], apreiškimo ir pranašystės dvasia; tai ne tik suteikė mums daug informacijos, bet taip pat nurodė tikslią dieną, kurią, pagal Jo valią ir įsakymą, turėtume imtis dar kartą organizuoti Jo Bažnyčią čia žemėje“ (History of the Church, 1:64).
1–16 Mormono Knyga įrodo paskutiniųjų dienų darbo dieviškumą; 17–28 Patvirtinamos sukūrimo, nuopolio, apmokėjimo ir krikšto doktrinos; 29–37 Duodami įstatymai apie atgailą, išteisinimą, pašventinimą ir krikštą; 38–67 Apibendrinamos vyresniųjų, kunigų, mokytojų ir diakonų pareigos; 68–74 Apreiškiamos narių pareigos, vaikų palaiminimas ir krikštijimo būdas; 75–84 Duodamos sakramento maldos ir įstatai, reguliuojantys narystę Bažnyčioje.
21 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. balandžio 6 d. (History of the Church, 1:74–79). Šis apreiškimas duotas, kai minėtą dieną Piterio Vitmerio vyresniojo namuose buvo organizuojama Bažnyčia. Dalyvavo šeši iki tada pakrikštyti žmonės. Šie asmenys vienbalsiai išreiškė norą ir pasiryžimą organizuotis, kaip Dievas įsakė (žr. 20 skyrių). Jie taip pat balsavo, kad priimtų ir palaikytų Džozefą Smitą jaunesnįjį ir Oliverį Kauderį Bažnyčios pirmininkaujančiais pareigūnais. Tada, uždėjęs rankas, Džozefas įšventino Oliverį Bažnyčios vyresniuoju, ir Oliveris panašiai įšventino Džozefą. Pateikę sakramentą, Džozefas ir Oliveris uždėjo rankas atskirai ant kiekvieno žmogaus, kad suteiktų Šventąją Dvasią ir kiekvieną jų patvirtintų Bažnyčios nariu.
1–3 Džozefas Smitas pašaukiamas regėtoju, vertėju, pranašu, apaštalu ir vyresniuoju; 4–8 Jo žodis vadovaus Sionės reikalui; 9–12 Šventieji tikės žodžiais, kuriuos jis kalba, įkvėptas Guodėjo.
22 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Mančesteryje, Niujorko valst., 1830 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:79–80). Šis apreiškimas Bažnyčiai duotas dėl to, kad kai kurie, krikštyti anksčiau, norėjo prisidėti prie Bažnyčios be pakartotino krikšto.
1 Krikštas yra naujoji ir nesibaigiančioji sandora; 2–4 Būtina, kad pakrikštytų įgaliotas asmuo.
23 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui, Hairumui Smitui, Samueliui H. Smitui, Džozefui Smitui vyresniajam ir Džozefui Knaitui vyresniajam Mančesteryje, Niujorko valst., 1830 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:80). Kadangi penki išvardinti asmenys karštai troško sužinoti savo individualias pareigas, pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį apreiškimą.
1–7 Šie vieni pirmųjų mokinių pašaukti pamokslauti, raginti ir stiprinti Bažnyčią.
24 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:101–103). Nors nuo Bažnyčios įkūrimo praėjo mažiau kaip keturi mėnesiai, persekiojimas pasidarė nuožmus, ir saugumo sumetimais vadovai turėjo dalinai slapstytis. Tuo metu ir duoti šie trys apreiškimai jiems sustiprinti, padrąsinti ir pamokyti.
1–9 Džozefas Smitas pašauktas versti, pamokslauti ir aiškinti Raštus; 10–12 Oliveris Kauderis pašauktas skelbti evangeliją; 13–19 Apreikštas įstatymas, susijęs su stebuklais, prakeiksmais, dulkių nusikratymu nuo kojų ir ėjimu be piniginės ar kelionmaišio.
25 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:103–104). (Žr. 24 skyriaus įvadą). Šis apreiškimas paskelbia Viešpaties valią Emai Smit, pranašo žmonai.
1–6 Ema Smit, išrinktoji ponia, pašaukta padėti savo vyrui ir jį paguosti; 7–11 Ji taip pat pašaukta rašyti, aiškinti Raštus ir rinkti himnus; 12–14 Viešpačiui teisiųjų giesmė yra malda; 15–16 Šiame apreiškime pateikti paklusnumo principai taikomi visiems.
26 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui, Oliveriui Kauderiui ir Džonui Vitmeriui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:104). (Žr. 24 skyriaus įvadą).
1 Jiems nurodyta tyrinėti Raštus ir pamokslauti; 2 Patvirtintas bendro sutikimo įstatymas.
27 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. rugpjūčio mėn. (History of the Church, 1:106–108). Ruošdamasis religiniam susirinkimui, kuriame turėjo būti pateikiamas duonos ir vyno sakramentas, Džozefas išėjo vyno. Jis susitiko dangišką pasiuntinį ir gavo šį apreiškimą, kurio dalis buvo užrašyta tuomet, o likusi dalis – rugsėjo mėnesį. Dabar Bažnyčios sakramento susirinkimuose vietoje vyno vartojamas vanduo.
1–4 Nustatyti simboliai, vartotini priimant sakramentą; 5–14 Kristus ir visų evangelijos laikotarpių jo tarnai turi priimti sakramentą; 15–18 Apsiginkluokite visais Dievo ginklais.
28 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. rugsėjo mėn. (History of the Church, 1:109–111). Bažnyčios narys Hairamas Peidžas turėjo tam tikrą akmenį ir pareiškė jo pagalba gaunąs apreiškimus dėl Sionės statymo ir Bažnyčios tvarkos. Keletą narių suklaidino šie pareiškimai; tai neigiamai paveikė net Oliverį Kauderį. Prieš pat numatytą konferenciją pranašas šiuo klausimu stropiai teiravosi Viešpaties, ir jam atėjo šis apreiškimas.
1–7 Džozefas Smitas turi slėpinių raktus, ir tik jis gauna apreiškimus Bažnyčiai; 8–10 Oliveris Kauderis turi skelbti lamanitams; 11–16 Šėtonas apgavo Hairamą Peidžą ir davė jam klaidingus apreiškimus.
29 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą šešių vyresniųjų akivaizdoje, Fajete, Niujorko valst., 1830 m. rugsėjo mėn. (History of the Church, 1:111–115). Šis apreiškimas buvo duotas kažkiek dienų prieš konferenciją, prasidėjusią 1830 m. rugsėjo 26 d.
1–8 Kristus renka savo išrinktuosius; 9–11 Jo atėjimas pradeda Tūkstantmetį; 12–13 Dvylika teis visą Izraelį; 14–21 Prieš antrąjį atėjimą bus ženklai, marai ir sunaikinimai; 22–28 Po Tūkstantmečio bus paskutinysis prikėlimas ir galutinis teismas; 29–35 Viešpačiui viskas yra dvasiška; 36–39 Velnias ir jo pulkai buvo išmesti iš dangaus, kad gundytų žmogų; 40–45 Nuopolis ir apmokėjimas atneša išgelbėjimą; 46–50 Maži vaikai išpirkti per apmokėjimą.
30 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Deividui Vitmeriui, Piteriui Vitmeriui jaunesniajam ir Džonui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. rugsėjo mėn. po trijų dienų konferencijos, vykusios Fajete, bet dar prieš išsiskirstant Bažnyčios vyresniesiems (History of the Church, 1:115–116). Iš pradžių ši medžiaga buvo išspausdinta kaip trys apreiškimai; į vieną skyrių pranašas tai sujungė 1835 metų Doktrinos ir Sandorų leidimui.
1–4 Deividas Vitmeris drausminamas už tai, kad netarnauja stropiai; 5–8 Piteris Vitmeris jaunesnysis turi lydėti Oliverį Kauderį į misiją pas lamanitus; 9–11 Džonas Vitmeris pašaukiamas skelbti evangelijos.
31 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Tomui B. Maršui 1830 m. rugsėjo mėn. (History of the Church, 1:115–117). Tai vyko tuoj po Bažnyčios konferencijos (žr. DS 30 skyriaus įvadą). Anksčiau tą mėnesį Tomas B. Maršas buvo pakrikštytas ir dar prieš šį apreiškimą įšventintas Bažnyčios vyresniuoju.
1–6 Tomas B. Maršas pašauktas pamokslauti evangeliją ir užtikrinamas dėl savo šeimos gerovės; 7–13 Jam patariama būti kantriam, visada melstis ir sekti Guodėją.
32 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Parliui P. Pratui ir Zibai Pitersonui 1830 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:118–120). Vyresnieji buvo didžiai susidomėję ir susirūpinę lamanitais; apie jiems išpranašautas palaimas Bažnyčia sužinojo iš Mormono Knygos. Todėl buvo meldžiamasi, kad Viešpats atskleistų savo valią dėl to, ar tuomet reikėjo siųsti vyresniuosius į indėnų gentis Vakaruose. Tada ir buvo gautas šis apreiškimas.
1–3 Parlis P. Pratas ir Ziba Pitersonas pašaukti pamokslauti lamanitams ir lydėti Oliverį Kauderį ir Piterį Vitmerį jaunesnįjį; 4–5 Jie turi melstis, kad suprastų Raštus.
33 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Ezrai Teirui ir Nortropui Svytui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:126–127). Užrašydamas šį apreiškimą pranašas tvirtino, kad „Viešpats visada pasiruošęs pamokyti tokius, kurie stropiai ieško su tikėjimu“ (History of the Church, 1:126).
1–4 Darbininkai pašaukti skelbti evangeliją vienuoliktą valandą; 5–6 Bažnyčia įkurta, ir reikia surinkti išrinktuosius; 7–10 Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė; 11–15 Bažnyčia pastatyta ant evangelijos uolos; 16–18 Pasiruoškite Jaunikio atėjimui.
34 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Orsonui Pratui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. lapkričio 4 d. (History of the Church, 1:127–128). Tuomet broliui Pratui buvo devyniolika metų. Prieš šešias savaites jis buvo atverstas ir pakrikštytas, pirmą kartą išgirdęs sugrąžintos evangelijos skelbimą iš savo vyresniojo brolio Parlio P. Prato. Šis apreiškimas gautas Piterio Vitmerio vyresniojo namuose.
1–4 Per apmokėjimą ištikimieji tampa Dievo sūnumis; 5–9 Evangelijos skelbimas ruošia kelią antrajam atėjimui; 10–12 Pranašystė ateina Šventosios Dvasios galia.
35 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Fajete ar jo apylinkėse, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:128–131). Tuo metu pranašas beveik kasdien buvo užsiėmęs Biblijos vertimu. Vertimas buvo pradėtas anksčiausiai 1830 m. birželio mėn., ir Oliveris Kauderis, ir Džonas Vitmeris tarnavo raštininkais. Kadangi tuomet jie buvo pašaukti kitoms pareigoms, Sidnis Rigdonas pagal dievišką nurodymą buvo pašauktas tarnauti pranašo raštininku šiame darbe (žr. 20 eilutę). Užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Gruodžio mėnesį Sidnis Rigdonas atvyko [iš Ohajo] pasiteirauti Viešpaties, ir su juo atvyko Edvardas Partridžas… Netrukus po šių dviejų brolių atvykimo, Viešpats taip kalbėjo“ (History of the Church, 1:128).
1–2 Kaip žmonės gali tapti Dievo sūnumis; 3–7 Sidnis Rigdonas pašauktas krikštyti ir suteikti Šventąją Dvasią; 8–12 Ženklai ir stebuklai daromi tikėjimu; 13–16 Viešpaties tarnai kuls tautas Dvasios galia; 17–19 Džozefas Smitas turi slėpinių raktus; 20–21 Išrinktieji išlaikys Viešpaties atėjimo dieną; 22–27 Izraelis bus išgelbėtas.
36 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Edvardui Partridžui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:131). (Žr. 35 skyriaus įvadą). Pranašas sakė, kad Edvardas Partridžas „buvo dievotumo modelis ir vienas iš Viešpaties didžių vyrų“ (History of the Church, 1:128).
1–3 Sidnio Rigdono ranka Viešpats uždeda savo ranką ant Edvardo Partridžo; 4–8 Kiekvienas vyras, kuris priima evangeliją ir kunigystę, turi būti pašauktas eiti ir pamokslauti.
37 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:139). Čia pateiktas pirmas įsakymas dėl susirinkimo šiuo evangelijos laikotarpiu.
