1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Yesus Kristus

Kristus (sebuah kata bahasa Yunani) dan Mesias (sebuah kata bahasa Ibrani) berarti “yang diurapi.” Yesus Kristus adalah Anak Sulung Bapa di dalam roh (Ibr. 1:6; A&P 93:21). Dia adalah Anak Tunggal Bapa dalam daging (Yoh. 1:14; 3:16). Dia adalah Yehova (A&P 110:3–4) dan ditahbiskan sebelumnya pada pemanggilan-Nya yang agung sebelum penciptaan dunia. Di bawah arahan Bapa, Yesus menciptakan bumi dan segala sesuatu di atasnya (Yoh. 1:3, 14; Musa 1:31–33). Dia lahir dari Maria di Betlehem, menjalani kehidupan tanpa dosa, dan membuat pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa seluruh umat manusia melalui penumpahan darah-Nya dan memberikan nyawa-Nya di atas salib (Mat. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; A&P 76:40–42). Dia bangkit dari yang mati, dengan demikian memastikan kebangkitan seluruh umat manusia pada akhirnya. Melalui pendamaian dan kebangkitan Yesus, mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan mematuhi perintah-perintah Allah dapat hidup secara kekal bersama Yesus dan Bapa (2 Ne. 9:10–12; 21–22; A&P 76:50–53, 62).

Yesus Kristus adalah makhluk paling agung yang lahir di atas bumi ini. Kehidupan-Nya adalah teladan sempurna tentang bagaimana seluruh umat manusia hendaknya hidup. Semua doa, berkat, dan tata cara keimamatan hendaknya dilakukan dalam nama-Nya. Dia adalah Tuan segala tuan, Raja segala raja, Pencipta, Juruselamat, dan Allah seluruh bumi.

Yesus Kristus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah di atas bumi selama Milenium. Pada hari terakhir, Dia akan menghakimi seluruh umat manusia (Alma 11:40–41; JS—M 1).

Ringkasan kehidupan-Nya (dalam urutan peristiwa)

 • Kelahiran dan misi Yesus diramalkan ; Luk. 1:26–38 ( Yes. 7:14 Yes. 9:6–7 1 Ne. 11 )
 • Lahir ; Luk. 2:1–7 ( Mat. 1:18–25 )
 • Disunat ; Luk. 2:21
 • Dipersembahkan di dalam bait suci ; Luk. 2:22–38
 • Dikunjungi oleh orang-orang bijak (Majus) ; Mat. 2:1–12
 • Yusuf dan Maria melarikan diri bersama-Nya ke Mesir ; Mat. 2:13–18
 • Dibawa ke Nazaret ; Mat. 2:19–23
 • Mengunjungi bait suci pada usia dua belas tahun ; Luk. 2:41–50
 • Memiliki adik-adik laki-laki dan perempuan ; Mat. 13:55–56 ( Mrk. 6:3 )
 • Dibaptis ; Mat. 3:13–17 ( Mrk. 1:9–11 Luk. 3:21–22 )
 • Digoda oleh iblis ; Mat. 4:1–11 ( Mrk. 1:12–13 Luk. 4:1–13 )
 • Memanggil para murid-Nya ; Mat. 4:18–22 ( Mat. 9:9 Mrk. 1:16–20 Mrk. 2:13–14 Luk. 5:1–11, 27–28 Luk. 6:12–16 Yoh. 1:35–51 )
 • Memberi kewenangan kepada Dua Belas ; Mat. 10:1–4 ( Mrk. 3:13–19 Luk. 6:12–16 )
 • Memberikan Khotbah di Bukit ; Mat. 5–7
 • Meramalkan kematian dan kebangkitan-Nya sendiri ; Mat. 16:21 ( Mat. 17:22–23 Mat. 20:17–19 Mrk. 8:31 Mrk. 9:30–32 Mrk. 10:32–34 Luk. 9:22 Luk. 18:31–34 )
 • Diubah rupa ; Mat. 17:1–9 ( Mrk. 9:2–8 Luk. 9:28–36 )
 • Mengutus tujuh puluh ; Luk. 10:1–20
 • Melakukan perjalanan-Nya masuk dengan kemenangan ke Yerusalem ; Mat. 21:1–11 ( Mrk. 11:1–11 Luk. 19:29–40 Yoh. 12:12–15 )
 • Memberlakukan sakramen ; Mat. 26:26–29 ( Mrk. 14:22–25 Luk. 22:19–20 )
 • Menderita dan berdoa di Getsemani ; Mat. 26:36–46 ( Mrk. 14:32–42 Luk. 22:39–46 )
 • Dikhianati, ditangkap, dan ditinggalkan ; Mat. 26:47–56 ( Mrk. 14:43–53 Luk. 22:47–54 Yoh. 18:2–13 )
 • Disalibkan ; Mat. 27:31–54 ( Mrk. 15:20–41 Luk. 23:26–28, 32–49 Yoh. 19:16–30 )
 • Bangkit ; Mat. 28:1–8 ( Mrk. 16:1–8 Luk. 24:1–12 Yoh. 20:1–10 )
 • Menampakkan diri setelah kebangkitan-Nya ; Mat. 28:9–20 ( Mrk. 16:9–18 Luk. 24:13–48 Yoh. 20:11–31 Kis. 1:3–8 1 Kor. 15:5–8 )
 • Naik ke surga ; Mrk. 16:19–20 ( Luk. 24:51–53 Kis. 1:9–12 )
 • Menampakkan diri kepada orang-orang Nefi ; 3 Ne. 11:1–17 ( 3 Ne. 11–26 )
 • Menampakkan diri kepada Joseph Smith ; JS—S 1:15–20

