AngDoktrina
At Mga
Tipan
ng Ang Simbahan Ni Jesucristong Mga Banal sa mga Huling Araw
Naglalaman ng mga Paghahayag na Ibinigay KayJoseph Smith, Ang PropetaLakip ang Ilang Karagdagan ng Kanyang mga Kahalilisa Panguluhan ng Simbahan