1–4 Šventieji šaukiami susirinkti Ohajyje.
38 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio 2 d. (History of the Church, 1:140–143). Apreiškimas gautas Bažnyčios konferencijos metu.
1–6 Viską sukūrė Kristus; 7–8 Jis yra tarp savo šventųjų, ir šie netrukus jį pamatys; 9–12 Visas kūnas priešais jį yra sugedęs; 13–22 Jis laikė pažado žemę savo šventiesiems laike ir amžinybėje; 23–27 Šventiesiems įsakyta, kad jie būtų viena ir vertintų vienas kitą kaip brolį; 28–29 Išpranašauti karai; 30–33 Šventiesiems bus suteikta galia iš aukštybių, ir jie eis į visas tautas; 34–42 Bažnyčiai įsakyta rūpintis vargšais ir beturčiais, ir siekti amžinybės turtų.
39 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džeimsui Kovilui Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio 5 d. (History of the Church, 1:143–145). Džeimsas Kovilas, kuris apie 40 metų buvo baptistų dvasininkas, sudarė sandorą su Viešpačiu, kad paklus bet kokiam įsakymui, kurį Viešpats jam duos per pranašą Džozefą Smitą.
1–4 Šventieji turi galią tapti Dievo sūnumis; 5–6 Priimti evangeliją – reiškia priimti Kristų; 7–14 Džeimsui Kovilui įsakyta priimti krikštą ir darbuotis Viešpaties vynuogyne; 15–21 Viešpaties tarnai prieš antrąjį atėjimą turi skelbti evangeliją; 22–24 Tie, kurie priima evangeliją, bus surinkti laike ir amžinybėje.
40 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio mėn. (History of the Church, 1:145). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, pranašas rašė: „Kadangi Džeimsas Kovilas atmetė Viešpaties žodį ir sugrįžo prie savo ankstesnių principų ir žmonių, Viešpats davė man ir Sidniui Rigdonui šį apreiškimą“ (History of the Church, 1:145).
1–3 Persekiojimų baimė ir pasaulio rūpesčiai sukelia evangelijos atmetimą.
41 Skyrius
Apreiškimas, duotas Bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario 4 d. (History of the Church, 1:146–147). Bažnyčios Kirtlando skyrius tuo metu sparčiai gausėjo. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Nariai … stengėsi vykdyti Dievo valią, kiek ją žinojo; vienok tarp jų vogčiomis įsiskverbė kai kurios keistos mintys ir klaidinančios dvasios … [ir] štai, ką Viešpats pasakė Bažnyčiai“ (History of the Church, 1:146–147).
1–3 Vyresnieji Bažnyčią valdys apreiškimo dvasia; 4–6 Tikrieji mokiniai gaus Viešpaties įstatymą ir jo laikysis; 7–12 Edvardas Partridžas įvardintas kaip Bažnyčios vyskupas.
42 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario 9 d. (History of the Church, 1:148–154). Jis buvo gautas dvylikos vyresniųjų akivaizdoje, kad išsipildytų Viešpaties duotas pažadas „Ohajyje duosiu įstatymą“ (žr. DS 38:32). Pranašas šį apreiškimą apibūdina kaip tokį, „kuris apima Bažnyčios įstatymą“ (History of the Church, 1:148).
1–10 Vyresnieji pašaukiami skelbti evangeliją, krikštyti atsivertusiuosius ir statyti Bažnyčią; 11–12 Jie turi būti pašaukti ir įšventinti, ir turi mokyti evangelijos principų, užrašytų Raštuose; 13–17 Jie turi mokyti ir pranašauti Dvasios galia; 18–29 Šventiesiems įsakoma nežudyti, nevogti, nemeluoti, negašlauti, nesvetimauti ir nekalbėti pikta prieš kitus; 30–39 Duodami įstatymai apie turto pašventimą; 40–42 Pasmerkiami išdidumas ir tinginystė; 43–52 Ligoniai turi būti gydomi patarnavimais ir tikėjimu; 53–60 Bažnyčią valdo Raštai, ir juos reikia skelbti pasauliui; 61–69 Bus apreikšti Naujosios Jeruzalės vieta ir karalystės slėpiniai; 70–73 Pašvęstas turtas turi būti panaudojamas Bažnyčios pareigūnams remti; 74–93 Duodami įstatymai apie ištvirkavimą, svetimavimą, žudymą, vogimą bei nuodėmių išpažinimą.
43 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario mėn. (History of the Church, 1:154–156). Tuo metu kai kuriuos Bažnyčios narius trikdė žmonės, apsišaukę apreiškėjais. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį pranešimą, skirtą Bažnyčios vyresniesiems. Pirmoji dalis susijusi su Bažnyčios valdymo dalykais; kitoje dalyje pateiktas įspėjimas, kurį vyresnieji turi paskelbti žemės tautoms.
1–7 Apreiškimai ir įsakymai ateina tik per tą, kuris paskirtas; 8–14 Šventieji pašventinami, kai priešais Viešpatį elgiasi su visu šventumu; 15–22 Vyresnieji siunčiami šaukti atgailą ir paruošti žmones didžiai Viešpaties dienai; 23–28 Viešpats šaukia žmones savo balsu ir per gamtos jėgas; 29–35 Ateis Tūkstantmetis ir Šėtono surišimas.
44 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. vasario mėn. pabaigoje (History of the Church, 1:157). Paklusdama čia pateiktam reikalavimui, Bažnyčia numatė surengti konferenciją ateinančio birželio mėnesio pradžioje.
1–3 Vyresnieji turi susirinkti į konferenciją; 4–6 Jie turi organizuotis pagal šalies įstatymus ir rūpintis vargšais.
45 Skyrius
Apreiškimas, duotas bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 7 d. (History of the Church, 1:158–163). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Šiame bažnyčios amžiuje … buvo išleista ir platinama … daug klaidingų pranešimų … ir kvailų pasakojimų , … siekiant neleisti žmonėms susipažinti su šiuo darbu ar priimti tikėjimą … Bet šventųjų džiaugsmui, … štai ką gavau“ (History of the Church, 1:158).
1–5 Kristus yra mūsų užtarėjas pas Tėvą; 6–10 Evangelija yra pasiuntinys, siųstas kelio paruošti priešais Viešpatį; 11–15 Henochą ir jo broliją Viešpats priėmė pas save; 16–23 Kristus apreiškė savo atėjimo ženklus, kokius juos nurodė ant Alyvų kalno; 24–38 Evangelija bus sugrąžinta, pasibaigs kitataučių laikai, ir naikinanti liga padengs šalį; 39–47 Antrąjį atėjimą lydės ženklai, stebuklai ir prikėlimas; 48–53 Kristus stovės ant Alyvų kalno, ir žydai pamatys žaizdas jo rankose ir kojose; 54–59 Tūkstantmetyje viešpataus Viešpats; 60–62 Pranašui nurodyta pradėti Naujojo Testamento vertimą, per kurį bus atskleista svarbi informacija; 63–75 Šventiesiems įsakyta susirinkti ir statyti Naująją Jeruzalę, į kurią ateis žmonės iš visų tautų.
46 Skyrius
Apreiškimas, duotas Bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 8 d. (History of the Church, 1:163–165). Šiuo ankstyvuoju Bažnyčios laikotarpiu vieningas Bažnyčios susirinkimų vedimo modelis dar nebuvo susiformavęs. Tačiau tapo beveik įprasta į sakramento susirinkimus ir kitus Bažnyčios susiėjimus įsileisti tik narius ir uolius besidominčiuosius. Šis apreiškimas išreiškia Viešpaties valią dėl vadovavimo susirinkimams ir jų vedimo.
1–2 Vyresnieji turi vesti susirinkimus pagal Šventosios Dvasios vadovavimą; 3–6 Ieškantys tiesos turėtų būti įleidžiami į sakramento susirinkimus; 7–12 Prašykite Dievą ir siekite dvasinių dovanų; 13–26 Išvardinamos kai kurios iš šių dovanų; 27–33 Bažnyčios vadovams duota galia įžvelgti Dvasios dovanas.
47 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 8 d. (History of the Church, 1:166). Iki tol Bažnyčios istorikas ir raštininkas buvo Oliveris Kauderis. Džonas Vitmeris nesiekė istoriko pareigų, bet paprašytas tarnauti šiose pareigose, jis atsakė, kad paklus Viešpaties valiai šiuo klausimu. Jis jau buvo tarnavęs pranašo sekretoriumi užrašant daugelį apreiškimų, gautų Niujorko valstijos Fajeto krašte.
1–4 Džonas Vitmeris paskiriamas vesti Bažnyčios istoriją ir raštininkauti pranašui.
48 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:166–167). Pranašas teiravosi Viešpaties, kaip derėtų įsigyti žemes šventiesiems apgyvendinti. Tai buvo svarbu, kadangi Bažnyčios nariai vyko iš rytinių Jungtinių Valstijų, paklusdami Viešpaties įsakymui, kad jie turi susirinkti Ohajyje (žr. DS 37:1–3; 45:64).
1–3 Šventieji Ohajyje turi pasidalinti savo žemėmis su savo broliais; 4–6 Šventieji turi pirkti žemes, statyti miestą ir klausyti savo pirmininkaujančių pareigūnų patarimo.
49 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sidniui Rigdonui, Parliui P. Pratui ir Lymanui Kopliui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:167–169). (Kai kurie istoriniai šaltiniai kaip šio apreiškimo datą nurodo 1831 m. gegužės mėn.) Lymanas Koplis priėmė evangeliją, bet vis dar laikėsi kai kurių šeikerių (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Jungtinė Tikinčiųjų Antruoju Kristaus Pasirodymu Bendrija]), kuriems jis anksčiau priklausė, mokymų. Tarp kita ko, šeikeriai tikėjo, kad Kristaus antrasis atėjimas jau įvyko ir kad jis pasirodė moters, Anos Ly, pavidalu; krikštas vandeniu buvo laikomas nebūtinu; buvo draudžiama valgyti kiaulieną, ir daugelis iš viso nevalgė mėsos; ir celibatinis gyvenimo būdas buvo vertinamas aukščiau už santuoką. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Kad geriau suprasčiau šį klausimą, aš pasiteiravau Viešpaties ir štai ką gavau“ (History of the Church, 1:167). Apreiškimas paneigė kai kuriuos pagrindinius šeikerių grupės mokymus. Anksčiau paminėti broliai nuvežė apreiškimo kopiją į šeikerių bendruomenę (šalia Klivlendo, Ohajo valst.) ir jį visą perskaitė jiems, bet jis buvo atmestas.
1–7 Kristaus atėjimo diena ir valanda liks nežinoma, kol jis ateis; 8–14 Kad gautų išgelbėjimą, žmonės turi atgailauti, tikėti evangeliją ir paklusti apeigoms; 15–16 Santuoka yra paskirta Dievo; 17–21 Mėsą valgyti leidžiama; 22–28 Prieš antrąjį atėjimą Sionė klestės, ir lamanitai žydės kaip rožė.
50 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:170–173). Pranašas pareiškia, kad kai kurie vyresnieji nesuprato skirtingų žemėje pasklidusių dvasių pasireiškimų ir kad šis apreiškimas duotas kaip atsakymas į jo konkretų užklausimą šia tema. Vadinamieji dvasiniai fenomenai tarp narių nebuvo naujiena, ir kai kurie jų sakėsi gauną regėjimus ir apreiškimus.
1–5 Daug klaidinančių dvasių yra pasklidę žemėje; 6–9 Vargas veidmainiams ir tiems, kurie iškirsti iš Bažnyčios; 10–14 Vyresnieji turi skelbti evangeliją Dvasia; 15–22 Tiek skelbėjai, tiek ir klausytojai turi būti apšviesti Dvasia; 23–25 Tai, kas neugdo, yra ne iš Dievo; 26–28 Viskas priklauso ištikimiesiems; 29–36 Į išskaistintųjų maldas atsakoma; 37–46 Kristus yra Gerasis Ganytojas ir Izraelio Uola.
51 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Tompsone, Ohajo valst., 1831 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:173–174). Tuo metu iš rytinių valstijų migruojantys šventieji pradėjo atvykti į Ohają, ir reikėjo imtis konkrečių priemonių jiems apgyvendinti. Kadangi ši užduotis visų pirma priklausė vyskupo pareigybei, vyskupas Edvardas Partridžas prašė nurodymų šiuo klausimu, ir pranašas pasiteiravo Viešpaties.
