Fotopampianarana sy Fanekempihavanana

Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 

Fizarana 1
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany nandritra ny fihaonambe manokana nataon' ireo loholon' ny Fiangonana tao Hiram, Ohio, ny 1 Novambra 1831 (History of the Church [Tantaran' ny Fiangonana], 1:221–224). Maro ireo fanambarana efa noraisina tamin' ny Tompo talohan' io fotoana io, ary ny fanangonana azy ireo mba havoaka ho boky no anankiray tamin' ireo ventin-draharaha nankatoavina tamin' io fihaonambe io. Miendrika sasin-tenin' ny Tompo ho an' ny fotopampianarana, ny fanekempihavanana ary ny didy omena amin' izao fotoampitantanana izao ity fizarana ity.
1–7, Miantefa amin' ny olon-drehetra ny feo fampitandremana; 8–16, Mialoha ny Fiaviana Fanindroany ny Apôstazia sy ny faharatsiana; 17–23, Nantsoina mba hamerina indray ny fahamarinana sy ny herin' ny Tompo eto an-tany i Joseph Smith; 24–33, Navoaka ny Bokin' i Môrmôna ary naorina ny Fiangonana marina; 34–36, Hoesorina eto an-tany ny fiadanana; 37–39, Diniho ireo didy ireo.
Fizarana 2
Ampahany nalaina tamin' ny tenin' ny anjely Môrônia tamin' i Joseph Smith Mpaminany, raha mbola tao an-tranon-drainy tao Manchester, New York, ny Mpaminany, ny harivan' ny 21 Septambra 1823 (History of the Church, 1:12). Môrônia no farany tamin' ireo mpahay tantara maro nifandimby izay nanao ny rakitsoratra izay atolotra ankehitriny an' izao tontolo izao ho toy ny Bokin' i Môrmôna. (Ampitahao amin' ny Malakia 3:23–24; ary ny fizarana 27:9; 110:13–16; 128:18.)
1, Hanambara ny fisoronana i Elia; 2–3, Ambolena ao am-pon' ny zanaka ny fampanantenan' ny ray.
Fizarana 3
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Jolay 1828, momba ny fahaverezan' ny sora-tanana 116 takila, dika teny ampahany voalohany tamin' ny Bokin' i Môrmôna, izay nantsoina hoe ny bokin' i Lehia. Tamim-pahalainana no namelan' ny Mpaminany ny hifindran' ireo takila ireo avy eo am-pelatanany ho eo am-pelatanan' i Martin Harris izay efa nanompo toy ny mpitan-tsoratra nandritra ny fotoana fohy tamin' ny fandikana ny Bokin' i Môrmôna. Nomena tamin' ny alalan' ny Orima sy Tomima ny fanambarana. (History of the Church, 1:21–23.) (Jereo fizarana 10.)
1–4, Hodina mandrakizay ny lalan' ny Tompo; 5–15, Tsy maintsy mibebaka i Joseph Smith fa raha tsy izany dia mamery ny fanomezam-pahasoavana handika teny; 16–20, Mivoaka ny Bokin' i Môrmôna mba hamonjena ny taranak' i Lehia.
Fizarana 4
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an-drainy, i Joseph Smith, Rainy tao Harmony, Pennsylvania ny volana Febroary 1829 (History of the Church, 1:28).
1–4, Mamonjy ny mpanompon' ny Tompo ny fanompoana amin-kafanam-po; 5–6, Ny toe-panahy araka an' Andriamanitra no mahalany azy ireo ho amin' ny asa fanompoana; 7, Tokony hokatsahina ny zavatr' Andriamanitra.
Fizarana 5
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania ny volana Martsa 1829 noho ny fangatahan' i Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).
1–10, Handray ny tenin' ny Tompo amin' ny alalan' i Joseph Smith ity taranaka ity; 11–18, Hanambara ny amin' ny Bokin' i Môrmôna ny vavolombelona telo; 19–20, Ho voamarina toy ny tamin' ny fotoana tany aloha ny tenin' ny Tompo; 21–35, Afaka mibebaka i Martin Harris ary ho tonga anankiray amin' ireo vavolombelona.
Fizarana 6
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania ny volana Aprily 1829 (History of the Church, 1:32–35). Natombok' i Oliver Cowdery ny asan' ny mpitantsoratra tamin' ny fandikana ny Bokin' i Môrmôna ny 7 Aprily 1829. Efa avy nandray ny fanehoana avy amin' Andriamanitra ny amin' ny fahamarinan' ny tenivavolombelon' ny Mpaminany momba ireo takelaka izay nisokirana ny rakitsoratry ny Bokin' i Môrmôna izy. Nanontany ny Tompo tamin' ny alalan' ny Orima sy ny Tomima ny Mpaminany ary nandray izao valinteny izao.
1–6, Mahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin' ny sahan' ny Tompo; 7–13, Tsy misy fanomezam-pahasoavana lehibe kokoa noho ny fanomezana ny famonjena; 14–27, Tonga amin' ny alalan' ny herin' ny fanahy ny vavolombelon' ny fahamarinana; 28–37, Banjino i Kristy ary manaova soa lalandava.
Fizarana 7
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Aprily 1829, tamin' izy ireo nanontany tamin' ny alalan' ny Orima sy Tomima raha toa ka nitoetra tao amin' ny nofo na efa maty i Jaona, ilay mpianatra lalaina. Ny fanambarana dia fandikana ilay rakitsoratra nataon' i Jaona tamin' ny boky hoditra ary nafenin' ny tenany ihany (History of the Church, 1:35–36).
1–3, Ho velona i Jaona ilay lalaina mandra-piavin' ny Tompo; 4–8, Mihazona ny fanalahidin' ny filazantsara i Petera, i Jakoba ary i Jaona.
Fizarana 8
Fanambarana nomena an' i Oliver Cowdery tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Aprily 1829 (History of the Church, 1:36–37). Nandritra ny fandikana ny Bokin' i Môrmôna, i Oliver izay nanohy ny asan' ny mpitan-tsoratra sy nanoratra ny teny notononin' ny Mpaminany dia naniry ny hotafiana amin' ny fanomezam-pahasoavan' ny fandikan-teny. Namaly ny fitalahoany tamin' ny fanomezana ity fanambarana ity ny Tompo.
1–5, Tonga amin' ny herin' ny Fanahy Masina ny fanambarana; 6–12, Ny fahalalana ny amin' ny misterin' Andriamanitra sy ny fahefana handika ireo rakitsoratra tranainy dia tonga amin' ny alalan' ny finoana.
Fizarana 9
Fanambarana nomena an' i Oliver Cowdery tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Aprily 1829 (History of the Church, 1:37–38). Nanarina i Oliver mba hanam-paharetana, ary notaomina izy tamin' izay fotoana izay hianina amin' ny fanoratana ny teny notononin' ny mpandika teny fa tsy hiezaka handika.
1–6, Mbola tokony hadika ireo rakitsoratra tranainy hafa; 7–14, Nadika tamin' ny alalan' ny fandinihana sy tamin' ny fanamafisan' ny Fanahy ny Bokin' i Môrmôna.
Fizarana 10
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny taom-pahavaratra 1828 (History of the Church, 1:20–23). Tamin' izany no nilazan' ny Tompo tamin' i Joseph ny momba ireo fanovana nataon' ireo olon-dratsy tamin' ireo sora-tanana 116 takila avy tamin' ny fandikana ny bokin' i Lehia, ao amin' ny Bokin' i Môrmôna. Very tany amin' i Martin Harris izay nanankinana izany vetivety ireo sora-tanana tamina takila ireo. (Jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 3.) Ny fikasana mamohehatra dia ny miandry ny fandikana indray ny lahateny novelabelarina tamin' ireo takila nangalarina, ary avy eo dia ny manala baraka ny mpandika teny amin' ny fampisehoana ireo fifanoherana vokatry ny fanovana. Ity fikasana mamohehatra nokotrehan' ilay ratsy ity dia efa fantatry ny Tompo fony mbola i Môrmôna, ilay mpahay tantara Nefita fahiny, no nanao ny famintinana ireo takelaka voangona, ary hita ao amin' ny Bokin' i Môrmôna izany (Jereo ny Tenin' i Môrmôna 1:3–7).
1–26, Mambosy ireo olon-dratsy i Satana mba hanohitra ny asan' ny Tompo; 27–33, Katsahiny ny hamongotra ny fanahin' ny olona; 34–52, Handeha any amin' ny Lamanita sy ny firenena rehetra ny filazantsara amin' ny alalan' ny Bokin' i Môrmôna; 53–63, Hanorina ny Fiangonany sy ny filazantsarany eo anivon' ny olona ny Tompo; 64–70, Hangoniny ao amin' ny Fiangonany ny mibebaka ary hovonjeny ny mankatò.
Fizarana 11
Fanambarana nomena, tamin' ny alalan' i Joseph Smith mpaminany ho an' i Hyrum Smith rahalahiny tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Mey 1829 (History of the Church, 1:39–46). Noraisina tamin' ny alalan' ny Orima sy Tomima ity fanambarana ity ho valin' ny fitalahoana sy ny fanontanian' i Joseph. Araka ny History of the Church dia noraisina taorian' ny famerenana indray ny Fisoronana Aharôna ity fanambarana ity.
1–6, Hahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin' ny tanimboaloboka; 7–14, Mikatsaha fahendrena, mitoria fibebahana, matokia ny Fanahy; 15–22, Tandremo ireo didy ary diniho ny tenin' ny Tompo; 23–27, Aza mandà ny fanahin' ny fanambarana sy ny an' ny faminaniana; 28–30, ireo izay mandray an' i Kristy dia tonga zanak' Andriamanitra.
Fizarana 12
Fanambarana nomena an' i Joseph Knight rainy, tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Mey 1829 (History of the Church, 1:47–48). Ninoan' i Joseph Knight ny filazan' i Joseph Smith momba ny fananany ny takelaky ny Bokin' i Môrmôna sy ny asa fandikana izay teo an-dalam-pitohizana tamin' izay, ary imbetsaka izy no efa nanome an' i Joseph Smith sy ny mpitantsorany fanampiana mivantana izay nahafan' izy ireo nanohy ny fandikan-teny. Noho ny fangatahan' i Joseph Knight dia nanadina ny Tompo ny Mpaminany ary nandray ny fanambarana.
1–6, Handray famonjena ireo mpiasa ao amin' ny tanimboaloboka; 7–9, Izay rehetra maniry sy afa-manao dia afaka manampy amin' ny asan' ny Tompo.
Fizarana 13
Ny fanosorana an' i Joseph Smith sy i Oliver Cowdery ho amin' ny Fisoronana Aharôna teo amoron' ny Renirano Susquehanna, akaikin' i Harmony, Pennsylvania, ny 15 Mey 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ny fanosorana dia natao tamin' ny fametrahan-tanan' ny anjely iray izay nilaza ny tenany ho i Jaona, dia ilay atao hoe Jaona Mpanao Batisa ihany ao amin' ny Testamenta Vaovao. Nanazava ilay anjely, fa izy dia miasa eo ambany fitarihan' i Petera, i Jakoba ary i Jaona, ireo Apostoly fahiny izay nihazona ny fanalahidin' ny fisoronana ambony kokoa, izay nantsoina hoe ny Fisoronan' i Melkizedeka. Nomena an' i Joseph sy i Oliver ny fampanantenana fa amin' ny fotoana mahamety izany dia hotolorana ny Fisoronan' i Melkizedeka izy ireo. (Jereo fizarana 27:7, 8, 12.)
Fanazavana ny fanalahidy sy ny fahefana amin' ny Fisoronana Aharôna.
Fizarana 14
Fanambarana nomena an' i David Whitmer, tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana Jona 1829 (History of the Church, 1:48–50). Nanjary liana tamin' ny fandikana ny Bokin' i Môrmôna ny fianakaviana Whitmer. Niorim-ponenana tao an-tokantranon' i Peter Whitmer rainy ny Mpaminany, izay nitoerany ambara-pahatontosa ny asa fandikana hatramin' ny farany ary ambara-pahazo ny zo ahafahana mandika ilay boky efa akaiky hivoaka. Ny telo tamin' ireo zanakalahin' i Whitmer rehefa nahazo ny tenivavolombelona ny amin' ny fahamarinan' ny asa dia nanjary sahiran-tsaina fatratra ny amin' ny andraikitry ny tenan' ny tsirairay avy taminy. Ity fanambarana ity sy ireo roa manaraka azy (fizarana 15 sy 16) dia nomena ho valin' ny fanontaniana tamin' ny alalan' ny Orima sy Tomima. Nanjary anankiray tamin' ireo Vavolombelona Telon' ny Bokin' i Môrmôna i David Whitmer tatỳ aoriana.
1–6, Hahazo famonjena ireo mpiasa ao amin' ny tanimboaloboka; 7–8, Ny fiainana mandrakizay no lehibe indrindra amin' ny fanomezam-pahasoavan' Andriamanitra; 9–11, Nahary ny lanitra sy ny tany i Kristy.
Fizarana 15
Fanambarana nomena an' i John Whitmer, tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana Jona 1829 (History of the Church, 1:50). (Jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 14). Manaitra ny fiantefan' ilay hafatra manokana, satria ny Tompo dia nilaza izay tsy nisy nahalala afa-tsy i John Whitmer sy ny Tenany ihany. Nanjary anankiray tamin' ireo Vavolombelona Valon' ny Bokin' i Môrmôna i John Whitmer tatỳ aoriana.
1–2, Manerana izao tontolo izao ny sandrin' ny Tompo; 3–6, Ny fitoriana ny filazantsara sy ny famonjena fanahy no zavatra manan-danja indrindra.
Fizarana 16
Fanambarana nomena an' i Peter Whitmer zanany tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana Jona 1829 (History of the Church, 1:51). (Jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 14). Nanjary anankiray tamin' ireo Vavolombelona Valon' ny Bokin' i Môrmôna i Peter Whitmer zanany tatỳ aoriana.
1–2, Manerana izao tontolo izao ny sandrin' ny Tompo; 3–6, Ny fitoriana ny filazantsara sy ny famonjena fanahy no zavatra manan-danja indrindra.
Fizarana 17
Fanambarana nomena an' i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana Jona 1829, talohan' ny nahitan' izy ireo ny takelaka misy soratra voasikotra izay nitahiry ny rakitsoratry ny Bokin' i Môrmôna (History of the Church, 1:52–57). Nianaran' i Joseph sy i Oliver Cowdery mpitantsorany avy tamin' ny fandikana ny takelaky ny Bokin' i Môrmôna fa hisy vavolombelona manokana telo hotendrena (Jereo Etera 5:2–4; 2 Nefia 11:3; 27:12 ). Nentanin' ny faniriana avy tamin' Andriamanitra i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris mba ho izy ireo no ho ireo vavolombelona manokana telo. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nomena ity fanambarana ity ho valin' izany tamin' ny alalan' ny Orima sy Tomima.
1–4, Amin' ny finoana no hahitan' ny Vavolombelona Telo ireo takelaka sy ireo zavatra masina hafa; 5–9, Vavolombelona manambara ny maha avy amin' Andriamanitra ny Bokin' i Môrmôna i Kristy.
Fizarana 18
Fanambarana ho an' i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i David Whitmer, nomena tao Fayette, New York, ny volana Jona 1829 (History of the Church, 1:60–64). Tamin' ny nanolorana ny Fisoronana Aharôna no nampanantenaina ny fanolorana ny Fisoronana Melkizedeka (jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 13). Ho valin' ny fitalahoana mba hahazoana fahalalana momba izany dia nomen' ny Tompo ity fanambarana ity.
1–5, Asehon' ny soratra masina ny fomba anorenana ny Fiangonana; 6–8, Mihamasaka ao amin' ny faharatsiana izao tontolo izao; 9–16, Lehibe ny hasarobidin' ny olona; 17–25, Tsy maintsy mitondra ny anaran' i Kristy ny olona mba hahazo famonjena; 26–36, Fanambarana ny antso sy ny asa fitorian' ny Roambinifololahy; 37–39, Tsy maintsy mitady ireo Roambinifololahy i Oliver Cowdery sy i David Whitmer; 40–47, Tsy maintsy mibebaka, atao batisa ary mitandrina ireo didy ny olona, mba hahazoany famonjena.
Fizarana 19
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith tao Manchester, New York, ny volana Martsa 1830 (History of the Church, 1:72–74). Ao amin' ny tantarany, ny Mpaminany dia nampahafantatra izany ho “didin' Andriamanitra fa tsy an' olombelona, ho an' i Martin Harris, nomen' Ilay Izy izay Mandrakizay” (History of the Church, 1:72).
1–3, Manana ny fahefana rehetra i Kristy; 4–5, Tsy maintsy mibebaka na mijaly ny olon-drehetra; 6–12, Famaizana mandrakizay ny famaizan' Andriamanitra; 13–20, Nijaly ho an' ny rehetra i Kristy mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka; 21–28, Torio ny filazantsaran' ny fibebahana; 29–41, Ambarao ny vaovao mahafaly.