Wewenang

 • Pemerintahan akan berada di atas bahu-Nya ; Yes. 9:5 ( 2 Ne. 19:6 )
 • Yesus mengajar seperti orang yang memiliki wewenang ; Mat. 7:28–29 ( Mrk. 1:22 )
 • Putra Manusia memiliki kuasa di atas bumi untuk mengampuni dosa-dosa ; Mat. 9:6
 • Yesus memerintahkan roh-roh jahat dengan wewenang dan mereka mematuhi-Nya ; Mrk. 1:27 ( Luk. 4:33–36 )
 • Yesus menahbiskan dua belas orang untuk memiliki kuasa ; Mrk. 3:14–15
 • Firman Yesus adalah dengan kuasa ; Luk. 4:32
 • Bapa telah memercayakan segala penghakiman kepada Putra ; Yoh. 5:22, 27
 • Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan dengan kuasa ; Kis. 10:38
 • Kristus telah ditahbiskan sebelumnya sebelum pelandasan dunia ; 1 Ptr. 1:20 ( Eter 3:14 )
 • Kristus memiliki kunci-kunci neraka dan kematian ; Why. 1:18
 • Semua orang menjadi tunduk kepada Kristus ; 2 Ne. 9:5
 • Yesus Kristus, Putra Allah, adalah Bapa dari langit dan bumi, Pencipta segala sesuatu sejak awal ; Hel. 14:12
 • Kristus datang melalui kehendak Bapa untuk melakukan kehendak-Nya ; A&P 19:24
 • Yesus menerima suatu kegenapan kemuliaan Bapa, dan Dia menerima segala kuasa ; A&P 93:3–4, 16–17 ( Yoh. 3:35–36 )

Teladan dari Yesus Kristus

 • Aku telah memberikanmu suatu teladan ; Yoh. 13:15
 • Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan ; Yoh. 14:6
 • Kristus juga menderita bagi kita, meninggalkan bagi kita suatu teladan, agar kamu hendaknya mengikuti jejak-Nya ; 1 Ptr. 2:21
 • Kecuali seseorang mengikuti teladan Putra Allah yang hidup, dia tidak dapat diselamatkan ; 2 Ne. 31:16
 • Aku menghendaki agar kamu hendaknya sempurna bahkan seperti Aku ; 3 Ne. 12:48
 • Ini akanlah selalu kamu usahakan dengan keras untuk lakukan, bahkan seperti yang telah Aku lakukan ; 3 Ne. 18:6
 • Aku telah menunjukkan teladan bagimu ; 3 Ne. 18:16
 • Pekerjaan yang telah kamu lihat Aku lakukan itu akan kamu lakukan juga ; 3 Ne. 27:21, 27
 • Pengikut sejati Yesus Kristus akan menjadi seperti Dia ; Moro. 7:48