1–8 Edvardas Partridžas paskiriamas tvarkyti prievaizdavimus ir turtą; 9–12 Šventieji turi sąžiningai elgtis vieni su kitais ir gauti vienodai; 13–15 Jie turi įkurti vyskupo sandėlį ir organizuoti turtą pagal Viešpaties įstatymą; 16–20 Ohajas turi būti laikina susirinkimo vieta.
52 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniesiems Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio 7 d. (History of the Church, 1:175–179). Kirtlande buvo surengta konferencija, prasidėjusi birželio 3 dieną ir pasibaigusi birželio 6 dieną. Šioje konferencijoje buvo atlikti pirmieji pavieniai įšventinimai į aukštojo kunigo pareigybę; buvo įžvelgti kai kurie klaidingų ir klaidinančių dvasių pasireiškimai, ir jos buvo papeiktos.
1–2 Kitą konferenciją paskirta surengti Misūrio valst.; 3–8 Kai kurie vyresnieji paskirti keliauti drauge; 9–11 Vyresnieji turi mokyti to, ką užrašė apaštalai ir pranašai; 12–21 Tie, kurie apšviesti Dvasios, neša gyriaus ir išminties vaisius; 22–44 Kai kurie vyresnieji paskirti, kad keliaudami į konferenciją Misūrio valstijoje skelbtų evangeliją.
53 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Aldžernonui Sidniui Gilbertui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:179–180). Sidnio Gilberto prašymu pranašas pasiteiravo Viešpaties dėl brolio Gilberto darbo ir paskyrimo Bažnyčioje.
1–3 Sidnio Gilberto pašaukimas ir išrinkimas Bažnyčioje – būti išventintu vyresniuoju; 4–7 Jis taip pat turi tarnauti vyskupo įgaliotiniu.
54 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Njuelui Knaitui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:180–181). Bažnyčios nariai Tompsono (Ohajo valst.) skyriuje nesutarė turto pašventimo klausimais. Pasireiškė savanaudiškumas bei godumas, ir Lemanas Koplis sulaužė sandorą pašvęsti savo didelį ūkį atvykstančių iš Kolzvilio (Niujorko valst.) šventųjų paveldui. Ezra Teiris taip pat dalyvavo ginče. Dėl to Njuelas Knaitas (Tompsono skyriaus prezidentas) ir kiti vyresnieji atėjo pas pranašą, klausdami kaip pasielgti. Pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį apreiškimą. (Žr. 56 skyrių, kur aprašytas šio reikalo tęsinys).
1–6 Kad pelnytų pasigailėjimą, šventieji privalo laikytis evangelijos sandoros; 7–10 Jie privalo būti kantrūs varge.
55 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Viljamui V. Felpsui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:184–186). Spaustuvininkas Viljamas V. Felpsas, ir jo šeima ką tik atvyko į Kirtlandą, ir pranašas teiravosi Viešpaties apie jį.
1–3 V. V. Felpsas pašauktas ir išrinktas, kad būtų pakrikštytas, įšventintas vyresniuoju ir skelbtų evangeliją; 4 Taip pat jis turi rašyti knygas Bažnyčios mokyklų vaikams; 5–6 Jis turi keliauti į Misūrio valst., kuri bus jo darbo rajonas.
56 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:186–188). Ezra Teiris, kuris buvo paskirtas keliauti į Misūrio valst. su Tomu B. Maršu (žr. DS 52:22) negalėjo pradėti savo misijos, kai tuo tarpu antrasis buvo pasiruošęs. Vyresnysis Teiris buvo nepasiruošęs išvykti savo kelionėn, kadangi buvo įsivėlęs į problemas Tompsone, Ohajo valst. (žr. DS 54 skyriaus įvadą). Viešpats atsakė į pranašo pasiteiravimą šiuo klausimu, duodamas šį apreiškimą.
1–2 Kad gautų išgelbėjimą, šventieji turi imti savo kryžių ir sekti Viešpačiu; 3–13 Viešpats įsako ir atšaukia įsakymą, ir nepaklusnieji išmetami; 14–17 Vargas turtingiesiems, kurie nepadės vargšams, ir vargas vargšams, kurių širdys nesudužusios; 18–20 Palaiminti tyraširdžiai vargšai, nes jie paveldės žemę.
57 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sionėje, Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. liepos 20 dieną (History of the Church, 1:189–190). Paklusdami Viešpaties įsakymui (žr. DS 52 skyrių), vyresnieji atkeliavo iš Kirtlando į Misūrio valstiją, patyrę daugybę įvairių išgyvenimų ir šiokį tokį pasipriešinimą. Mąstydamas apie lamanitų būseną ir civilizuotumo, gerų manierų bei religijos stoką apskritai tarp žmonių, pranašas sušuko: „Kada gi dykuma žydės kaip rožė? Kada gi Sionė bus įtvirtinta savo šlovėje ir kur stovės tavoji šventykla, į kurią ateis visos tautos paskutinėmis dienomis?“ (History of the Church, 1:189). Paskui jis gavo šį apreiškimą.
1–3 Independensas Misūrio valstijoje yra vieta Sionės miestui ir šventyklai; 4–7 Tame krašte šventieji turi pirkti žemes ir gauti paveldą; 8–16 Sidnis Gilbertas turi įsteigti parduotuvę, V. V. Felpsas turi būti spaustuvininkas, o Oliveris Kauderis turi redaguoti medžiagą spausdinimui.
58 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sionėje, Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 1 d. (History of the Church, 1:190–195). Per pirmąjį šabą po pranašo ir jo bendrakeleivių atvykimo į Džeksono apygardą, Misūrio valst., buvo surengta religinė sueiga ir krikštu priimti du nariai. Per tą savaitę atvyko kai kurie Kolzvilio šventieji iš Tompsono skyriaus ir kiti (žr. DS 54 skyrių). Daugelis troško sužinoti Viešpaties valią jiems naujojoje surinkimo vietoje.
1–5 Tie, kurie ištvers suspaudimą, bus apvainikuoti šlove; 6–12 Šventieji turi pasiruošti Avinėlio vestuvėms ir Viešpaties vakarienei; 13–18 Vyskupai yra Izraelio teisėjai; 19–23 Šventieji turi paklusti šalies įstatymams; 24–29 Žmonės savo valios laisvę turėtų naudoti geradarystei; 30–33 Viešpats įsako ir atšaukia įsakymą; 34–43 Kad atgaila būtų tikra, žmonės privalo išpažinti ir palikti savo nuodėmes; 44–58 Šventieji turi nupirkti savo paveldą ir susirinkti Misūrio valst.; 59–65 Evangelija turi būti skelbiama kiekvienam kūriniui.
59 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sionėje, Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 7 d. (History of the Church, 1:196–201). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, pranašas aprašo Sionės žemę, kurioje tuomet buvo susirinkę žmonės. Pagal Viešpaties nurodymą pašvęsta žemė ir pašventintas sklypas būsimai šventyklai. Viešpats šiuos įsakymus visų pirma taiko šventiesiems Sionėje.
1–4 Ištikimi šventieji Sionėje bus palaiminti; 5–8 Jie turi mylėti Viešpatį, jam tarnauti ir laikytis jo įsakymų; 9–19 Laikydami Viešpaties dieną šventa, šventieji yra palaiminami laikinai ir dvasiškai; 20–24 Teisiesiems pažadėta ramybė šiame pasaulyje ir amžinasis gyvenimas ateinančiame pasaulyje.
60 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 8 d. (History of the Church, 1:201–202). Šiuo atveju vyresnieji, kurie buvo paskirti grįžti į rytus, norėjo sužinoti, kaip jie turėtų tai padaryti bei kuriuo keliu ir būdu jie turėtų keliauti.
1–9 Vyresnieji turi skelbti evangeliją nelabųjų susirinkimuose; 10–14 Jie neturi dykai leisti laiko ar užkasti savo talentus; 15–17 Jie gali nusiplauti kojas kaip liudijimą prieš tuos, kurie atmeta evangeliją.
61 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą ant Misūrio upės kranto, Makilveins Bende, 1831 m. rugpjūčio 12 dieną. (History of the Church, 1:202–205). Keliaudami atgal į Kirtlandą, pranašas ir dešimt vyresniųjų leidosi Misūrio upe kanojomis. Trečiąją kelionės dieną jie patyrė daug pavojų. Vyresnysis Viljamas V. Felpsas dienos metu regėjime matė naikintoją, lakiojantį galioje vandenų veidu.
1–12 Viešpats paskyrė daug sunaikinimų ant vandenų; 13–22 Jonas prakeikė vandenis, ir naikintojas lakioja jų veidu; 23–29 Kai kurie turi galią įsakinėti vandenims; 30–35 Vyresnieji turi keliauti po du ir skelbti evangeliją; 36–39 Jie turi pasiruošti Žmogaus Sūnaus atėjimui.
62 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą ant Misūrio upės kranto, Čaritone, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 13 d. (History of the Church, 1:205–206). Tą dieną pranašas ir jo grupė, kurie keliavo iš Independenso į Kirtlandą, sutiko keletą vyresniųjų, keliavusių į Sionės žemę, ir po džiaugsmingų pasisveikinimų buvo gautas šis apreiškimas.
1–3 Liudijimai užrašomi danguje; 4–9 Vyresnieji turi keliauti ir skelbti savo nuožiūra bei pagal Dvasios nurodymus.
63 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje (History of the Church, 1:206–211). Pranašas, Sidnis Rigdonas ir Oliveris Kauderis rugpjūčio 27 dieną po savo kelionės į Misūrio valstiją atvyko į Kirtlandą. Prieš užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Šiomis Bažnyčios kūdikystės dienomis buvo didelis troškimas gauti Viešpaties žodį dėl kiekvieno dalyko, kaip nors susijusio su mūsų išgelbėjimu; ir kadangi Sionės žemė dabar buvo aktualiausias laikinasis dalykas, aš pasiteiravau Viešpaties tolesnės informacijos apie šventųjų surinkimą ir žemės pirkimą bei kitus reikalus“ (History of the Church, 1:207).
1–6 Nelabuosius ištiks rūstybės diena; 7–12 Ženklai ateina tikėjimu; 13–19 Svetimaujantys širdimi išsižadės tikėjimo ir bus įmesti į ugnies ežerą; 20 Ištikimieji gaus paveldą atmainytoje žemėje; 21 Įvykių ant Atmainymo kalno visas aprašymas dar nėra apreikštas; 22–23 Karalystės slėpiniai atskleidžiami paklusniesiems; 24–31 Paveldai Sionėje turi būti nupirkti; 32–35 Viešpats paskiria karus, ir nelabieji žudo nelabuosius; 36–48 Šventieji turi susirinkti Sionėje ir parūpinti pinigų jai pastatyti; 49–54 Antrojo atėjimo, prisikėlimo ir Tūkstantmečio metu ištikimiesiems užtikrinti palaiminimai; 55–58 Dabar yra įspėjimo diena; 59–66 Viešpaties vardą vartoja tuščiai tie, kurie jį vartoja nebūdami įgalioti.
64 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniesiems Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. rugsėjo 11 d. (History of the Church, 1:211–214). Pranašas ruošėsi išvykti į Hairamą, Ohajo valst., kad vėl grįžtų prie Biblijos vertimo, kuris buvo atidėtas į šalį, kol jis buvo Misūrio valstijoje. Grupė brolių, kuriems buvo įsakyta keliauti į Sionę (Misūrio valst.), uoliai ruošėsi išvykti spalio mėnesį. Tuo užimtu metu buvo gautas šis apreiškimas.
1–11 Šventiesiems įsakyta atleisti vienas kitam, nes kitaip juose liks didesnė nuodėmė; 12–22 Neatgailaujantys turi būti atvesti priešais bažnyčią; 23–25 Mokantis dešimtinę nebus sudegintas Viešpaties atėjimo metu; 26–32 Šventieji įspėjami, kad neturėtų skolų; 33–36 Maištaujantys bus iškirsti iš Sionės; 37–40 Bažnyčia teis tautas; 41–43 Sionė klestės.
65 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. spalio mėn. (History of the Church, 1:218). Pranašas šį apreiškimą priskiria prie maldų.
