หลักคำสอน
และ
พันธสัญญา
ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ประกอบด้วยการเปิดเผยที่ให้ไว้แก่ โจเซฟ สมิธ, ศาสดาพยากรณ์ โดยมีการเพิ่มเติมจากผู้สืบทอดตำแหน่งของท่าน ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร