Lære og pakter

Lære og pakter 

KAPITTEL 1
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konferanse for kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens historie] 1:221–224). Mange åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgivelse i bokform var en av de viktigste saker som ble godkjent under konferansen. Dette kapitlet utgjør Herrens forord til de læresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.
1–7: Advarselsrøsten er til alle mennesker. 8–16: Frafall og ugudelighet går forut for det annet komme. 17–23: Joseph Smith kalles til å gjengi Herrens sannhet og makt til jorden. 24–33: Mormons bok bragt frem, og den sanne kirke opprettes. 34–36: Fred skal borttas fra jorden. 37–39: Ransak disse bud.
KAPITTEL 2
Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5–6. Se også kapitlene 27:9, 110:13–16 og 128:18.)
1: Elijah vil åpenbare prestedømmet. 2–3: Fedrenes løfter plantes i barnas hjerter.
KAPITTEL 3
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. Åpenbaringen ble gitt gjennom urim og tummim. (History of the Church 1:21–23.) (Se også kapittel 10.)
1–4: Herrens kurs er et evig kretsløp. 5–15: Joseph Smith må omvende seg eller miste gaven til å oversette. 16–20: Mormons bok kommer frem for å frelse Lehis ætt.
KAPITTEL 4
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph Smith senior i Harmony Pennsylvania, i februar 1829 (History of the Church 1:28).
1–4: Tapper tjeneste frelser Herrens tjenere. 5–6: Gud-lignende egenskaper gjør dem skikket til tjenesten. 7: Søk etter det som er av Gud.
KAPITTEL 5
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i mars 1829 etter anmodning av Martin Harris (History of the Church 1:28–31).
1–10: Denne generasjon skal motta Herrens ord gjennom Joseph Smith. 11–18: Tre vitner skal vitne om Mormons bok. 19–20: Herrens ord vil bli bekreftet som i tidligere tider. 21–35: Hvis Martin Harris omvender seg, kan han bli ett av vitnene.
KAPITTEL 6
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:32–35). Oliver Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons bok den 7. april 1829. Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som bekreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på. Profeten adspurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar.
1–6: De som arbeider for Herrens sak, blir frelst. 7–13: Ingen gave er større enn frelsens gave. 14–27: Et vitnesbyrd om sannheten kommer ved Åndens kraft. 28–37: Se hen til Kristus og gjør stadig det som er godt.
KAPITTEL 7
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham (History of the Church 1:35–36).
1–3: Johannes, den elskede, skal leve inntil Herren kommer. 4–8: Peter, Jakob og Johannes har evangeliets nøkler.
KAPITTEL 8
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:36–37). Under oversettelsen av Mormons bok ønsket Oliver — som fortsatte å arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat — å kunne motta oversettelsens gave. Herren besvarte hans påkallelse ved å gi denne åpenbaringen.
1–5: Åpenbaring kommer ved Den Hellige Ånds kraft. 6–12: Kunnskap om Guds mysterier, og kraft til å oversette oldtidens opptegnelser, kommer ved tro.
KAPITTEL 9
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:37–38). Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat og ikke forsøke å oversette.
1–6: Andre fordums opptegnelser vil senere bli oversatt. 7–14: Mormons bok blir oversatt ved studium og åndelig bekreftelse.
KAPITTEL 10
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, sommeren 1828 (History of the Church 1:20–23). I denne forteller Herren Joseph om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 116 sider av manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok. Disse manuskriptsidene hadde kommet bort fra Martin Harris mens han midlertidig var betrodd disse arkene. (Se sammendrag av kapittel 3.) Den ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av innholdet av de stjålne sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry ved å vise til uoverensstemmelser som var oppstått på grunn av forandringene. At denne onde hensikt var unnfanget av den onde og var kjent av Herren allerede da nephittenes historiker, Mormon, i fordums tid foretok sin forkortelse av alle platene, fremgår av Mormons bok (Se Mormons ord 1:3–7).
1–26: Satan oppegger ugudelige mennesker til å gjøre motstand mot Herrens verk. 27–33: Han forsøker å ødelegge menneskenes sjeler. 34–52: Evangeliet skal komme til lamanittene og til alle nasjoner ved Mormons bok. 53–63: Herren vil opprette sin Kirke og sitt evangelium blant menneskene. 64–70: Han vil samle dem som omvender seg, i sin Kirke, og vil frelse de lydige.
KAPITTEL 11
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:39–46). Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim som svar på Josephs påkallelse og spørsmål. I History of the Church antydes det at denne åpenbaringen ble mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedømme.
1–6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7–14: Søk visdom, rop omvendelse og stol på Ånden. 15–22: Hold budene og studer Herrens ord. 23–27: Fornekt ikke åpenbaringens og profetiens ånd. 28–30: De som mottar Kristus, blir Guds sønner.
KAPITTEL 12
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:47–48). Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om at han hadde platene til Mormons bok i sin besittelse og om oversettelsesarbeidet som da pågikk. Han hadde flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med oversettelsen. På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.
1–6: De som arbeider i vingården, vil oppnå frelse. 7–9: Alle som ønsker og er skikket til det, kan hjelpe til med Herrens arbeide.
KAPITTEL 13
Joseph Smith og Oliver Cowdery blir ordinert til Det aronske prestedømme ved bredden av elven Susquehanna i nærheten av Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829 (History of the Church 1:39–42). Ordinasjonen ble utført ved en engels hender, og han fortalte at han var Johannes, den samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble kalt Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når tiden var inne, ville Melkisedeks prestedømme bli overdratt til dem. (Se også kapittel 27:7, 8, 12.)
Det aronske prestedømmes nøkler og krefter blir forklart.
KAPITTEL 14
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:48–50). Familien Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok. Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig og han hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var iferd med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine personlig plikter. Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og tummim. David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.
1–6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7–8: Evig liv er den største av Guds gaver. 9–11: Kristus skapte himlene og jorden.
KAPITTEL 15
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:50). (Se også forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og ham selv. John Whitmer ble senere ett av de åtte vitner til Mormons bok.
1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.
KAPITTEL 16
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr. i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:51). (Se også forordet til kapittel 14.) Peter Whitmer jr. ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.
1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.
KAPITTEL 17
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York i juni 1829 før de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen over Mormons bok (History of the Church 1:52–57). Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2–4, se også 2. Nephi 11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert og fikk et sterkt ønske om å få være de tre spesielle vitner. Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt gjennom urim og tummim.
1–4: Ved tro skal de tre vitner se platene og andre hellige gjenstander. 5–9: Kristus bærer vitnesbyrd om at Mormons bok er guddommelig.
KAPITTEL 18
Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:60–64). Da Det aronske prestedømme ble overdratt, fikk de løfte om å motta Det melkisedekske prestedømme (se forordet til kapittel 13). Som svar på bønn om å få mer kunnskap om saken, ga Herren denne åpenbaringen.
1–5: Skriftene viser hvordan Kirken skal bygges opp. 6–8: Verden modnes i ugudelighet. 9–16: Sjeler er av stor verdi. 17–25: For å oppnå frelse må menneskene påta seg Kristi navn. 26–36: De tolvs kall og misjon åpenbares. 37–39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal velge ut De tolv. 40–47: For å oppnå frelse, må menneskene omvende seg, bli døpt og holde budene.
KAPITTEL 19
Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars 1830 (History of the Church 1:72–74). I sin historie kaller profeten dette “en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av ham som er Evig” (History of the Church 1:72).
1–3: Kristus har all makt. 4–5: Alle mennesker må omvende seg eller lide. 6–12: Evig straff er Guds straff. 13–20: Kristus led for alle så de kunne slippe å lide hvis de ville omvende seg. 21–28: Forkynn omvendelsens evangelium. 29–41: Forkynn det glade budskap.
KAPITTEL 20
Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church 1:64–70). Før han nedtegnet denne åpenbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus) mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens Ånd, dette ga oss ikke bare mange opplysninger, men pekte også på nøyaktig hvilken dag vi ifølge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne å organisere hans Kirke her på jorden (History of the Church 1:64).
1–16: Mormons bok beviser at de siste dagers verk er guddommelig. 17–28: Læresetningene om skapelse, fall, forsoning og dåp bekreftes. 29–37: Lover som styrer omvendelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåp fremsettes. 38–67: En oppsummering av eldstenes, prestenes, lærernes og diakonenes plikter. 68–74: Medlemmenes plikter, velsignelse av barn og dåpsmåten åpenbares. 75–84: Nadverdsbønnene samt regler for behandling av Kirkens medlemmer blir gitt.
KAPITTEL 21
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6. april 1830 (History of the Church 1:74–79). Denne åpenbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer seniors hjem. Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok. Disse personer uttrykte enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere Kirken ifølge Guds befaling (se kapittel 20). De vedtok også ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver enkelt for å meddele dem Den Hellige Ånd og bekrefte hver især som et medlem av Kirken.
1–3: Joseph Smith kalles til å være en seer, oversetter, profet, apostel og eldste. 4–8: Hans ord vil veilede Sions sak. 9–12: De hellige vil tro på hans ord som han taler ved Trøsteren.
KAPITTEL 22
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79–80). Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.
1: Dåpen er en ny og evigvarende pakt. 2–4: Dåp med myndighet forlanges.
KAPITTEL 23
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church 1:80). Som følge av de fem nevnte personers oppriktige ønske om å få vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.
1–7: Disse første disipler kalles til å forkynne, formane og til å styrke Kirken.
KAPITTEL 24
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:101–103). Selv om det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, var forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult. De neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre og instruere Kirkens ledere.
