Dzidziso
neZvibvumirano
zveChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira, Rine
Zvakazarurwa Zvakapihwa kuna Joseph Smith, Muporofita, neZvimwe Zvitutsirwa zveVatevedzeri Vake muHutungamiriri hweChechi