Kemuliaan Yesus Kristus

 • Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ; Kel. 40:34–38
 • Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya ; Yes. 6:3 ( 2 Ne. 16:3 )
 • Kemuliaan Tuhan terbit ke atas dirimu ; Yes. 60:1–2
 • Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya ; Mat. 16:27
 • Muliakanlah Engkau diri-Ku dengan kemuliaan yang Aku miliki bersama Engkau sebelum dunia ada ; Yoh. 17:5
 • Yang Kudus dari Israel mesti memerintah dalam kemuliaan yang besar ; 1 Ne. 22:24
 • Kita memiliki suatu harapan akan kemuliaan-Nya ; Yakub 4:4
 • Putra Allah datang dalam kemuliaan-Nya ; Alma 5:50
 • Dia memaparkan segala sesuatu, dari awal sampai Dia akan datang dalam kemuliaan-Nya ; 3 Ne. 26:3
 • Para rasul-Ku akan berdiri berbalutkan kemuliaan bahkan seperti Aku ; A&P 29:12 ( A&P 45:44 )
 • Kami melihat kemuliaan Putra, pada sisi kanan Bapa ; A&P 76:19–23
 • Yohanes melihat dan memberikan kesaksian tentang kegenapan kemuliaan-Ku ; A&P 93:6 ( Yoh. 1:14 )
 • Air muka-Nya bersinar melebihi kecemerlangan matahari ; A&P 110:3
 • Kemuliaan-Nya ada di atasku, dan aku melihat muka-Nya ; Musa 1:1–11
 • Inilah pekerjaan-Ku dan kemuliaan-Ku ; Musa 1:39

Kepala Gereja

Hakim

 • Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran ; Mzm. 9:9 ( 3 Ne. 27:16 )
 • Dia datang untuk menghakimi bumi ; Mzm. 96:13
 • Allah akan menghakimi yang saleh dan yang jahat ; Pkh. 3:17
 • Dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa ; Yes. 2:4 ( Mi. 4:3 2 Ne. 12:4 )
 • Dengan kebenaran akanlah Dia menghakimi yang miskin ; Yes. 11:2–4
 • Bapa telah memercayakan segala penghakiman kepada Putra ; Yoh. 5:22
 • Jika Aku menghakimi, penghakiman-Ku adalah benar ; Yoh. 8:16
 • Dia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Hakim atas yang hidup dan yang mati ; Kis. 10:42 ( 2 Tim. 4:1 )
 • Allah akan menghakimi rahasia-rahasia manusia melalui Yesus Kristus ; Rm. 2:16
 • Kita semua akan berdiri di hadapan kursi penghakiman Kristus ; Rm. 14:10 ( 2 Kor. 5:10 Alma 12:12 Morm. 3:20 Morm. 7:6 Eter 12:38 A&P 135:5 )
 • Semua orang datang kepada Allah untuk dihakimi oleh-Nya menurut kebenaran dan kekudusan yang ada di dalam Dia ; 2 Ne. 2:10
 • Berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi menurut perbuatan ; Alma 5:15 ( Alma 12:15 Alma 33:22 3 Ne. 27:14 )
 • Allah dan Kristus adalah Hakim atas semua orang ; A&P 76:68

Pemerintahan milenium Kristus

 • Pemerintahan akan berada di atas bahu-Nya ; Yes. 9:5 ( 2 Ne. 19:6 )
 • Aku akan berdiam di tengah-tengahmu, firman Tuhan ; Za. 2:10–12 ( Za. 14:9 )
 • Allah akan memberi kepada Yesus takhta leluhur-Nya, Daud ; Luk. 1:30–33
 • Kristus akan memerintah untuk selama-lamanya ; Why. 11:15
 • Para Orang Suci akan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun ; Why. 20:4 ( A&P 76:63 )
 • Karena kesalehan orang-orang, Setan tidak akan memiliki kuasa ; 1 Ne. 22:26 ( Why. 20:1–3 )
 • Aku akan berdiam dalam kebenaran bersama manusia di atas bumi selama seribu tahun ; A&P 29:11 ( A&P 43:29–30 )
 • Tunduklah kepada kekuasaan yang ada, sampai Dia memerintah yang merupakan hak-Nya untuk memerintah ; A&P 58:22 ( 1 Kor. 15:25 )
 • Kristus akan memerintah secara pribadi di atas bumi ; ( Yes. 32:1 )

