Ny Fotopampianarana sy
Fanekempihavanana
an’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany
Mirakitra ireo fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy ireo fanampim-panambaran’ny mpandimby azy tao amin’ny Fiadidian’n Fiangonana