1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Banal Na Kasulatan, Mga

Mga salita, kapwa isinulat at sinabi, ng mga banal na tao ng Diyos kapag pinakikilos ng Espiritu Santo. Ang mga banal na kasulatang itinanghal na opisyal sa Simbahan ngayon ay binubuo ng Biblia, Aklat ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, at Mahalagang Perlas. Isinaalang-alang ni Jesus at ng mga manunulat sa Bagong Tipan ang mga aklat sa Lumang Tipan bilang banal na kasulatan (Mat. 22:29; Juan 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Ped. 1:20–21).

Hindi baga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga banal na kasulatan, Lu. 24:32. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan; sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at ang mga ito’y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin, Juan 5:39. Ang mga salita ni Cristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin, 2 Ne. 32:3. Kasindami ng mga naakay na maniwala sa mga banal na kasulatan ay matatag at matibay sa pananampalataya, Hel. 15:7–8. Nagkamali ang mga tao sa pakikipagbuno sa mga banal na kasulatan at hindi nauunawaan ang mga ito, D at T 10:63. Ang mga salitang ito ay hindi buhat sa mga tao ni galing sa tao, kundi sa akin, D at T 18:34–36. Ang paglabas ng Aklat ni Mormon ay nagpapatunay sa sanlibutan na ang mga banal na kasulatan ay totoo, D at T 20:2, 8–12. Ilaan ninyo ang inyong panahon sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, D at T 26:1. Ang mga banal na kasulatan ay ibinigay para sa ikatututo ng mga Banal, D at T 33:16. Ang mga banal na kasulatan ay ibibigay para sa kaligtasan ng mga hinirang, D at T 35:20. Magtuturo ng mga alituntunin ng aking ebanghelyo, na nasa Biblia at Aklat ni Mormon, D at T 42:12. Ang aking mga batas ay ibinigay hinggil sa mga bagay na ito sa aking mga banal na kasulatan, D at T 42:28. Anuman ang kanilang sasabihin sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay banal na kasulatan, D at T 68:4.

Nawalang mga banal na kasulatan: Maraming banal na sulatin na binanggit sa mga banal na kasulatan na wala tayo ngayon, ang ilan sa mga ito ay mga aklat at manunulat na ito: ang tipan (Ex. 24:7), ang pakikipagbaka ng Panginoon (Blg. 21:14), Jaser (Jos. 10:13; 2 Sam. 1:18), ang mga gawa ni Solomon (1 Hari 11:41), si Samuel na tagakita (1 Cron. 29:29), si Nathan na propeta (2 Cron. 9:29), si Semeias na propeta (2 Cron. 12:15), si Iddo na propeta (2 Cron. 13:22), si Jehu (2 Cron. 20:34), ang mga kasabihan ng mga tagakita (2 Cron. 33:19), si Enoc (Jud. 1:14), at ang mga salita nina Zenok, Neum, at Zenos (1 Ne. 19:10), Zenos (Jac. 5:1), sina Zenok at Ezias (Hel. 8:20), at ang aklat ng alaala (Moi. 6:5); ang mga sulat sa mga taga-Corinto (1 Cor. 5:9), sa mga taga-Efeso (Ef. 3:3), at mula sa Laodicea (Col. 4:16).

Mga banal na kasulatan na dapat pangalagaan: Dapat nating makuha ang mga talaang ito upang mapangalagaan natin ang mga salitang winika ng mga propeta, 1 Ne. 3:19–20. Dapat kong ingatan ang mga laminang ito, Jac. 1:3. Ang mga bagay na ito ay itinago at pinangalagaan ng kamay ng Diyos, Mos. 1:5. Pangalagaan ang mga banal na bagay na ito, Alma 37:47. Ang mga banal na kasulatan ay pangangalagaan sa kaligtasan, D at T 42:56. Gawin ang lahat ng pagsisikap upang mapangalagaan iyon, JS—K 1:59.

Kahalagahan ng mga banal na kasulatan: Iyong babasahin ang kautusang ito sa harapan ng buong Israel, Deut. 31:10–13. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, Jos. 1:8. Ang batas ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa, Awit 19:7. Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, Awit 119:105. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa akin, Juan 5:39. Ang lahat ng banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakikinabangan din naman sa pagtuturo at ikatututo, 2 Tim. 3:15–16. Inihalintulad ko sa amin ang lahat ng banal na kasulatan, upang ito ay maging para sa aming kapakinabangan at kaalaman, 1 Ne. 19:23. Nalulugod ang kaluluwa ko sa mga banal na kasulatan, 2 Ne. 4:15–16. Masigasig kaming gumagawa upang makasulat, upang hikayatin ang ating mga anak, at atin ding mga kapatid, na maniwala kay Cristo, 2 Ne. 25:23. Sinaliksik nila ang mga banal na kasulatan, at hindi na pinakinggan ang mga salita ng masamang taong ito, Jac. 7:23 (Alma 14:1). Kung hindi sa mga laminang ito, magdurusa tayo sa kamangmangan, Mos. 1:2–7. Masigasig nilang sinaliksik ang mga banal na kasulatan, upang malaman nila ang salita ng Diyos, Alma 17:2–3. Iningatan ang mga banal na kasulatan upang dalhin ang mga kaluluwa sa kaligtasan, Alma 37:1–19 (2 Ne. 3:15). Ang salita ng Diyos ang mag-aakay sa tao kay Cristo, Hel. 3:29. Anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng Espiritu Santo ay magiging mga banal na kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan, D at T 68:4. Ipalimbag ang kabuuan ng aking mga banal na kasulatan para sa layuning maipatayo ang aking Simbahan at upang ihanda ang aking mga tao, D at T 104:58–59. Ang sinumang magpapahalaga ng aking salita ay hindi malilinlang, JS—M 1:37.

Mga banal na kasulatan na iprinopesiyang lalabas: Ibinadya ni Isaias ang paglabas ng Aklat ni Mormon, Is. 29:11–14. Kumuha ka ng isang talaan, at sulatan mo, sa Juda, Ez. 37:15–20. May lalabas pang ibang mga aklat, 1 Ne. 13:39. Hindi ninyo dapat akalain na ang Biblia ay naglalaman na ng lahat kong salita, 2 Ne. 29:10–14. Panghawakan ang ebanghelyo ni Cristo, na ilalahad sa harapan ninyo sa mga talaang darating, Morm. 7:8–9. Pinagpala siya na magdadala ng bagay na ito sa liwanag, Morm. 8:16. Isulat ang mga bagay na ito at ipahahayag ko ang mga ito sa aking sariling takdang panahon, Eter 3:27 (Eter 4:7). Naniniwala kami na maghahayag pa siya ng maraming bagay, S ng P 1:9.