1–9: Joseph Smith kalles til å oversette og forkynne og til å forklare Skriftene. 10–12: Oliver Cowdery kalles til å forkynne evangeliet. 13–19: Åpenbaring gis om den lov som gjelder for mirakler, forbannelser, for å ryste støvet av sine føtter og for å gå ut uten pung eller skreppe.
KAPITTEL 25
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:103–104). (Se også forordet til kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til Emma Smith, profetens hustru.
1–6: Emma Smith, en utvalgt kvinne, kalles til å hjelpe og trøste sin mann. 7–11: Hun kalles også til å skrive, til å forklare Skriftene og til å velge ut salmer. 12–14: De rettferdiges sang er en bønn for Herren. 15–16: Lydighetens prinsipper i denne åpenbaringen gjelder for alle.
KAPITTEL 26
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:104). (Se også forordet til kapittel 24.)
1: De blir bedt om å studere Skriftene og forkynne. 2: Loven om felles samtykke blir bekreftet.
KAPITTEL 27
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i august 1830 (History of the Church 1:106–108). Under forberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk Joseph ut for å skaffe vin. Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang, og resten i september samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden forrettes i Kirken.
1–4: Herren forklarer hva man skal spise og drikke når man tar del i nadverden. 5–14: Kristus og hans tjenere fra alle evangelieutdelinger skal ta del i nadverden. 15–18: Ta Guds fulle rustning på.
KAPITTEL 28
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:109–111). Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at han ved hjelp av den mottok åpenbaringer om Sions oppbygging og Kirkens orden. Flere medlemmer var blitt bedratt av disse påstandene, og til og med Oliver Cowdery ble påvirket i negativ retning. Like før en fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken, og mottok følgende åpenbaring.
1–7: Joseph Smith har nøklene til mysteriene, og bare han mottar åpenbaringer for Kirken. 8–10: Oliver Cowdery skal forkynne for lamanittene. 11–16: Satan bedro Hiram Page og ga ham falske åpenbaringer.
KAPITTEL 29
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i nærvær av seks eldster i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church 1:111–115). Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før konferansen som begynte den 26. september 1830.
1–8: Kristus samler sine utvalgte. 9–11: Hans komme innleder tusenårsriket. 12–13: De tolv skal dømme hele Israel. 14–21: Tegn, pest og utslettelse vil gå forut for det annet komme. 22–28: Den siste oppstandelse og den endelige dom kommer etter tusenårsriket. 29–35: Alle ting er åndelige for Herren. 36–39: Djevelen og hans hærskarer ble kastet ned fra himmelen for å friste mennesket. 40–45: Fallet og forsoningen tilveiebringer frelse. 46–50: Små barn er forløst på grunn av forsoningen.
KAPITTEL 30
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, men før Kirkens eldster hadde skilt lag (History of the Church 1:115–116). Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt i tre åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter.
1–4: David Whitmer refses for ikke å ha tjent med flid. 5–8: Peter Whitmer jr. skal bli med Oliver Cowdery på en misjon til lamanittene. 9–11: John Whitmer blir kalt til å forkynne evangeliet.
KAPITTEL 31
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830 (History of the Church 1:115–117). Dette skjedde like etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirken før denne åpenbaringen ble gitt.
1–6: Thomas B. Marsh blir kalt til å forkynne evangeliet, og forsikres om at hans familie har det bra. 7–13: Han blir rådet til å være tålmodig, til alltid å be, og til å følge Trøsteren.
KAPITTEL 32
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church 1:118–120). Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker for dem i tilknytning til de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om han ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til indianerstammene i vest. Åpenbaringen fulgte.
1–3: Parley P. Pratt og Ziba Peterson blir kalt til å forkynne for lamanittene og reise sammen med Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr. 4–5: De må be for å få en forståelse av Skriftene.
KAPITTEL 33
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the Church 1:126–127). Da profeten skrev ned denne åpenbaringen, bekreftet han at “Herren alltid er rede til å undervise dem som flittig søker i tro” (History of the Church 1:126).
1–4: Arbeidere kalles for å forkynne evangeliet i ellevte time. 5–6: Kirken er opprettet, og de utvalgte skal samles. 7–10: Omvend dere, for himmelens rike er for hånden. 11–15: Kirken er bygget på evangeliets klippe. 16–18: Bered dere til Brudgommen kommer.
KAPITTEL 34
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830 (History of the Church 1:127–128). Bror Pratt var dengang 19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, Parley P. Pratt. Denne åpenbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem.
1–4: De trofaste blir Guds sønner gjennom forsoningen. 5–9: Evangeliets forkynnelse bereder veien for det annet komme. 10–12: Profeti kommer ved Den Hellige Ånds kraft.
KAPITTEL 35
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:128–131). I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med å oversette Bibelen. Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20). Som forord til sin opptegnelse om denne åpenbaringen skrev profeten: “I desember kom Sidney Rigdon (fra Ohio) for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge. . . . Like etter at disse to brødrene var ankommet, talte Herren på denne måte” (History of the Church 1:128).
1–2: Hvordan menneskene kan bli Guds sønner. 3–7: Sidney Rigdon blir kalt til å døpe og meddele Den Hellige Ånd. 8–12: Tegn og mirakler utføres ved tro. 13–16: Herrens tjenere skal treske nasjonene ved Åndens kraft. 17–19: Joseph Smith har nøklene til mysteriene. 20–21: De utvalgte skal utholde dagen når Herren kommer. 22–27: Israel skal bli frelst.
KAPITTEL 36
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:131). (Se forordet til kapittel 35.) Profeten sa at Edward Partridge “var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn” (History of the Church 1:128).
1–3: Herren legger sin hånd på Edward Partridge ved Sidney Rigdons hånd. 4–8: Enhver som mottar evangeliet og prestedømmet, skal kalles til å gå ut og forkynne.
KAPITTEL 37
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York, i desember 1830 (History of the Church 1:139). I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.
1–4: De hellige blir bedt om å samles i Ohio.
KAPITTEL 38
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the Church 1:140–143). Anledningen var en konferanse i kirken.
1–6: Kristus skapte alle ting. 7–8: Han er midt iblant sine hellige, som snart skal se ham. 9–12: Alt kjød er fordervet for ham. 13–22: Han har avsatt et lovet land til sine hellige i tid og i evighet. 23–27: De hellige blir befalt å være ett og akte hverandre som brødre. 28–29: Kriger blir forutsagt. 30–33: De hellige skal få kraft fra det høye og gå ut blant alle nasjoner. 34–42: Kirken blir befalt å ha omsorg for de fattige og trengende og trakte etter evighetens rikdommer.
KAPITTEL 39
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, den 5. januar 1831 (History of the Church 1:143–145). James Covill, som hadde vært baptistprest i nærmere 40 år, sluttet en pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjennom profeten Joseph.
1–4: De hellige har kraft til å bli Guds sønner. 5–6: Å ta imot evangeliet er å ta imot Kristus. 7–14: James Covill blir befalt å la seg døpe og arbeide i Herrens vingård. 15–21: Herrens tjenere skal forkynne evangeliet før det annet komme. 22–24: De som tar imot evangeliet, vil bli samlet i tid og i evighet.
KAPITTEL 40
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: “Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (History of the Church 1:145).
1–3: Frykt for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fører til at evangeliet blir forkastet.
KAPITTEL 41
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831 (History of the Church 1:146–147). Kirkens gren i Kirtland var på denne tiden i rask vekst. Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: “Medlemmene strevde for å gjøre Guds vilje så langt de kjente den, men enkelte merkelige oppfatninger og falske ånder hadde sneket seg inn blant dem. . . [og] Herren ga følgende til Kirken” (History of the Church 1:146–147).
1–3: Eldstene skal styre Kirken ved åpenbaringens ånd. 4–6: Trofaste disipler vil motta og holde Herrens lov. 7–12: Edward Partridge utnevnes til biskop for Kirken.
KAPITTEL 42
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 1831 (History of the Church 1:148–154). Den ble mottatt i nærvær av tolv eldster og for å oppfylle et løfte Herren tidligere hadde gitt om at “loven” ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32). Profeten fastslår at denne åpenbaringen “utgjør Kirkens lov” (History of the Church 1:148).
1–10: Eldstene blir kalt til å forkynne evangeliet, døpe konvertitter og bygge opp Kirken. 11–12: De må kalles og ordineres, og skal forkynne evangeliets prinsipper som finnes i Skriftene. 13–17: De skal undervise og profetere ved Åndens kraft. 18–29: De hellige blir befalt at de ikke skal slå ihjel, stjele, lyve, begjære, drive hor eller tale ondt om andre. 30–39: Lover som gjelder for innvielse av eiendom blir gitt. 40–42: Stolthet og dovenskap fordømmes. 43–52: De syke skal helbredes ved salving og ved tro. 53–60: Kirken styres ved Skriftene som skal forkynnes for verden. 61–69: Stedet for det nye Jerusalem samt rikets mysterier vil bli åpenbart. 70–73: Innviet eiendom skal brukes til underhold for Kirkens embedsmenn. 74–93: Lover blir gitt som gjelder for hor i og utenfor ekteskap, drap, tyveri samt for bekjennelse av synder.
KAPITTEL 43
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church 1:154–156). På denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske påstander og hevdet at de var åpenbarere. Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender seg til Kirkens eldster. Første del omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner.
1–7: Åpenbaringer og bud kommer bare gjennom ham som er utpekt. 8–14: De hellige blir helliggjort ved å gå frem i all hellighet for Herren. 15–22: Eldster sendes ut for å rope omvendelse og forberede menneskene til Herrens store dag. 23–28: Herren kaller på menneskene ved sin egen røst og gjennom naturkreftene. 29–35: Tusenårsriket skal komme og Satan skal bindes.
