IMfundiso
neziVumelwano
zeBandla likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina
Eziqukethe izambulo ezanikwa uJoseph Smith, umPhrofethi nezengezo ezimbalwa ezenziwa abamlandelayo kubuMongameli beBandla