Fizarana 20
Fanambarana momba ny fandaminana sy ny fitantanana ny Fiangonana, nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany, ny volana Aprily 1830 (History of the Church, 1:64–70). Talohan' ny nitanany ity fanambarana ity an-tsoratra, dia nanoratra ny Mpaminany hoe: “Nahazo izao manaraka izao Taminy [i Jesoa Kristy] izahay, tamin' ny alalan' ny fanahin' ny faminaniana sy ny fanambarana; izay tsy nanome anay filazalazana maro fotsiny fa nanondro anay koa ny andro voafaritra izay tokony hirosoanay araka ny sitrapony sy ny didiny amin' ny fananganana indray ny Fiangonany eto an-tany” (History of the Church, 1:64).
1–16, Ny bokin' i Môrmôna dia manaporofo ny maha avy amin' Andriamanitra ny asan' ny andro farany; 17–28, Nohamafisina ny fotopampianarana momba ny fahariana, ny fahalavoana, ny sorompanavotana ary ny batisa; 29–37, Nomena ny lalàna mifehy ny fibebahana, ny fanamarinana, ny fanamasinana ary ny batisa; 38–67, Famintinana ny andraikitry ny loholona, ny mpisorona, ny mpampianatra ary ny diakona; 68–74, Fanambarana ny andraikitry ny mpikambana, ny fitsofan-drano ny ankizy ary ny fomba fanaovana batisa; 75–84, Fanomezana ireo vavaka amin' ny Fanasan' ny Tompo sy ny fitsipika mifehy ny maha mpikambana ao amin' ny Fiangonana.
Fizarana 21
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New york, ny 6 Aprily 1830 (History of the Church, 1:74–79). Nomena nandritra ny fananganana ny fiangonana tamin' io daty voatondro io ity fanambarana ity, tao an-tranon' i Peter Whitmer rainy. Enin-dahy, izay efa natao batisa taloha, no nandray anjara tamin' izany. Tamin' ny safidy niraisana no nanehoan' ireo olona ireo ny faniriany sy ny finiavany hanangana ny fiangonana araka ny didin' Andriamanitra (jereo fizarana 20). Nofidiany koa ny hanaiky sy hanohana an' i Joseph Smith zanany sy i Oliver Cowdery ho mpitarika miahy ny Fiangonana. Tamin' ny fametrahan-tanana avy eo no nanokanan' i Joseph an' i Oliver ho loholon' ny Fiangonana; ary natokan' i Oliver toy izany koa i Joseph. Taorian' ny fanatanterahana ny fanasan' ny Tompo, dia nametrahan' i Joseph sy i Oliver tanana ny mpivory tsirairay, ho fanomezana ny Fanahy Masina ary ho fanamafisana ny maha-mpikambana ny tsirairay ao amin' ny Fiangonana.
1–3, Nantsoina ho mpahita ho mpandika teny ho mpaminany ho apostoly ary ho loholona i Joseph Smith; 4–8, Hitarika ny foto-kevitr' i Ziona ny teniny; 9–12, Ireo olomasina dia hino ny teniny izay teneniny amin' ny alalan' ny Mpampionona.
Fizarana 22
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny volana Aprily 1830 (History of the Church, 1:79–80). Nomena ny Fiangonana ity fanambarana ity noho ireo olona sasany izay efa vita batisa tany aloha ary maniry ny hikambana amin' ny Fiangonana saingy tsy haverina hatao batisa intsony.
1, Fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny batisa; 2–4, Takiana ny batisa ombam-pahefana.
Fizarana 23
Fanambarana nomena an' i Oliver Cowdery, i Hyrum Smith, i Samuel H. Smith, i Joseph Smith rainy ary i Joseph Knight rainy tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny volana Aprily 1830 (History of the Church, 1:80). Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nandray ity fanambarana ity ho setrin' ny faniriana nivaivay nananan' ireo olona dimy voalaza anarana ireo mba hahafantatra ny andraikiny ny tsirairay avy.
1–7, Nantsoina hitory, hanentana ary hampahery ny Fiangonana ireo mpianatra voalohany ireo.
Fizarana 24
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony Pennsylvania, ny volana Jolay 1830 (History of the Church, 1:101–103). Na dia vao efa-bolana latsaka aza no lasana hatramin' ny nanorenana ny Fiangonana, dia nanjary nihamafy ny fanenjehana ary voatery nitsimbina ny ainy tamin' ny fitokana-monina tsindraindray ireo mpitondra. Ireto fanambarana telo manaraka ireto dia nomena tamin' izay fotoana izay mba hanatanjahana, hampaherezana, ary hampianarana azy ireo.
1–9, Nantsoina mba handika teny, hitory ary hamelabelatra ny soratra masina i Joseph Smith; 10–12, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Oliver Cowdery; 13–19, Nambara ny lalàna mikasika ny fahagagana, ny fanozonana, ny fanintsanana ny vovoka amin' ny faladia ary ny fandehanana tsy miaraka amin' ny kitapom-bola na kitapom-batsy.
Fizarana 25
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony Pennsylvania ny volana Jolay 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 24). Maneho ny sitrapon' ny Tompo ho an' i Emma Smith, vadin' ny Mpaminany, ity fanambarana ity.
1–6, Emma Smith, izay vehivavy nofinidy, dia nantsoina hanampy sy hampahery ny vadiny; 7–11, Nantsoina koa izy hanoratra, hamelabelatra ny soratra masina ary hifantina ireo hira; 12–14, Vavaka atao amin' ny Tompo ny hiran' ny olo-marina; 15–16, Azo ampiharina amin' ny rehetra ireo fitsipiky ny fankatoavana ato anatin' ity fanambarana ity.
Fizarana 26
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i John Whitmer tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Jolay 1830 (History of the Church, 1:104). (Jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 24).
1, Nodidiana izy ireo handinika sy hitory ny soratra masina; 2, Nambara ny lalàn' ny faneken' ny rehetra.
Fizarana 27
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana Aogositra 1830 (History of the Church, 1:106–108). Ho fanomanana ny fanompoam-pivavahana izay handrosoana ny mofo sy ny divay dia nandeha nivoaka i Joseph haka divay. Notsenain' ny iraka iray avy any an-danitra izy ary nandray ity fanambarana ity izay ny ampahany no voasoratra tamin' io fotoana io ary ny ambiny tamin' ny volana Septambra nanaraka. Rano ankehitriny no ampiasaina amin' ny fandraisana ny fanasan' ny Tompo ao amin' ny Fiangonana ho solon' ny divay.
1–4, Hazavaina ireo marika ampiasaina amin' ny fandraisana ny fanasan' ny Tompo; 5–14, Handray ny fanasan' ny Tompo i Kristy sy ireo mpanompony avy amin' ny fotoampitantanana rehetra; 15–18, Itafio avokoa ny fiarovan-tena avy amin' Andriamanitra.
Fizarana 28
Fanambarana nomena an' i Oliver Cowdery tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana Septambra 1830 (History of the Church, 1:109–111). Nanana vato iray i Hiram Page izay mpikambana tao amin' ny Fiangonana ary nihambo ho nahazo fanambarana tamin' ny alalan' izany momba ny fananganana an' i Ziona sy ny fandaminana ny Fiangonana izy. Voafitak' izany filazana izany ny mpikambana maro, ary na dia i Oliver Cowdery aza dia voataonan' izany filazana diso izany. Taloha kelin' ny fihaonambe, dia nanontany ny Tompo tamin-kafanam-po momba ilay raharaha ny Mpaminany ka nahazo izao fanambarana manaraka izao.
1–7, Nihazona ny fanalahidin' ireo mistery i Joseph Smith, ary izy irery ihany no mandray fanambarana ho an' ny Fiangonana; 8–10, Tokony hitory amin' ny Lamanita i Oliver Cowdery; 11–16, Nofitahin' i Satana i Hiram Page ka nomeny fanambarana diso.
Fizarana 29
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany teo anatrehan' ny loholona enina tao Fayette, New york, ny volana Septambra 1830 (History of the Church, 1:111–115). Ity fanambarana ity dia nomena andro vitsivitsy talohan' ny fihaonambe izay nanomboka ny 26 Septambra 1830.
1–8, Manangona ny olom-boafidiny i Kristy; 9–11, Mampiditra ny arivotaona ny fiaviany; 12–13, Hitsara an' i Isiraely rehetra ny Roambinifololahy; 14–21, Hialoha lalana ny Fiaviany Fanindroany ny famantarana, ny areti-mandringana ary ny fandravana; 22–28, Handimby ny Arivotaona ny fitsanganana amin' ny maty sy ny fitsarana farany; 29–35, Ara-panahy ny zava-drehetra ho an' ny Tompo; 36–39, Noroahina hiala avy tany an-danitra ny devoly sy ny miaramilany mba haka fanahy ny olona; 40–45, Nitondra famonjena ny Fahalavoana sy ny Sorompanavotana; 46–50, Voavonjy amin' ny alalan' ny Sorompanavotana ny zaza.
Fizarana 30
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i David Whitmer, i Peter Whitmer zanany, ary i John Whitmer tao Fayette, New York, ny volana Septambra 1830, taorian' ny fihaonambe izay naharitra telo andro tao Fayette saingy talohan' ny niparitahan' ny loholon' ny Fiangonana (History of the Church, 1:115–116). Tany am-piandohana dia navoaka ho fanambarana telo ity lahatsoratra ity; nakamban' ny mpaminany ho fizarana tokana izany ho an' ny fanontana tamin' ny taona 1835 ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana.
1–4, Voalevilevy i David Whitmer noho ny tsy fahavarany nanompo tamin' ny fahazotoana; 5–8, Tokony handeha hiaraka amin' i Oliver Cowdery, amin' ny asa fitoriana any amin' ny Lamanita i Peter Whitmer zanany; 9–11, Voantso hitory ny filazantsara i John Whitmer.
Fizarana 31
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Thomas B. Marsh ny volana Septambra 1830 (History of the Church, 1:115–117). Izany dia nitranga avy hatrany taorian' ny fihaonamben' ny Fiangonana (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 30). Natao batisa tany amin' ny fiandohan' io volana io i Thomas B. Marsh ary natokana ho loholon' ny Fiangonana talohan' ny nanomezana ity fanambarana ity.
1–6, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Thomas B. Marsh ary nahazo antoka ny amin' ny fiadanan' ny fianakaviany; 7–13, Nanarina izy mba hanam-paharetana, hivavaka mandrakariva ary hanaraka ny Mpampionona.
Fizarana 32
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson ny volana Ôktôbra 1830 (History of the Church, 1:118–120). Tsapan' ireo loholona ho nahaliana fatratra sady niteraka hetaheta ny momba ny Lamanita izay naminaniana ireo fitahiana nianaran' ny Fiangonana avy tao amin' ny Bokin' i Môrmôna. Noho izany dia nitalahoany ny hanambaran' ny Tompo ny sitrapony raha toa ka tokony hirahina ho any amin' ireo foko Indiana any Andrefana ireo loholona tamin' izay fotoana izay. Nanaraka izany izao fanambarana izao.
1–3, Voantso i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson hitory amin' ny Lamanita ary hiaraka amin' i Oliver Cowdery sy i Peter Whitmer zanany; 4–5, Tokony hivavaka izy ireo mba hahazoany ny soratra masina.
Fizarana 33
Fanambarana nomena, tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany, ho an' i Ezra Thayre sy i Northrop Sweet tao Fayette, New York, ny volana Ôktôbra 1830 (History of the Church, 1:126–127). Nilaza ny Mpaminany raha nanoratra ity fanambarana ity fa “ny Tompo dia vonona mandrakariva ny hampianatra ireo izay mazoto mikatsaka amin' ny finoana” (History of the Church, 1:126).
1–4, Antsoina hitory ny filazantsara ny mpiasa amin' ny ora fahiraika ambin' ny folo; 5–6, Voaorina ny Fiangonana ary tokony hangonina ny olom-boafidy; 7–10, Mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan' ny lanitra; 11–15, Miorina eo amin' ny vatolampin' ny filazantsara ny Fiangonana; 16–18, Miomàna ho amin' ny fiavian' ny Mpampakatra.
Fizarana 34
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Orson Pratt tao Fayette, New York, ny 4 Nôvambra 1830 (History of the Church, 1:127–128). Sivy ambin' ny folo taona ny rahalahy Pratt tamin' io fotoana io. Niova fo sy natao batisa izy rehefa nandre ny fitorian' ny zokiny Parley P. Pratt, enina herinandro talohan' io, momba ny filazantsara naverina indray. Tao an-tranon' i Peter Whitmer rainy no nahazoana ity fanambarana ity.
1–4, Tonga zanak' Andriamanitra amin' ny alalan' ny Sorompanavotana ireo mahatoky; 5–9, Manomana ny lalana ho amin' ny Fiaviana Fanindroany ny fitoriana ny filazantsara; 10–12, Tonga amin' ny alalan' ny herin' ny Fanahy Masina ny faminaniana.
Fizarana 35
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao an-tanàna na teo akaikin' ny tanànan' i Fayette, New York, ny volana Desambra 1830 (History of the Church, 1:128–131). Nisahana ny fanaovana ny fandikana ny Baiboly saika isan' andro ny Mpaminany tamin' io fotoana io. Natomboka tany amin' ny volana Jona 1830 ny fandikana ary samy natao mpitan-tsoratra na i Oliver Cowdery na i John Whitmer. Noho izy ireo efa nantsoina ho amin' ny andraikitra hafa ankehitriny dia nantsoina tamin' ny alalan' ny fanendren' Andriamanitra i Sidney Rigdon mba hatao mpitan-tsoratry ny mpaminany tamin' io asa io (Jereo andininy 20). Tao amin' ny sasin-tenin' ny rakitsorany momba ity fanambarana ity dia nanoratra ny Mpaminany hoe: “Tonga [avy tany Ohio] i Sidney Rigdon tamin' ny volana Desambra mba hanontany ny Tompo, ary niara-tonga taminy i Edward Patridge...Fotoana fohy taorian' ny fahatongavan' ireo rahalahy roa ireo, dia niteny toy izao ny Tompo” (History of the Church, 1:128).
1–2, Ny fomba mety hahatonga ny olona ho zanak' Andriamanitra; 3–7, Nantsoina mba hanao batisa sy hanolotra ny Fanahy Masina i Sidney Rigdon; 8–12, Tanterahina amin' ny finoana ireo famantarana sy fahagagana; 13–16, Hively ireo firenena amin' ny herin' ny Fanahy ny mpanompon' ny Tompo; 17–19, Nihazona ny fanalahidin' ireo mistery i Joseph Smith; 20–21, Hahatanty ny andro hiavian' ny Tompo ny olom-boafidy; 22–27, Ho voavonjy i Isiraely.
Fizarana 36
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Edward Partridge tao akaikin' i Fayette, New York ny volana Desambra 1830 (History of the Church, 1:131). (Jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 35). Nolazain' ny Mpaminany fa i Edward Partridge no “ohatra ny amin' ny toe-panahy araka an' Andriamanitra” ary anankiray amin' ireo lehilahy lehiben' ny Tompo” (History of the Church, 1:128).
1–3, Nametra-tanana tamin' i Edward Partridge tamin' ny alalan' ny tanan' i Sidney Rigdon ny Tompo; 4–8, Ny lehilahy tsirairay izay mandray ny filazantsara sy ny fisoronana dia hantsoina handeha sy hitory.
Fizarana 37
Fanambarana nomena ho an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao akaikin' i Fayette, New York, ny volana Desambra 1830 (History of the Church, 1:139). Omena etoana ny didy voalohany momba ny fanangonana amin' ity fotoampitantanana ity.
1–4, Nantsoina ny Olomasina hiangona ao Ohio.
Fizarana 38
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny 2 Janoary 1831 (History of the Church, 1:140–143). Tamin' ny fihaonamben' ny Fiangonana no nitrangan' izany.
1–6, Nahary ny zava-drehetra i Kristy; 7–8, Eo afovoan' ny Olomasiny izay hahita Azy tsy ho ela Izy; 9–12, Efa lo ny nofo rehetra eo anoloany; 13–22, Efa natokany ho an' ny Olomasiny mandritra ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay ny tanin' ny fampanantenana; 23–27, Nodidiana ny Olomasina mba ho iray sy hifampitondra toy ny mpirahalahy; 28–29, Voalaza mialoha ny hisian' ny ady; 30–33, Ny Olomasina dia homena fahefana avy any ambony ary handeha any anivon' ny firenena rehetra; 34–42, Nodidiana ny Fiangonana hikarakara ny mahantra sy ny sahirana ary hikatsaka ny haren' ny mandrakizay.
Fizarana 39
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i James Covill, tao Fayette, New York, ny 5 Janoary 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, izay efa mpitandrina batista nandritra ny efapolo taona teo ho eo, dia nifanaiky tamin' ny Tompo fa hankatò izay didy rehetra homen' ny Tompo azy amin' ny alalan' i Joseph Mpaminany.
1–4, Manana ny hery ho tonga zanak' Andriamanitra ny Olomasina; 5–6, Fandraisana an' i Kristy ny fandraisana ny filazantsara; 7–14, Nodidiana i James Covill mba hatao batisa ary hiasa ao amin' ny tanimboaloboky ny Tompo; 15–21, Tokony hitory ny filazantsara ireo mpanompon' ny Tompo mialohan' ny Fiaviana Fanindroany; 22–24, Ireo izay mandray ny filazantsara dia hangonina amin' ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay.