KAPITTEL 44
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1831 (History of the Church 1:157). For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.
1–3: Eldstene skal komme sammen til konferanse. 4–6: De skal organisere seg i henhold til landets lov og ha omsorg for de fattige.
KAPITTEL 45
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831 (History of the Church 1:158–163). I de innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne åpenbaringen sier profeten at: på denne tid i kirken. . . ble det utgitt. . . og satt i omløp. . . mange falske rykter. . . og tåpelige historier. . . for å hindre folk i å undersøke eller få tro på dette verk. . . men til glede for de hellige. . . mottok jeg følgende åpenbaring (History of the Church 1:158).
1–5: Kristus er vår talsmann hos Faderen. 6–10: Evangeliet er et sendebud som skal berede veien for Herren. 11–15: Herren tok Enok og hans brødre til seg. 16–23: Kristus åpenbarte tegnene på sitt komme slik de ble gitt på Oljeberget. 24–38: Evangeliet skal bli gjengitt, hedningefolkenes tider skal være til ende, og en utslettende sykdom skal gå over landet. 39–47: Tegn, undere og oppstandelsen skal ledsage det annet komme. 48–53: Kristus skal stå på Oljeberget, og jødene skal se sårene i hans hender og føtter. 54–59: Herren skal regjere under tusenårsriket. 60–62: Profeten blir bedt om å påbegynne oversettelsen av Det nye testamente hvor viktige opplysninger skal gjøres kjent. 63–75: De hellige blir befalt å samle seg og bygge det nye Jerusalem, og dit vil folk fra alle nasjoner komme.
KAPITTEL 46
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:163–165). I Kirkens tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan gudstjenester skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig skikk og bruk at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på nadverdsmøter og andre sammenkomster i Kirken. I denne åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og lede møter.
1–2: Eldstene skal lede møtene slik de blir veiledet av Den Hellige Ånd. 3–6: Sannhetssøkere skulle ikke nektes adgang til nadverdsmøter. 7–12: Be til Gud og søk etter Åndens gaver. 13–26: Noen av disse gavene nevnes. 27–33: Kirkens ledere er gitt kraft til å skjelne mellom Åndens gaver.
KAPITTEL 47
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 1:166). Inntil denne tid hadde Oliver Cowdery virket som Kirkens historiker og protokollfører. John Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble spurt om han ville virke i denne stillingen, sa han at han ville adlyde Herrens vilje i saken. Han hadde allerede vært sekretær for profeten og hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de oppholdt seg i og omkring Fayette, New York.
1–4: John Whitmer blir utpekt til å føre Kirkens historie og til å skrive for profeten.
KAPITTEL 48
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:166–167). Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra den østlige del av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1–3; 45:64).
1–3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brødre. 4–6: De hellige skal kjøpe jord, bygge en by og følge de råd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.
KAPITTEL 49
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:167–169). (Enkelte historiske kilder oppgir at denne åpenbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evangeliet, men holdt fremdeles fast ved noen av læresetningene til “ Shakers” (Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme) som han tidligere hadde tilhørt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs. i Ann Lees skikkelse. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. Spesielt var det forbudt å spise svinekjøtt, mange spiste ikke kjøtt i det hele tatt, og et liv i sølibat ble betraktet som mer høyverdig enn et liv i ekteskap. I forordet til denne åpenbaringen skrev profeten: “For å få en mer fullstendig forståelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende” (History of the Church 1:167). Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende oppfatninger. De brødre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi av åpenbaringen til shakernes menighet (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.
1–7: Dagen og timen for Kristi komme skal forbli ukjent inntil han kommer. 8–14: Menneskene må omvende seg, tro på evangeliet og adlyde ordinansene for å oppnå frelse. 15–16: Ekteskapet er gitt av Gud. 17–21: Det er tillatt å spise kjøtt. 22–28: Sion vil blomstre og lamanittene blomstre som en rose før det annet komme.
KAPITTEL 50
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:170–173). Profeten fastslår at noen av eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden, gir seg tilkjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenomener var ikke ualminnelige blant medlemmene, og noen av dem hevdet at de mottok syner og åpenbaringer.
1–5: Mange falske ånder finnes på jorden. 6–9: Ve hyklerne og de som er avskåret fra Kirken. 10–14: Eldstene skal forkynne evangeliet ved Ånden. 15–22: Både talere og tilhørere må være opplyst av Ånden. 23–25: Det som ikke oppbygger, er ikke av Gud. 26–28: De trofaste er i besittelse av alle ting. 29–36: De som er renset, får sine bønner besvart. 37–46: Kristus er den gode hyrde og Israels klippe.
KAPITTEL 51
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:173–174). På denne tiden begynte de hellige som utvandret fra de østlige delstatene, å komme til Ohio, og det ble nødvendig å gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de skulle slå seg ned. Da denne oppgaven spesielt hørte inn under biskopens embede, søkte biskop Edward Partridge veiledning om saken, og profeten adspurte Herren.
1–8: Edward Partridge blir utpekt til å føre tilsyn med forvaltninger og eiendommer. 9–12: De hellige skal være ærlige og motta likt. 13–15: De skal ha et biskopens lagerhus og ta vare på eiendommene i henhold til Herrens lov. 16–20: Ohio skal være et midlertidig innsamlingssted.
KAPITTEL 52
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church 1:175–179). En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og ble avsluttet den 6. juni. Under denne konferansen ble de første ordinasjoner til høyprest utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble oppdaget og refset.
1–2: Neste konferanse skal avholdes i Missouri. 3–8: Bestemte eldster får i oppdrag å reise sammen. 9–11: Eldstene skal undervise i det som apostler og profeter har skrevet. 12–21: De som blir opplyst av Ånden, frembringer lovprisningens og visdommens frukter. 22–44: En rekke eldster blir utpekt til å forkynne evangeliet mens de er underveis til konferansen i Missouri.
KAPITTEL 53
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:179–180). På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts arbeide og utnevnelse i Kirken.
1–3: Sidney Gilberts kall og utvelgelse i Kirken er å bli ordinert til eldste. 4–7: Han skal også være biskopens fullmektig.
KAPITTEL 54
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180–181). Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten han hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York, kunne få en arv. Ezra Thayre var også innblandet i denne striden. Som følge av dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre ham hvordan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen. (Se også kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.)
1–6: De hellige må holde evangeliets pakt for å finne barmhjertighet. 7–10: De må være tålmodige i trengsel.
KAPITTEL 55
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184–186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger om ham av Herren.
1–3: W.W. Phelps er kalt og utvalgt til å bli døpt, ordinert til eldste og til å forkynne evangeliet. 4: Han skal også skrive bøker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5–6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.
KAPITTEL 56
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:186–188). Ezra Thayre, som var blitt utpekt til å reise til Missouri sammen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22), kunne ikke ta fatt på sitt oppdrag da sistnevnte var rede. Eldste Thayre var ikke ferdig til å dra avgårde fordi han hadde engasjert seg i problemene i Thompson, Ohio. (Se kapittelsammendrag til kapittel 54.) Herren besvarte profetens spørsmål om saken ved å gi ham denne åpenbaringen.
1–2: De hellige må ta sitt kors opp og følge Herren for å oppnå frelse. 3–13: Herren befaler og tilbakekaller, og de ulydige blir utstøtt. 14–17: Ve de rike som ikke vil hjelpe de fattige, og ve de fattige hvis hjerter ikke er sønderknust. 18–20: Velsignet er de fattige som er rene av hjertet, for de skal arve jorden.
KAPITTEL 57
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189–190). I overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og møtt endel motstand. Etter å ha sett hvilken tilstand lamanittene befant seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i sin alminnelighet, utbrøt profeten: “Når skal ørkenen blomstre som en rose? Når skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?” (History of the Church 1:189). Deretter mottok han denne åpenbaringen.
1–3: Independence, Missouri, er det sted hvor byen Sion og templet skal ligge. 4–7: De hellige skal kjøpe jord og motta en arvelodd i dette området. 8–16: Sidney Gilbert skal starte en forretning, W. W. Phelps skal være boktrykker, og Oliver Cowdery skal redigere stoff for utgivelse.
KAPITTEL 58
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 1. august 1831 (History of the Church 1:190–195). På den første sabbat etter at profeten og hans følge ankom Jackson fylke, Missouri, ble en gudstjeneste avholdt, og to medlemmer ble innlemmet ved dåp. I løpet av samme uke ankom noen medlemmer fra Thompson gren i Colesville, og andre (se kap. 54). Mange var ivrige etter å få vite Herrens vilje angående dem på det nye innsamlingsstedet.
1–5: De som holder ut i trengsel, vil bli kronet med herlighet. 6–12: De hellige skal forberede seg til Lammets bryllup og Herrens måltid. 13–18: Biskoper er dommere i Israel. 19–23: De hellige skal adlyde landets lover. 24–29: Menneskene skulle bruke sin handlefrihet til å gjøre godt. 30–33: Herren befaler og tilbakekaller. 34–43: For å omvende seg, må menneskene bekjenne sine synder og avstå fra dem. 44–58: De hellige skal kjøpe sin arv og samles i Missouri. 59–65: Evangeliet må forkynnes for enhver skapning.
KAPITTEL 59
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church 1:196–201). Før nedtegnelsen av denne åpenbaringen gir profeten en beskrivelse av Sions land hvor folket da var forsamlet. Landområdet ble innviet slik Herren hadde befalt, og likeledes tomten hvor det fremtidige tempel skulle ligge. Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion.