Penampakan diri pascafana Kristus

 • Ketika Yesus telah bangkit, Dia menampakkan diri mula-mula kepada Maria ; Mrk. 16:9 ( Yoh. 20:11–18 )
 • Yesus berjalan dan berbincang dengan dua orang murid di jalan ke Emaus ; Luk. 24:13–34
 • Yesus menampakkan diri kepada para Rasul, yang meraba tangan dan kaki-Nya ; Luk. 24:36–43 ( Yoh. 20:19–20 )
 • Yesus menampakkan diri kepada Tomas ; Yoh. 20:24–29
 • Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias ; Yoh. 21:1–14
 • Yesus melayani selama empat puluh hari setelah kebangkitan-Nya ; Kis. 1:2–3
 • Stefanus melihat Yesus berdiri pada sisi kanan Allah ; Kis. 7:55–56
 • Yesus menampakkan diri kepada Saulus ; Kis. 9:1–8 ( TJS, Kis. 9:7 Kis. 26:9–17 )
 • Kristus dilihat oleh lebih daripada 500 orang ; 1 Kor. 15:3–8
 • Yesus Kristus memperlihatkan diri-Nya kepada orang-orang Nefi ; 3 Ne. 11:1–17
 • 2500 orang melihat dan mendengar Yesus ; 3 Ne. 17:16–25
 • Mormon dikunjungi oleh Tuhan ; Morm. 1:15
 • Joseph Smith dan Sidney Rigdon melihat Yesus ; A&P 76:22–23
 • Joseph Smith dan Oliver Cowdery melihat Tuhan di dalam Bait Suci Kirtland ; A&P 110:1–4
 • Joseph Smith melihat Yesus pada sisi kanan Allah ; JS—S 1:15–17

Keberadaan prafana Kristus

 • Tuhan menampakkan diri kepada Abram ; Kej. 12:7 ( Kej. 17:1 Kej. 18:1 Abr. 2:6–8 )
 • Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka ; Kel. 33:11 ( Ul. 34:10 Musa 1:1–2 )
 • Aku melihat Tuhan berdiri di atas altar ; Am. 9:1
 • Pada awalnya, Firman ada bersama Allah. Dan Firman itu dijadikan daging, dan berdiam di antara kita ; Yoh. 1:1, 14 ( 1 Yoh. 1:1–3 )
 • Sebelum Abraham ada, Aku ada ; Yoh. 8:58
 • Muliakanlah Engkau diri-Ku dengan kemuliaan yang Aku miliki bersama Engkau sebelum dunia ada ; Yoh. 17:5
 • Yesaya sungguh melihat Penebus-Ku seperti aku dan adikku Yakub telah melihat-Nya ; 2 Ne. 11:2–3
 • Pada esok hari datanglah Aku ke dunia ; 3 Ne. 1:12–14
 • Kristus ada sebelum dunia dimulai ; 3 Ne. 26:5 ( Yoh. 6:62 )
 • Sebagaimana tampaknya Aku bagimu akanlah Aku menampakkan diri kepada umat-Ku dalam daging ; Eter 3:14–17
 • Henokh melihat Tuhan dan berjalan bersama-Nya ; A&P 107:48–49
 • Putra Terkasih-Ku, yang adalah Yang Terkasih dan Yang Terpilih-Ku sejak awal ; Musa 4:2
 • Tuhan berfirman: Siapakah yang akan Aku utus? Dan seseorang menjawab seperti Putra Manusia: Di sinilah Aku, utuslah Aku ; Abr. 3:27

Nubuat tentang kelahiran dan kematian Yesus Kristus

 • Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra ; Yes. 7:14 ( 1 Ne. 11:13–20 )
 • Dari Betlehem akan tampil seorang penguasa di Israel ; Mi. 5:1
 • Samuel si orang Laman menubuatkan satu hari, satu malam, dan satu hari yang terang; sebuah bintang baru; dan tanda-tanda yang lain ; Hel. 14:2–6
 • Samuel si orang Laman menubuatkan kegelapan, guntur dan kilat, dan berguncangnya tanah ; Hel. 14:20–27
 • Tanda-tanda kelahiran Yesus digenapi ; 3 Ne. 1:15–21
 • Tanda-tanda kematian Yesus digenapi ; 3 Ne. 8:5–23