1–2 Dievo karalystės raktai įteikti žmogui žemėje, ir evangelijos reikalas triumfuos; 3–6 Tūkstantmečio dangaus karalystė ateis ir susijungs su Dievo karalyste žemėje.
66 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oreindže, Ohajo valst., 1831 m. spalio 25 d. (History of the Church, 1:219–221). Tai buvo svarbios konferencijos pirmoji diena. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Viljamo E. Maklelino prašymu aš pasiteiravau Viešpaties ir štai ką gavau“ (History of the Church, 1:220).
1–4 Nesibaigianti sandora yra evangelijos pilnatvė; 5–8 Vyresnieji turi pamokslauti, liudyti ir samprotauti su žmonėmis; 9–13 Ištikimas bažnytinis tarnavimas užtikrina amžinojo gyvenimo paveldą.
67 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio mėn. (History of the Church, 1:224–225). Tai įvyko per neeilinę konferenciją. Buvo svarstoma bei užsiimama iš Viešpaties per pranašą jau gautų apreiškimų išleidimu (žr. DS 1 skyriaus įvadą). Buvo nuspręsta, kad Oliveris Kauderis ir Džonas Vitmeris turi pasiimti apreiškimų rankraščius į Independensą, kur V. V. Felpsas išleistų juos kaip „Book of Commandments“ (Įsakymų Knygą). Daugelis brolių iškilmingai paliudijo, kad tuo metu išleidimui surinkti apreiškimai iš tiesų yra tikri, kaip paliudijo ant jų išlieta Šventoji Dvasia. Pranašas rašo, kad po to, kai buvo gautas apreiškimas, žinomas kaip 1 skyrius, kilo šiokių tokių neigiamų atsiliepimų dėl apreiškimuose vartotos kalbos. Tada atėjo šis apreiškimas.
1–3 Viešpats girdi maldas ir stebi savo vyresniuosius; 4–9 Jis meta iššūkį išmintingiausiam žmogui parašyti apreiškimą, prilygstantį bent menkiausiam iš Jo apreiškimų; 10–14 Ištikimi vyresnieji bus atgaivinti Dvasia ir matys Dievo veidą.
68 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio mėnesį Orsono Haido, Luko S. Džonsono, Laimano J. Džonsono ir Viljamo E. Maklelino prašymu (History of the Church, 1:227–229). Nors šis apreiškimas duotas kaip atsakymas į meldimą, norint sužinoti Viešpaties mintis dėl minėtų vyresniųjų, daug iš to, kas pasakyta, tinka visai Bažnyčiai.
1–5 Vyresniųjų žodžiai, kada jie įkvėpti Šventosios Dvasios, yra Raštai; 6–12 Vyresnieji turi pamokslauti ir krikštyti, ir tikrus tikinčiuosius lydės ženklai; 13–24 Pirmagimis tarp Aarono sūnų, vadovaujamas Pirmosios Prezidentūros, gali tarnauti Pirmininkaujančiu Vyskupu (tai yra, turėti pirmininkavimo raktus kaip vyskupas); 25–28 Tėvams įsakyta mokyti savo vaikus evangelijos; 29–35 Šventieji turi švęsti šabą, stropiai dirbti ir melstis.
69 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio mėn. (History of the Church, 1:234–235). Per lapkričio 1 dienos neeilinę konferenciją buvo patvirtintas apreiškimų rinkinys, kurį ketinta greitai išleisti. Lapkričio 3 dieną buvo pridėtas ir pavadintas Priedu apreiškimas, čia vadinamas 133 skyriumi. Konferencijos nutarimu Oliveris Kauderis buvo paskirtas gabenti surinktų apreiškimų ir įsakymų rankraštį į Independensą, Misūrio valst., spausdinimui. Taip pat jis turėjo su savimi pasiimti pinigus, paaukotus Bažnyčios kūrimui Misūryje. Kadangi jo kelionės maršrutas driekėsi per retai apgyvendintą vietovę, link pasienio, buvo pageidautinas kelionės bendražygis.
1–2 Džonas Vitmeris turi lydėti Oliverį Kauderį į Misūrį; 3–8 Jis taip pat turi skelbti ir rinkti, pasižymėti ir užrašyti istorinę informaciją.
70 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio 12 d. (History of the Church, 1:235–237). Pranašo surašyta istorija teigia, kad nuo lapkričio 1-os iki 12-os dienos imtinai buvo surengtos keturios neeilinės konferencijos. Paskutinėje iš šių sueigų buvo pažymėta didelė knygos „Book of Commandments“ (Įsakymų Knyga), vėliau pavadintos „Doctrine and Covenants“ (Doktrina ir Sandoros), svarba; pranašas ją apibūdino kaip „Bažnyčios šiomis paskutinėmis dienomis pamatą ir naudingą pasauliui, rodančią, kad mūsų Gelbėtojo karalystės slėpinių raktai vėl patikėti žmogui“ (History of the Church, 1:235).
1–5 Paskirti prievaizdai apreiškimams publikuoti; 6–13 Tie, kurie dirba su dvasiniais dalykais, verti savo užmokesčio; 14–18 Laikinųjų dalykų atžvilgiu šventieji turi būti lygūs.
71 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Hairame, Ohajo valst., 1831 m. gruodžio 1 d. (History of the Church, 1:238–239). Pranašas toliau vertė Bibliją, raštininkaujant Sidniui Rigdonui, kol buvo gautas šis apreiškimas, dėl kurio tai buvo laikinai atidėta, kad jie galėtų įvykdyti jame duotą nurodymą. Broliai turėjo eiti pamokslauti, kad nuramintų nedraugiškus jausmus, įsiliepsnojusius prieš Bažnyčią dėl to, kad Ezra Būtas, kuris atsimetė, išspausdino laikraštyje eilę straipsnių.
1–4 Džozefas Smitas ir Sidnis Rigdonas išsiunčiami skelbti evangelijos; 5–11 Šventųjų priešai bus pergalėti.
72 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. gruodžio 4 d. (History of the Church, 1:239–241). Keletas vyresniųjų ir narių susirinko, kad mokytųsi savo pareigų ir kad būtų ugdomi Bažnyčios mokymais. Šis skyrius sudarytas iš dviejų apreiškimų, gautų tą pačią dieną. 1–8 eilutės aprašo Njuelo K. Vitnio pašaukimą vyskupu. Po to, kai jis buvo pašauktas ir įšventintas, buvo gautas 9–26 eilutėse aprašytas apreiškimas, suteikiantis papildomos informacijos apie vyskupo pareigas.
1–8 Vyresnieji turi pateikti vyskupui ataskaitą apie savo prievaizdavimą; 9–15 Vyskupas prižiūri sandėlį ir rūpinasi vargšais ir beturčiais; 16–26 Vyskupai turi patvirtinti vyresniųjų vertumą.
73 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. sausio 10 d. (History of the Church, 1:241–242). Nuo praeito gruodžio pradžios pranašas ir Sidnis buvo užsiėmę pamokslavimu, ir tuo buvo daug pasiekta mažinant nepasitenkinimo jausmus, kilusius prieš Bažnyčią (žr. DS 71 skyriaus įvadą).
1–2 Vyresnieji turi toliau pamokslauti; 3–6 Džozefas Smitas ir Sidnis Rigdonas turi toliau versti Bibliją, kol užbaigs.
74 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. sausio mėn. (History of the Church, 1:242). Pranašas rašė: „Gavęs ankstesnį Viešpaties žodį [DS 73], aš vėl pradėjau versti Raštus ir stropiai dirbau iki pat konferencijos, kuri turėjo susirinkti sausio 25 dieną. Per šį laikotarpį aš taip pat gavau štai ką, kaip Pirmojo laiško korintiečiams 7 skyriaus 14 eilutės paaiškinimą“ (History of the Church, 1:242).
1–5 Paulius pataria savo laikų Bažnyčiai nesilaikyti Mozės įstatymo; 6–7 Maži vaikai yra šventi ir pašventinti per apmokėjimą.
75 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Amherste, Ohajo valst., 1832 m. sausio 25 d. (History of the Church, 1:242–245). Tai įvyko per iš anksto paskirtą konferenciją. Šioje konferencijoje Džozefas Smitas buvo palaikytas ir įšventintas aukštosios kunigystės prezidentu. Kai kurie vyresnieji, patyrę, kad jiems sunku išaiškinti žmonėms savo žinią, norėjo smulkiau sužinoti apie savo tiesiogines pareigas. Tada atėjo šis apreiškimas.
1–5 Ištikimi vyresnieji, kurie skelbia evangeliją, pelnys amžinąjį gyvenimą; 6–12 Melskitės, kad gautumėte Guodėją, kuris moko visko; 13–22 Vyresnieji sėdės, teisdami tuos, kurie atmeta jų žinią; 23–36 Misionierių šeimos turi gauti pagalbą iš Bažnyčios.
76 Skyrius
Regėjimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. vasario 16 d. (History of the Church, 1:245–252). Kaip įvadą šiam jo užrašytam regėjimui, pranašas rašė: „Grįžęs iš Amhersto konferencijos vėl ėmiau versti Raštus. Iš įvairių jau gautų apreiškimų buvo akivaizdu, kad daug svarbių su žmogaus išgelbėjimu susijusių punktų buvo išimta iš Biblijos arba prarasta prieš ją sudarant. Iš likusių tiesų atrodė savaime suprantama, kad jei Dievas kiekvienam atlygina pagal darbus, padarytus kūne, žodis ‚dangus‘ taikomas šventųjų amžiniesiems namams, turėtų apimti daugiau karalysčių nei vieną. Todėl … versdami Evangeliją pagal Joną, aš ir vyresnysis Rigdonas matėme šį regėjimą“ (History of the Church, 1:245). Šis regėjimas buvo duotas po to, kai pranašas išvertė Jn 5:29.
1–4 Viešpats yra Dievas; 5–10 Visiems ištikimiesiems bus atskleisti karalystės slėpiniai; 11–17 Visi išeis teisiųjų arba neteisiųjų prikėlimo metu; 18–24 Per Jėzaus Kristaus apmokėjimą daugybės pasaulių gyventojai yra Dievui užgimę sūnūs ir dukros; 25–29 Dievo angelas nupuolė ir tapo velniu; 30–49 Pražūties sūnūs kenčia amžiną pasmerkimą; visi kiti gauna atitinkamą išgelbėjimo laipsnį; 50–70 Apibūdinami išaukštintų būtybių šlovė ir atlygis celestialinėje karalystėje; 71–80 Apibūdinami tie, kurie paveldės terestrialinę karalystę; 81–113 Paaiškinama būsena žmonių, esančių telestialinėje, terestrialinėje ir celestialinėje šlovėse; 114–119 Ištikimieji Šventosios Dvasios galia gali matyti ir suprasti Dievo karalystės slėpinius.
77 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:253–255). Pranašas rašė „Ryšium su Raštų vertimu aš gavau štai šį Apreiškimo Jonui paaiškinimą“ (History of the Church, 1:253).
1–4 Gyvūnai turi dvasias ir gyvens nemirtingoje žemėje amžinoje palaimoje; 5–7 Šios žemės laikinojo egzistavimo amžius yra 7000 metų; 8–10 Įvairūs angelai atstato evangeliją ir tarnauja žemėje; 11 Šimtas keturiasdešimt keturių tūkstančių užantspaudavimas; 12–14 Kristus ateis septintojo tūkstantmečio pradžioje; 15 Žydų tautai bus pakelti du pranašai.
78 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:255–257). Viešpats apreiškė Džozefui Smitui tvarką, kad būtų įkurtas sandėlys vargšams. Ne visuomet buvo pageidaujama, kad pasaulis žinotų asmenų, kuriems Viešpats kalbėjo savo apreiškimuose, tikruosius vardus; todėl, spausdinant šį ir kai kuriuos vėlesnius apreiškimus, į brolius buvo kreipiamasi ne jų vardais. Kai būtinybė laikyti asmenų vardus paslaptyje praėjo, jų tikrieji vardai vėliau buvo pateikiami skliausteliuose. Kadangi šiandien jau nėra būtinybės vartoti netikrus vardus, dabar čia vartojami tik tikri vardai, pateikti originaliuose rankraščiuose.
1–4 Šventieji turi suorganizuoti ir įkurti sandėlį; 5–12 Išmintingas jų turto naudojimas ves į išgelbėjimą; 13–14 Bažnyčia turi būti nepriklausoma nuo žemiškų įtakų; 15–16 Mykolas (Adomas) tarnauja vadovaujamas Šventojo (Kristaus); 17–22 Palaiminti ištikimieji, nes jie paveldės viską.
