O Le Mataupu Faavae
ma
Feagaiga
a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai
Ua i ai Faaaliga na Tuuina mai ia Iosefa Samita, le Perofeta Faatasi ma ni isi o Faaopoopoga na Faia e ona sui i le Au Peresitene o le Ekalesia