Fizarana 40
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Fayette, New York, ny volana Janoary 1831 (History of the Church, 1:145). Talohan' ny niraketana ity fanambarana ity, dia nanoratra ny Mpaminany hoe: “Noho i James Covill nitsipaka ny tenin' ny Tompo ary niverina amin' ny fitsipika nananany teo aloha sy ny olony, dia nomen' ny Tompo ahy sy an' i Sidney Rigdon izao fanambarana manaraka izao” (History of the Church, 1:145).
1–3, Ny fahatahorana ny fanenjehana sy ny fiahiahiana izao fiainana izao no mahatonga ny fitsipahana ny filazantsara.
Fizarana 41
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 4 Febroary 1831 (History of the Church, 1:146–147). Nitombo isa faingana tokoa ny sampan' ny Fiangonana tao Kirtland tamin' io fotoana io. Hoy ny Mpaminany raha nanoratra ny sasin-tenin' ity fanambarana ity: “Niezaka ny mpikambana ny hanao ny sitrapon' Andriamanitra arakaraka ny nahafantarany izany, na dia nisisika tany anivony aza ny hevitra hafahafa sy ny fanahy sandoka...[ary] nomen' ny Tompo ho an' ny Fiangonana izao manaraka izao” (History of the Church, 1:146–147).
1–3, Hitondra ny Fiangonana amin' ny alalan' ny fanahin' ny fanambarana ireo loholona; 4–6, Handray sy hitandrina ny lalàn' ny Tompo ny mpianatra marina; 7–12, Notendrena ho evekan' ny Fiangonana i Edward Partridge.
Fizarana 42
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 Febroary 1831 (History of the Church, 1:148–154). Noraisina teo anatrehan' ny loholona roa ambin' ny folo izany ho fanatanterahana ny fampanantenan' ny Tompo natao tany aloha, fa ny “lalàna” dia homena any Ohio (jereo fizarana 38:32). Nomarihin' ny Mpaminany fa “mirakitra ny lalàn' ny Fiangonana” ity fanambarana ity (History of the Church, 1:148).
1–10, Antsoina ireo loholona mba hitory ny filazantsara, hanao batisa an' ireo niova fo ary hanorina ny Fiangonana; 11–12, Tokony hantsoina sy hatokana izy ireo ary tokony hampianatra ny fitsipika ny filazantsara hita ao amin' ny soratra masina; 13–17, Tokony hampianatra sy haminany amin' ny herin' ny Fanahy izy ireo; 18–29, Didina ireo Olomasina tsy hamono olona, tsy hangalatra, tsy handainga, tsy hitsiriritra, tsy hanitsakitsa-bady na hiteny ratsy ny hafa; 30–39, Aroso etoana ny lalàna mifehy ny fanokanana fananana; 40–42, Melohina ny avonavona sy ny fidonanaham-poana; 43–52, Tokony hositranina amin' ny alalan' ny fametrahan-tanana sy ny finoana ny marary; 53–60, Mifehy ny Fiangonana ny soratra masina ary tokony hotoriana amin' izao tontolo izao; 61–69, Hambara ny toerana hisy an' i Jerosalema Vaovao sy ireo mistery momba ny fanjakana; 70–73, Tokony hampiasaina ho fanohanana ny mpitondra Fiangonana ireo fananana voatokana; 74–93, Aroso etoana ireo lalàna mifehy ny fijangajangana, ny fanitsakitsaham-bady, ny famonoana olona, ny halatra ary ny fibabohana amin' ny fahotana.
Fizarana 43
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana Febroary 1831 (History of the Church, 1:154–156). Tamin' io fotoana io dia voakorontan' ireo olona nanao filazana diso ka nihambo ho mpanambara ny mpikambana sasany amin' ny Fiangonana. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nahazo ity filazana izay miantefa amin' ny loholon' ny Fiangonana ity. Ny ampahany voalohany dia mikasika ny fitondrana ny Fiangonana; ny ampahany faharoa dia mirakitra fampitandremana izay tokony hampitain' ireo loholona amin' ireo firenena eto an-tany.
1–7, Amin' ny alalan' ilay efa voatendry ihany no ahatongavan' ireo didy sy fanambarana; 8–14, Hamasinina amin' ny fiasana amim-pahamasinana tanteraka eo anoloan' ny Tompo ny Olomasina; 15–22, Nirahina ny loholona hiantsoantso fibebahana sy hanomana ny olona ho amin' ny andro lehiben' ny Tompo; 23–28, Miantso ny olona amin' ny alalan' ny feony ihany sy amin' ny alalan' ny herin' ny voary ny Tompo; 29–35, Ho avy ny Arivotaona sy ny famatorana an' i Satana.
Fizarana 44
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Kirtland, Ohio, tamin' ny faraparan' ny volana Febroary 1831 (History of the Church, 1:157). Ho fanarahana ny toromarika aroso etoana, dia notapahin' ny Fiangonana ny fisian' ny fihaonambe tamin' ny fiandohan' ny volana Jona manaraka.
1–3, Tokony hivory amin' ny fihaonambe ny loholona; 4–6, Tokony hiorina araka ny lalàn' ny tany izy ireo ary hikarakara ny mahantra.
Fizarana 45
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 7 Martsa 1831 (History of the Church, 1:158–163). Raha nanoratra ny sasin-tenin' ity fanambarana ity ny Mpaminany dia nilaza fa “amin' izao vanim-potoan' ny Fiangonana izao, dia...tatitra diso maro...sy tantara adaladala no navoaka...ary naparitaka...mba hisakanana ny olona tsy hanadihady ny asa, na hanaiky ny finoana... Nefa akory ny hafalian' ireo Olomasina...raha noraisiko izao manaraka izao” (History of the Church, 1:158).
1–5, Kristy no mpisolovava antsika amin' ny Ray; 6–10, Ny filazantsara dia mpitondra hafatra manomana ny lalana eo anoloan' ny Tompo; 11–15, Noraisin' ny Tompo ho any Aminy i Enoka sy ireo rahalahiny; 16–23, Nambaran' ny Tompo ny famantarana ny amin' ny fiaviany tahaka izay nomeny teo an-Tendrombohitra Oliva; 24–38, Haverina indray ny filazantsara, ho tanteraka ny fotoan' ny Jentilisa ary handrakotra ny tany ny areti-mandripaka; 39–47, Famantarana zava-mahatalanjona ary Fitsanganana amin' ny maty no hiaraka amin' ny Fiaviana Fanindroany; 48–53, Hijoro eo amin' ny Tendrombohitra Oliva i Kristy, ary ho hitan' ny Jiosy ny ratra eo amin' ny tanany sy ny tongony; 54–59, Hanjaka mandritra ny Arivotaona ny Tompo; 60–62, Nilazana ny Mpaminany mba hanomboka ny fandikana ny Testamenta Vaovao fa amin' ny alalan' izany no hampahafantarana vaovao lehibe; 63–75, Nodidina ireo Olomasina mba hivory ary hanorina an' i Jerosalema Vaovao izay any no hahatongavan' ny olona avy amin' ny firenen-drehetra.
Fizarana 46
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 8 Martsa 1831 (History of the Church, 1:163–165). Tamin' izany fotoana vao niandohan' ny Fiangonana izany, dia tsy mbola voavolavola ny fomba iraisana hitondrana ireo fivoriam-piangonana. Saingy ny fahazarana tsy mampiditra amin' ny fandraisana ny fanasan' ny Tompo sy amin' ny ireo fivoriana hafa an' ny Fiangonana afa-tsy ny mpikambana sy ireo naman' ny Fiangonana tena mafana fo dia efa nanjary fanao raikitra. Ity fanambarana ity dia maneho ny sitrapon' ny Tompo momba ny fitondrana sy ny fitarihana ireo fivoriana.
1–2, Ny loholona no tokony hitondra ny fivoriana araka ny fitarihan' ny Fanahy Masina; 3–6, Ireo tena mpikatsaka ny fahamarinana dia tsy tokony horoahana hiala amin' ny fivorian' ny fanasan' ny Tompo; 7–12, Angataho amin' Andriamanitra ary katsaho ireo fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy; 13–26, Omena ny fitanisana ny sasany amin' ireo fanomezam-pahasoavana ireo; 27–33, Nomem-pahefana hamantatra ireo fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy ny mpitondra ny Fiangonana.
Fizarana 47
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtand, Ohio, ny 8 Martsa 1831 (History of the Church, 1:166). Talohan' io fotoana io dia i Oliver Cowdery no mpanoratra ny tantaran' ny Fiangonana sy ny firaketana. Tsy nikatsaka ny ho lasa mpanoratra tantara i John Whitmer, saingy rehefa nangatahina izy hitana izany anjara asa izany, dia nolazainy fa hankatoaviny ny sitrapon' i Tompo momba izany. Izy dia efa nanao ny asan' ny mpitan-tsoratry ny Mpaminany tamin' ny firaketana ny ankamaroan' ireo fanambarana azo tao Fayette, faritanin' i New York.
1–4, Notendrena hirakitra ny tantaran' ny Fiangonana sy hanoratra ho an' ny Mpaminany i John Whitmer.
Fizarana 48
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana Martsa 1831 (History of the Church, 1:166–167). Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ny amin' ny fomba tokony harahina eo amin' ny fahazoana tany honenan' ny Olomasina. Zava-dehibe izany noho ny fifindra-monin' ny mpikambana ao amin' ny Fiangonana avy any atsinanan' i Etazonia, izay nankatò ny didin' ny Tompo fa izy ireo dia tokony hivondrona ao Ohio (jereo fizarana 37:1–3; 45:64).
1–3, Tokony hifampizara ny taniny amin' ny rahalahiny ireo Olomasina ao Ohio; 4–6, Tokony hividy tany ireo Olomasina, hanorina tanàna ary hanaraka ny torohevitry ny filoha mpiahy azy ireo.
Fizarana 49
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Sidney Rigdon, i Parley P. Pratt ary i Leman Copley tao Kirtland, Ohio, ny volana Martsa 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Ny rakitsoratra ara-tantara sasany dia manome ny datin' ity fanambarana ity ho ny volana Mey 1831). Efa nanaiky ny filazantsara i Leman Copley saingy mbola nitana ny sasantsasany tamin' ny fampianaran' ny Shakers (United Society of Believers in Christ's Second Appearing) [Firaisan' ny Fiarahamonin' ny Mpino ny Fisehoan' i Kristy Fanindroany], izay nisy azy tany aloha. Anisan' ny finoana Shakers ny hoe efa nitranga sahady ny fiavian' i Kristy fanindroany ary efa niseho tamin' ny endriky ny vehivavy iray atao hoe Ann Lee Izy; tsy noheverina ho zavatra ilaina ny batisan' ny rano; norarana manokana ny fihinanana hena kisoa, ary tsy nihinana hena ny maro; noheverina ho ambony kokoa noho ny fanambadiana ny fiainan' ny mpitovo. Raha nanolotra ity fanambarana ity ny Mpaminany dia nanoratra hoe: “Mba hahazoana fahalalana feno kokoa momba ilay toe-draharaha, dia nanontany ny Tompo aho ary nandray izao manaraka izao” (History of the Church, 1:167). Nolavin' ny fanambarana ny sasany amin' ireo fisainana fototra an' ny vondrona Shaker. Nentin' ireo rahalahy voalaza etsy ambony ireo tany amin' ny fiarahamonina Shaker (tao akaikin' i Cleveland, Ohio) ny soson' ilay fanambarana manontolo ary novakiany taminy izany saingy notsipahina.
1–7, Ny andro sy ora hiavian' i Kristy dia hijanona ho zava-tsy fantatra ambara-piaviny; 8–14, Tsy maintsy mibebaka ny olona, mino ny filazantsara ary mankatò ny ôrdônansy mba hahazo famonjena; 15–16, Voatendrin' Andriamanitra ny fanambadiana; 17–21, Ekena ny fihinanana hena; 22–28, Hiroborobo i Ziona ary hamony tahaka ny raozy ny Lamanita mialohan' ny Fiaviana Fanindroany.
Fizarana 50
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana Mey 1831 (History of the Church, 1:170–173). Milaza ny Mpaminany fa ny sasany tamin' ireo loholona dia tsy nahatakatra ny fisehoan' ireo fanahy samy hafa miely patrana eto an-tany, ka nomena ity fanambarana ity ho setrin' ny fanontaniany manokana ny amin' izany toe-javatra izany. Ireo fitrangana lazaina fa ara-panahy dia tsy vitsy teo anivon' ny mpikambana, izay nihambo ho nahazo fahitana sy fanambarana ny sasany taminy.
1–5, Miely patrana eto an-tany ireo fanahy sandoka maro; 6–9, Lozan' ireo mpihatsaravelatsihy sy ireo izay sarahina hiala amin' ny Fiangonana; 10–14, Tokony hitory ny filazantsara amin' ny alalan' ny Fanahy ireo loholona; 15–22, Samy ilaina hohazavaina amin' ny alalan' ny Fanahy na ny mpitory na ny mpihaino; 23–25, Izay tsy mampiorina dia tsy avy amin' Andriamanitra; 26–28, Ireo mahatoky no tompon' ny zava-drehetra; 29–36, Valiana ny vavak' ireo nodiovina; 37–46, Kristy no Mpiandry Tsara sy Vatolampin' i Isiraely.
Fizarana 51
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Thompson, Ohio, ny volana Mey 1831 (History of the Church, 1:173–174). Tamin' io fotoana io dia nanomboka tonga tao Ohio ireo Olomasina nifindra monina avy tamin' ireo faritra atsinanana, ka nanjary nilaina ny hanaovana fandaminana raikitra momba ny fiorenam-ponenany. Noho ny fisahanana ity raharaha ity niankina indrindra tamin' ny anjara fanompoan' ny eveka dia nitady toromarika ny amin' ity raharaha ity ny Eveka Edward Partridge, hany ka nanontany ny Tompo ny Mpaminany.
1–8, Notendrena hisahana ny fitantanan-draharaha sy ny fananana i Edward Partridge; 9–12, Tokony hitondra tena amim-pahamarinana ny Olomasina ary handray zara mitovy; 13–15, Tokony hanana trano fitehirizan' ny eveka izy ireo ary handrindra ireo fananana araka ny lalàn' ny Tompo; 16–20, Ho toerana hiangonana mandritra ny fotoana fohy i Ohio.
Fizarana 52
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ny loholon' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 7 Jona 1831 (History of the Church, 1:175–179). Natao tao Kirtland ny fihaonambe izay nanomboka ny fahatelon' ny volana Jona ary nifarana ny fahenina. Tamin' io fihaonambe io no nanaovana voalohany ny fanokanana manokana ho amin' ny anjara fanompoan' ny mpisorona avo, ary tsikaritra ny fisehoan' ireo fanahy sandoka sy mpamitaka vitsivitsy ka noroahina.
1–2, Voatondro hatao any Missouri ny fihaonambe manaraka; 3–8, Natao ny fanendrena ireo loholona sasany izay hiara-dalana; 9–11, Tokony hampianatra izay efa nosoratan' ireo apostoly sy mpaminany ny loholona; 12–21, Ireo nohazavain' ny Fanahy dia mamoa ny voan' ny fiderana sy ny fahendrena; 22–44, Notendrena ny loholona maromaro mba hitory ny filazantsara mandritra ny diany mankany Missouri hamonjy fihaonambe.
Fizarana 53
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Algernon Sidney Gilbert tao Kirtand, Ohio, ny volana Jona 1831 (History of the Church, 1:179–180). Noho ny fangatahan' i Sidney Gilbert, dia nanontanian' ny mpaminany ny Tompo ny momba ny asa sy ny antso ho an' ny Rahalahy Gilbert ao amin' ny Fiangonana.
1–3, Ny antso sy ny fifidianana an' i Sidney Gilbert ao amin' ny Fiangonana dia ny hatokana ho loholona; 4–7, Tokony hitana ny toeran' ny mpandraharahan' ny eveka koa izy.
Fizarana 54
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Newel Knight tao Kirtland, Ohio, ny volana Jona 1831 (History of the Church, 1:180–181). Nisara-bazana ny mpikambana tao amin' ny sampan' ny Fiangonana tao Thompson, Ohio, noho ireo raharaha mikasika ny fanokanana fananana. Niharihary ny fitiavan-tena sy ny fimatimatesan-karena, ary tsy notanan' i Leman Copley ny fanekeny hanokana ny toeram-piompiana sy fambolena midadasika nananany ho toerana lovain' ireo Olomasina tonga avy any Colesville, New York. Voasingotra tao amin' ny adihevitra koa i Ezra Thayre. Noho izany dia nanatona ny Mpaminany i Newel Knight (filohan' ny sampana tao Thompson) sy ireo loholona hafa nanontany izay tokony hatao. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray izao fanambarana izao. (Jereo ny fizarana 56 izay tohin' ny raharaha.)
1–6, Tsy maintsy mitandrina ny fanekempihavanan' ny filazantsara ireo Olomasina mba hahazo famindram-po; 7–10, Tsy maintsy manam-paharetana ao amin' ny fahoriana izy ireo.