79 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257).
1–4 Džeredas Karteris pašaukiamas skelbti evangeliją per Guodėją.
80 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257).
1–5 Stivenas Barnetas ir Idenas Smitas pašaukiami skelbti ten, kur jie pasirinks.
81 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1832 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:257–258). Frederikas G. Viljamsas pašauktas aukštuoju kunigu ir Aukštosios Kunigystės Prezidentūros patarėju. Istoriniai užrašai rodo, kad kai 1832 m. kovo mėn. buvo gautas šis apreiškimas, jame Džesis Gausas buvo pašauktas į Džozefo Smito patarėjo pareigybę toje prezidentūroje. Tačiau, jam nebevykdant pareigų taip, kaip derėtų pagal šį paskyrimą, pašaukimas vėliau buvo perduotas Frederikui G. Viljamsui. Apreiškimas (datuotas 1832 m. kovo mėn.) turėtų būti laikomas žingsniu link oficialaus Pirmosios Prezidentūros suorganizavimo, kadangi jame konkrečiai reikalaujama patarėjo pareigybės šioje institucijoje ir aiškinamas šio paskyrimo garbingumas. Brolis Gausas kurį laiką tarnavo, bet 1832 m. gruodžio mėn. buvo pašalintas iš Bažnyčios. Brolis Viljamsas į minėtąją pareigybę buvo įšventintas 1833 m. kovo 18 dieną.
1–2 Pirmoji Prezidentūra visada turi karalystės raktus; 3–7 Jei Frederikas G. Viljamsas bus ištikimas savo tarnystėje, jis turės amžinąjį gyvenimą.
82 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1832 m. balandžio 26 d. (History of the Church, 1:267–269). Tai įvyko per visuotinę Bažnyčios tarybą, kurioje pranašas Džozefas Smitas buvo palaikytas kaip Aukštosios Kunigystės Prezidentas. Į šią pareigybę jis buvo įšventintas anksčiau, aukštųjų kunigų, vyresniųjų ir narių konferencijoje, įvykusioje Amherste, Ohajo valst., 1832 m. sausio 25 d. (žr. DS 75 sk. įvadą). Anksčiau, norint nuslėpti paminėtų asmenų tikruosius vardus, šis apreiškimas buvo spausdinamas su pakeistais vardais (žr. DS 78 sk. įvadą).
1–4 Kur daug duota, daug ir reikalaujama; 5–7 Pasaulyje viešpatauja tamsa; 8–13 Viešpats yra susaistytas, kai mes darome, ką jis sako; 14–18 Sionė turi augti grožiu ir šventumu; 19–24 Kiekvienas žmogus turi siekti naudos savo artimui.
83 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Independense, Misūrio valst., 1832 m. balandžio 30 d. (History of the Church, 1:269–270). Šis apreiškimas gautas, pranašui posėdžiaujant pasitarime su broliais.
1–4 Moterys ir vaikai turi teisę būti išlaikomi savo vyrų ir tėvų; 5–6 Našlės ir našlaičiai turi teisę būti išlaikomi Bažnyčios.
84 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. rugsėjo 22 ir 23 dienomis (History of the Church, 1:286–295). Rugsėjo mėnesį vyresnieji pradėjo grįžti iš savo misijų rytinėse valstijose ir atsiskaitinėti už savo darbus. Būtent jiems būnant drauge, tuo džiaugsmingu metu ir buvo gautas šis pranešimas. Pranašas jį priskyrė prie apreiškimų apie kunigystę.
1–5 Naujoji Jeruzalė ir šventykla bus pastatytos Misūrio valstijoje; 6–17 Pateikta kunigystės linija nuo Mozės iki Adomo; 18–25 Aukštesnioji kunigystė turi Dievo pažinimo raktą; 26–32 Žemesnioji kunigystė turi angelų tarnavimo ir paruošiamosios evangelijos raktą; 33–44 Vyrai gauna amžinąjį gyvenimą per kunigystės priesaiką ir sandorą; 45–53 Kristaus Dvasia apšviečia žmones, o pasaulis skendi nuodėmėje; 54–61 Šventieji turi liudyti apie tai, ką jie gavo; 62–76 Jie turi skelbti evangeliją, ir tai lydės ženklai; 77–91 Vyresnieji turi išeiti be piniginės ar kelionmaišio, ir Viešpats pasirūpins jų poreikiais; 92–97 Marai ir prakeiksmai laukia tų, kurie atmeta evangeliją; 98–102 Duota nauja giesmė apie Sionės išpirkimą; 103–110 Tegul kiekvienas žmogus stovi savo pareigybėje ir dirba savo pašaukime; 111–120 Viešpaties tarnai turi skelbti apie paskutiniųjų dienų išnaikinimo bjaurastį.
85 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. lapkričio 27 d. (History of the Church, 1:298–299). Šis skyrius yra ištrauka iš pranašo laiško V. V. Felpsui, kuris gyveno Independense, Misūrio valstijoje. Jis buvo parašytas kaip atsakymas į klausimus apie tuos šventuosius, kurie persikėlė į Sionę, bet negavo savo paveldo pagal Bažnyčioje nustatytą tvarką.
1–5 Paveldai Sionėje turi būti gaunami per pašventimą; 6–12 Vienas galingas ir stiprus duos šventiesiems jų paveldą Sionėje.
86 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. gruodžio 6 d. (History of the Church, 1:300). Šis apreiškimas gautas, kai pranašas peržiūrinėjo ir redagavo Biblijos vertimo rankraštį.
1–7 Viešpats atskleidžia palyginimo apie kviečius ir rauges prasmę; 8–11 Jis išaiškina kunigystės palaiminimus, kuriuos gauna teisėti paveldėtojai pagal kūną.
87 Skyrius
Apreiškimas ir pranašystė apie karą, duoti per pranašą Džozefą Smitą 1832 m. gruodžio 25 d. (History of the Church, 1:301–302). Šis skyrius buvo gautas tuo metu, kai broliai galvojo ir svarstė apie afrikiečių vergovę Amerikos žemyne ir žmonių vaikų vergiją visame pasaulyje.
1–4 Išpranašaujamas karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų; 5–8 Visus žemės gyventojus užgrius didelės nelaimės.
88 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. gruodžio 27 d. (History of the Church, 1:302–312). Pranašas jį pavadino „,alyvmedžio lapu‘ … nuskintu nuo rojaus medžio, Viešpaties taikos žinia mums“ (History of the Church, 1:316). Istoriniai užrašai rodo, kad šio apreiškimo dalys buvo gautos 1832 m. gruodžio 27 ir 28 dienomis bei 1833 m. sausio 3 dieną.
1–5 Ištikimi šventieji gauna tą Guodėją, kuris yra amžinojo gyvenimo pažadas; 6–13 Viską kontroliuoja ir valdo Kristaus šviesa; 14–16 Prikėlimas įgyvendinamas per Išpirkimą; 17–31 Paklusimas celestialiniam, terestrialiniam arba telestialiniam įstatymui ruošia žmones aititinkamoms karalystėms ir šlovėms; 32–35 Tie, kurie pasirenka gyventi nuodėmėje, ir toliau pasilieka nešvarūs; 36–41 Visas karalystes valdo įstatymas; 42–45 Dievas viskam davė įstatymą; 46–50 Žmogus suvoks net patį Dievą; 51–61 Palyginimas apie žmogų, siunčiantį savo tarnus į lauką ir iš eilės juos aplankantį; 62–73 Artinkitės prie Viešpaties ir išvysite jo veidą; 74–80 Šventinkite save ir mokykite vienas kitą karalystės doktrinų; 81–85 Kiekvienas įspėtas žmogus turi įspėti savo artimą; 86–94 Ženklai, stichijų perversmai ir angelai ruošia kelią Viešpaties atėjimui; 95–102 Angelų trimitai šaukia mirusiuosius eilės tvarka; 103–116 Angelų trimitai skelbia evangelijos sugrąžinimą, Babilonės žlugimą ir didžiojo Dievo kovą; 117–126 Siekite mokytumo, įkurkite Dievo namus (šventyklą) ir apsirenkite tikrosios meilės raiščiu; 127–141 Nustatoma Pranašų mokyklos tvarka, įskaitant kojų plovimo apeigą.
89 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. vasario 27 d. (History of the Church, 1:327–329). Dėl to, kad pradžioje savo susirinkimuose broliai vartojo tabaką, pranašas buvo skatinamas mąstyti tuo klausimu; todėl jis apie tai pasiteiravo Viešpaties. To rezultatas – šis apreiškimas, žinomas kaip Išminties Žodis. Pirmąsias tris eilutes pranašas parašė nuo savęs kaip įkvėptą įvadą ir apibūdinimą.
1–9 Uždrausta vartoti vyną, stiprius gėrimus, tabaką ir karštus gėrimus; 10–17 Žolės, vaisiai, mėsa ir grūdai skirti vartoti žmogui ir gyvuliams; 18–21 Paklusnumas evangelijos įstatymui, įskaitant Išminties Žodį, atneša laikinuosius ir dvasinius palaiminimus.
90 Skyrius
Apreiškimas pranašui Džozefui Smitui, duotas Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. kovo 8 d. (History of the Church, 1:329–331). Šis apreiškimas yra tolimesnis žingsnis įsteigiant Pirmąją Prezidentūrą (žr. DS 81 skyriaus įvadą); dėl to 1833 m. kovo 18 d. buvo įšventinti apreiškime paminėti patarėjai.
1–5 Karalystės raktai įteikti Džozefui Smitui ir per jį Bažnyčiai; 6–7 Sidnis Rigdonas ir Frederikas G. Viljamsas turi tarnauti Pirmojoje Prezidentūroje; 8–11 Evangelija turi būti skelbiama Izraelio tautoms, kitataučiams ir žydams, kiekvienam žmogui jo gimtąja kalba; 12–18 Džozefas Smitas ir jo patarėjai turi įvesti tvarką Bažnyčioje; 19–37 Keletui asmenų Viešpats pataria vaikščioti teisiai ir tarnauti jo karalystėje.
91 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. kovo 9 d. (History of the Church, 1:331–332). Tuo metu pranašas buvo užsiėmęs Senojo Testamento vertimu. Priėjęs senovinių raštų dalį, vadinamą apokrifais, jis pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį nurodymą.
1–3 Apokrifai iš esmės išversti teisingai, bet juose yra daug prierašų žmonių rankomis, kurie neteisingi; 4–6 Jie naudingi tiems, kurie apšviečiami Dvasia.
92 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. kovo 15 d. (History of the Church, 1:333). Apreiškimas, skirtas Frederikui G. Viljamsui, kuris neseniai buvo paskirtas patarėju Pirmojoje Prezidentūroje.
1–2 Viešpats duoda įsakymą dėl priėmimo į vienybės tvarką.
93 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. gegužės 6 d. (History of the Church, 1:343–346).
1–5 Visi, kurie yra ištikimi, matys Viešpatį; 6–18 Jonas paliudijo, kad Dievo Sūnus ėjo iš malonės į malonę, kol gavo Tėvo šlovės pilnatvę; 19–20 Ištikimi žmonės, eidami iš malonės į malonę, taip pat įgis jo pilnatvės; 21–22 Tie, kurie yra atgimę per Kristų, yra Pirmagimio Bažnyčia; 23–28 Kristus įgijo visos tiesos pilnatvę, ir žmogus per paklusnumą gali pasiekti tą patį; 29–32 Pradžioje žmogus buvo su Dievu; 33–35 Dalelės yra amžinos, ir žmogus džiaugsmo pilnatvę gali gauti prisikėlime; 36–37 Dievo šlovė yra sąmonė; 38–40 Kristaus išpirkimo dėka vaikai nekalti prieš Dievą; 41–53 Vadovaujantiems broliams įsakyta įvesti tvarką savo šeimose.
94 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. gegužės 6 d. (History of the Church, 1:346–347). Hairumas Smitas, Reinoldsas Kahūnas ir Džeredas Karteris paskirti kaip Bažnyčios statybos komitetas.
1–9 Viešpats duoda įsakymą dėl namų, kuriuose dirbs Prezidentūra, statymo; 10–12 Turi būti pastatyta spaustuvė; 13–17 Paskiriami kai kurie paveldai.