1–4: De trofaste hellige i Sion vil bli velsignet. 5–8: De skal elske og tjene Herren og holde hans bud. 9–19: Ved å holde Herrens dag hellig blir de hellige velsignet både timelig og åndelig. 20–24: De rettferdige får løfte om fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.
KAPITTEL 60
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 8. august 1831 (History of the Church 1:201–202). Foranledningen var at noen av eldstene som var utpekt til å reise tilbake til de østlige deler av landet, ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg, hvilken reiserute de skulle følge og hvilken reisemåte de skulle benytte.
1–9: Eldstene skal forkynne evangeliet i de ugudeliges forsamlinger. 10–14: De skulle ikke sløse med tiden og heller ikke begrave sine talenter. 15–17: De kan tvette sine føtter som et vitnesbyrd mot dem som forkaster evangeliet.
KAPITTEL 61
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven Missouri ved McIlwaine’s Bend, den 12. august 1831 (History of the Church 1:202–205). På tilbakeveien til Kirtland hadde profeten og ti eldster reist nedover elven Missouri i kanoer. På reisens tredje dag opplevde de mange farer. I et syn ved høylys dag så eldste William W. Phelps ødeleggeren fare med kraft over vannets overflate.
1–12: Herren har bestemt at mange utryddelser vil finne sted på vannene. 13–22: Vannene ble forbannet av Johannes, og ødeleggeren farer over vannets overflate. 23–29: Noen har makt til å befale over vannene. 30–35: Eldstene skal reise to og to og forkynne evangeliet. 36–39: De skal forberede seg til Menneskesønnens komme.
KAPITTEL 62
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven Missouri, i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the Church 1:205–206). Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.
1–3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i himmelen. 4–9: Eldstene skal reise og forkynne etter egen dømmekraft og slik de blir veiledet av Ånden.
KAPITTEL 63
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, sent i august 1831 (History of the Church 1:206–211). Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery hadde kommet til Kirtland den 27. august etter å ha besøkt Missouri. I sitt forord til denne åpenbaringen skrev profeten: “Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste timelige spørsmål som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord og om andre spørsmål” (History of the Church 1:207).
1–6: En vredens dag vil komme over de ugudelige. 7–12: Tegn kommer ved tro. 13–19: De som driver hor i sitt hjerte, vil fornekte troen og bli kastet i ildsjøen. 20: De trofaste vil motta en arv på jorden etter at den er blitt forklaret. 21: En fullstendig beretning om hva som skjedde på forklarelsens berg er ennå ikke blitt åpenbart. 22–23: De lydige mottar rikets mysterier. 24–31: En arv i Sion skal kjøpes. 32–35: Herren bekjentgjør kriger, og de ugudelige slår de ugudelige ihjel. 36–48: De hellige skal samles i Sion og skaffe penger til å bygge det opp. 49–54: Velsignelser er lovet de trofaste ved det annet komme, i oppstandelsen og under tusenårsriket. 55–58: Dette er en advarsels dag. 59–66: Herrens navn misbrukes av dem som benytter det uten myndighet.
KAPITTEL 64
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831 (History of the Church 1:211–214). Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio, for å gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri. En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å gjøre forberedelser til å reise i oktober. I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.
1–11: De hellige blir befalt å tilgi hverandre, ellers hviler det en større synd på dem. 12–22: De som ikke omvender seg, skal stilles for Kirkens domstol. 23–25: Den som adlyder tiendeloven, skal ikke bli oppbrent ved Herrens komme. 26–32: De hellige advares mot å stifte gjeld. 33–36: De opprørske vil bli avskåret fra Sion. 37–40: Kirken vil dømme nasjonene. 41–43: Sion vil blomstre.
KAPITTEL 65
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church 1:218). Profeten kaller denne åpenbaringen en bønn.
1–2: Nøklene til Guds rike er overgitt til mennesket på jorden, og evangeliets sak vil seire. 3–6: Himmelens tusenårsrike vil komme og bli forenet med Guds rike på jorden.
KAPITTEL 66
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the Church 1:219–221). Dette var første dag av en viktig konferanse. Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: “Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og mottok følgende” (History of the Church 1:220).
1–4: Den evige pakt er evangeliets fylde. 5–8: Eldstene skal forkynne, vitne og samtale med folket. 9–13: Den som arbeider trofast i sitt kall, vil være sikret en arv i form av evig liv.
KAPITTEL 67
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 1:224–225). Anledningen var en spesiell konferanse hvor man vurderte å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). Det ble bestemt at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle ta manuskriptene til åpenbaringene med seg til Independence, hvor W. W. Phelps skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok). Mange av brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe som ble bekreftet av Den Hellige Ånd som ble utgydt over dem. Profeten skriver at etter at åpenbaringen kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det språk som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.
1–3: Herren våker over sine eldster og hører deres bønner. 4–9: Han utfordrer den viseste til å etterligne den minste av hans åpenbaringer. 10–14: Trofaste eldster skal bli levendegjort av Ånden og skal se Guds åsyn .
KAPITTEL 68
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 etter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church 1:227–229). Selv om denne åpenbaringen ble gitt som svar på en bønn om at Herrens vilje med disse eldstene måtte gjøres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken.
1–5: Eldstenes ord når de er drevet av Den Hellige Ånd, er hellig skrift. 6–12: Eldstene skal forkynne og døpe, og tegn skal følge de sanne troende. 13–24: Den førstefødte av Arons sønner kan være presiderende biskop (eller med andre ord ha nøklene til å presidere som biskop) under ledelse av Det første presidentskap. 25–28: Foreldre blir befalt å undervise sine barn i evangeliet. 29–35: De hellige skal helligholde sabbaten, arbeide flittig og be.
KAPITTEL 69
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 1:234–235). De åpenbaringer som var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, ble godkjent på en spesiell konferanse den 1. november. Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør kapittel 133 lagt til og kalt Tillegget. Konferansen bestemte at Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige åpenbaringer og bud og sørge for at de ble trykt i Independence, Missouri. Han skulle også ta med seg penger som var blitt gitt for å bygge opp Kirken i Missouri, men da han måtte reise gjennom et tynt befolket strøk ut til grenseland, var det ønskelig at han hadde reisefølge.
1–2: John Whitmer skal reise sammen med Oliver Cowdery til Missouri. 3–8: Han skal også forkynne, samle inn, registrere og skrive ned historiske data.
KAPITTEL 70
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12. november 1831 (History of the Church 1:235–237). I den historie som ble skrevet av profeten, kan vi lese at fra 1. til 12. november ble det avholdt fire spesielle konferanser. Under den siste av disse sammenkomstene ble den store betydning av Budenes bok, senere kalt Lære og pakter, tatt opp til behandling, og profeten kaller den “Kirkens grunnvoll i disse siste dager som er til gavn for verden og viser at nøklene til vår Frelsers rikes mysterier igjen er betrodd mennesket” (History of the Church 1:235).
1–5: Forvaltere blir utpekt for å utgi åpenbaringene. 6–13: De som arbeider med åndelige ting, er sin lønn verd. 14–18: De hellige skulle være likestilt i timelige ting.
KAPITTEL 71
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831 (History of the Church 1:238–239). Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil denne åpenbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til side så de kunne utføre de instruksjoner som ble gitt her. Brødrene skulle dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser mot Kirken som hadde oppstått på grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth.
1–4: Joseph Smith og Sidney Rigdon blir sendt ut for å forkynne evangeliet. 5–11: De helliges fiender vil bli gjort til skamme.
KAPITTEL 72
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831 (History of the Church 1:239–241). Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre oppbygget i Kirkens lære. I dette kapitlet er to åpenbaringer — mottatt samme dag — slått sammen. Vers 1–8 omhandler Newel K. Whitneys kall til biskop. Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9–26 mottatt hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter.
1–8: Eldstene skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen. 9–15: Biskopen tar vare på lagerhuset og har omsorg for de fattige og trengende. 16–26: Biskopen skal bekrefte eldstenes verdighet.
KAPITTEL 73
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241–242). Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).
1–2: Eldstene skal fortsette å forkynne. 3–6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsette å oversette Bibelen inntil arbeidet er helt ferdig.
KAPITTEL 74
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832 (History of the Church 1:242). Profeten skriver: “Da jeg mottok de foregående ord av Herren [L&p 73], gjenopptok jeg arbeidet med oversettelsen av Skriftene og arbeidet flittig nesten helt frem til konferansen skulle begynne til fastsatt tid den 25. januar. I denne tiden mottok jeg også det følgende som en forklaring av 1. Korinterbrev 7:14” (History of the Church 1:242).
1–5: Paulus råder Kirken på sin tid til ikke å holde Moseloven. 6–7: Små barn er hellige, og er helliggjort gjennom forsoningen.
KAPITTEL 75
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the Church 1:242–245). Anledningen var en konferanse som tidligere var bestemt. Under denne konferansen ble Joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det høye prestedømme. Visse eldster som hadde hatt vanskeligheter med å få menneskene til å forstå sitt budskap, ønsket å lære mer detaljert om sine umiddelbare plikter. Denne åpenbaringen fulgte.
1–5: Trofaste eldster som forkynner evangeliet, vil arve evig liv. 6–12: Be om å motta Trøsteren som underviser om alle ting. 13–22: Eldstene vil sitte og dømme dem som forkaster deres budskap. 23–36: Misjonærenes familier skal motta hjelp fra Kirken.
