Ny Fotopampianarana
sy
Fanekempihavanana
An’ Ny Fiangonan’ I Jesoa Kristy Ho An’ Ny Olomasin’ Ny Andro Farany
Mirakitra Ireo Fanambarana Nomena An’ I Joseph Smith Mpaminany Sy Ireo Fanampim-Panambaran’ Ny Mpandimby Azy Tao Amin’ Ny Fiadidiana Ny Fiangonana