ЕСYС ХРИСТИЙН ХОЖМЫН YЕИЙНГЭГЭЭНТНYYДИЙН СYМИЙНБОШИГЛОГЧ ИОСЕФ СМИТЭДБОЛОН СYМИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ ДЭХТYYНИЙ ЗАЛГАМЖЛАГЧДАД ӨГӨГДСӨН ЗАРИМ НЭМЭЛТИЛЧЛЭЛТYYДИЙГ АГУУЛДАГ