KAPITTEL 76
Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832 (History of the Church 1:245–252). I forordet til dette synet skrev profeten: “Da jeg kom tilbake fra konferansen i Amherst, fortsatte jeg med å oversette Skriftene. På grunnlag av forskjellige åpenbaringer som var mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter som berører menneskets frelse, var blitt tatt ut av Bibelen, eller var gått tapt før den ble samlet. Av de sannheter som var igjen, er det innlysende at hvis Gud belønnet enhver i henhold til de gjerninger som ble gjort i kjødet, da måtte ordet ‘himmel’ med henblikk på de helliges evige hjem omfatte mer enn ett rike. I den anledning så jeg selv og eldste Rigdon. . . mens vi holdt på med oversettelsen av Johannes-evangeliet, følgende syn” (History of the Church 1:245). Det var etter at profeten hadde oversatt Johannes 5:29 at dette synet ble gitt.
1–4: Herren er Gud. 5–10: Rikets mysterier vil bli åpenbart til alle de trofaste. 11–17: Alle vil komme frem i de rettferdiges eller de urettferdiges oppstandelse. 18–24: Innbyggerne i mange verdener er født sønner og døtre av Gud gjennom Jesu Kristi forsoning. 25–29: En Guds engel falt og ble djevelen. 30–49: Fortapelsens sønner blir evig fordømt, alle andre mottar en grad av frelse. 50–70: En beskrivelse av den herlighet og belønning som gis opphøyede skapninger i det celestiale rike. 71–80: En beskrivelse av dem som arver det terrestriale rike. 81–113: Tilstanden for dem som arver telestial, terrestrial og celestial herlighet beskrives. 114–119: De trofaste kan se og forstå Guds rikes mysterier ved Den Hellige Ånds kraft.
KAPITTEL 77
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:253–255). Profeten skrev: “I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring av Johannes’ åpenbaring” (History of the Church 1:253).
1–4: Dyrene har ånd og vil bo i evig lykksalighet på en udødelig jord. 5–7: Denne jorden har en timelig tilværelse av 7000 år. 8–10: Forskjellige engler gjengir evangeliet og betjener jorden. 11: Beseglingen av de 144 000. 12–14: Kristus vil komme i begynnelsen av det syvende årtusen. 15: To profeter vil bli oppreist for den jødiske nasjon.
KAPITTEL 78
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:255–257). Ordenen ble gitt av Herren til Joseph Smith for å opprette et lagerhus for de fattige. Det var ikke alltid ønskelig at de personer Herren talte til i åpenbaringene skulle bli kjent for verden, derfor blir brødrene i denne og noen senere åpenbaringer tiltalt med andre enn sine egne navn. Da det ikke lenger var nødvendig å hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn senere satt i parentes. Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov for å fortsette med disse hemmelige navn, brukes her bare de virkelige navn slik de står i originalmanuskriptet.
1–4: De hellige skulle organisere og opprette et lagerhus. 5–12: Klok bruk av deres eiendommer vil føre til frelse. 13–14: Kirken skulle være uavhengig av jordiske myndigheter. 15–16: Mikael (Adam) tjener under ledelse av Den Hellige (Kristus). 17–22: De trofaste er velsignet, for de skal arve alle ting.
KAPITTEL 79
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).
1–4: Jared Carter blir kalt til å forkynne evangeliet ved Trøsteren.
KAPITTEL 80
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).
1–5: Stephen Burnett og Eden Smith kalles til å forkynne hvor som helst de måtte ønske.
KAPITTEL 81
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257–258). Frederick G. Williams kalles til å være en høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap. De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart hvor ærverdig dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til dette spesielle embedet den 18. mars 1833.
1–2: Det første presidentskap innehar alltid rikets nøkler. 3–7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sitt kall, vil han arve evig liv.
KAPITTEL 82
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832 (History of the Church 1:267–269). Foranledningen var et rådsmøte for hele Kirken hvor profeten Joseph Smith ble oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse av høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Tidligere uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne åpenbaringen for å skjule den egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til kapittel 78).
1–4: Av den som mye er gitt, skal mye kreves. 5–7: Mørket regjerer i verden. 8–13: Herren er forpliktet når vi gjør som han sier. 14–18: Sion må tilta i skjønnhet og hellighet. 19–24: Enhver skulle søke å ivareta sin nestes interesser.
KAPITTEL 83
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269–270). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.
1–4: Kvinner og barn har krav på underhold fra sine ektemenn og fedre. 5–6: Enker og foreldreløse barn har krav på underhold fra Kirken.
KAPITTEL 84
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History of the Church 1:286–295). I løpet av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sin misjon i de østlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten kaller den en åpenbaring om prestedømmet.
1–5: Det nye Jerusalem og templet vil bli bygget i Missouri. 6–17: Prestedømslinjen fra Moses til Adam. 18–25: Det større prestedømme har nøkkelen til kunnskapen om Gud. 26–32: Det mindre prestedømme har nøkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium. 33–44: Menn oppnår evig liv gjennom prestedømmets ed og pakt. 45–53: Kristi Ånd opplyser alle mennesker, og verden ligger i synd. 54–61: De hellige må vitne om det de har mottatt. 62–76: De skal forkynne evangeliet, og tegn vil følge. 77–91: Eldstene skal gå ut uten pung eller skreppe, og Herren vil ivareta deres behov. 92–97: Pestsykdommer og forbannelser venter dem som forkaster evangeliet. 98–102: Den nye sang til Sions forløsning. 103–110: Enhver må bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall. 111–120: Herrens tjenere skal forkynne ødeleggelsens vederstyggelighet i de siste dager.
KAPITTEL 85
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio den 27. november 1832 (History of the Church 1:298–299). Dette kapitlet er utdrag av et brev fra profeten til W. W. Phelps som bodde i Independence, Missouri. Den ble gitt for å besvare spørsmål angående de hellige som hadde flyttet til Sion, men som ikke hadde mottatt sin arv i henhold til Kirkens etablerte orden.
1–5: Arv i Sion skal mottas gjennom innvielse. 6–12: En som er mektig og sterk vil gi de hellige deres arv i Sion.
KAPITTEL 86
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. desember 1832 (History of the Church 1:300). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten gjennomgikk og redigerte manuskriptet til oversettelsen av Bibelen.
1–7: Herren forklarer hva lignelsen om hveten og ugresset betyr. 8–11: Prestedømmets velsignelser forklares til dem som er rettmessige arvinger ifølge kjødet.
KAPITTEL 87
Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den 25. desember 1832 (History of the Church 1:301–302). Dette kapitlet ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og vurderte afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i slaveri rundt omkring i verden.
1–4: Krig blir forutsagt mellom Nordstatene og Sydstatene. 5–8: Store katastrofer skal ramme alle jordens innbyggere.
KAPITTEL 88
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. desember 1832 (History of the Church 1:302–312). Profeten kalte denne åpenbaringen ”‘olivenbladet’. . . plukket fra paradisets tre, Herrens budskap om fred til oss” (History of the Church 1:316). Av de historiske opptegnelser synes det å fremgå at deler av denne åpenbaringen ble mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 1833.
1–5: Trofaste hellige mottar Talsmannen som er løftet om evig liv. 6–13: Alle ting kontrolleres og styres ved Kristi lys. 14–16: Oppstandelsen skjer gjennom forløsningen. 17–31: Lydighet mot henholdsvis celestial, terrestrial og telestial lov forbereder menneskene til disse respektive riker og herligheter. 32–35: De som ønsker å forbli i synd, vil fortsatt være urene. 36–41: Alle riker styres ved lov. 42–45: Gud har gitt en lov til alle ting. 46–50: Mennesket skal fatte endog Gud. 51–61: Lignelsen om mannen som sendte sine tjenere ut på marken og besøkte dem etter tur. 62–73: Hold dere nær til Herren, og dere vil se hans åsyn. 74–80: Helliggjør dere, og lær hverandre rikets lærdommer. 81–85: Enhver som er blitt advart, skulle advare sin neste. 86–94: Tegn, elementene i opprør, samt engler, bereder veien for Herrens komme. 95–102: Engler blåser i basun og kaller de døde frem i tur og orden. 103–116: Engler blåser i basun og forkynner evangeliets gjengivelse, Babylons fall og det slag som utkjempes av den store Gud. 117–126: Søk lærdom, bygg et Guds hus (et tempel) og iklé dere kjærlighetens bånd. 127–141: En orden med profetenes skole fremsettes, herunder fottvettingens ordinans.
KAPITTEL 89
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833 (History of the Church 1:327–329). Som følge av at brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten ledet til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det. Resultatet ble denne åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet. De tre første versene skrev profeten opprinnelig som en inspirert innledning og beskrivelse.
1–9: Bruk av vin, sterke drikker, tobakk og hete drikker er forbudt. 10–17: Planter, frukt, kjøtt og korn er gitt til bruk for mennesker og dyr. 18–21: Lydighet mot evangeliets lov, herunder Visdomsordet, gir timelige og åndelige velsignelser.
KAPITTEL 90
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833 (History of the Church 1:329–331). Denne åpenbaringen var et videre steg i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.
1–5: Rikets nøkler er overdratt til Joseph Smith og gjennom ham til Kirken. 6–7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal virke i Det første presidentskap. 8–11: Evangeliet skal forkynnes til Israels nasjoner, til hedningefolkene og til jødene, og enhver skal høre på sitt eget tungemål. 12–18: Joseph Smith og hans rådgivere skal organisere Kirken. 19–37: Forskjellige personer blir rådet av Herren til å vandre rettskaffent og gjøre tjeneste i hans rike.
KAPITTEL 91
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331–332). Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og mottok denne undervisning.