95 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. birželio 1 d. (History of the Church, 1:350–352). Šis apreiškimas yra tęsinys dieviškų nurodymų dėl garbinimo ir mokymo namų, ypač dėl Viešpaties namų, statymo (žr. DS 88:119–136 ir DS 94).
1–6 Šventieji drausminami, kad nepastatė Viešpaties namų; 7–10 Viešpats savo namus nori panaudoti žmonių apdovanojimui galia iš aukštybių; 11–17 Namai turi būti pašvęsti kaip garbinimo vieta ir kaip apaštalų mokykla.
96 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. birželio 4 d., parodantis Sionės miesto arba kuolo tvarką, kaip pavyzdį šventiesiems Kirtlande (History of the Church, 1:352–353). Tai įvyko per aukštųjų kunigų konferenciją, ir pagrindinis svarstomas klausimas buvo kai kurių Bažnyčios žemių prie Kirtlando, žinomų kaip Frenčo ūkis, perdavimas. Kadangi konferencija negalėjo sutarti, kas turėtų būti atsakingas už ūkį, visi sutiko dėl šito reikalo teirautis Viešpaties.
1 Sionės Kirtlando kuolas turi būti padarytas stiprus; 2–5 Paveldus šventiesiems turi dalinti vyskupas; 6–9 Džonas Džonsonas turi būti vienybės tvarkos narys.
97 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. rugpjūčio 2 d. (History of the Church, 1:400–402). Šis apreiškimas susijęs su šventųjų reikalais Sionėje (Džeksono apygardoje, Misūrio valst.), kadangi pranašas prašė Viešpaties paaiškinimo. Tuo metu Bažnyčios nariai Misūrio valstijoje buvo nuožmiai persekiojami ir 1833 m. liepos 23 d. buvo priversti pasirašyti sutartį, kad paliks Džeksono apygardą.
1–2 Daugelis šventųjų Sionėje (Džeksono apygarda, Misūrio valst.) palaiminami už ištikimybę; 3–5 Parlis P. Pratas pagiriamas už jo triūsą Sionės mokykloje; 6–9 Viešpats priima tuos, kurie laikosi savo sandorų; 10–17 Sionėje turi būti pastatyti namai, kuriuose tyraširdžiai matys Dievą; 18–21 Sionė yra tyraširdžiai; 22–28 Sionė išvengs Viešpaties rykštės, jei išliks ištikima.
98 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. rugpjūčio 6 d. (History of the Church, 1:403–406). Šis apreiškimas buvo duotas dėl šventųjų persekiojimo Misūrio valstijoje. Natūralu, kad Misūrio šventieji, nukentėję fiziškai ir taip pat netekę turto, jautė norą atsiteisti ir atsikeršyti. Todėl Viešpats davė šį apreiškimą. Nors kai kurios žinios apie negandas Misūrio valstijoje, be abejonės, pasiekė pranašą, buvusį Kirtlande (už 1440 kilometrų), apie padėties rimtumą tuo metu jis galėjo sužinoti tik per apreiškimą.
1–3 Šventųjų suspaudimai išeis jiems į gera; 4–8 Šventieji turi palaikyti šalies konstitucinį įstatymą; 9–10 Sąžiningi, išmintingi ir geri žmonės turėtų būti iškeliami į pasaulietinę valdžią; 11–15 Tie, kurie paguldo savo gyvybes už Viešpaties reikalą, turės amžinąjį gyvenimą; 16–18 Atsisakykite karo ir skelbkite taiką; 19–22 Kirtlando šventieji papeikiami, ir jiems įsakoma atgailauti; 23–32 Viešpats apreiškia savo įstatymus apie jo žmonėms primetamus persekiojimus ir suspaudimus; 33–38 Karas yra išteisinamas tik tada, kai įsako Viešpats; 39–48 Šventieji turi atleisti savo priešams, ir šie, jei atgailauja, taip pat išvengs Viešpaties keršto.
99 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džonui Mardokui 1832 m. rugpjūčio mėn. Hairame, Ohajo valstijoje. Nors vėlesnieji Doktrinos ir Sandorų leidimai, pradedant 1876 m., šį apreiškimą pateikdavo kaip gautą Kirtlande 1833 m. rugpjūčio mėnesį, teisingą informaciją patvirtina ankstesnieji leidimai ir kiti istoriniai užrašai.
1–8 Džonas Mardokas pašaukiamas skelbti evangeliją, ir tie, kurie priima jį, priima Viešpatį ir susilauks gailestingumo.
100 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Perisburge, Niujorko valst., 1833 m. spalio 12 d. (History of the Church, 1:416, 419–421). Du broliai, keletą dienų nebuvę savo šeimose, šiek tiek nerimavo dėl jų.
1–4 Džozefas ir Sidnis turi skelbti evangeliją dėl sielų išgelbėjimo; 5–8 Tą pat valandą jiems bus duota, ką jie turėtų sakyti; 9–12 Sidnis turi būti kalbėtojas, o Džozefas turi būti apreiškėjas ir galingas liudytojas; 13–17 Viešpats pakels tyrą liaudį, ir paklusnieji bus išgelbėti.
101 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. gruodžio 16 d. (History of the Church, 1:458–464). Tuo metu Misūrio valstijoje susirinkę šventieji buvo smarkiai persekiojami. Gaujos išvarė juos iš namų Džeksono apygardoje, ir kai kurie šventieji pamėgino įsikurti Van Bjureno apygardoje, bet persekiojimas nesiliovė. Pagrindinė šventųjų grupė tuo metu buvo Klei apygardoje, Misūrio valstijoje. Bažnyčios nariams dažnai buvo grąsinama mirtimi. Žmonės neteko baldų, rūbų, gyvulių ir kito asmeninio turto; taip pat buvo sunaikinta daug jų pasėlių.
1–8 Šventieji drausminami ir spaudžiami dėl savo prasižengimų; 9–15 Viešpaties pasipiktinimas kris ant tautų, bet jo žmonės bus surinkti ir paguosti; 16–21 Sionė ir jos kuolai bus įtvirtinti; 22–31 Apibūdintas gyvenimas Tūkstantmetyje; 32–42 Tada šventieji bus palaiminti ir gaus atlygį; 43–62 Palyginimas apie didžiūną ir alyvmedžius reiškia Sionės vargus ir galutinį išpirkimą; 63–75 Šventieji turi toliau rinktis draugėn; 76–80 Jungtinių Valstijų konstituciją įtvirtino Viešpats; 81–101 Šventieji turi atkakliai prašyti atlyginti skriaudas kaip palyginime apie moterį ir neteisų teisėją.
102 Skyrius
Bažnyčios pirmosios aukštosios tarybos suorganizavimo Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. vasario 17 d. protokolas (History of the Church, 2:28–31). Protokolo originalą surašė vyresnieji Oliveris Kauderis ir Orsonas Haidas. Po dviejų dienų pranašas protokolą pataisė, perskaitė aukštajai tarybai, ir taryba jį priėmė. 30–32 eilutes, susijusias su Dvylikos Apaštalų Taryba, pranašas Džozefas Smitas pridėjo 1835 metais, ruošdamas šį skyrių publikuoti Doktrinoje ir Sandorose.
1–8 Aukštoji taryba skirta spręsti svarbias problemas, iškylančias Bažnyčioje; 9–18 Pateikiamos bylų klausymo procedūros;19–23 Sprendimus pateikia tarybos prezidentas; 24–34 Nustatoma apeliacijos procedūra.
103 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. vasario 24 d. (History of the Church, 2:36–39). Šis apreiškimas buvo gautas po to, kai į Kirtlandą, Ohajo valst., iš Misūrio valst. atvyko Parlis P. Pratas ir Laimanas Vaitas pasitarti su Pranašu dėl paramos šventiesiems ir jų sugrąžinimo į savo žemes Džeksono apygardoje.
1–4 Kodėl Viešpats leido Džeksono apygardos šventųjų persekiojimą; 5–10 Šventieji nugalės, jei laikysis įsakymų; 11–20 Sionės išpirkimas bus įvykdytas galia, ir Viešpats eis savo žmonių priešaky; 21–28 Šventieji turi rinktis Sionėje, ir tie, kurie paguldys savo gyvenimą, vėl jį atras; 29–40 Kai kurie broliai pašaukiami suorganizuoti Sionės stovyklą ir eiti į Sionę; jiems pažadėta pergalė, jeigu bus ištikimi.
104 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui 1834 m. balandžio 23 d. dėl vienybės tvarkos, arba Bažnyčios tvarkos vargšų labui (History of the Church, 2:54–60). Tai įvyko per Pirmosios Prezidentūros ir kitų aukštųjų kunigų tarybos susirinkimą, kuriame buvo svarstomos neatidėliotinos laikinosios žmonių reikmės. Vienybės tvarka Kirtlande turėjo būti laikinai panaikinta ir perorganizuota, o turtas padalintas tvarkos nariams kaip jų prievaizdavimo valdos.
1–10 Šventieji, kurie nusižengia vienybės tvarkai, bus prakeikti; 11–16 Viešpats savo šventuosius aprūpina savo būdu; 17–18 Evangelijos įstatymas nurodo, kaip rūpintis vargšais; 19–46 Nurodomi įvairių brolių prievaizdavimai ir palaiminimai; 47–53 Kirtlando vienybės tvarka ir Sionės tvarka turi veikti atskirai; 54–66 Įsteigiamas šventas Viešpaties lobynas Raštų spausdinimui; 67–77 Bendras vienybės tvarkos lobynas turi veikti bendro sutikimo pagrindu; 78–86 Vienybės tvarkos nariai turi apmokėti visas savo skolas, ir Viešpats išvaduos juos iš finansinės vergijos.
105 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą prie Fišingo upės, Misūrio valst., 1834 m. birželio 22 d. (History of the Church, 2:108–111). Gaujų smurtas prieš šventuosius Misūrio valstijoje išaugo, ir organizuotos grupės iš keleto apygardų pareiškė ketinimą sunaikinti šiuos žmones. Iš Kirtlando atvyko pranašo vadovaujama grupė, vadinama Sionės stovykla, atgabendama rūbų ir maisto. Kol ši grupė buvo apsistojusi prie Fišingo upės, pranašas gavo šį apreiškimą.
1–5 Sionė bus pastatyta per paklusnumą celestialiniam įstatymui; 6–13 Sionės išpirkimas trumpam atidėtas; 14–19 Viešpats kovos Sionės kovas; 20–26 Šventieji turi būti išmintingi ir susirinkę nesigirti galingais darbais; 27–30 Džeksono ir gretimų apygardų žemės turi būti nupirktos; 31–34 Vyresnieji turi priimti apdovanojimą Viešpaties namuose Kirtlande; 35–37 Šventieji, kurie ir pašaukti, ir išrinkti, bus pašventinti; 38–41 Šventieji turi iškelti taikos vėliavą pasauliui.
106 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. lapkričio 25 d. (History of the Church, 2:170–171). Šis apreiškimas adresuotas Varenui A. Kauderiui, Oliverio Kauderio vyresniajam broliui.
1–3 Varenas A. Kauderis pašauktas tarnauti vietiniu pirmininkaujančiu pareigūnu; 4–5 Antrasis atėjimas šviesos vaikų neužklups kaip vagis; 6–8 Ištikimą tarnavimą Bažnyčioje seka dideli palaiminimai.
107 Skyrius
Apreiškimas apie kunigystę, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., datuotas 1835 m. kovo 28 d. (History of the Church, 2:209–217). Minėtąją dieną Dvylika susirinko taryboje, išpažindami savo asmenines silpnybes ir trūkumus, atgailaudami bei ieškodami tolimesnio Viešpaties vadovavimo. Jie buvo pasiruošę išsiskirstyti į misijas paskirtose apygardose. Nors šio skyriaus dalys buvo gautos minėtą dieną, istoriniai užrašai patvirtina, kad įvairios dalys gautos skirtingu metu, kai kurios netgi nuo 1831 m. lapkričio mėn.
