O Le Taiala i Tusitusiga Paia

 1. A
 2. E
 3. I
 4. ʼ
 5. I
 6. O
 7. ʼ
 8. O
 9. ʼ
 10. O
 11. U
 12. F
 13. G
 14. L
 15. M
 16. N
 17. P
 18. S
 19. T
 20. V
 21. H
 22. K
 23. R
 24. W
 25. Y

Ana (O Le Perofeta Fafine) 

I le Feagaiga Fou, o se perofeta fafine o le ituaiga o Asera. I le taimi o le fanau mai o Iesu, o ia o se fafine sa matua lava o ia ua oti lana tane. Sa vaai o ia i le pepe o Iesu ina ua aumai o ia i le malumalu ma sa iloa ai e ia o ia o le Togiola (Luka 2:36–38).