1–3: De apokryfiske bøker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilføyelser som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er til gavn for dem som er opplyst av Ånden.
KAPITTEL 92
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833 (History of the Church 1:333). Åpenbaringen henvender seg til Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rådgiver i Det første presidentskap.
1–2: Herren gir et bud angående innlemmelse i den forente orden.
KAPITTEL 93
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:343–346).
1–5: Alle som er trofaste, vil se Herren. 6–18: Johannes vitnet om at Guds Sønn gikk fra nåde til nåde inntil han mottok en fylde av Faderens herlighet. 19–20: Trofaste mennesker som går fra nåde til nåde, vil også motta av hans fylde. 21–22: De som er født gjennom Kristus, utgjør den Førstefødtes menighet. 23–28: Kristus mottok en fylde av all sannhet, og ved lydighet kan mennesket gjøre likeså. 29–32: Mennesket var i begynnelsen hos Gud. 33–35: Grunnstoffene er evige, og i oppstandelsen kan mennesket motta en fylde av glede. 36–37: Guds herlighet er intelligens. 38–40: Barn er uskyldige for Gud på grunn av Kristi forløsning. 41–53: De ledende brødre blir befalt å sette sine familier i orden.
KAPITTEL 94
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter blir utpekt som Kirkens byggekomité.
1–9: Herren befaler at det skal bygges et hus hvor presidentskapet kan arbeide. 10–12: Det skal bygges et trykkeri. 13–17: Visse arvelodd blir tildelt.
KAPITTEL 95
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833 (History of the Church 1:350–352). Denne åpenbaringen er en fortsettelse av guddommelig befaling om å bygge flere hus for tilbedelse og undervisning, spesielt Herrens hus (se kapittel 88:119–136 og kapittel 94).
1–6: De hellige blir refset for å ha unnlatt å bygge Herrens hus. 7–10: Herren ønsker å bruke sitt hus til å begave sitt folk med kraft fra det høye. 11–17: Huset skal innvies til et sted for tilbedelse og for apostlenes skole.
KAPITTEL 96
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833 som viser hvordan Sions by eller stav skulle organiseres og være et mønster for de hellige i Kirtland (History of the Church 1:352–353). Foranledningen var en konferanse av høyprester hvor det hovedemne som ble behandlet var hva som skulle gjøres med det landområde som ble kalt French-gården som Kirken eide i nærheten av Kirtland. Ettersom konferansen ikke greide å bestemme seg for hvem som skulle ta hånd om gården, ble de alle enige om å adspørre Herren om saken.
1: Sions stav i Kirtland skal gjøres sterk. 2–5: Biskopen skal dele ut arv til de hellige. 6–9: John Johnson skal være medlem av den forente orden.
KAPITTEL 97
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833 (History of the Church 1:400–402). Denne åpenbaringen handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri, og var et svar på profetens spørsmål til Herren om å bli opplyst. Medlemmer av Kirken i Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige forfølgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å undertegne en avtale om å forlate Jackson fylke.
1–2: Mange av de hellige i Sion (Jackson fylke, Missouri) er velsignet for sin trofasthet. 3–5: Parley P. Pratt roses for sitt arbeide i skolen i Sion. 6–9: De som holder sine pakter, vil Herren ta imot. 10–17: Et hus skal bygges i Sion hvor de rene av hjertet vil se Gud. 18–21: Sion er de rene av hjertet. 22–28: Sion skal unnslippe Herrens tuktelse hvis hun er trofast.
KAPITTEL 98
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833 (History of the Church 1:403–406). Denne åpenbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri. Det er forståelig at de hellige i Missouri som hadde gjennomgått fysiske lidelser og også hadde mistet eiendom, følte en trang til gjengjeldelse og hevn. Derfor ga Herren denne åpenbaringen. Selv om noen av problemene i Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for øre i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved åpenbaring han på dette tidspunkt kunne ha fått vite hvor alvorlig situasjonen var.
1–3: De helliges lidelser vil være til deres beste. 4–8: De hellige skal støtte landets grunnlov. 9–10: Ærlige, kloke og gode menn skulle støttes som verdslige myndigheter. 11–15: De som nedlegger sitt liv for Herrens sak, vil få evig liv. 16–18: Tal imot krig og forkynn fred. 19–22: De hellige i Kirtland blir irettesatt og befalt å omvende seg. 23–32: Herren åpenbarer sine lover som gjelder de forfølgelser og lidelser som påføres hans folk. 33–38: Krig rettferdiggjøres kun når Herren befaler det. 39–48: De hellige skal tilgi sine fiender, som, hvis de omvender seg, også vil unnslippe Herrens hevn.
KAPITTEL 99
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lære og pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.
1–8: John Murdock blir kalt til å forkynne evangeliet, og de som mottar ham, mottar Herren og vil finne barmhjertighet.
KAPITTEL 100
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church 1:416, 419–421). De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dem.
1–4: Joseph og Sidney skal forkynne evangeliet til sjelers frelse. 5–8: Det vil bli gitt dem i samme stund hva de skal si. 9–12: Sidney skal være en talsmann, og Joseph skal være en åpenbarer og mektig i vitnesbyrd. 13–17: Herren vil oppreise et rent folk, og de lydige vil bli frelst.
KAPITTEL 101
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. desember 1833 (History of the Church 1:458–464). På denne tiden ble de hellige som hadde samlet seg i Missouri, utsatt for stor forfølgelse. Pøbelen hadde drevet dem fra deres hjem i Jackson fylke, og noen av de hellige hadde forsøkt å slå seg ned i Van Buren fylke, men også der ble de forfulgt. Hovedgruppen av de hellige befant seg på denne tiden i Clay fylke, Missouri. Det ble fremsatt mange dødstrusler mot enkeltpersoner i Kirken. De hadde mistet husgeråd, klær, buskap og annen personlig eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt ødelagt.
1–8: De hellige blir refset og må lide på grunn av sine overtredelser. 9–15: Herrens vrede vil utøses over nasjonene, men hans folk vil samles og trøstes. 16–21: Sion og hennes staver vil bli opprettet. 22–31: En forklaring på hvordan livet vil være under tusenårsriket. 32–42: Da vil de hellige bli belønnet og velsignet. 43–62: Lignelsen om adelsmannen og oliventrærne henspiller på Sions vanskeligheter og endelige gjenløsning. 63–75: De hellige skal fortsette sin innsamling. 76–80: Herren opprettet De forente staters grunnlov. 81–101: De hellige skal be inntrengende om erstatning for overgrep likesom i lignelsen om kvinnen og den urettferdige dommer.
KAPITTEL 102
Referat fra organiseringen av Kirkens første høyråd i Kirtland, Ohio, den 17. februar 1834 (History of the Church 2:28–31). Originalreferatet ble ført av eldstene Oliver Cowdery og Orson Hyde. To dager senere ble referatet rettet av profeten, lest opp for høyrådet og godtatt av rådet. Vers 30–32 som gjelder de tolv apostlers råd, ble tilføyd av profeten Joseph Smith i 1835 da han forberedte dette kapitlet til utgivelse i Lære og pakter.
1–8: Et høyråd blir organisert for å ta stilling til viktige og vanskelige spørsmål som oppstår i Kirken. 9–18: Retningslinjer for saksprosedyre blir gitt. 19–23: Rådets president tar den endelige avgjørelse. 24–34: Regler og retningslinjer for ankesaker.
KAPITTEL 103
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834 (History of the Church 2:36–39). Denne åpenbaringen ble mottatt etter at Parley P. Pratt og Lyman Wight hadde kommet fra Missouri til Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan de hellige kunne få hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke.
1–4: Hvorfor Herren tillot at de hellige i Jackson fylke ble forfulgt. 5–10: De hellige vil seire hvis de holder budene. 11–20: Sions forløsning vil skje ved kraft, og Herren vil gå foran sitt folk. 21–28: De hellige skal samles i Sion, og de som gir sitt liv, skal finne det igjen. 29–40: Forskjellige brødre kalles til å organisere Sions leir og dra til Sion. Hvis de er trofaste, blir de lovet seier.
KAPITTEL 104
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående den forente orden, eller Kirkens orden til gavn for de fattige (History of the Church 2:54–60). Foranledningen var et rådsmøte for Det første presidentskap og andre høyprester hvor folkets påtrengende timelige behov var blitt drøftet. Den forente orden i Kirtland skulle midlertidig oppløses og omorganiseres, og eiendommer innlevert som forvaltninger skulle fordeles blant ordenens medlemmer.
1–10: De hellige som overtrer den forente orden, vil bli forbannet. 11–16: Herren sørger for sine hellige på sin egen måte. 17–18: Evangeliets lov styrer omsorgen for de fattige. 19–46: Enkelte brødres forvaltninger og velsignelser blir angitt. 47–53: Den forente orden i Kirtland og ordenen i Sion skal drives hver for seg. 54–66: Herrens hellige skattkammer blir opprettet til trykking av Skriftene. 67–77: Den forente ordens hovedskattkammer skal drives på basis av felles samtykke. 78–86: De som tilhører den forente orden, skal betale all sin gjeld, og Herren vil fri dem ut av økonomisk trelldom.
KAPITTEL 105
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834 (History of the Church 2:108–111). Pøbel-opptøyene mot de hellige i Missouri hadde økt, og organiserte grupper fra flere fylker erklærte at de hadde til hensikt å utrydde folket. Profeten hadde kommet fra Kirtland som leder for en gruppe som var kjent under navnet Sions leir, og hadde med seg klær og forsyninger. Mens denne gruppen lå i leir ved Fishing River, mottok profeten åpenbaringen.