1–6 Yra dvi kunigystės: Melchizedeko ir Aarono; 7–12 Turintieji Melchizedeko kunigystę turi galią tarnauti visose Bažnyčios pareigybėse; 13–17 Aarono kunigystei, kuri tarnauja atlikdama išorines apeigas, pirmininkauja vyskupija; 18–20 Melchizedeko kunigystė turi raktus nuo visų dvasinių palaiminimų; Aarono kunigystė turi angelų tarnavimo raktus; 21–38 Pirmoji Prezidentūra, Dvylika ir Septyniasdešimt sudaro pirmininkaujančius kvorumus, kurių sprendimai turi būti priimami vieningai ir teisiai; 39–52 Patvirtinama patriarchalinė tvarka nuo Adomo iki Nojaus; 53–57 Senovės šventieji susirinko į Adam Ondi Amaną, ir jiems pasirodė Viešpats; 58–67 Dvylika turi deramai organizuoti Bažnyčios pareigūnus; 68–76 Vyskupai tarnauja kaip bendrieji Izraelio teisėjai; 77–84 Pirmoji Prezidentūra ir Dvylika sudaro Bažnyčios aukščiausiąjį teismą; 85–100 Kunigystės prezidentai vadovauja atitinkamiems kvorumams.
108 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1835 m. gruodžio 26 d. (History of the Church, 2:345). Šis skyrius buvo gautas pagal prašymą Laimano Šermano, kuris anksčiau buvo įšventintas aukštuoju kunigu bei septyniasdešimties nariu ir atėjo pas pranašą, prašydamas apreiškimo, paaiškinančio jo pareigas.
1–3 Laimanui Šermanui atleistos jo nuodėmės; 4–5 Jis bus priskirtas prie Bažnyčios vadovaujančių vyresniųjų; 6–8 Jis pašauktas skelbti evangeliją ir stiprinti savo brolius.
109 Skyrius
Malda, sukalbėta pašvenčiant šventyklą Kirtlande, Ohajo valst., 1836 m. kovo 27 d. (History of the Church, 2:420–426). Pagal pranašo parašytą pareiškimą, ši malda jam buvo duota apreiškimu.
1–5 Kirtlando šventykla buvo pastatyta, kaip vieta, kur lankytųsi Žmogaus Sūnus; 6–21 Tai turi būti maldos, pasninkavimo, tikėjimo, mokymosi, šlovės bei tvarkos namai ir Dievo namai; 22–33 Tebus sutriuškinti neatgailaujantieji, kurie priešinasi Viešpaties žmonėms; 34–42 Tegul šventieji išeina su galia rinkti teisiuosius į Sionę; 43–53 Tegul šventieji bus išgelbėti nuo baisybių, kurios bus išlietos ant nelabųjų paskutinėmis dienomis; 54–58 Tegul tautos, liaudys ir bažnyčios būna paruoštos evangelijai; 59–67 Tebus išpirkti žydai, lamanitai ir visas Izraelis; 68–80 Tegul šventieji bus karūnuoti šlove ir garbe ir gaus amžinąjį išgelbėjimą.
110 Skyrius
Regėjimai, apreikšti pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Kirtlando šventykloje, Ohajo valst., 1836 m. balandžio 3 d. (History of the Church, 2:435–436). Tai įvyko per šabo dienos susirinkimą. Užrašydamas šį apreiškimą kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Po vidurdienio aš padėjau kitiems prezidentams išdalinti Bažnyčiai Viešpaties vakarienę, priimdamas ją iš Dvylikos, kurių privilegija tą dieną buvo tarnauti prie šventojo stalo. Atlikęs šią tarnystę savo broliams, nuėjau į sakyklą, uždangoms esant nuleistoms, ir su Oliveriu Kauderiu atsiklaupiau iškilmingoje ir tylioje maldoje. Kai pakilome po maldos, abiems mums buvo atvertas toks regėjimas“ (History of the Church, 2:435).
1–10 Viešpats Jehova pasirodo šlovėje ir priima Kirtlando šventyklą kaip savo namus; 11–12 Atskirai pasirodo Mozė ir Elijas ir paveda savo raktus bei evangelijos laikotarpius; 13–16 Elija sugrįžta ir paveda savo evangelijos laikotarpio raktus, kaip žadėjo Malachijas.
111 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Saleme, Masačiusetso valst., 1836 m. rugpjūčio 6 d. (History of the Church, 2:465–466). Tuo metu Bažnyčios vadovai dėl savo tarnystės darbo buvo giliai įklimpę skolose. Nugirdę, kad Saleme jie galėtų gauti daug pinigų, pranašas, Sidnis Rigdonas, Hairumas Smitas ir Oliveris Kauderis nukeliavo ten iš Kirtlando, Ohajo valst., išsiaiškinti dėl šio pareiškimo ir taip pat skelbti evangelijos. Broliai sutvarkė keletą Bažnyčios reikalų ir pamokslavo. Kai tapo aišku, kad jokių pinigų nenusimato, jie sugrįžo į Kirtlandą. Šiame apreiškime pavartoti žodžiai atspindi kai kuriuos svarbius tų aplinkybių faktorius.
1–5 Viešpats rūpinasi laikinaisiais savo tarnų poreikiais; 6–11 Su Sione jis elgsis gailestingai ir viską sutvarkys savo tarnų gerovei.
112 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Tomui B. Maršui Kirtlande, Ohajo valst., 1837 m. liepos 23 d. (History of the Church, 2:499–501). Šiame apreiškime užrašytas Viešpaties žodis Tomui B. Maršui dėl Dvylikos Avinėlio Apaštalų. Pranašas rašo, kad šis apreiškimas gautas tą dieną, kai evangelija pirmą kartą buvo paskelbta Anglijoje. Tomas B. Maršas tuo metu buvo Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas.
1–10 Dvylika turi siųsti evangeliją ir pakelti įspėjimo balsą visoms tautoms ir liaudims; 11–15 Jie turi imti savo kryžių, sekti Jėzų ir ganyti jo avis; 16–20 Tie, kurie priima Pirmąją Prezidentūrą, priima Viešpatį; 21–29 Žemę dengia tamsa, ir tik tie, kurie tiki ir priima krikštą, bus išgelbėti; 30–34 Pirmoji Prezidentūra ir Dvylika turi laikų pilnatvės evangelijos laikotarpio raktus.
113 Skyrius
Atsakymai į kai kuriuos Izaijo raštų klausimus, kuriuos iškėlė pranašas Džozefas Smitas 1838 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:9–10).
1–6 Atskleidžiama Jesės kelmo, iš jo augančios atžalos ir Jesės šaknies prasmė; 7–10 Išsklaidyti Sionės palikuonys turi teisę į kunigystę ir šaukiami sugrįžti pas Viešpatį.
114 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. balandžio 17 d. (History of the Church, 3:23).
1–2 Bažnytiniai postai, kuriuos užima neištikimi, bus atiduoti kitiems.
115 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. balandžio 26 d., atskleidžiantis Dievo valią dėl Far Vesto bei Viešpaties namų statymo (History of the Church, 3:23–25). Šis apreiškimas skirtas pirmininkaujantiems Bažnyčios pareigūnams.
1–4 Viešpats savo bažnyčią pavadina Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia; 5–6 Sionė ir jos kuolai yra apsaugos ir prieglobsčio vietos šventiesiems; 7–16 Šventiesiems įsakyta statyti Viešpaties namus Far Veste; 17–19 Džozefas Smitas turi Dievo karalystės žemėje raktus.
116 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui netoli Vaits Ferio, vietovėje, pavadintoje Spring Hilu, esančioje Deiviso apygardoje, Misūrio valst., 1838 m. gegužės 19 d. (History of the Church, 3:35).
117 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. dėl tiesioginių Viljamo Markso, Njuelo K. Vitnio ir Oliverio Greindžerio pareigų (History of the Church, 3:45–46).
1–9 Viešpaties tarnai neturėtų geisti laikinųjų dalykų, nes „ką Viešpačiui reiškia turtas?“; 10–16 Jie turi atsižadėti sielos menkystės, ir jų aukos bus šventos Viešpačiui.
118 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. kaip atsakymas į maldavimą: „Parodyk mums savo valią, o Viešpatie, dėl Dvylikos“ (History of the Church, 3:46).
1–3 Viešpats aprūpins Dvylikos šeimas; 4–6 Užimamos Dvylikos Kvorume atsilaisvinusios vietos.
119 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. kaip atsakymas į jo maldavimą: „O Viešpatie! Parodyk savo tarnui, kiek savo žmonių turto tu reikalauji dešimtinei“ (History of the Church, 3:44). Iki šio apreiškimo dešimtinės įstatymas, kaip jį suprantame šiandien, nebuvo duotas Bažnyčiai. Dešimtinės terminas ką tik pacituotoje maldoje ir ankstesniuose apreiškimuose (DS 64:23; 85:3; 97:11) reiškė ne tik vieną dešimtąją, bet visas laisvos valios atnašas ar įnašus į Bažnyčios fondus. Anksčiau Viešpats buvo davęs Bažnyčiai pasišventimo įstatymą ir turto prievaizdavimą, kuriuos nariai (daugiausia vadovaujantys vyresnieji) priimdavo per sandorą, kuri turėjo būti nesibaigianti. Kadangi daugelis negyveno pagal šią sandorą, Viešpats laikinai ją atšaukė ir vietoje jos visai Bažnyčiai davė dešimtinės įstatymą. Pranašas Viešpatį paklausė, kiek jų turto jis reikalauja šventiesiems tikslams. Atsakymas buvo šis apreiškimas.
1–5 Šventieji turi įmokėti savo perteklinį turtą ir tada kasmet duoti, kaip dešimtinę, vieną dešimtąją savo pajamų; 6–7 Tokia tvarka pašventins Sionės žemę.
120 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. Jis apreiškia, kaip panaudoti apmokestinimu dešimtine surinktą turtą, minėtą ankstesniame apreiškime, 119 skyriuje (History of the Church, 3:44).
121 Skyrius
Malda ir pranašystės, kurias užrašė pranašas Džozefas Smitas, kalėdamas Liberčio kalėjime, Misūrio valst., datuotos 1839 m. kovo 20 d. (History of the Church, 3:289–300). Pranašas ir keletas bendražygių keletą mėnesių išbuvo kalėjime. Jų pareiškimai ir prašymai, adresuoti atsakingiems pareigūnams ir teisėjams, neatnešė jiems išlaisvinimo.
1–6 Pranašas maldauja Viešpatį už kenčiančius šventuosius; 7–10 Viešpats kalba jam ramybę; 11-17 Prakeikiami visi tie, kurie melagingai apkaltina prasižengimu Viešpaties žmones; 18-25 Jie neturės teisės į kunigystę ir bus pasmerkti; 26–32 Tiems, kurie narsiai ištveria, pažadėti šlovingi apreiškimai; 33–40 Kodėl daug pašauktų ir maža išrinktų; 41–46 Kunigystė turi būti naudojama tik teisiai.
122 Skyrius
Viešpaties žodis pranašui Džozefui Smitui, kai šis kalėjo Liberčio kalėjime, Misūrio valst., 1839 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:300–301).
1–4 Žemės pakraščiai teirausis apie Džozefo Smito vardą; 5–7 Visi jo pavojai ir kančios suteiks jam patirties ir išeis į gera; 8–9 Žmogaus Sūnus nusileido žemiau viso to.
123 Skyrius
Šventųjų pareiga, susijusi su jų persekiotojais, kaip pateikė pranašas Džozefas Smitas, kalėdamas Liberčio kalėjime, Misūrio valst., 1839 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:302–303).
1–6 Šventieji turi rinkti ir paskelbti savo kentėjimų bei persekiojimų aprašymą; 7–10 Ta pati dvasia, kuri įtvirtino klaidingus tikėjimo išpažinimus, veda ir prie šventųjų persekiojimo; 11–17 Vistik daugelis visose sektose priims tiesą.
124 Skyrius
Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Navū, Ilinojaus valst., 1841 m. sausio 19 d. (History of the Church, 4:274–286). Dėl stiprėjančio persekiojimo ir valstybės pareigūnų neteisėtų procedūrų prieš šventuosius, šie buvo priversti palikti Misūrio valstiją. Misūrio valstijos gubernatoriaus Lilburno V. Bogso išleistas išnaikinimo įsakymas, datuotas 1838 m. spalio 27 d., nepaliko jiems jokio kito pasirinkimo (History of the Church, 3:175). 1841 metais, kada buvo duotas šis apreiškimas, šventieji buvo pastatę Navū miestą, užimantį buvusio Ilinojaus valstijos Komercio kaimo teritoriją, ir čia buvo įkurta Bažnyčios valdyba.