Mengambil nama Yesus Kristus ke atas diri kita

 • Tidak ada nama lain yang melaluinya kita mesti diselamatkan ; Kis. 4:12 ( 2 Ne. 31:21 )
 • Para Rasul bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita rasa malu bagi nama-Nya ; Kis. 5:38–42
 • Ini adalah perintah-Nya, bahwa kita hendaknya percaya pada nama Putra-Nya Yesus Kristus ; 1 Yoh. 3:23
 • Bersaksilah bahwa kamu bersedia untuk mengambil ke atas dirimu nama Kristus melalui baptisan ; 2 Ne. 31:13
 • Aku menghendaki agar kamu hendaknya mengambil ke atas dirimu nama Kristus ; Mosia 5:6–12 ( Mosia 1:11 )
 • Barang siapa berhasrat mengambil ke atas diri mereka nama Kristus bergabung dengan Gereja Allah ; Mosia 25:23
 • Mereka semua yang adalah orang percaya yang sejati kepada Kristus mengambil ke atas diri mereka nama Kristus ; Alma 46:15
 • Gerbang surga terbuka bagi mereka yang akan percaya pada nama Yesus Kristus ; Hel. 3:28
 • Diberkatilah dia yang didapati setia pada nama-Ku pada hari terakhir ; Eter 4:19
 • Mereka bersedia mengambil ke atas diri mereka nama Putra ; Moro. 4:3 ( A&P 20:77 )
 • Ambillah ke atas dirimu nama Kristus ; A&P 18:21–25

Kesaksian yang dipersaksikan tentang Yesus Kristus

 • Paulus bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus ; Kis. 18:5
 • Bahkan roh-roh jahat bersaksi bahwa mereka mengenal Yesus ; Kis. 19:15
 • Tak seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali melalui Roh Kudus ; 1 Kor. 12:3
 • Setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ; Flp. 2:10–11
 • Kita berbicara tentang Kristus, kita bersukacita di dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus ; 2 Ne. 25:26
 • Kitab Mormon akan meyakinkan orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus ; 2 Ne. 26:12 ( Halaman judul Kitab Mormon )
 • Para nabi dan tulisan suci bersaksi tentang Kristus ; Yakub 7:11, 19
 • Carilah Yesus ini tentang siapa para nabi dan rasul telah menulis ; Eter 12:41
 • Kami melihat-Nya dan mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa Dia adalah Anak Tunggal ; A&P 76:20–24
 • Inilah kehidupan kekal—mengenal Allah dan Yesus Kristus ; A&P 132:24
 • Kami percaya kepada Allah Bapa Yang Kekal, dan kepada Putra-Nya, Yesus Kristus ;
 • Kami percaya bahwa Kristus akan memerintah secara pribadi di atas bumi ;

Perlambang atau simbol bagi Kristus

 • Habel mempersembahkan yang sulung dari ternaknya ; Kej. 4:4 ( Musa 5:20 )
 • Bawalah putramu satu-satunya Ishak, dan persembahkanlah dia untuk persembahan ; Kej. 22:1–13 ( Yakub 4:5 )
 • Tuhan memerintahkan anak-anak Israel untuk mengurbankan anak-anak domba tanpa cela ; Kel. 12:5, 21, 46 ( Bil. 9:12 Yoh. 1:29 Yoh. 19:33 1 Ptr. 1:19 Why. 5:6 )
 • Inilah roti yang Tuhan telah berikan kepadamu untuk dimakan ; Kel. 16:2–15 ( Yoh. 6:51 )
 • Hantam batu karang itu, dan akan keluar air darinya, agar orang-orang boleh minum ; Kel. 17:6 ( Yoh. 4:6–14 1 Kor. 10:1–4 )
 • Kambing itu akan menanggung ke atasnya segala kedurhakaan mereka ; Im. 16:20–22 ( Yes. 53:11 Mosia 14:11 Mosia 15:6–9 )
 • Musa mengangkat ular dari kuningan untuk menyelamatkan mereka yang melihat padanya ; Bil. 21:8–9 ( Yoh. 3:14–15 Alma 33:19 Hel. 8:14–15 )
 • Yunus berada di dalam perut ikan selama tiga hari ; Yun. 1:17 ( Mat. 12:40 )
 • Hal ini adalah suatu kemiripan dari pengurbanan Anak Tunggal Bapa ; Musa 5:4–8