IMfundiso
neMinqophiso
zeBandla likaYesu Krestu LabaNgcwele beMihla yokuGqibela
Ziqulathe Izityhilelo Ezinikwe uJoseph Smith, uMprofeti Nezihlomelo Ezithile Ngabalandele Yena KuBumongameli beBandla