1–14 Džozefui Smitui įsakoma surašyti iškilmingą pareiškimą apie evangeliją Jungtinių Valstijų prezidentui, gubernatoriams ir visų tautų valdovams; 15–21 Hairumas Smitas, Deividas V. Petenas, Džozefas Smitas vyresnysis ir kiti gyvieji bei mirusieji palaiminami už jų dorumą ir geras savybes; 22–28 Šventiesiems įsakoma Navū mieste pastatyti atvykėlių priėmimo namus ir šventyklą; 29–36 Krikštai už mirusiuosius turi būti vykdomi šventyklose; 37–44 Viešpaties liaudis visada statė šventyklas šventoms apeigoms atlikti; 45–55 Dėl priespaudos iš priešų pusės šventieji atleidžiami nuo šventyklos statymo Džeksono apygardoje; 56–83 Duodami nurodymai Navū Namų statybai; 84–96 Hairumas Smitas pašaukiamas būti patriarchu, priimti raktus ir stovėti Oliverio Kauderio vietoje; 97–122 Viljamui Lo ir kitiems duodami patarimai dėl jų darbų; 123–145 Išvardinami visuotiniai ir vietiniai pareigūnai kartu su jų pareigomis ir kvorumais.
125 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Navū, Ilinojaus valst., 1841 m. kovo mėn. dėl šventųjų Ajovos Teritorijoje (History of the Church, 4:311–312).
1–4 Šventieji turi statyti miestus ir rinktis į Sionės kuolus.
126 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Brigamo Jango namuose Navū, Ilinojaus valst., 1841 m. liepos 9 d. (History of the Church, 4:382). Tuo metu Brigamas Jangas buvo Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas.
1–3 Brigamas Jangas pagiriamas už jo darbus ir ateityje atleidžiamas nuo kelionių svetur.
127 Skyrius
Pranašo Džozefo Smito laiškas pastarųjų dienų šventiesiems Navū mieste, Ilinojaus valst., kuriame išdėstyti nurodymai dėl krikšto už mirusiuosius, datuotas Navū, 1842 m. rugsėjo 1 d. (History of the Church, 5:142–144).
1–4 Džozefas Smitas džiaugiasi persekiojimais ir priespauda; 5–12 Turi būti vedami krikštų už mirusiuosius aprašai.
128 Skyrius
Pranašo Džozefo Smito laiškas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai, kuriame pateikti tolimesni nurodymai dėl krikšto už mirusiuosius, datuotas Navū, Ilinojaus valst., 1842 m. rugsėjo 6 d. (History of the Church, 5:148–153).
1–5 Vietiniai ir visuotiniai registratoriai privalo patvirtinti krikšto už mirusįjį faktą; 6–9 Jų aprašai yra surišantys ir užrašomi žemėje bei danguje; 10–14 Krikštykla yra kapo atvaizdas; 15–17 Elija sugrąžino krikšto už mirusiuosius galią; 18–21 Yra sugrąžinti visų praėjusių evangelijos laikotarpių raktai, galios ir įgaliojimai; 22–25 Gerosios ir šlovingosios naujienos skelbiamos gyviesiems ir mirusiesiems.
129 Skyrius
Nurodymai, kuriuos davė pranašas Džozefas Smitas Navū, Ilinojaus valst., 1843 m. vasario 9 d., kurie atskleidžia tris didžiuosius raktus, kaip galima atpažinti tikrąją tarnaujančių angelų ir dvasių prigimtį (History of the Church, 5:267).
1–3 Danguje yra ir prisikėlusių, ir dvasinių kūnų; 4–9 Duodami raktai, kaip galima atpažinti pasiuntinius iš už anapus uždangos.
130 Skyrius
Atskiri pamokymai, kuriuos davė pranašas Džozefas Smitas Reimase, Ilinojaus valst., 1843 m. balandžio 2 d. (History of the Church,., 5:323–325).
1–3 Tėvas ir Sūnus gali asmeniškai pasirodyti žmonėms; 4–7 Angelai gyvena celestialinėje sferoje; 8–9 Celestialinė žemė bus dideli Urimai ir Tumimai; 10–11 Visiems, kurie įžengia į celestialinį pasaulį, duodamas baltas akmuo; 12–17 Antrojo atėjimo laikas pranašui neatskleistas; 18–19 Šiame gyvenime įgyta sąmonė prisikels su mumis prisikėlimo metu; 20–21 Visi palaiminimai ateina per paklusnumą įstatymui; 22–23 Tėvas ir Sūnus turi kūnus iš mėsos ir kaulų.
131 Skyrius
Pranašo Džozefo Smito nurodymai, duoti Reimase, Ilinojaus valst., 1843 m. gegužės 16 ir 17 dienomis (History of the Church, 5:392–393).
1–4 Celestialinė santuoka yra būtina išaukštinimui aukščiausiame danguje; 5–6 Paaiškinama, kaip žmonės užantspauduojami amžinajam gyvenimui; 7–8 Visa dvasia yra materija.
132 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Navū, Ilinojaus valst., užrašytas 1843 m. liepos 12 d., dėl naujos ir nesibaigiančios sandoros, įskaitant santuokos sandoros amžinumą ir taip pat daugpatystę (History of the Church, 5:501-507). Nors apreiškimas buvo užrašytas 1843 metais, iš istorinių užrašų akivaizdu, kad šiame apreiškime esančios doktrinos mokymai ir principai pranašui buvo žinomi nuo 1831 m.
1–6 Išaukštinimas pelnomas per naują ir nesibaigiančią sandorą; 7–14 Pateikiami tos sandoros reikalavimai ir sąlygos; 15–20 Celestialinė santuoka ir šeimos vieneto tęstinumas įgalina žmones tapti dievais; 21–25 Ankštas ir siauras kelias veda į amžinuosius gyvenimus. 26–27 Duodamas įstatymas dėl piktžodžiavimo prieš Šventąją Dvasią; 28–39 Duodami amžinojo prieaugio ir išaukštinimo pažadai visų amžių pranašams ir šventiesiems; 40–47 Džozefui Smitui duota galia surišti ir užantspauduoti žemėje ir danguje; 48–50 Viešpats jam užantspauduoja jo išaukštinimą; 51–57 Emai Smit patariama būti ištikimai ir atsidavusiai; 58–66 Duodami įstatymai apie daugpatystę.
133 Skyrius
Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Hairame, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio 3 d. (History of the Church, 1:229–234). Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Tuo metu buvo daug dalykų, kuriuos vyresnieji norėjo žinoti apie evangelijos skelbimą žemės gyventojams ir apie surinkimą. Kad galėtume vaikščioti tikroje šviesoje ir būti pamokyti iš aukštybių, 1831 m. lapkričio 3 d. aš pasiteiravau Viešpatį ir gavau štai šį svarbų apreiškimą“ (History of the Church, 1:229). Pradžioje šis skyrius buvo pridėtas prie Doktrinos ir Sandorų knygos kaip priedas, o vėliau jam suteiktas skyriaus numeris.
1–6 Šventiesiems įsakoma pasiruošti antrajam atėjimui; 7–16 Visiems žmonėms įsakoma bėgti iš Babilonės, ateiti į Sionę ir pasiruošti didžiai Viešpaties dienai; 17–35 Jis stovės ant Sionės kalno, kontinentai taps vienu žemynu, ir prapuolusios Izraelio gentys sugrįš; 36–40 Per Džozefą Smitą evangelija buvo sugrąžinta, kad būtų skelbiama visame pasaulyje; 41–51 Viešpats nužengs su kerštu ant nelabųjų; 52–56 Tai bus jo išpirktųjų metai; 57–74 Evangelija bus pasiųsta gelbėti šventųjų ir sunaikinti nelabųjų.
134 Skyrius
Tikėjimo pareiškimas dėl valdžių ir įstatymų apskritai, priimtas vieningu balsavimu visuotiniame Bažnyčios susirinkime, surengtame Kirtlande, Ohajo valst., 1835 m. rugpjūčio 17 d. (History of the Church, 2:247–249). Tai įvyko per Bažnyčios vadovų, sušauktų apsvarstyti siūlomą Doktrinos ir Sandorų pirmojo leidimo turinį, susirinkimą. Tuo metu prie šio pareiškimo buvo pridėtas toks įvadas: „Kad mūsų tikėjimas dėl žemiškų valdžių ir įstatymų apskritai nebūtų iškraipytas ar neteisingai suprastas, manėme esant tinkama šios knygos pabaigoje pateikti mūsų nuomonę dėl jų“ (History of the Church, 2:247).
1–4 Valdžios turi užtikrinti sąžinės ir garbinimo laisvę; 5–8 Visi žmonės turėtų palaikyti savo valdžias, gerbti įstatymą ir nepažeidinėti jo; 9–10 Religinės bendruomenės neturėtų naudoti civilinių galių; 11–12 Žmonės, ginantys save ir savo nuosavybę, yra išteisinami.
135 Skyrius
Pranašo Džozefo Smito ir jo brolio, patriarcho Hairumo Smito, nužudymas Karteidže, Ilinojaus valst., 1844 m. birželio 27 d. (History of the Church, 6:629–631). Šį dokumentą parašė vyresnysis Džonas Teiloras iš Dvylikos Tarybos, kuris buvo tų įvykių liudininkas.
1–2 Džozefas ir Hairumas nužudyti Karteidžo kalėjime; 3 Paskelbiama pranašesnė pranašo padėtis; 4–7 Jų nekaltas kraujas liudija apie darbo tikrumą ir dieviškumą.
136 Skyrius
Viešpaties žodis ir valia, duoti per prezidentą Brigamą Jangą Vinter Kvoterse, Izraelio stovykloje, Omahos Teritorijoje, vakariniame Misūrio upės krante netoli Kaunsil Blafso, Ajovos valst., (Journal History of the Church, 14 Jan. 1847 [Bažnyčios istorija pagal dienoraščius, 1847 m. sausio 14 d.]).
1–16 Paaiškinama, kaip turi būti organizuota Izraelio stovykla kelionei į vakarus; 17–27 Šventiesiems įsakoma gyventi pagal gausius evangelijos standartus; 28–33 Šventieji turi dainuoti, šokti, melstis ir mokytis išminties; 34–42 Pranašai žudomi tam, kad jie būtų pagerbti, o nelabieji pasmerkti.
137 Skyrius
Regėjimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlando šventykloje, Ohajo valst., 1836 m. sausio 21 d. (History of the Church, 2:380–381). Tai įvyko per apdovanojimo apeigas, kiek jos buvo tada apreikštos.
1–6 Pranašas mato savo brolį Alviną celestialinėje karalystėje; 7–9 Apreiškiama doktrina apie išgelbėjimą mirusiesiems; 10 Celestialinėje karalystėje išgelbėjami visi vaikučiai.
138 Skyrius
Regėjimas, duotas prezidentui Džozefui F. Smitui Solt Leik Sityje, Jutos valst., 1918 m. spalio 3 dieną. Savo įžanginėje kalboje 89-joje pusmetinėje Bažnyčios Visuotinėje konferencijoje 1918 m. spalio 4 d. prezidentas Smitas pareiškė, kad per praėjusius mėnesius jis gavo keletą dieviškų pranešimų. Vieną iš jų, apie Gelbėtojo apsilankymą pas mirusiųjų dvasias, kol jo kūnas buvo kape, prezidentas Smitas buvo gavęs praėjusią dieną. Jis buvo užrašytas tuojau pat po konferencijos uždarymo. 1918 m. spalio 31 d. jis buvo pateiktas Pirmosios Prezidentūros patarėjams, Dvylikos Tarybai bei patriarchui ir buvo vienbalsiai jų priimtas.
1–10 Prezidentas Džozefas F. Smitas apmąsto Petro raštus ir mūsų Viešpaties apsilankymą dvasių pasaulyje; 11–24 Prezidentas Smitas mato rojuje susirinkusius teisius mirusiuosius ir Kristaus tarnystę tarp jų; 25–37 Jis mato, kaip evangelijos skelbimas buvo suorganizuotas tarp dvasių; 38–52 Dvasių pasaulyje jis mato Adomą, Ievą ir daugelį šventųjų pranašų, kurie savo dvasinę būseną iki savo prikėlimo laikė vergija; 53–60 Šių dienų teisūs mirusieji tęsia savo darbus dvasių pasaulyje.

Oficialus pareiškimas

1 Oficialus Pareiškimas
2 Oficialus Pareiškimas