1–5: Sion vil bli bygget opp i overensstemmelse med celestial lov. 6–13: Sions forløsning blir utsatt en liten stund. 14–19: Herren vil utkjempe Sions slag. 20–26: De hellige skal være kloke og ikke rose seg av mektige gjerninger når de samles inn. 27–30: Landområder i Jackson og tilstøtende fylker skulle kjøpes. 31–34: Eldstene skal motta en begavelse i Herrens hus i Kirtland. 35–37: Hellige som både er kalt og utvalgt, vil bli helliggjort. 38–41: De hellige skal løfte et fredsbanner for verden.
KAPITTEL 106
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the Church 2:170–171). Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.
1–3: Warren A. Cowdery blir kalt til lokal presiderende embedsmann. 4–5: Det annet komme vil ikke overraske lysets barn som en tyv. 6–8: Store velsignelser følger dem som tjener trofast i Kirken.
KAPITTEL 107
Åpenbaring om prestedømmet gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, datert 28. mars 1835 (History of the Church 2:209–217). På nevnte dato kom de tolv sammen til rådsmøte, bekjente hvor de selv var svake og kom til kort, ga uttrykk for omvendelse og søkte videre veiledning fra Herren. De skulle nettopp skille lag for å reise på misjon til anviste distrikter. Selv om deler av dette kapitlet ble mottatt på ovennevnte dato, viser de historiske opptegnelser at ulike deler ble mottatt på forskjellige tidspunkter, noen så tidlig som i november 1831.
1–6: Det er to prestedømmer, Det melkisedekske og Det aronske. 7–12: De som har Det melkisedekske prestedømme, har fullmakt til å virke i alle Kirkens embeder. 13–17: Biskopsrådet presiderer over Det aronske prestedømme som forretter i ytre ordinanser. 18–20: Det melkisedekske prestedømme har nøklene til alle åndelige velsignelser, Det aronske prestedømme har nøklene til englers betjening. 21–38: Det første presidentskap, De tolv og De sytti utgjør de presiderende quorum, og deres avgjørelser skal tas i enighet og rettferdighet. 39–52: Den patriarkalske orden er opprettet fra Adam til Noah. 53–57: De hellige i fordums tid kom sammen i Adam-ondi-Ahman, og Herren viste seg for dem. 58–67: De tolv skal organisere Kirkens embedsmenn på riktig måte. 68–76: Biskoper virker som alminnelige dommere i Israel. 77–84: Det første presidentskap og De tolv utgjør Kirkens høyeste domstol. 85–100: Prestedømmets presidenter styrer sine respektive quorum.
KAPITTEL 108
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. desember 1835 (History of the Church 2:345). Dette kapitlet ble mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt ordinert til høyprest og sytti, og hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring så han kunne vite hva hans oppgave var.
1–3: Lyman Sherman får tilgivelse for sine synder. 4–5: Han skal regnes blant Kirkens ledende eldster. 6–8: Han blir kalt til å forkynne evangeliet og styrke sine brødre.
KAPITTEL 109
Bønn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars 1836 (History of the Church 2:420–426). Ifølge profetens skriftlige utsagn ble denne bønnen gitt til ham ved åpenbaring.
1–5: Kirtland tempel ble bygget som et sted Menneskesønnen kunne komme til. 6–21: Det skal være et hus for bønn, faste, tro, lærdom, herlighet og orden og skal være et Guds hus. 22–33: Måtte de som ikke omvender seg og som går imot Herrens folk, gjøres til skamme. 34–42: Måtte de hellige gå frem i kraft og samle de rettferdige til Sion. 43–53: Måtte de hellige bli befridd fra de forferdelige ting som skal utøses over de ugudelige i de siste dager. 54–58: Måtte nasjoner og folk og kirkesamfunn bli beredt til å motta evangeliet. 59–67: Måtte jødene, lamanittene og hele Israel bli forløst. 68–80: Måtte de hellige bli kronet med herlighet og heder og oppnå evig frelse.
KAPITTEL 110
Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836 (History of the Church 2:435–436). Foranledningen var et møte på sabbatsdagen. Profeten innleder sin opptegnelse av åpenbaringene med disse ord: “Om ettermiddagen bisto jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette ved nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor forhengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i høytidelig og stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge”(History of the Church 2:435).
1–10: Herren Jehovah viser seg i all sin herlighet og godtar Kirtland tempel som sitt hus. 11–12: Moses og Elias viser seg begge og overgir sine nøkler og evangelieutdelinger. 13–16: Elijah vender tilbake og overgir nøklene til sin evangelieutdeling slik Malakias hadde lovet.
KAPITTEL 111
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of the Church 2:465–466). På dette tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av sitt arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden, samtidig som de forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirkens anliggender og forkynte også noe. Da det ble tydelig at de ikke ville få tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.
1–5: Herren ivaretar sine tjeneres timelige behov. 6–11: Han vil vise Sion barmhjertighet og ordne alle ting til sine tjeneres beste.
KAPITTEL 112
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 (History of the Church 2:499–501). Denne åpenbaringen inneholder Herrens ord til Thomas B. Marsh om Lammets tolv apostler. Profeten skriver at denne åpenbaringen ble mottatt på den dag da evangeliet første gang ble forkynt i England. Thomas B. Marsh var dengang president for De tolv apostlers quorum.
1–10: De tolv skal bringe evangeliet ut og heve advarselens røst for alle nasjoner og folk. 11–15: De skal ta sitt kors opp, følge Jesus og fø hans får. 16–20: De som tar imot Det første presidentskap, tar imot Herren. 21–29: Et mørke dekker jorden, og bare de som tror og blir døpt, vil bli frelst. 30–34: Det første presidentskap og De tolv har nøklene til evangelieutdelingen i tidenes fylde.
KAPITTEL 113
Svar på bestemte spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten Joseph Smith i mars 1838 (History of the Church 3:9–10).
1–6: Isais stubb, kvisten som skal skyte frem fra den og Isais rotskudd blir forklart. 7–10: De adspredte levninger av Sion har en rett til prestedømmet og blir bedt om å vende tilbake til Herren.
KAPITTEL 114
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).
1–2: Stillinger i Kirken som innehas av dem som ikke er trofaste, vil bli gitt til andre.
KAPITTEL 115
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje når det gjelder å bygge opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23–25). Denne åpenbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn.
1–4: Herren gir sin kirke følgende navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 5–6: Sion og hennes staver er forsvars- og tilfluktssteder for de hellige. 7–16: De hellige blir befalt å bygge et Herrens hus i Far West. 17–19: Joseph Smith har nøklene til Guds rike på jorden.
KAPITTEL 116
Åpenbaring gitt den 19. mai 1838 til profeten Joseph Smith i nærheten av Wights ferjested på et sted som ble kalt Spring Hill, Daviess fylke, Missouri (History of the Church 3:35).
KAPITTEL 117
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45–46).
1–9: Herrens tjenere skulle ikke begjære timelige ting, for “hva betyr eiendom for Herren?” 10–16: De skal forsake sjelens smålighet, og deres offer skal være hellig for Herren.
KAPITTEL 118
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: “Vis oss din vilje,O Herre, angående De tolv” (History of the Church 3:46).
1–3: Herren vil ta hånd om De tolvs familier. 4–6: Ledige plasser i De tolvs råd blir besatt.
KAPITTEL 119
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på hans bønn: “O Herre, vis dine tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende” (History of the Church 3:44). Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirken før denne åpenbaringen ble mottatt. Uttrykket tiende i den bønn som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer (64:23; 85:3; 97:11), omfattet ikke bare én tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag til Kirkens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og forvaltning av eiendom, som medlemmene (hovedsakelig de ledende eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig. Men fordi mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga i stedet tiendeloven til hele Kirken. Profeten spurte Herren hvor stor del av deres eiendom han forlangte til hellige formål. Svaret kom i denne åpenbaringen.
1–5: De hellige skal overlate all sin overflødige eiendom, og deretter gi som tiende hvert år én tiendedel av sin årlige innkomst. 6–7: En slik praksis vil helliggjøre Sions land.
KAPITTEL 120
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119 (History of the Church 3:44).
KAPITTEL 121
Bønn og profetier datert den 20. mars 1839, skrevet av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the Church 3:289–300). Profeten og flere av hans medarbeidere hadde sittet måneder i fengsel. Deres søknader og henvendelser til ledende embedsmenn og til domstolen hadde ikke gitt noe resultat.
1–6: Profeten ber inntrengende til Herren for de hellige som lider. 7–10: Herren taler fred til ham. 11–17: Forbannet er de som hever falske røster om overtredelse mot Herrens folk. 18–25: De vil ikke ha rett til prestedømmet og vil bli fordømt. 26–32: Åpenbaringer i herlighet lovet dem som tappert holder ut. 33–40: Hvorfor mange er kalt, og få er utvalgt. 41–46: Prestedømmet skulle brukes bare i rettferdighet.
KAPITTEL 122
Herrens ord til profeten Joseph Smith i mars 1839 mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the Church 3:300–301).
1–4: Jordens ender vil spørre etter Joseph Smiths navn. 5–7: Alle farer og lidelser han har gjennomgått, vil gi ham erfaring og være til hans gode. 8–9: Menneskesønnen gjennomgikk mer enn alt dette.
KAPITTEL 123
De helliges plikt med hensyn til sine forfølgere forklart av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i Liberty, Missouri, i mars 1839 (History of the Church 3:302–303).
