Dithuto le
Dikgolagano
tsa Kereke ya ga Jeso Keresete ya Baitshepi ba Malatsi a Bofelo
Tse di nang le Ditshenolo tse di Neetsweng go Moperofeti, Joseph Smith, Ka Dingwe Ditlalaletso ka Batlhatlhami ba Gagwe mo Boporesidenteng jwa Kereke