Fizarana 55
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i William W. Phelps tao Kirtland, Ohio, ny volana Jona 1831 (History of the Church, 1:184–186). Vao tonga tao Kirtland i William W. Phelps mpanonta printy mbamin' ny fiankaviany ary nanontany ny Tompo ny momba azy ny Mpaminany.
1–3, Voantso sy voafidy mba hatao batisa, hatokana ho loholona ary hitory ny filazantsara i W. W. Phelps; 4, tokony hanoratra boky ho an' ireo ankizy ao amin' ny sekolin' ny Fiangonana izy; 5–6, Izy dia tokony handeha ho any Missouri izay ho toeram-piasany.
Fizarana 56
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana Jona 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, izay efa notendrena ho any Missouri hiaraka amin' i Thomas B. Marsh (jereo ny fizarana 52:22), dia tsy afaka nanomboka ny asa nanirahana azy nony vonona ity farany. Tsy vonona ny handeha i Thayre loholona noho izy voasingotra tamin' ny olana tao Thompson, Ohio (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 54). Novalian' ny Tompo ny fanontanian' ny Mpaminany tamin' ny fanomezana ity fanambarana ity.
1–2, Tsy maintsy mitondra ny hazofijaliany ny Olomasina ary manaraka ny Tompo mba hahazo famonjena; 3–13, Ny Tompo no manome sy manafoana ny didy, ary roahina ny tsy mpankatò; 14–17, Lozan' ny mpanan-karena izay tsy te hanampy ny mahantra ary lozan' ny mahantra izay tsy torotoro fo; 18–20, Sambatra ny mahantra izay madio am-po, fa izy no handova ny tany.
Fizarana 57
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan' i Jackson, Missouri, ny 20 Jolay 1831 (History of the Church, 1:189–190). Ho fankatoavana ny didin' ny Tompo (fizarana 52), dia nandeha avy tany Kirtland nankany Missouri ireo loholona ary tojo fitrangan-javatra maro samy hafa sy fanoherana. Teo am-pisaintsainana ny toe-piainan' ny Lamanita sy ny tsy fisian' ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina ary ny fivavahana teo anivon' ny olona amin' ny ankapobeny, dia nihiaka ny Mpaminany hoe: “Rahoviana ny tany foana no hamony tahaka ny raozy? Rahoviana i Ziona no haorina ao amin' ny voninahiny, ary aiza no hatsangana ny Tempolinao izay any no handehanan' ireo firenena rehetra amin' ny andro farany?” (History of the Church, 1:189). Taorian' izany dia nandray ity fanambarana ity izy.
1–3, Independence, Missouri no toerana ho an' ny Tanànan' i Ziona sy ny tempoly; 4–7, Tokony hividy tany sy handray lova amin' io faritra io ny Olomasina; 8–16, Tokony hanangana tranombarotra iray i Sidney Gilbert, tokony ho mpanonta printy i W. W. Phelps ary tokony hanomana raki-tsoratra mba havoaka ho boky i Oliver Cowdery.
Fizarana 58
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan' i Jackson, Missouri, ny 1 Aogositra 1831 (History of the Church, 1:190–195). Tamin' ny Sabata voalohany nanaraka ny fahatongavan' ny Mpaminany sy ireo mpiara-dia taminy tao amin' ny Fivondronan' i Jackson, Missouri, dia natao ny fanompoam-pivavahana ary noraisina tamin' ny batisa ny mpikambana roa. Nandritra io herinandro io no nahatongavan' ny sasany tamin' ireo Olomasin' i Colesville, avy ao amin' ny Sampan' i Thompson mbamin' ireo hafa (jereo fizarana 54). Liana ny maro ny hianatra ny sitrapon' ny Tompo momba azy ireo eo amin' ny toerana vaovao hiangonana.
1–5, Ireo izay maharitra fahoriana dia hosatrohina voninahitra; 6–12, Tokony hiomana ho amin' ny fampakarambadin' ny Zanakondry sy ny fanasana hataon' ny Tompo ny Olomasina; 13–18, Mpitsara amin' i Isiraely ny eveka; 19–23, Tokony hankatò ny lalàn' ny tany ny Olomasina; 24–29, Tokony hampiasa ny safidiny hanaovana ny tsara ny olona; 30–33, Mandidy sy manafoana ny Tompo; 34–43, Tsy maintsy mibaboka sy mahafoy ny fahotany ny olona rehefa mibebaka; 44–58, Tokony hividy ny lovany ny Olomasina ary hiangona ao Missouri; 59–65, Tsy maintsy toriana amin' ny olona rehetra ny filazantsara.
Fizarana 59
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan' i Jackson, Missouri, ny 7 Aogositra 1831 (History of the Church, 1:196–201). Talohan' ny nitanany ity fanambarana ity an-tsoratra, dia nanoratra ny Mpaminany, nilazalaza ny momba ny tanin' i Ziona izay nivorian' ny olona tamin' izay fotoana izay. Notokanana ny tany araka izay efa nandidian' ny Tompo azy, ary natokana ny toerana ho an' ny tempoly any aoriana. Nataon' ny Tompo ireto didy ireto mba hampiharina manokana amin' ireo Olomasin' i Ziona.
1–4, Hotahina ireo Olomasina mahatoky ao Ziona; 5–8, Tokony ho tia sy hanompo ny Tompo izy ireo ary hitandrina ny didiny; 9–19, Tahina ara-nofo sy ara-panahy ny Olomasina amin' ny alalan' ny fitandremana ny andron' ny Tompo ho masina; 20–24, Ampanantenaina fiadanana eo amin' izao tontolo izao ary fiainana mandrakizay any amin' ny tontolo ho avy ny marina.
Fizarana 60
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany, tao amin' ny Fivondronan' i Jackson, Missouri, ny 8 Aogositra 1831 (History of the Church, 1:201–202). Tamin' izay fotoana izay, ireo loholona izay efa voatendry ny hiverina any atsinanana dia naniry ny hahafantatra ny tokony hataony mbamin' ny lalana sy ny fomba tokony handehanany.
1–9, Tokony hitory ny filazantsara amin' ny fiangonan' ny olon-dratsy ireo loholona; 10–14, Tsy tokony holanilaniany foana ny fotoany na haleviny ny talentany; 15–17, Azony sasana ny tongony ho vavolombelona miampanga ireo izay mitsipaka ny filazantsara.
Fizarana 61
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany teo amoron' ny Renirano Missouri, teo McIlwaine' s Bend, ny 12 Aogositra 1831 (History of the Church, 1:202–205). Rehefa niverina tamin' ny diany ny Mpaminany sy ireo loholona folo mba hankany Kirtland, dia nitaingin-dakana izy ireo nidina ny Renirano Missouri. Nandalo tamina loza maro izy ireo tamin' ny andro fahatelon' ny diany. Nahita ny mpandringana nitety tamin-kery ny teny ambonin' ny rano tamin' ny fahitana tamin' ny andro antoandro i William W. Phelps loholona.
1–12, Efa nandidy famongorana maro teny ambonin' ny rano ny Tompo; 13–22, Nozonin' i Jaona ny rano ary mitety ny eo amboniny ny mpandringana; 23–29, Manana fahefana handidy ny rano ny sasany; 30–35, Tokony handeha tsiroaroa ny loholona ary hitory ny filazantsara; 36–39, Tokony hiomana ho amin' ny fiavian' ny Zanak' Olona izy ireo.
Fizarana 62
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany teo amoron' ny renirano Missouri, teo Chariton, Missouri, ny 13 Aogositra 1831 (History of the Church, 1:205–206). Tamin' io andro io dia nifanena tamina loholona maro izay teny an-dalana ho any i Ziona ny Mpaminany sy ny mpiara-dia taminy izay nandeha avy any Independence ho any Kirtland ka nahazo ity fanambarana ity taorian' ny fifampiarahabana feno fifaliana.
1–3, Voarakitra any an-danitra ny tenivavolombelona; 4–9, Ny loholona dia tokony handeha sy hitory araka ny fandanjalanjana ary araka ny fitarihan' ny Fanahy.
Fizarana 63
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, tamin' ny faran' ny volana Aogositra 1831 (History of the Church, 1:206–211). Tafaverina tao Kirtland ny Mpaminany, i Sidney Rigdon ary i Oliver Cowdery ny 27 Aogositra, taorian' ny famangiany tany Missouri. Raha nanolotra ny sasin-tenin' ny firaketan' ity fanambarana ity ny Mpaminany dia nanoratra fa, “Amin' izao androm-pahazazan' ny Fiangonana izao dia nisy ny fahamaimaizana lehibe ny hahazo ny tenin' ny Tompo momba ny lohahevitra tsirairay, izay amin' ny lafiny rehetra dia mikasika ny famonjena antsika; ary satria ny tanin' i Ziona no raharahan' ny tany lehibe indrindra banjinina ankehitriny dia nangataka fanampim-pahalalana tamin' ny Tompo aho ny amin' ny fanangonana ny Olomasina sy ny fividianana ny tany ary ireo raharaha hafa” (History of the Church, 1:207).
1–6, Ho avy amin' ny olon-dratsy ny andron' ny fisafoahana; 7–12, Tonga amin' ny alalan' ny finoana ireo famantarana; 13–19, Izay manitsakitsa-bady ao am-po dia handà ny finoana ary hatsipy any amin' ny farihy afo; 20, Handray lova amin' ny tany niova endrika ny mahatoky; 21, Tsy mbola nomena ny fitantarana feno ny zava-nitranga teo amin' ny Tendrombohitry ny Fiovan-tarehy; 22–23, Mandray ny misterin' ny fanjakan' ny mpankatò; 24–31, Tokony hovidiana ny lova ao Ziona; 32–35, Manapaka ny hisian' ny ady ny Tompo, ka mamono ny olon-dratsy ny olon-dratsy; 36–48, Hiangona ao Ziona ny Olomasina ary hanome ny vola hanorenana azy; 49–54, Azo antoka ho an' ny mahatoky ny fitahiana amin' ny Fiaviana Fanindroany, amin' ny Fitsanganana amin' ny maty ary mandritra ny Arivotaona; 55–58, Izao no andro fampitandremana; 59–66, Manonona foana ny anaran' ny Tompo ireo izay mampiasa izany tsy ombam-pahefana.
Fizarana 64
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ireo loholon' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 11 Septambra 1831 (History of the Church, 1:211–214). Teo am-piomanana ny hifindra monina any Hiram, Ohio, ny Mpaminany mba hanohy ny asany amin' ny fandikana ny Baiboly izay efa navela fony izy tany Missouri. Ny antokon' ireo rahalahy izay efa nodidina handeha ho any i Ziona (Missouri) dia niolomay fatratra nanao ireo fiomanana mba hiaingana amin' ny volana Ôktôbra. Tamin' io fotoana niheninkenenana io no nandraisana ny fanambarana.
1–11, Didina mba hifamela ireo Olomasina fandrao hitoetra aminy ny fahotana lehibe kokoa; 12–22, Tokony hoentina eo anoloan' ny Fiangonana ny tsy mibebaka; 23–25, Izay mandoa ny fahafolonkarena dia tsy hodorana amin' ny fiavian' ny Tompo; 26–32, Ampitandremana amin' ny trosa ny Olomasina; 33–36, Hoesorina hiala ao i Ziona ny mpikomy; 37–40, Hitsara ireo firenena ny Fiangonana; 41–43, Hiroborobo i Ziona.
Fizarana 65
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany, tao Hiram, Ohio, ny volana Ôktôbra 1831 (History of the Church, 1:218). Niantso ity fanambarana ity ho vavaka ny Mpaminany.
1–2, Nankinina tamin' olona teto an-tany ny fanalahidin' ny fanjakan' Andriamanitra ary handresy ny tombontsoan'ny filazantsara; 3–6, Ho avy ny fanjakan' ny lanitry ny arivotaona ary hikambana amin' ny fanjakan' Andriamanitra eto an-tany.
Fizarana 66
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Orange, Ohio, ny 25 Ôktôbra 1831 (History of the Church, 1:219–221). Izany no andro voalohan' ny fihaonambe iray manan-danja. Raha nanolotra ny sasin-tenin' ity fanambarana ity ny Mpaminany dia nanoratra hoe: “Noho ny fangatahan' i Willliam E. McLellin, dia nanontany ny Tompo aho ary nandray izao manaraka izao” (History of the Church, 1:220).
1–4, Ny fanekempihavanana maharitra mandrakizay no fahafenoan' ny filazantsara; 5–8, Tokony hitory, hijoro ho vavolombelona ary hifandahatra amin' ny olona ireo loholona; 9–13, Ahazoana antoka ny fandovana ny fiainana mandrakizay ny asa fanompoana mahatoky.
Fizarana 67
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Novambra 1831 (History of the Church, 1:224–225). Izany dia tamin' ny fotoan' ny fihaonambe manokana izay nandinihina sy nanapahana ny famoahana ho boky ireo fanambarana efa noraisina tamin' ny Tompo tamin' ny alalan' ny Mpaminany (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 1). Notapahina fa i Oliver Cowdery sy i John Whitmer no hitondra ny sora-tanana momba ireo fanambarana any Independence izay toerana hamoahan' i W. W. Phelps azy ho boky mitondra ny lohateny hoe: Book of Commandments (ny Bokin' ireo Didy). Maro tamin' ireo rahalahy no nijoro ho vavolombelona marina tokoa, fa ireo fanambarana voangona mba havoaka tamin' izay fotoana izay dia marina dia marina tokoa, araka izay nambaran' ny Fanahy Masina nilatsaka tamin' izy ireo. Nanoratra ny Mpaminany fa taorian' ny nandraisana ny fanambarana fantatra amin' ny hoe fizarana 1, dia nandeha ny resaka nanakiana ny fomba fiteny nampiasaina tamin' ireo fanambarana. Nanaraka izao fanambarana izao.
1–3, Mandre ny vavaka sy miambina an' ireo loholony ny Tompo; 4–9, Manao fanamby amin' ny olona hendry indrindra Izy mba haka tahaka ny kely indrindra amin' ireo fanambarany; 10–14, Hovelomin' ny Fanahy ireo loholona mahatoky ary hahita ny tavan' Andriamanitra.
Fizarana 68
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Novambra 1831, noho ny fangatahan' i Orson Hyde, i Luke S. Johnson, i Lyman E. Johnson ary i William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Na dia nomena aza ity fanambarana ity ho valin' ny fitalahoana ny mba hampahafantarana ny sitrapon' ny Tompo momba ireo loholona voalaza anarana ireo, dia mikasika ny Fiangonana manontolo ny ankabeazan' ny zavatra lazainy.
1–5, Manjary soratra masina ny tenin' ireo loholona rehefa entanin' ny Fanahy Masina izy; 6–12, Tokony hitory sy hanao batisa ireo loholona ary hanaraka ireo tena mpino ny famantarana; 13–24, Ny lahimatoa amin' ireo zanakalahin' i Aharôna dia afaka manompo toy ny Eveka Mpiahy (izany hoe, mitana ny fanalahidin' ny fiadidiana amin' ny maha-eveka azy) eo ambany fitarihan' ny Fiadidiana Voalohany; 25–28, Didina ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ny filazantsara; 29–35, Ny Olomasina dia tokony hitandrina ny Sabata, hazoto miasa ary hivavaka.
Fizarana 69
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Nôvambra 1831 (History of the Church, 1:234–235). Ny fitambaran' ireo fanambarana izay natao havoaka ho boky tsy ho ela dia efa nankatoavin' ny fihaonambe manokana ny 1 Novambra. Ny fanambarana izay miseho etoana ho toy ny fizarana 133 dia natovana ny 3 Novambra ary natao hoe ny Tovana. Noho ny fanapahan' ny fihaonambe, dia voatendry i Oliver Cowdery hitondra ny fitambaran' ireo fanambarana sy didy voarakitra an-tsoratra ho any Independence, Missouri mba hanonta izany. Tokony hoentiny miaraka aminy koa ny vola izay efa narotsaka mba ho fananganana ny Fiangonana any Missouri. Koa satria hitondra azy hamakivaky tany vitsy mponina ny diany, ka hatrany amin' ny sisin-tany, dia tokony hisy namana hiara-dia aminy.
1–2, Tokony hiaraka amin' i Oliver Cowdery ho any Missouri i John Whitmer; 3–8, Tokony hitory sy hanangona, hirakitra sy hanoratra ireo toe-javatra ara-tantara koa izy.
Fizarana 70
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 12 Novambra 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ny tantara nosoratan' ny Mpaminany dia milaza fa fihaonambe manokana efatra no natao hatramin' ny 1 ka hatramin' ny manontolo andron' ny faha-12 Novambra. Tao amin' ny farany tamin' ireo fivoriana ireo no nandinihana ny maha-zava-dehibe Book of Commandments (ny Bokin' ny Didy), izay natao hoe ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana tatỳ aoriana; ary ny Mpaminany dia niantso izany ho “fototry ny Fiangonana amin' izao andro farany izao, sy tombontsoan' izao tontolo izao izay maneho fa ny fanalahidin' ireo misterin' ny fanjakan' ny Mpamonjy antsika dia ankinina indray amin' olombelona” (History of the Church 1:235).