1–6: De hellige skulle samle og offentliggjøre en beretning om sine lidelser og forfølgelser. 7–10: Den samme ånd som la grunnlaget til falske trosbekjennelser, forårsaker også at de hellige blir forfulgt. 11–17: Mange mennesker fra alle sekter vil til slutt motta sannheten.
KAPITTEL 124
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841 (History of the Church 4:274–286). På grunn av tiltagende forfølgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de hellige blitt tvunget til å forlate Missouri. Utryddelsesordren datert 27. oktober 1838 utstedt av Missouris guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg (History of the Church 3:175). I 1841 da denne åpenbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme sted som den tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt opprettet.
1–14: Joseph Smith blir bedt om å avgi en høytidelig erklæring om evangeliet til De forente staters president, til guvernører og til regenter i alle nasjoner. 15–21: Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith sen. og andre blant de levende og de døde, er velsignet for sin rettskaffenhet og sine dyder. 22–28: De hellige blir befalt å bygge et hus til innkvartering av fremmede og et tempel i Nauvoo. 29–36: Dåp for de døde skal utføres i templer. 37–44: Herrens folk bygger alltid templer for å utføre hellige ordinanser. 45–55: De hellige blir fritatt fra å bygge et tempel i Jackson fylke på grunn av undertrykkelse fra deres fiender. 56–83: Retningslinjer blir gitt for hvordan Nauvoo hus skal bygges. 84–96: Hyrum Smith kalles til å være en patriark og til å motta nøklene og overta plassen etter Oliver Cowdery. 97–122: William Law og andre mottar råd om sine arbeidsoppgaver. 123–145: Embedsmenn på general- og lokalplan nevnes ved navn og får vite hvilke plikter de har og hvilket quorum de tilhører.
KAPITTEL 125
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet (History of the Church 4:311–312).
1–4: De hellige skal bygge byer og samles i Sions staver.
KAPITTEL 126
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church 4:382). På dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.
1–3: Brigham Young roses for sin arbeidsinnsats og fritas for fremtidig reisevirksomhet.
KAPITTEL 127
Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste-dagers-hellige i Nauvoo, Illinois, med retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nauvoo den 1. september 1842 (History of the Church 5:142–144).
1–4: Joseph Smith fryder seg i forfølgelser og trengsler. 5–12: Opptegnelser må føres over dåpshandlinger for de døde.
KAPITTEL 128
Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med flere retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert Nauvoo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church 5:148–153).
1–5: Skrivere på lokal- og generalplan må bekrefte at dåp for de døde faktisk har funnet sted. 6–9: Deres opptegnelser er bindende og nedtegnes på jorden og i himmelen. 10–14: Døpefonten er et sinnbilde på graven. 15–17: Elijah gjenga fullmakt til dåp for de døde. 18–21: Alle nøkler, krefter og myndigheter i tidligere evangelieutdelinger er blitt gjengitt. 22–25: Et gledens og herlighetens budskap gis til de levende og de døde.
KAPITTEL 129
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843 hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder (History of the Church 5:267).
1–3: I himmelen finnes det både oppstandne legemer og ånde-legemer. 4–9: Nøkler som gjør det mulig å fortelle hvordan man kan gjenkjenne sendebud fra den andre siden av sløret.
KAPITTEL 130
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843 (History of the Church 5:323–325).
1–3: Faderen og Sønnen kan vise seg personlig for mennesker. 4–7: Engler bor i en celestial sfære. 8–9: Den celestiale jord vil være en stor urim og tummim. 10–11: En hvit sten blir gitt til alle som går inn i den celestiale verden. 12–17: Tiden for det annet komme holdes tilbake for profeten. 18–19: Intelligens vi har tilegnet oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen. 20–21: Alle velsignelser kommer ved lydighet mot loven. 22–23: Faderen og Sønnen har legemer av kjøtt og ben.
KAPITTEL 131
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843 (History of the Church 5:392–393).
1–4: Celestialt ekteskap er helt nødvendig for å bli opphøyet i den høyeste himmel. 5–6: Hvordan mennesker blir beseglet til evig liv. 7–8: All ånd er materie.
KAPITTEL 132
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og skrevet ned den 12. juli 1843, vedrørende den nye og evige pakt, herunder ekteskapspaktens evige tilstand, og også om flergifte (History of the Church 5:501–507). Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, fremgår det tydelig av de historiske opptegnelser at profeten helt siden 1831 kjente til de læresetninger og prinsipper som finnes i denne åpenbaringen.
1–6: Opphøyelse oppnås gjennom den nye og evige pakt. 7–14: Vilkår og betingelser for denne pakt blir beskrevet. 15–20: Celestialt ekteskap og en fortsettelse av familieenheten gjør det mulig for menneskene å bli guder. 21–25: Den snevre og smale vei fører til evige liv. 26–27: Loven som angår bespottelse mot Den Hellige Ånd, gis. 28–39: Løfter om evig avkom og opphøyelse gis til profeter og til de hellige i alle tidsaldre. 40–47: Joseph Smith får fullmakt til å binde og besegle på jorden og i himmelen. 48–50: Herren besegler sin opphøyelse på ham. 51–57: Emma Smith blir rådet til å være trofast og sannferdig. 58–66: Lovene om flere hustruer blir beskrevet.
KAPITTEL 133
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the Church 1:229–234). Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten: “På dette tidspunkt var det mange ting som eldstene ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens innbyggere og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det sanne lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg Herren den 3. november 1831 og mottok følgende viktige åpenbaring” (History of the Church 1:229). Dette kapitlet ble først tatt inn i boken Lære og pakter som et tillegg, men fikk senere et kapittelnummer.
1–6: De hellige blir befalt å forberede seg til det annet komme. 7–16: Alle mennesker blir befalt å flykte ut av Babylon, komme til Sion og forberede seg til Herrens store dag. 17–35: Han vil stå på Sions berg, kontinentene vil bli ett landområde, og Israels tapte stammer vil vende tilbake. 36–40: Evangeliet ble gjengitt gjennom Joseph Smith for å bli forkynt over hele verden. 41–51: Herren vil komme ned for å ta hevn over de ugudelige. 52–56: Det vil være året for hans forløste. 57–74: Evangeliet skal sendes ut for de helliges frelse og til de ugudeliges ødeleggelse.
KAPITTEL 134
En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin alminnelighet, enstemmig vedtatt under en hovedforsamling i Kirken avholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church 2:247–249). Foranledningen var et møte av Kirkens ledere som var sammenkalt for å ta stilling til hva som skulle tas inn i førsteutgaven av Lære og pakter. Denne trosbekjennelsen fikk dengang følgende forord “For at vår tro med hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminnelighet ikke skal bli feiltolket eller misforstått, har vi funnet det riktig til slutt i denne boken å si vår mening om dette. ” (History of the Church 2:247).
1–4: Myndighetene skulle sørge for samvittighetsfrihet og religionsfrihet. 5–8: Alle mennesker skulle støtte sine myndigheter og skylder å vise respekt og aktelse for loven. 9–10: Trossamfunn skulle ikke utøve sivil myndighet. 11–12: Menneskene har rett til å forsvare seg selv og sin eiendom.
KAPITTEL 135
Profeten Joseph Smiths og hans bror patriarken Hyrum Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844 (History of the Church 6:629–631). Dette dokument ble skrevet av eldste John Taylor i De tolvs råd som var vitne til det som skjedde.
1–2: Joseph og Hyrum led martyrdøden i Carthage fengsel. 3: Profetens fremstående stilling. 4–7: Deres uskyldige blod bærer vitnesbyrd om verkets sannhet og guddommelighet.
KAPITTEL 136
Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young ved Vinterkvarteret, Israels leir i Omaha-området på vestbredden av elven Missouri i nærheten av Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Kirkens Historie i dagboksform], 14. januar 1847).
1–16: Hvordan Israels leir skal organiseres på reisen vestover. 17–27: De hellige blir befalt å etterleve en rekke normer i evangeliet. 28–33: De hellige skulle synge, danse, be og lære visdom. 34–42: Profeter slått ihjel slik at de kan hedres og de ugudelige fordømmes.
KAPITTEL 137
Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church 2:380–381). Foranledningen var at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var blitt åpenbart.
1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiale rike. 7–9: Læren om frelse for de døde blir åpenbart. 10: Alle barn blir frelst i det celestiale rike.
KAPITTEL 138
Et syn gitt til president Joseph F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 3. oktober 1918. I sin åpningstale under Kirkens 89. halvårlige generalkonferanse, den 4. oktober 1918, fortalte president Smith at han i de foregående måneder hadde mottatt flere guddommelige tilkjennegivelser. En handlet om Frelserens besøk til de dødes ånder mens hans legeme lå i graven, denne hadde president Smith mottatt dagen i forveien, og den ble skrevet ned like etter at konferansen var avsluttet. Den 31. oktober 1918 ble den forelagt rådgiverne i Det første presidentskap, De tolvs råd og patriarken, og den ble enstemmig godkjent av dem.
1–10: President Joseph F. Smith grunner på det Peter har skrevet og vår Herres besøk i åndeverdenen. 11–24: President Smith ser de rettferdige døde forsamlet i paradis og Kristus som virker blant dem. 25–37: Han ser hvordan forkynnelsen av evangeliet ble organisert blant åndene. 38–52: Han ser Adam, Eva og mange av de hellige profeter i åndeverdenen, og de betraktet sin tilstand som ånder før sin oppstandelse som et fangenskap. 53–60: De rettferdige døde i våre dager, fortsetter sitt arbeide i åndenes verden.

Offisiell erklæring

OFFISIELL ERKLÆRING — 1
OFFISIELL ERKLÆRING — 2