คนต่างชาติ

ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์, คนต่างชาติ มีหลายความหมาย. บางครั้งระบุว่าเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวอิสราเอล, บางครั้งเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวยิว, และบางครั้งเป็นประชาชาติที่ไม่มีพระกิตติคุณ, ถึงแม้ว่าอาจมีเลือดชาวยิวอยู่บ้างในบรรดาผู้คน. การใช้คำนี้ในความหมายสุดท้ายเป็นลักษณะพิเศษของคำที่ใช้ในพระคัมภีร์มอรมอนกับหลักคำสอนและพันธสัญญา.

 • ชาวอิสราเอลต้องไม่แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล (คนต่างชาติ): ฉธบ. ๗:๑–๓ .
 • พระเจ้าจะเสด็จมาเป็นความสว่างของคนต่างชาติ: อสย. ๔๒:๖ .
 • เปโตรได้รับบัญชาให้นำพระกิตติคุณไปยังคนต่างชาติ: กิจการ ๑๐:๙–๔๘ .
 • พระเจ้าทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่: กิจการ ๑๑:๑๘ .
 • เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรหนึ่ง, ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ: ๑ คร. ๑๒:๑๓ .
 • คนต่างชาติจะได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์โดยพระกิตติคุณ: อฟ. ๓:๖ .
 • พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อคนต่างชาติ: ปกในของพระคัมภีร์มอรมอน . มอร. ๓:๑๗ .
 • ชายผู้หนึ่งในบรรดาคนต่างชาติจะออกไปบนผืนน้ำ: ๑ นี. ๑๓:๑๒ .
 • หนังสือเล่มอื่นมาจากคนต่างชาติ: ๑ นี. ๑๓:๓๙ .
 • ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะมาสู่คนต่างชาติ: ๑ นี. ๑๕:๑๓ . ๓ นี. ๑๖:๗ ; คพ. ๒๐:๙ .
 • แผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพสำหรับคนต่างชาติ: ๒ นี. ๑๐:๑๑ .
 • คนต่างชาติเปรียบได้กับต้นมะกอกป่า: เจคอบ ๕ .
 • พระกิตติคุณจะออกมาในเวลาของคนต่างชาติ: คพ. ๔๕:๒๘ . คพ. ๑๙:๒๗ .
 • พระคำจะออกไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, ถึงคนต่างชาติก่อน, และจากนั้นไปทางชาวยิว: คพ. ๙๐:๘–๑๐ .
 • สาวกเจ็ดสิบจะเป็นพยานพิเศษต่อคนต่างชาติ: คพ. ๑๐๗:๒๕ .
 • จงส่งเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเราออกไปเรียกหาประชาชาติทั้งปวง, ลำดับแรกเรียกหาคนต่างชาติ, และจากนั้นเรียกหาชาวยิว: คพ. ๑๓๓:๘ .