Ko e Tokāteline
mo e
Ngaahi Fuakava
ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní
ʻOku tuʻu ʻi ai ʻa e Ngaahi Fakahā ʻa ia Naʻe Fai Kia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá Fakataha mo e Ngaahi Meʻa ʻe Niʻihi Naʻe Fakalahi ki ai ʻe Kinautolu naʻa Nau Fetongi ia ʻi he Lakanga Fakapalesiteni ʻo e Siasí