1–5, Notendrena ireo mpitantan-draharaha mba hamoaka ireo fanambarana; 6–13, Ireo izay miasa ao amin' ny zava-panahy dia mendrika ny karamany; 14–18, Tokony hitovy ny Olomasina eo amin' ny zavatr' izao fiainana izao.
Fizarana 71
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaninany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio ny 1 Desambra 1831 (History of the Church, 1:238–239). Nanohy ny fandikana ny Baiboly niaraka tamin' i Sidney Rigdon ho toy ny mpitantsoratra ny Mpaminany ambara-pandraisany ity fanambarana ity, ka namelany izany vetivety tamin' izay fotoana izay, mba hahafahany manatanteraka ny toromarika omena etoana. Ireo rahalahy dia tokony handeha hitory mba hampitony ny rivom-pankahalana izay efa nitombo nanohitra ny Fiangonana, vokatry ny famoahana lahatsoratra an-gazety nataon' i Ezra Booth izay efa nivadika.
1–4, Irahina hanambara ny filazantsara i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon; 5–11, Hatao mangaihay ireo fahavalon' ny Olomasina.
Fizarana 72
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirland, Ohio, ny 4 Desambra 1831 (History of the Church, 1:239–241). Niara-nivory ny loholona maromaro sy ny mpikambana mba hianatra ny andraikiny ary hiorina bebe kokoa ao amin' ny fampianaran' ny Fiangonana. Ity fizarana ity dia fanambarana ireo fanambarana roa voaray ny androtriny. Ny andininy 1 ka hatramin' ny 8 dia mampahafantatra ny fiantsoana an' i Newel K. Whitney ho eveka. Nantsoina izy tamin' izay ka natokana, ary voaray taorian' izay ny andininy 9 ka hatramin' ny 26, izay nanome fanampim-panazavana momba ny andraikitry ny eveka.
1–8, Tokony hanao tatitra amin' ny eveka momba ny fintantanan-draharahany ireo loholona; 9–15, Ny eveka no mitantana ny trano fitehirizana ary miahy ny mahantra sy ny sahirana; 16–26, Tokony hohamarinin' ny eveka ny fahamendrehan' ireo loholona.
Fizarana 73
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 10 Janoary 1832 (History of the Church, 1:241–242). Hatramin' ny tapany voalohan' ny volana Desambra lasa teo, dia efa nirotsaka tamin' ny fitoriana ny Mpaminany sy i Sidney, ary tamin' izany dia be no vita ho fampihenana ireo fihetsika nisy tsy fankasitrahana izay nipoitra mba hanohitra ny Fiangonana (jereo ny sasin-tenin' ny fizarana 71).
1–2, Tokony hanohy ny fitoriana ireo loholona; 3–6, Tokony hanohy ny fandikana ny Baiboly mandra-pahavitany i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon.
Fizarana 74
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Janoary 1832 (History of the Church, 1:242). Manoratra ny Mpaminany hoe: “Rehefa nandray ny teny teo aloha nataon' ny Tompo aho [F&F 73] dia nanomboka indray ny fandikana ny Soratra Masina ka nilofo tamin' ny fahazotoana tokoa hatramin' izay ka hatramin' ny fotoana nialoha kelin' ny fihaonambe izay tokony hatao ny faha-25 ny volana Janoary. Nandritra izany fotoana izany dia naharay izao manaraka izao koa aho ho fanazavana ny Epistily Voalohany ho an' ny Korintiana, toko faha-7, ny andininy faha-14” (History of the Church, 1:242).
1–5, Notaomin' i Paoly ny Fiangonana tamin' ny androny tsy hitandrina ny lalàn' i Mosesy; 6–7, Masina sy voadio amin' ny alalan' ny sorompanavotana ny ankizy madinika.
Fizarana 75
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Amherst, Ohio, ny 25 Janoary 1832 (History of the Church, 1:242–245). Fotoan' ny fihaonambe efa tapaka tany aloha tamin' izay. Notohanana sy natokana ho Filohan' ny Fisoronana Avo i Joseph Smith tamin' io fihaonambe io. Ireo loholona vitsivitsy, izay efa tojo fahasahiranana tamin' ny fandresen-dahatra ny olona hahazo ny hafany, dia naniry ny hianatra ny andraikiny mivantana amin' ny an-tsipiriany kokoa. Nanaraka izao fanambarana izao.
1–5, Hahazo ny fiainana mandrakizay ireo loholona mahatoky izay mitory ny filazantsara; 6–12, Mivavaha mba handray ny Mpampionona izay mampianatra ny zava-drehetra; 13–22, Ireo loholona dia hipetraka hitsara ireo izay mandà ny hafany; 23–36, Tokony hahazo fanampiana amin' ny Fiangonana ny fianakavian' ireo misiônera.
Fizarana 76
Fahitana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 16 Febroary 1832 (History of the Church, 1:245–252). Raha nanolotra ny fitantarany ity fahitana ity ny Mpaminany dia nanoratra hoe: “Taorian' ny fiverenako avy tany amin' ny fihaonamben' i Amherst, dia nanohy ny fandikana ny Soratra Masina aho. Niharihary tamin' ireo fanambarana efa voaray fa lafiny manan-danja maro momba ny famonjena ny olona no efa nesorina tao amin' ny Baiboly na very talohan' ny nanangonana azy. Miharihary ho azy avy amin' ireo fahamarinana izay tavela, fa raha mamaly ny tsirairay araka ny asa vita tao amin' ny vatana Andriamanitra, ny teny hoe 'Lanitra,' izay noheverina ho fonenana mandrakizay ho an' ny Olomasina, dia tsy maintsy ahitana fanjakana mihoatra ny anankiray. Araka izany... raha mbola nandika ny Filazantsaran' i Jaona ny tenako sy ny loholona Rigdon dia nahita izao fahitana manaraka izao” (History of the Church, 1:245). Taorian' ny nandikan' ny Mpaminany ny Jaona 5:29 no nanomezana ity fahitana ity.
1–4, Ny Tompo no Andriamanitra; 5–10, Hambara amin' ny mahatoky rehetra ireo misterin' ny fanjakana; 11–17, Hitsangana ny rehetra amin' ny fitsanganan' ny marina sy ny tsy marina amin' ny maty; 18–24, Ny mponin' ireo tontolo maro dia zanakalahy sy zanakavavy nateraka ho an' Andriamanitra tamin' ny alalan' ny sorompanavotan' i Jesoa Kristy; 25–29, Lavo ny anjelin' Andriamanitra iray ary nanjary devoly; 30–49, Miaritra ny fanamelohana mandrakizay ireo zanaky ny fahaverezana; mahazo ambaratongam-pamonjena ny hafa rehetra; 50–70, Filazalazana ny voninahitra sy ny valisoan' ireo olona tafasandratra ao amin' ny fanjakana selestialy; 71–80, Filazalazana ny amin' ireo izay handova ny fanjakana terestrialy; 81–113, Fanazavana ny toetr' ireo izay ao amin' ny voninahitra telestialy, terestrialy ary selestialy; 114–119, Mety hahita sy hahatakatra ireo misterin' ny fanjakan' Andriamanitra ny olo-mahatoky amin' ny herin' ny Fanahy Masina.
Fizarana 77
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio ny volana Martsa 1832 (History of the Church, 1:253–255). Nanoratra ny Mpaminany hoe: “Misy ifandraisany amin' ny fandikana ny Soratra Masina izao fanazavana noraisiko manaraka izao, izay momba ny Fanambaran' i Masindahy Jaona” (History of the Church, 1:253).
1–4, Ny fananan' ny biby fanahy sy ny honenany ao amin' ny fahasambarana mandrakizay eo amin' ny tany tsy mety maty; 5–7, Efa 7000 taona ny taom-piainan' ity tany ity; 8–10, Famerenan' ireo anjely samihafa indray ny filazantsara sy ny fanompoana eto an-tany; 11, Ny fanisiana tombo-kase an' ireo 144000; 12–14, Ho avy i Kristy any amin' ny fiandohan' ny arivo taona fahafito; 15, Hatsangana ireo mpaminany roa ho an' ny firenena Jiosy.
Fizarana 78
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Martsa 1832 (History of the Church, 1:255–257). Nomen' ny Tompo baiko i Joseph Smith mba hanangana trano fitehirizana ho an' ny mahantra. Tsy dia niriana mandrakariva ny hahafantaran' izao tontolo izao ireo olona izay nitenenan' ny Tompo tao amin' ireo fanambarana; koa tamin' ny famoahana ity fanambarana ity sy ireo sasantsasany tatỳ aoriana, dia notondroina tamin' ny anarana hafa fa tsy ny azy ireo rahalahy. Rehefa tsy nilaina intsony ny fitanana ny anaran' ireo olona tsy ho fantatra, dia nomena anaty fononteny ny tena anarany hatramin' izay. Koa satria tsy zava-dehibe ilaina intsony ankehitriny ny anohizana ireo anara-miafina, dia ny tena anarana ihany ankehitriny no ampiasaina etoana araka izay hita ao amin' ny sora-tanana fototra.
1–4, Tokony hanangana sy hanorina trano fitehirizana ny Olomasina; 5–12, Ny fampiasany ny fananany amim-pahendrena dia hitondra azy any amin' ny famonjena; 13–14, Tokony tsy hiankina amin' ireo fahefana eto an-tany ny Fiangonana; 15–16, Nanompo teo ambany fahefan' ny Iray Masina (i Kristy) i Mikaela (i Adama); 17–22, Sambatra ny mahatoky fa izy no handova ny zava-drehetra.
Fizarana 79
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Martsa 1832 (History of the Church, 1:257).
1–4, Nantsoin' ny Mpampionona i Jared Carter mba hitory ny filazantsara.
Fizarana 80
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Martsa 1832 (History of the Church, 1:257).
1–5, Nantsoina i Stephen Burnett sy i Eden Smith hitory amin' ny toerana rehetra nofinidin' izy ireo.
Fizarana 81
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana Martsa 1832 (History of the Church, 1:257–258). Voantso ho mpisorona avo sy ho mpanolotsaina ao amin' ny Fiadidiana ny Fisoronana Avo i Frederick G. Williams. Ireo rakitsoratra ara-tantara dia mampiseho fa nony noraisina ity fanambarana ity ny volana Martsa 1832, dia niantso an' i Jesse Gause ho amin' ny anjara fanompoan' ny mpanolotsaina ho an' i Joseph Smith tao amin' ny Fiadidiana izany. Kanefa rehefa tsy nitozo ny fahavarany tamin' io antso io dia nomena an' i Frederick G. Williams ilay antso tatỳ aoriana. Tokony horaisina ho toy ny dingana mankany amin' ny fananganana ny Fiadidiana Voalohany araka ny fitsipika ilay fanambarana (mitondra ny datin' ny volana Martsa 1832) izay niantso manokana ho amin' ny anjara fanompoan' ny mpanolotsaina eo amin' izany Fiadidiana izany, sady nanazava ny halehiben' ilay fanendrena. Nanompo nandritra ny fotoana fohy ny Rahalahy Gause saingy nesorina tsy ho mpikambana amin' ny Fiangonana izy ny volana Desambra 1832. Natokana ho amin' io anjara fanompoana voalaza io ny Rahalahy Williams ny 18 Martsa 1833.
1–2, Hazonin' ny Fiadidiana Voalohany mandrakariva ireo fanalahidin' ny fanjakana; 3–7, Raha mahatoky amin' ny asa fanompoany i Frederick G. Williams dia hanana ny fiainana mandrakizay.
Fizarana 82
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao amin' ny Fivondronan' i Jackson, Missouri, ny 26 Aprily 1832 (History of the Church, 1:267–269). Izany dia nandritra ny filankevi-dehiben' ny Fiangonana, izay nanohanana an' i Joseph Smith Mpaminany ho Filohan' ny Fisoronana Avo, dia anjara fanompoana izay efa nanokanana azy tany aloha, tamin' ny fihaonamben' ny mpisorona avo, ny loholona ary ny mpikambana tao Amherst, Ohio ny 25 Janoary 1832 (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 75). Anara-miafina no nampiasaina teo aloha tamin' ny famoahana ity fanambarana ity, hanafenana ny anaran' ireo olona voatonona anarana (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 78).
1–4, Be ny hotakiana amin' izay nomena be; 5–7, Manjaka eo amin' izao tontolo izao ny haizina; 8–13, Voafatotra ny Tompo rehefa ataontsika izay lazainy; 14–18, Tsy maintsy mitombo ao amin' ny hatsarana sy ny fahamasinana i Ziona; 19–24, Tokony hokatsahin' ny olona tsirairay ny tombontsoan'ny namany.
Fizarana 83
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Independence, Missouri, ny 30 Aprily 1832 (History of the Church, 1:269–270). Azo ity fanambarana ity raha mbola niara-nivory tamin' ireo rahalahiny ny Mpaminany.
1–4, Fananan' ny vehivavy sy ny ankizy zo hahazo fanohanana avy amin' ny vadiny sy ny rainy; 5–6, Fananan' ny mananotena sy ny kamboty zo hahazo fanohanana avy amin' ny Fiangonana.
Fizarana 84
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 22 sy 23 Septambra 1832 (History of the Church, 1:286–295). Efa nanomboka niverina avy tamin' ny asa fitoriana tamin' ny faritra atsinanana ireo loholona nandritra ny volana Septambra ary nanao tatitra momba ny asany. Tamin' izany fotoam-pifaliana izany, raha mbola tafangona izy ireo, no nandraisana ity fanambarana ity. Niantso izany ho fanambarana momba ny fisoronana ny Mpaminany.
1–5, Haorina any Missouri ilay Jerosalema Vaovao sy ny Tempoly; 6–17, Fanomezana ny fitohizan' ny fisoronana, hatramin' i Mosesy ka hatramin' i Adama; 18–25, Ny fihazonan' ny fisoronana ambony ny fanalahidin' ny fahalalana an' Andriamanitra; 26–32, Ny fihazonan' ny fisoronana ambany ny fanalahidin' ny asa fanompoan' ny anjely sy ny an' ny filazantsara fiomanana; 33–44, Ny fahazoan' ny olona ny fiainana mandrakizay amin' ny alalan' ny fianianana sy ny fanekempihavanan' ny fisoronana; 45–53, Fanazavan' ny Fanahin' i Kristy ny olona sy ny fitoeran' izao tontolo izao ao amin' ny fahotana; 54–61, Tsy maintsy mijoro ho vavolombelon' ireo zavatra izay efa noraisiny ireo ny Olomasina; 62–76, Tokony hotoriany ny filazantsara dia hanaraka ireo famantarana; 77–91, Tokony handeha hitory, tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy ireo loholona ary ny Tompo no hamatsy izay ilainy; 92–97, Miandry ireo izay mitsipaka ny filazantsara ny areti-mandringana sy ny ozona; 98–102, Fanomezana ny hira vaovao momba ny fanavotana an' i Ziona; 103–110, Aoka ny olona tsirairay hanefa ny anjara fanompoany sy hifofotra amin' ny antso ananany; 111–120, Tokony hitory ny fahavetavetan' ny fandravana amin' ny andro farany ireo mpanompon' ny Tompo.
Fizarana 85
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 Nôvambra 1832 (History of the Church, 1:298–299). Ity fizarana ity dia nalaina tamin' ny taratasin' ny Mpaminany ho an' i William W. Phelps izay nonina tao Independence, Missouri. Nomena izany ho valin' ireo fanontaniana momba ireo Olomasina izay efa nifindra monina tany Ziona saingy tsy mbola nahazo ny lovany araka ny fandaminana najoro tao amin' ny Fiangonana.
1–5, Raisina amin' ny alalan' ny fanokanana fananana ny lova ao i Ziona; 6–12, Ilay mahery sy matanjaka no hanome ny Olomasina ny lovany ao i Ziona.
Fizarana 86
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 Desambra 1832 (History of the Church, 1:300). Azo ity fanambarana ity raha mbola teo am-pitsarana sy am-pamoahana ny sora-tanana momba ny fandikana ny Baiboly ny Mpaminany.
1–7, Fanomezan' ny Tompo ny hevitry ny fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary; 8–11, Nohazavainy ny fitahian' ny fisoronana ho an' ireo izay mpandova ara-dalàna araka ny nofo.
Fizarana 87
Fanambarana sy faminaniana momba ny ady, nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ny 25 Desambra 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tamin' ny fotoana izay nieritreretana sy nisaintsainan' ireo rahalahy ny momba ny fanandevozana ny Afrikana teo amin' ny kontinenta Amerikana sy ny fanandevozana ny zanak' olombelona maneran' izao tontolo izao no nahazoana ity fizarana ity.
1–4, Voalaza mialoha ny hisian' ny ady eo amin' ireo Faritany Tavaratra sy ireo Faritany Tatsimo; 5–8, Antambo lehibe no hanjo ny mponina rehetra eto an-tany.
Fizarana 88
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 27 Desambra 1832 (History of the Church, 1:302–312). Nantsoin' ny Mpaminany ho “'ravin' oliva'...nongotana tamin' ny Hazon' ny Paradisa ny hafatry ny Tompo mitondra fiadanana ho antsika” (History of the Church, 1:316). Hita ao amin' ny rakitsoratra ara-tantara fa ny ampahany tamin' ity fanambarana ity dia noraisina ny 27 sy 28 Desambra 1832 ary ny 3 Janoary 1833.
1–5, Mandray ny Mpampionona izay fampanantenana ny fiainana mandrakizay ny Olomasina mahatoky; 6–13, Voara-maso sy voafehin' ny fahazavan' i Kristy ny zava-drehetra; 14–16, Ny fahatongavan' ny Fitsanganana amin' ny maty amin' ny alalan' ny Fanavotana; 17–31, Ny fankatoavana ny lalàna selestialy, terestrialy na telestialy dia manomana ny olona ho amin' ireo fanjakana sy voninahitra tsirairay avy ireo; 32–35, Ireo izay te hitoetra ao amin' ny fahotana dia mbola mijanona ho maloto; 36–41, Ny fanjakana rehetra dia entina amin' ny lalàna; 42–45, Efa nomen' Andriamanitra ny lalàna ho an' ny zava-drehetra; 46–50, Ho takatry ny olona na dia Andriamanitra aza; 51–61, Ny fanoharana ny amin' ilay lehilahy izay mandefa ny mpanompony ho any an-tsaha sy ny fisafoany ny tsirairay avy taminy; 62–73, Manakaikeza ny Tompo ianareo dia hahita ny tavany; 74–80, Manamasìna ny tenanareo ary mifampianara ny fotopampianaran' ny fanjakana; 81–85, Ny olona tsirairay izay efa nampitandremana dia tokony hampitandrina ny namany; 86–94, Famantarana, fikorontanan' ny singa, ary anjely no manomana ny lalana ho amin' ny fiavian' ny Tompo; 95–102, Fiantsoan' ny trompetran' ny anjely ny maty araka ny fandaminany; 103–116, Filazan' ny trompetran' ny anjely ny famerenana ny filazantsara ho amin' ny laoniny, ny fianjeran' i Babylona ary ny adin' ilay Andriamanitra lehibe; 117–126, Katsaho ny fianarana, aoreno ny tranon' Andriamanitra (ny tempoly) ary atafio ny tenanareo ny famatoran' ny fiantrana; 127–141, Fanazavana ny amin' ny lamin' ny Sekolin' ny Mpaminany ka ao anatin' izany ny ôrdônansin' ny fanasan-tongotra.
Fizarana 89
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 Febroary 1833 (History of the Church, 1:327–329). Ho setrin' ny fampiasan' ireo rahalahy tamin' izany fotoana izany ny paraky sy ny sigara tamin' ny fivoriana, dia voatarika ny Mpaminany mba hisaintsaina ny amin' ilay toe-draharaha; koa nanontany ny Tompo ny momba izany izy. Ity fanambarana fantatra amin' ny hoe ny Tenin' ny Fahendrena ity no valiny. Ireo andininy telo voalohany dia nosoratan' ny Mpaminany noho ny fitaoman' ny Fanahy ho toy ny fampidirana sy filazalazana.
1–9, Voarara ny fampiasana divay, ny zavapisotro mahery, ny paraky sy ny sigara ary ny zavapisotro mahamay; 10–17, Voatendry hampiasain' ny olona sy ny biby ny zavamaniry, ny voankazo sy ny hena ary voan-javamaniry; 18–21, Ny fankatoavana ny lalàn' ny filazantsara, anisan' izany ny Tenin' ny Fahendrena, dia mitondra fitahiana ara-nofo sy ara-panahy.
Fizarana 90
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 8 Martsa 1833 (History of the Church, 1:329–331). Ity fanambarana ity dia fanohizana ny dingana ho fametrahana ny Fiadidiana Voalohany (jereo ny sasin-teny ho an' ny fizarana 81); vokatr' izany, dia natokana ny 18 Martsa 1833 ireo mpanolotsaina voalaza etoana.
1–5, Ny fanalahidin' ny fanjakana dia natolotra an' i Joseph Smith ary natolotra ny Fiangonana tamin' ny alalany; 6–7, Tokony hanompo ao amin' ny Fiadidiana Voalohany i Sidney Rigdon sy i Frederick G. Williams; 8–11, Ny filazantsara dia hotoriana amin' ireo firenen' i Isiraely, amin' ny Jentilisa ary amin' ny Jiosy, ka samy handre amin' ny fiteniny avy ny olona tsirairay; 12–18, Tsy maintsy manao ny fandaminana ny Fiangonana i Joseph Smith sy ireo mpanolotsainy; 19–37, Nanarin' ny Tompo ireo olona samihafa mba handeha araka ny hitsiny ary hanompo ao amin' ny fanjakany.
Fizarana 91
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 Martsa 1833 (History of the Church, 1:331–332). Tao anatin' ny fandikana ny Testamenta Taloha ny Mpaminany tamin' izay fotoana izay. Rehefa tonga teo amin' ny ampahany nisy ireo soratra tranainy natao hoe Apôkrifa izy dia nanontany ny Tompo ary nandray izao toromarika izao.
1–3, Ny ankabeazan' ny Apôkrifa dia voadika araka ny hitsiny saingy mirakitra soratra mifangaro izay sady nataon' ny tanan' olombelona no tsy marina; 4–6, Mitondra soa izy ho an' ireo izay hazavain' ny Fanahy.
Fizarana 92
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 15 Martsa 1833 (History of the Church, 1:333). Ilay fanambarana dia mivantana amin' i Frederick G. Williams izay vao haingana no nanendrena azy ho mpanolotsaina ao amin' ny Fiadidiana Voalohany.
1–2, Fanomezan' ny Tompo didy momba ny fandraisana ao amin' ny lamina miray.
Fizarana 93
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 6 Mey 1833 (History of the Church, 1:343–346).
1–5, Ireo rehetra izay mahatoky dia hahita ny Tompo; 6–18, Vavolombelona nanambara i Jaona fa ny Zanak' Andriamanitra dia nitombo tao amin' ny fahasoavana niampy fahasoavana ambara-pandraisany ny fahafenoan' ny voninahitry ny Ray; 19–20, Ireo olona mahatoky izay mitombo ao amin' ny fahasoavana miampy fahasoavana dia handray koa amin' ny fahafenoany; 21–22, Ireo izay ateraka amin' ny alalan' i Kristy no Fiangonan' ny Lahimatoa; 23–28, Nandray ny fahafenoan' ny fahamarinana rehetra i Kristy, ary afaka manao toy izany ny olona amin' ny alalan' ny fankatoavana; 29–32, Niaraka tamin' Andriamanitra ny olona tany am-piandohana; 33–35, Ny singa dia maharitra mandrakizay ary afaka handray ny fahafenoan' ny fifaliana ny olona amin' ny Fitsanganana amin' ny maty; 36–37, Ny voninahitr' Andriamanitra dia faharanitan-tsaina; 38–40, Tsy manan-tsiny eo anoloan' Andriamanitra ny ankizy noho ny fanavotan' i Kristy; 41–53, Fandidiana ireo rahalahy mpitarika handaminany ny fianakaviany.
Fizarana 94
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 Mey 1833 (History of the Church, 1:346–347). Notendrena ho komitin' ny fanorenana Fiangonana i Hyrum Smith, i Reynolds Cahoon ary i Jared Carter.
1–9, Fanomezan' ny Tompo ny didy momba ny fananganana ny trano ho an' ny asan' ny Fiadidiana; 10–12, Tokony haorina ny trano printy; 13–17, Voatendry ny lova sasantsasany.
Fizarana 95
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 1 Jona 1833 (History of the Church, 1:350–352). Ity fanambarana ity dia tohin' ny toromarika avy amin' Andriamanitra momba ny fanorenana ireo trano fiderana sy fianarana, indrindra fa ny tranon' ny Tompo (jereo fizarana 88:119–136 sy fizarana 94).
1–6, Nanarina ireo Olomasina satria tsy nahavita ny tranon' ny Tompo; 7–10, Ny fanirian' ny Tompo dia ny hampiasana ny tranony hanafiana ny olony amin' ny hery avy any ambony; 11–17, Atokana ho toerana fiderana sy ho sekolin' ny Apostoly ny trano.
Fizarana 96
Fanambarana nomena tamin' ny 4 Jona 1833 tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany izay nampiseho ny fandaminana ny tanàna na ny tsatòkan' i Ziona tao Kirtland mba ho fakan-tahaka ho an' ny Olomasin' i Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Tamin' ny fihaonamben' ny mpisorona avo izany, ary ny lohahevi-dehibe nobanjinina dia ny fizakana ny tany sasantsasany fantatra amin' ny hoe ny toeram-pambolena amam-piompian' i French, izay fananan' ny Fiangonana tao akaikin' i Kirtland. Noho ny fihaonambe tsy afaka nifanaraka ny amin' izay tokony hiandraikitra ilay toeram-pambolena amam-piompiana, dia nifanaraka ny rehetra fa hanontany ny Tompo ny amin' ilay raharaha.
1, Hohamafisina ny tsatòkan' i Ziona ao Kirtland; 2–5, Fizaran' ny eveka ny lova ho an' ireo Olomasina; 6–9, Tokony ho mpikambana ao amin' ny lamina miray i John Johnson.
Fizarana 97
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 2 Aogositra 1833 (History of the Church, 1:400–402). Miompana manokana amin' ny toe-draharahan' ny olomasina tao Ziona, Fivondronan' i Jackson, Missouri, ity fanambarana ity, ho valin' ny fanontanian' ny Mpaminany ny Tompo. Nianjadian' ny fanenjehana mavaivay ny mpikamban' ny Fiangonana tao Missouri tamin' izay fotoana izay ary noterena hanao sonia ny fanekena handao ny Fivondronan' i Jackson ny 23 Jolay 1833.
1–2, Fitahiana ny ankamaroan' ny Olomasin' i Ziona (Fivondronan' i Jackson, Missouri) noho ny fahatokiany; 3–5, Fankasitrahana an' i Parley P. Pratt noho ny asany tao amin' ny sekolin' i Ziona; 6–9, Ireo izay mitandrina ny fanekempihavanany no eken' ny Tompo; 10–17, Haorina ao i Ziona ny trano izay hahitan' ny madio am-po an' Andriamanitra; 18–21, Ireo izay madio am-po no Ziona; 22–28, Ho afa-mandositra ny famaizan' ny Tompo i Ziona raha mahatoky.
Fizarana 98
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 Aogositra 1833 (History of the Church, 1:403–406). Tonga ity fanambarana ity ho setrin' ny fanenjehana nihatra tamin' ny Olomasina tao Missouri. Efa nampoizina ihany ny fironan' ny Olomasina tao Missouri nankany amin' ny famaliana sy ny valifaty rehefa avy niaritra ny vatana ary nafoy koa ny fananana. Koa nomen' ny Tompo ity fanambarana ity. Na dia tsy isalasalana aza fa efa henon' ny Mpaminany tao kirtland (izay efapolo sy efajato sy arivo kilaometatra miala avy eo) ny vaovao sasantsasany momba ny olana tao Missouri, dia tamin' ny alalan' ny fanambarana ihany no nahafahany nahafantatra tamin' io daty io ny nahasaro-pady ny toe-javatra.
1–3, Ho tombontsoan'ny Olomasina ny fahoriany; 4–8, Tokony hanohana ny lalam-panorenan' ny firenena ny Olomasina; 9–10, Ny olona marina, hendry ary tsara dia tokony hotohanana hanana toerana ao amin' ny fitantanana ny firenena; 11–15, Ireo manolotra ny ainy noho ny amin' ny Tompo no hahazo ny fiainana mandrakizay; 16–18, Lavo ny ady ary torio ny fandriampahalemana; 19–22, Nanarina ny Olomasina tao Kirtland ary nodidina hibebaka; 23–32, Fanambaran' ny Tompo ny lalàny momba ny fanenjehana sy ny fahoriana nahatra tamin' ny olony; 33–38, Azo ekena ny ady rehefa ny Tompo ihany no mandidy izany; 39–48, Ny Olomasina dia tokony hamela ny fahavalony izay ho afa-mandositra ny famalian' ny Tompo koa raha mibebaka.
Fizarana 99
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i John Murdock, ny volana Aogositra 1832, tao Hiram, Ohio. Na dia nomarihana tamin' ny famoahana ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ny taona 1876 aza fa ity fanambarana ity dia azo tao Kirtland, ny volana Aogositra 1833, ireo famoahana teo aloha sy rakitsoratra ara-tantara hafa dia manamafy fa irỳ voalohany no marina.
1–8, Voantso hitory ny filazantsara i John Murdock, ary ireo izay nandray azy dia mandray ny Tompo ary hahazo famindram-po.
Fizarana 100
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Perrysburg, New York, ny 12 Ôktôbra 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Rehefa nandao ny ankohonany nandritra ny andro maromaro izy roa lahy dia somary velom-panahiana ny amin' izy ireo ihany.
1–4, Tokony hitory ny filazantsara ho famonjena ny olona i Joseph sy i Sidney; 5–8, Homena azy ireo amin' izany ora izany indrindra izay tokony holazainy; 9–12, Sidney no ho mpitondrateny ary i Joseph no ho mpanambara sady ho mahery amin' ny tenivavolombelona; 13–17, Hanangana vahoaka madio ny Tompo ary ny mpankatò dia hovonjena.
Fizarana 101
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 16 Desambra 1833 (History of the Church, 1:458–464). Niaritra fanenjehana lehibe ireo Olomasina izay efa tafavory tao Missouri tamin' io fotoana io. Noroahin' ny mpihetraketraka hiala ny tranony tao amin' ny Fivondronan' i Jackson izy ireo; ary efa nanandrana ny nanorim-ponenana tao amin' ny Fivondronan' i Van Buren ny sasany tamin' ireo Olomasina, saingy nanaraka azy ireo ny fanenjehana. Tao amin' ny Fivondronan' i Clay, Missouri, ny ankamaroan' ireo Olomasina tamin' io fotoana io. Maro ireo fandrahonana ho faty natao tamin' ny mpikambana tao amin' ny Fiangonana. Efa nafoin' ny olona ny fanaka tao an-trano, ny fitafiana, ny biby fiompy ary ny fananana manokana hafa; ary maro tamin' ny voliny no efa nopotehina.
1–8, Nofaizina sy nampahoriana ny Olomasina noho ny fandikany ny lalàna; 9–15, Hianjera amin' ireo firenena ny fahaviniran' ny Tompo, saingy hangonina sy hampaherezina kosa ny vahoakany; 16–21, Hatsangana i Ziona sy ireo tsatòkany; 22–31, Fampisehoana ny ho toetry ny fiainana mandritra ny Arivotaona; 32–42, Hotahina ary hovaliana soa ny Olomasina amin' izany; 43–62, Ny fanoharana momba ny andriandahy sy ireo hazo oliva izay maneho ireo korontana sy fanavotana an' i Ziona amin' ny farany; 63–75, Tokony hotohizan' ny Olomasina ny fiarahany mivondrona; 76–80, Ny Tompo no nanao ny Lalàm-panorenan' i Etazonia; 81–101, Tsy maintsy mitambezo ny Olomasina mba hanarenana ireo fahavoazana, araka ny fanoharana ny amin' ilay vehivavy sy ilay mpitsara tsy marina.
Fizarana 102
Fitanana an-tsoratra ny fandaminana ny filankevitra avo voalohan' ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 17 Febroary 1834 (History of The Church, 2:28–31). Ny fitanana an-tsoratra fototra dia nosoratan' ny Loholona isany, Oliver Cowdery sy i Orson Hyde. Nanitsy ny fitanana an-tsoratra ny Mpaminany, roa andro tatỳ aoriana, ary novakina tamin' ny filankevitra avo izany ka nankatoaviny. Ny andininy 30 ka hatramin' ny 32, izay miompana amin' ny Filankevitry ny Apostoly Roa ambin' ny folo, dia natovan' i Joseph Smith Mpaminany tamin' ny taona 1835, rehefa nanomana io fizarana io mba havoaka ao amin' ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana izy.
1–8, Voatendry ny filankevitra avo mba handamina ireo fahasahiranana lehibe izay mipoitra ao amin' ny Fiangonana; 9–18, Fanomezana ireo fombafomba hoenti-mitsara; 19–23, Ny filohan' ny filankevitra no mandray ny fanapahan-kevitra; 24–34, Hazavaina ny fangatahana fitsarana ambony.
Fizarana 103
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 24 Febroary 1834 (History of The Church, 2:36–39). Ity fanambarana ity dia azo taorian' ny fahatongavan' i Parley P. Pratt sy i Lyman Wight, izay avy any Missouri ary tonga tao Kirtland, Ohio, mba hikaon-doha miaraka amin' ny Mpaminany momba ny fanampiana sy ny fampodiana ireo Olomasina amin' ny taniny, ao amin' ny Fivondronan' i Jackson.
1–4, Nahoana no navelan' ny Tompo henjehina ireo Olomasina tao amin' ny Fivondronan' i Jackson; 5–10, Handresy ny Olomasina raha mitandrina ny didy; 11–20, Ho tonga amin-kery ny fanavotana an' i Ziona, ary ny Tompo no handeha eo anoloan' ny vahoakany; 21–28, Hivondrona ao i Ziona ny Olomasina, ary ireo izay mahafoy ny ainy dia hahazo izany indray; 29–40, Voantso ireo rahalahy samihafa mba hanangana ny Tobin' i Ziona sy handeha any Ziona; ampanantenaina fandresena izy ireo raha mahatoky.
Fizarana 104
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany ny 23 Aprily 1834, momba ny lamina miray na ny lamin' ny Fiangonana ho tombontsoan'ny mahantra (History of The Church, 2:54–60). Fivorian' ny filankevitry ny Fiadidiana Voalohany sy ireo mpisorona avo hafa io fotoana io, izay nandinihina ny filana mahatery ny olona eo amin' ny fiainana. Tokony hofoanana mandritra ny fotoana fohy ary hatsangana indray ny lamina miray tao Kirtland, ary tokony hozaraina ho fitantanan-draharaha amin' ny mpikambana ao aminy ireo fananana.
1–10, Ho voaozona ny Olomasina izay mandika ny lalàn' ny lamina miray; 11–16, Mamatsy ny Olomasiny araka ny fombany ny Tompo; 17–18, Mifehy ny fikarakarana ny mahantra ny lalàn' ny filazantsara; 19–46, Fanendrena ny fitantanan-draharaha sy ny fitahiana ho an' ireo rahalahy samihafa; 47–53, Tokony hisaraka ny fiasan' ny lamina miray ao Kirtland sy ny lamina ao i Ziona; 54–66, Atao ho fanontana ny soratra masina ny tahiry masin' ny Tompo; 67–77, Ny tahiry ankapoben' ny lamina miray dia hampiasaina araka ny faneken' ny rehetra; 78–86, Ireo izay ao amin' ny lamina miray dia tokony handoa ny trosany rehetra, ary ny Tompo no hanafaka azy ireo amin' ny famatorana ara-bola.
Fizarana 105
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany teo amin' ny Renirano Fishing, Missouri, ny 22 Jona 1834 (History of The Church, 2:108–111). Nitombo ny herisetra namelezan' ny mpihetraketraka ny Olomasina tao Missouri, ary ireo vondron' olona tafatsangana avy amin' ny fivondronana maro dia efa nilaza ny fikasany hamongotra ny vahoaka. Tonga avy any Kirtland ny Mpaminany nitarika andiany fantatra amin' ny hoe Tobin' i Ziona nitondra fitafiana sy vatsy. Raha mbola nilasy teo amin' ny Renirano Fishing ity andiany ity, dia nandray ny fanambarana ny Mpaminany.
1–5, Ziona dia haorina amin' ny fanarahana ny lalàna selestialy; 6–13, Ahemotra mandritra ny fotoana fohy ny fanavotana an' i Ziona; 14–19, Ny Tompo no hiady ny adin' i Ziona; 20–26, Tokony ho hendry ka tsy hirehareha ny amin' ny asa mahagaga ny Olomasina rehefa mivory; 27–30, Tokony hovidina ny tany ao Jackson sy amin' ireo fivondronana manodidina; 31–34, Ireo loholona dia tokony handray ny fanafiana masina ao an-tranon' ny Tompo ao Kirtland; 35–37, Ireo Olomasina izay sady voantso no voafidy dia hohamasinina; 38–41, Tokony hanangana ny fanevan' ny fandriampahalemana ho amin' izao tontolo izao ny Olomasina.
Fizarana 106
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 25 Novambra 1834 (History of The Church, 2:170–171). Miantefa amin' i Warren A. Cowdery izay sady zoky no rahalahin' i Oliver Cowdery ity fanambarana ity.
1–3, Voantso ho mpitarika mpiahy eo an-toerana i Warren A. Cowdery; 4–5, Tsy hanampoka ny zanaky ny hazavana toy ny mpangalatra ny Fiaviana Fanindroany; 6–8, Fitahiana lehibe no manaraka ny fanompoana mahatoky ao amin' ny Fiangonana.
Fizarana 107
Fanambarana momba ny fisoronana, nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, mitondra ny datin' ny 28 Martsa 1835 (History of the Church, 2:209–217). Tamin' io daty voalaza io, dia nivory ny Roambinifololahy, nibaboka ny halemeny sy ny hadisoany ny tsirairay, naneho ny fibebahany ary nikatsaka bebe kokoa ny fitarihan' ny Tompo. Efa akaiky hizarazara ho amin' ny asa anirahana azy tsirairay avy izy ireo, any amin' ny distrika nanendrena azy avy. Na dia azo tamin' io daty voalaza io aza ireo ampahany amin' ity fizarana ity, ny rakitsoratra ara-tantara dia manamafy fa azo tamin' ny fotoana samy hafa ireo ampahany samihafa, efa tamin' ny volana Nôvambra 1831 aza ny sasany.
1–6, Misy fisoronana roa: ny Fisoronana Melkizedeka sy ny Fisoronana Aharôna; 7–12, Ireo izay mihazona ny Fisoronana Melkizedeka dia manana fahefana hitondra amin' ny anjara fanompoana rehetra ao amin' ny Fiangonana; 13–17, Ny episkôpà no miahy ny Fisoronana Aharôna izay mitondra ny ôrdônansy ivelany; 18–20, Ny Fisoronana Melkizedeka no mihazona ny fanalahidin' ny fitahiana ara-panahy rehetra; ny Fisoronana Aharôna no mihazona ny fanalahidin' ny fanompoan' ny anjely; 21–38, Ny Fiadidiana Voalohany, ny Roambinifololahy ary ny Fitopololahy no antsoina hoe: kôlejy miahy ka raisiny ao anatin' ny firaisan-kina sy ny fahamarinana ny fanampahan-keviny; 39–52, Voaorina hatramin' i Adama ka hatreo amin' i Noa ny lamin' ny patriarka; 53–57, Niangona tao Adama-ondia-Amàna ireo Olomasina fahiny ary niseho taminy ny Tompo; 58–67, Tokony handamina ny mpitondra ao amin' ny Fiangonana ny Roambinifololahy; 68–76, Manompo toy ny mpitsara tsotra amin' i Isiraely ny eveka; 77–84, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no fitsarana avo indrindra ao amin' ny Fiangonana; 85–100, Samy mitondra ny kôlejiny avy ireo filohan' ny Fisoronana.
Fizarana 108
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 26 Desambra 1835, (History of the Church, 2:345). Voaray ity fizarana ity noho ny fangatahan' i Lyman Sherman izay efa natokana ho mpisorona avo sy fitopololahy teo aloha ary tonga tao amin' ny Mpaminany, nangataka fanambarana hampahafantarana ny andraikiny.
1–3, Voavela ny fahotan' i Lyman Sherman; 4–5, Hisaina miaraka amin' ireo loholona mpitarika ao amin' ny Fiangonana izy; 6–8, Voantso izy hitory ny filazantsara sy hampahery ny rahalahiny.
Fizarana 109
Vavaka natolotra tamin' ny fanokafana ny tempoly tao Kirtland, Ohio, ny 27 Martsa 1836 (History of the Church, 2:420–426). Araka ny teny nosoratan' ny Mpaminany, ity vavaka ity dia nomena azy tamin' ny alalan' ny fanambarana.
1–5, Naorina mba ho toerana hotsidihin' ny Zanak' Olona ny Tempolin' i Kirtland; 6–21, Izany dia ho tranon' ny vavaka, ny fifadiankanina, ny finoana, ny fianarana, ny voninahitra sy ny filaminana, ary ho tranon' Andriamanitra; 22–33, Enga anie hangaihay ny tsy mibebaka izay manohitra ny vahoakan' ny Tompo; 34–42, Enga anie hivoaka amin-kery ny Olomasina ka hanangona ny marina ho ao Ziona; 43–53, Enga anie ny Olomasina ho afaka amin' ny zavatra mahatahotra izay haidina amin' ny olon-dratsy amin' ny andro farany; 54–58, Enga anie ireo firenena sy vahoaka ary fiangonana ho voaomana ho amin' ny filazantsara; 59–67, Enga anie ny Jiosy, ny Lamanita ary ny Isiraely manontolo ka ho voavotra; 68–80, Enga anie ny Olomasina ka hosatrohina voninahitra sy laza ary hahazo ny famonjena mandrakizay.
Fizarana 110
Fahitana naseho an' i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao amin' ny tempolin' i Kirtland, Ohio, ny 3 Aprily 1836 (History of the Church, 2:435–436). Fivorian' ny andro sabata tamin' izay. Izao no teny nosoratan' ny Mpaminany ho sasin-tenin' ny rakitsorany momba ireo fisehoan-javatra: “Tamin' ny tolakandro, dia nanampy ireo filoha hafa nizara ny Fanasan' ny Tompo ho an' ny mpikambana amin' ny Fiangonana aho, rehefa avy nandray izany tamin' ny Roambinifololahy, izay tombontsoany amin' ity andro ity ny mitantana eo amin' ny latabatra masina. Rehefa avy nanatontosa ity fanompoana ho an' ny rahalahiko ity aho dia nisintona nankeny amin' ny polipitra, ka nony efa tafidina ny efitra lamba, dia niara-niankohoka tamin' i Oliver Cowdery tamina vavaka mangina sy masina ny tenako. Rehefa nitsangana avy nivavaka izahay, dia nosokafana ho anay izao fahitana manaraka izao” (History of the Church, 2:435).
1–10, Niseho tamin' ny voninahitra i Jehovah Tompo ary nanaiky ny Tempolin' i Kirtland ho tranony; 11–12, Samy niseho tsirairay i Mosesy sy i Elià ary nanolotra ny fanalahidiny sy ny fotoampitantanany; 13–16, Niverina i Elia ary nanolotra ny fanalahidin' ny fotoampitantanany araka ny nampanantenan' i Malakia.
Fizarana 111
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Salem, Massachusetts, ny 6 Aogositra 1836 (History of the Church, 2:465–466). Nidiran-trosa mavesatra ireo mpitondra ny Fiangonana tamin' io fotoana io noho ireo raharahany tao amin' ny asa fanompoana. Noho ny fandrenesana fa betsaka ny vola ho azon' izy ireo any Salema, dia niainga avy tao Kirtland, Ohio, ny Mpaminany, i Sidney Rigdon, i Hyrum Smith ary i Oliver Cowdery ka nandeha nankany hanadihady io filazana io sady hitory ny filazantsara. Namita raharaham-piangonana maro ireo rahalahy ary nanao asa fitoriana bebe ihany. Rehefa hita niharihary fa tsy hisy vola ho azo, dia niverina tany Kirtland izy ireo. Hita taratra eo amin' ny fomba filazana ity fanambarana ity ny maro tamin' ireo lafiny nisongadina teo amin' ny ara-tantara.
1–5, Ny Tompo no mikarakara izay ilain' ireo mpanompony eo amin' ny fiainany; 6–11, Hitondra an' i Ziona amin' ny famindram-po Izy ary handrindra ny zava-drehetra ho tombontsoan' ireo mpanompony.
Fizarana 112
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany ho an' i Thomas B. Marsh tao Kirtland, Ohio, ny 23 Jolay 1837 (History of the Church, 2:499–501). Mirakitra ny tenin' ny Tompo ho an' i Thomas B. Marsh momba ny Apostoly Roa ambin' ny folon' ny Zanakondry ity fanambarana ity. Nosoratan' ny mpaminany fa ity fanambarana ity dia noraisina ny andro nitoriana voalohany ny filazantsara tany Angletera. Thomas B. Marsh no Filohan' ny Kôlejin' ny Apostoly Roa ambin' ny folo tamin' izay fotoana izay.
1–10, Ny Roambinifololahy dia tokony handefa ny filazantsara sy hanandratra ny feon' ny fampitandremana amin' ny firenena sy ny vahoaka rehetra; 11–15, Tokony hitondra ny hazofijaliany izy ireo ary hanaraka an' i Jesoa Kristy sy hamahana ny ondriny; 16–20, Ireo izay mandray ny Fiadidiana Voalohany dia mandray ny Tompo; 21–29, Mandrakotra ny tany ny haizina ary ireo izay mino sy hatao batisa ihany no hovonjena; 30–34, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no mihazona ireo fanalahidin' ny fitantanan' ny fotoam-pahafenoana.
Fizarana 113
Valin' ireo fanontaniana sasany, momba ny asa soratr' i Isaia, nomen' i Joseph Smith Mpaminany, ny volana Martsa 1838 (History of the Church, 3:9–10).
1–6, Fampahafantarana ny vatan' i Jese, ny solofo mitsimoka avy ao ary ny fakan' i Jese; 7–10, Ireo sisa tavela amin' i Ziona naely dia manana zo amin' ny fisoronana ary antsoina hiverina amin' ny Tompo.
Fizarana 114
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 17 Aprily 1838 (History of the Church, 3:23).
1–2, Ireo andraikitra ao am-piangonana notanan' ireo izay tsy mahatoky dia homena ny hafa.
Fizarana 115
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 26 Aprily 1838, mampahafantatra ny sitrapon' Andriamanitra momba ny fananganana io toerana io sy ny tranon' ny Tompo (History of the Church, 3:23–25). Ity fanambarana ity dia mivantana amin' ireo mpitarika mpiahy ao amin' ny Fiangonana.
1–4, Nataon' ny Tompo hoe Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany ny Fiangonany; 5–6, Toerana sy fialofana ho an' ny Olomasina i Ziona sy ireo tsatòkany; 7–16, Nodidina ny Olomasina hanangana ny tranon' ny Tompo tao Far West; 17–19, Joseph Smith no mihazona ireo fanalahidin' ny fanjakan' Andriamanitra eto an-tany.
Fizarana 116
Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany teo akaikin' i Wight's Ferry, teo amin' ny toerana atao hoe Spring Hill, Fivondronan' i Daviess, Missouri, ny 19 Mey 1838 (History of the Church, 3:35).
Fizarana 117
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 Jolay 1838, momba ny andraikitra mivantana an' i William Marks, i Newel K. Whitney ary i Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).
1–9, Tsy tokony hitsiriritra ny zavatr' izao fiainana izao ireo mpanompon' ny Tompo, fa “inona moa ny fananana amin' ny Tompo?”; 10–16, Tokony hahafoy ny fahakelezan' ny fanahiny izy ireo, dia ho masina amin' ny Tompo ny fahafoizan-tenany.
Fizarana 118
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 Jolay 1838, ho valin' ny fitalahoana hoe: “Asehoy anay Tompo ô ny sitraponao momba ny Roambinifololahy” (History of the Church, 3:46).
1–3, Ny Tompo no hamatsy ireo fianakavian' ny Roambinifololahy; 4–6, Nofenoina ny fahabangana teo anivon' ny Roambinifololahy.
Fizarana 119
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 Jolay 1838, ho valin' ny fitalahoany hoe: “Tompo ô! Asehoy ny mpanomponao ny ampahany takianao amin' ny fananan' ny vahoakanao ho fahafolonkarena” (History of the Church, 3:44). Ny lalàn' ny fahafolonkarena, araka ny ahafantarana azy ankehitriny, dia tsy nomena ny Fiangonana talohan' ity fanambarana ity. Ny teny hoe fahafolonkarena ao amin' io vavaka vao notsahivina io sy ao amin' ireo fanambarana any aloha (64:23; 85:3; 97:11) dia tsy midika hoe ny iray ampahafolony fotsiny, fa ao koa ireo fanatitra an-tsitrapo rehetra na ireo fanampiana ho an' ny tahirim-bolan' ny Fiangonana. Efa nomen' ny Tompo tany aloha ny Fiangonana ny lalàn' ny fanokanana sy ny fitantanana fananana izay nanaovan' ny mpikambana (indrindra fa ireo loholona mpitarika) fanekempihavanana izay tokony haharitra mandrakizay. Koa satria nandamòka ny fitandreman' ny maro izany fanekempihavanana izany, dia notsoahin' ny Tompo nandritra ny fotoana fohy izany ary nomeny, ho an' ny Fiangonana iray manontolo ho solony, ny lalàn' ny fahafolonkarena. Nanontanian' ny Mpaminany ny Tompo ny ampahany amin' ny fananan' izy ireo takiany ho an' ny tanjona masina. Ity fanambarana ity no valiny.
1–5, Ny Olomasina dia tokony handoa ny ambim-pananany ary rehefa izany dia hanome ny iray ampahafolon' izay miditra aminy isan-taona ho fahafolonkarena; 6–7, Ny fomba toy izany dia hanamasina ny tanin' i Ziona.
Fizarana 120
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 Jolay 1838, mampahafantatra ny fandaminana ireo fananana handoavana fahafolonkarena toy ny voalaza ao amin' ny fanambarana eo aloha, dia ny fizarana 119 (History of the Church, 3:44).
Fizarana 121
Vavaka sy faminaniana nosoratan' i Joseph Smith Mpaminany, fony izy voafonja tao amin' ny fonja tao Liberty, Missouri, ary mitondra ny datin' ny 20 Martsa 1839 (History of the Church, 3:289–300). Efa am-bolana no tao am-ponja ny Mpaminany sy ireo namany maro. Ireo fangatahana sy antso navantany tany amin' ireo mpitondra mahefa sy fahefam-pitsarana dia tsy nisy vokany.
1–6, Nitalaho tamin' ny Tompo ny Mpaminany noho ny fijalian' ny Olomasina; 7–10, Nilaza fiadanana taminy ny Tompo; 11–17, Voaozona avokoa ireo izay miampanga lainga ny vahoakan' ny Tompo ho mpandika lalàna; 18–25, Tsy hanana zo amin' ny fisoronana izy ireo ary ho voaheloka; 26–32, Ampanantenaina fanambarana be voninahitra ireo miaritra amin-kerim-po; 33–40, Ny antony iantsoana maro ary ifidianana vitsy; 41–46, Tsy tokony hampiasaina afa-tsy amin' ny fahamarinana ny fisoronana.
Fizarana 122
Ny tenin' ny Tompo tamin' i Joseph Smith Mpaminany fony izy voafonja tao amin' ny fonjan' i Liberty, Missouri, ny volana Martsa 1839 (History of the Church, 3: 300–301).
1–4, Hamotopototra ny momba ny anaran' i Joseph Smith ireo faran' ny tany; 5–7, Ny loza rehetra manjo azy sy ny fitsembohany dia hanome azy fahaiza-manao, ary ho soa ho azy izany; 8–9, Efa nidina tambanin' izany rehetra izany ny Zanak' olona.
Fizarana 123
Ny andraikitr' ireo Olomasina amin' ny mpanenjika azy ireo, araka izay nofaritan' i Joseph Smith Mpaminany, fony izy voafonja tao amin' ny fonjan' i Liberty, Missouri, ny volana Martsa 1839 (History of the Church, 3:302–303).
1–6, Tokony hanangona ary hamoaka ho boky ny fitantarana ny fijaliana sy ny fanenjehana azy ireo ny Olomasina; 7–10, Ilay fanahy iray ihany izay nanorina finoana sandoka no nitarika koa ny fanenjahana ireo Olomasina; 11–17, Olona maro amin' ireo antokom-pivavahana rehetra no mbola handray ny fahamarinana.
Fizarana 124
Fanambarana nomena ho an' i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, ny 19 Janoary 1841 (History of the Church, 4:274–286). Noho ny fitomboan' ny fanenjehana sy ny fomba tsy ara-dalana nataon' ireo manampahefana taminy, dia voatery nandao an' i Missouri ireo Olomasina. Ny didim-pamongorana navoakan' i Lilburn W. Boggs, governoran' i Missouri mitondra ny datin' ny 27 Ôktôbra 1838, dia tsy namela safidy ho azy ireo (History of the Church, 3:175). Efa naorin' ny Olomasina teo amin' ny toerana nisy ilay tanàna kelin' i Commerce teo aloha, Illinois, ny tanànan' i Nauvoo, raha nomena ity fanambarana ity ny taona 1841, ary teo no natsangana ny foiben-toeran' ny Fiangonana.
1–14, Nodidina i Joseph Smith hanao fanambarana marina ny amin' ny filazantsara tamin' ny filohan' i Etazonia sy ireo governora ary ireo mpitondra ny firenen-drehetra; 15–21, Tahina i Hyrum Smith, i David W. Patten, i Joseph Smith Rainy, ary ireo hafa anivon' ny velona sy ny maty, noho ny fahitsiany sy ny hatsaram-panahiny; 22–28, Nodidina hanangana trano fandraisam-bahiny sy tempoly iray tao Nauvoo ny Olomasina; 29–36, Tokony hatao any amin' ireo tempoly ny batisa ho an' ny maty; 37–44, Manorina tempoly mandrakariva ny vahoakan' ny Tompo ho fanatanterahana ireo ôrdônansy masina; 45–55, Afahana amin' ny didy hanorina ny tempoly ao amin' ny Fivondronan' i Jackson ny Olomasina, noho ny famoretan' ny fahavalony; 56–83, Nomena ireo toromarika ho fanorenana ny Tranon' i Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith dia nantsoina ho patriarika sy handray ireo fanalahidy ary hitana ny toeran' i Oliver Cowdery; 97–122, Notoroana hevitra tamin' ny asany i William Law sy ireo hafa; 123–145, Notendrena ireo manampahefana Ambony sy eo an-toerana mbamin' ny andraikiny sy ny kôlejy hisy azy avy.
Fizarana 125
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo Illinois, ny volana Martsa 1841, momba ireo Olomasina tao amin' ny faritanin' i Iowa (History of the Church, 4:311–312).
1–4, Tokony hanorina tanàna ireo Olomasina ary hivondrona any amin' ireo tsatòkan' i Ziona.
Fizarana 126
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao an-tranon' i Brigham Young tao Nauvoo, Illinois, ny 9 Jolay 1841 (History of the Church, 4:382). Filohan' ny Kôlejin' ny Apostoly Roa ambin' ny folo i Brigham Young tamin' izay fotoana izay.
1–3, Nomena sitraka i Brigham Young noho ny asany ary afaka tamin' ny fandehanana hatrizay any ivelany.
Fizarana 127
Epistily avy amin' i Joseph Smith Mpaminany ho an' ireo Olomasin' ny Andro Farany tao Nauvoo, Illinois, mirakitra ireo sori-dalana momba ny batisa ho an' ny maty, mitondra ny datin' ny 1 Septambra 1842 tao Nauvoo (History of the Church, 5:142–144).
1–4, Nirehareha ny amin' ny fanenjehana sy ny fahoriana i Joseph Smith; 5–12, Tsy maintsy tanana ireo rakitsoratra momba ny batisa ho an' ny maty.
Fizarana 128
Epistily avy amin' i Joseph Smith Mpaminany ho an' Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany, mirakitra sori-dalana bebe kokoa momba ny batisa ho an' ny maty ary mitondra ny datin' ny 6 Septambra 1842, tao Nauvoo Illinois (History of the Church, 5:148–153).
1–5, Ireo mpitam-boky eo an-toerana sy mpitam-boky tompotoerana dia tsy maintsy vavolombelona manamarina ireo fanaovana batisa ho an' ny maty; 6–9, Manan-kery ny firaketan' izy ireo ary raketina eto an-tany sy any an-danitra izany; 10–14, Ny batistera dia tandindon' ny fasana; 15–17, Elia no namerina indray ny fahefana momba ny batisa ho an' ny maty; 18–21, Efa naverina avokoa ireo fanalahidy, hery ary fahefan' ny fotoampitantanana lasa; 22–25, Vaovao mahafaly sy be voninahitra ho an' ny velona sy ny maty no ambara.
Fizarana 129
Torolalana nomen' i Joseph Smith Mpaminany, tao Nauvoo, Illinois, ny 9 Febroary 1843, izay mampahafantatra ireo fanalahidy lehibe telo izay ahazoana manavaka ny toetra marin' ireo anjely manompo sy fanahy (History of the Church, 5:267).
1–3, Samy misy any an-danitra na ireo vatana natsangana tamin' ny maty na ireo vatan' ny fanahy; 4–9, Nomena ireo fanalahidy izay ahazoana mamantatra ireo iraka avy any ankoatra ny voaly.
Fizarana 130
Ireo lafim-pampianarana nomen' i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, ny 2 Aprily 1843 (History of the Church, 5:323–325).
1–3, Mety hiseho manokana amin' ny olona ny Ray sy ny Zanaka; 4–7, Mitoetra any amin' ny tontolo selestialy ny anjely; 8–9, Ny tany selestialy dia ho Orima sy Tomima lehibe; 10–11, Omena vato fotsy ireo rehetra izay miditra ny tontolo selestialy; 12–17, Ny fotoan' ny Fiaviana Fanindroany dia notanana tsy ho fantatry ny Mpaminany; 18–19, Ny faharanitan-tsaina azontsika teo amin' izao fiainana izao dia hiara-hitsangana amintsika amin' ny Fitsanganana amin' ny maty; 20–21, Ny fitahiana rehetra dia avy amin' ny fankatoavana ny lalàna; 22–23, Manana vatana nofo sy taolana ny Ray sy ny Zanaka.
Fizarana 131
Torolalana nomen' i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, tamin' ny 16 sy 17 Mey 1843 (History of the Church, 5:392–393).
1–4, Ny fanambadiana selestialy no fototry ny fisandratana ao amin' ny lanitra avo indrindra; 5–6, Hazavaina ny fomba ifehezana ny olona ho amin' ny fiainana mandrakizay; 7–8, Ny fanahy rehetra dia singan-javatra.
Fizarana 132
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, noraketina ny 12 Jolay 1843, momba ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay, ahitana ny maha-mandrakizay ny fanekempihavanan' ny fanambadiana, ary koa fananana andefimandry maro (History of the Church, 5:501–507). Na dia tamin' ny taona 1843 aza no noraketina an-tsoratra ny fanambarana, dia hita miharihary amin' ireo rakitsoratra ara-tantara, fa ireo fotopampianarana sy fitsipika voarakitra ato anatin' ity fanambarana ity dia efa fantatry ny Mpaminany hatramin' ny taona 1831.
1–6, Azo amin' ny alalan' ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny fisandratana; 7–14, Soritsoritana ireo teny sy fepetran' ilay fanekempihavanana; 15–20, ny fanambadiana selestialy sy ny fanohizana ny firaisan' ny fianakaviana dia hahatonga ny olona ho andriamanitra; 21–25, Ny lalana ety sy tery dia mitondra mankamin' ireo fiainana mandrakizay; 26–27, Omena ny lalàna mikasika ny fanevatevana ny Fanahy Masina; 28–39, Atao amin' ireo mpaminany sy Olomasina amin' ny vanim-potoana rehetra ireo fampanantenana ny hitombo mandrakizay sy ny hisandratra; 40–47, Omena an' i Joseph Smith ny fahefana hamatotra sy hifehy etỳ an-tany sy any an-danitra; 48–50, Fehezin' ny Tompo eo amboniny ny fisandratany; 51–57, Nanarina i Emma Smith mba ho mahatoky sy marina; 58–66, Soritsoritana ireo lalàna momba ny fananana andefimandry maro.
Fizarana 133
Fanambarana nomena tamin' ny alalan' i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 3 Nôvambra 1831 (History of the Church, 1:229–234). Raha nanao ny sasin-tenin' ity fanambarana ity ny Mpaminany dia nanoratra hoe: “Tamin' izay fotoana izay dia nisy zavatra maro nirian' ireo loholona ho fantatra momba ny fitoriana ny Filazantsara amin' ireo mponin' ny tany sy momba ny fanangonana; ary mba handehanana amin' ny tena hazavana sy hampianarina avy any ambony, dia nanontany ny Tompo aho ny faha-3 ny volana Nôvambra 1831 ary nandray izao fanambarana lehibe manaraka izao” (History of the Church, 1:229). Natambatra ho toy ny tovana tamin' ny bokin' ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana aloha ity fizarana ity vao nomena laharana tatỳ aoriana.
1–6, Didina ireo Olomasina hiomana ho amin' ny Fiaviana Fanindroany; 7–16, Didina ny olona rehetra handositra an' i Babylona, ho tonga ao Ziona ary hiomana ho amin' ny andro lehiben' ny Tompo; 17–35, Hitsangana eo an-tendrombohitr' i Ziona Izy, hanjary tany tokana ireo kontinenta ary hiverina ireo foko very amin' i Isiraely; 36–40, Ny filazantsara dia naverina indray tamin' ny alalan' i Joseph Smith mba hotorina manerana izao tontolo izao; 41–51, Hidina hamaly ny olon-dratsy ny Tompo; 52–56, Izany dia ho taonan' ny navotany; 57–74, Havoaka ny filazantsara mba hamonjy ireo Olomasina sy ho famongorana ny olon-dratsy.
Fizarana 134
Filazana ny finoana mikasika ny governemanta sy ireo lalàna amin' ny ankapobeny, nolaniana tamin' ny safidy niraisana nandritra ny fihaonamben' ny Fiangonana natao tao Kirtland, Ohio, ny 17 Aogositra 1835 (History of the Church, 2:247–249). Izany dia tamin' ny fivorian' ireo mpitondra ny Fiangonana, izay nantsoina mba handinika ny votoatin-kevitra natolotra ho an' ny famoahana voalohany ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ho boky. Tamin' izay fotoana izay, dia nomena izao sava ranonando manaraka izao ity filazana ity: “Mba tsy hahazoana mandiso na mandika vilana ny finoantsika mikasika ny governemantan' ny tany sy ireo lalàna amin' ny ankapobeny, dia noheverinay fa mety ny hanoloranay any amin' ny faran' ity boky ity ny hevitray momba izany” (History of the Church, 2:247).
1–4, Tokony harovan' ny governemanta ny fahalalahan' ny eritreritra sy ny fivavahana; 5–8, Ny olon-drehetra dia tokony hanohana ny governemantany ary haneho fanajana sy fankatoavana ny lalàna; 9–10, Ireo fikambanam-pivavahana dia tsy tokony hanana fahefam-panjakana; 11–12, Manana ny rariny ny olona miaro ny tenany sy ny fananany.
Fizarana 135
Maty maritiora tao Carthage, Illinois i Joseph Smith Mpaminany sy ny patriarika Hyrum Smith rahalahiny ny 27 Jona 1844 (History of the Church, 6:629–631). Ity tahirin-kevitra ity dia nosoratan' i John Taylor loholona, avy ao amin' ny Filankevitry ny Roambinifololahy, izay vavolombelon' ny fisehoan-javatra.
1–2, Maty maritiora tao amin' ny fonjan' i Carthage i Joseph sy i Hyrum; 3, Ambara fa manan-tombo ny toeran' ny Mpaminany; 4–7, Ny ra tsy manan-tsinin' izy ireo dia vavolombelona manambara ny fahamarinana sy ny maha avy amin' Andriamanitra ny asa.
Fizarana 136
Ny teny sy ny sitrapon' ny Tompo nomena tamin' ny alalan' ny Filoha Brigham Young tao Winter Quarters, ny tobin' i Isiraely, tao amin' ny tanin' ny Omaha, tamin' ny ilany andrefana amin' ny Reniranon' i Missouri, akaikin' i Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Diarin' ny Tantaran' ny Fiangonana], 14 Janoary 1847).
1–16, Hazavaina ny fomba handaminana ny tobin' i Isiraely amin' ny diany miankandrefana; 17–27, Didina ireo Olomasina hiaina araka ireo fitsipika maro ao amin' ny filazantsara; 28–33, Tokony hihira, handihy, hivavaka ary hianatra fahendrena ireo Olomasina; 34–42, Voavono ireo mpaminany mba ho azo omem-boninahitra ary koa mba ho azo helohina ny olon-dratsy.
Fizarana 137
Fahitana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao amin' ny tempolin' i Kirtland, Ohio, ny 21 Janoary 1836 (History of the Church, 2:380–381). Fanatanterahana ireo ôrdônansin' ny fanafiana masina, araka izay efa nanambarana izany, tamin' io fotoana io.
1–6, Hitan' ny Mpaminany ao amin' ny fanjakana selestialy i Alvin rahalahiny; 7–9, Ambara ny fotopampianarana momba ny famonjena ny maty; 10, Voavonjy ao amin' ny fanjakana selestialy ny ankizy rehetra.
Fizarana 138
Fahitana nomena ny Filoha Joseph F. Smith tao Salt Lake City, Utah, ny 3 Ôktôbra 1918. Tamin' ny lahateniny ho fanokafana ny Isanenimbolan' ny Fihaonamben' ny Fiangonana faha 89 ny 4 Ôktôbra 1918, dia nilaza ny Filoha Smith fa nanana fifandraisana maro tamin' Andriamanitra izy nandritra ireo volana teo aloha. Anankiray tamin' ireny ilay noraisin' ny Filoha Smith, andro iray talohan' izany, momba ny famangian' ny Mpamonjy ireo fanahin' ny maty raha mbola tao am-pasana ny vatany. Nosoratana taorian' ny fifaranan' ny fihaonambe avy hatrany izany. Ny 31 Ôktôbra 1918, dia natolotra hankatoavin' ireo mpanolotsaina ao amin' ny Fiadidiana Voalohany, ny Filankevitry ny Roambinifololahy ary ny Patriarika izany ary nankatoavin' izy ireo tamin' ny alalan' ny faneken' ny daholobe.
1–10, Nisaintsaina ny asa soratr' i Petera sy ny famangian' ny Tompontsika ny tontolon' ny fanahy ny Filoha Joseph F. Smith; 11–24, Hitan' ny Filoha Smith ny nivorian' ireo olo-marina nodimandry tao amin' ny paradisa sy ny nampianaran' i Kristy azy ireo; 25–37, Hitany ny fomba nandaminana ny fitoriana ny filazantsara teo anivon' ireo fanahy; 38–52, Hitany tao amin' ny tontolon' ny fanahy i Adama, i Eva ary ny maro tamin' ireo mpaminany masina izay nihevitra ny toetry ny fanahiny alohan' ny fitsanganana amin' ny maty ho toy ny fatorana; 53–60, Ny marina nodimandry amin' izao andro izao dia manohy ny asany ao amin' ny tontolon' ny fanahy.

Filazana Ofisialy

FILAZANA OFISIALY—1
FILAZANA OFISIALY—2