1. A
 2. E
 3. F
 4. G
 5. H
 6. I
 7. K
 8. L
 9. M
 10. N
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 19. Y
 20. ʼ

Alofa

O le faamaoni ma le alofa loloto. O le alofa i le Atua e aofia ai le faamaoni, talisapaia, faaaloalo, agavaivai, alofa mutimutivale, loto faamagalo, alofaaga, alofa tunoa, auauna atu, loto faafetai, agalelei. O le faataitaiga silisili o le alofa o le Atua i lana fanau o loo maua i le togiola e lē gata a Iesu Keriso.

 • E te alofa atu i lē lua te tuāoi ia pei o oe lava ia te oe ; ( Mosaea 23:15 MF&F 59:6 )
 • Ia e alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa ; ( Moro. 10:32 MF&F 59:5 )
 • E tofotofoina outou e le Alii lo outou Atua, ina ia silafia ai pe tou te alolofa atu i le Alii lo outou Atua ;
 • Auā o lē ua alofagia e le Alii, e aʼoaʼiina o ia e ia ;
 • E alofa le uo i aso uma lava ;
 • Ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii e Toatasi na Fanaua ; ( MF&F 138:3 )
 • Ia outou fealofani; faapei ona ʼou alofa atu ia te outou ; ( Mose 7:33 )
 • Afai tou te alolofa mai ia te aʼu, ia outou tausi mai i aʼu poloaiga ; ( MF&F 42:29 )
 • E lē sili lava le alofa o se tasi i lenei alofa, ia tuuina atu e se tasi lona ola e sui ai ana uo ;
 • Peteru, pe sili mai lou alofa ia te aʼu i lo i latou nei? Ia e fafaga i aʼu mamoe ;
 • E lē mafaia e se mea ona faateaeseina mai i tatou i le alofa o le Atua ia Keriso ;
 • E lei vaaia e mata o mea ia ua saunia e le Atua mo i latou o e alolofa ia te ia ;
 • Ia auauna le tasi i le tasi i le alofa ;
 • Tane, ia alolofa atu i a outou lava avā ; ( )
 • Aua tou te mananao i le lalolagi ;
 • O le Atua o le alofa lava ia ;
 • Ua tatou alofofa ia te ia, auā na ia muaʼi alofa mai ia te i tatou ;
 • Ua mafatia Keriso ona o lona alofa agalelei i tagata ; 1 Ni. 19:9
 • Fetaomi i luma ma le alofa i le Atua ma tagata uma ; 2 Ni. 31:20
 • Tou te aʼoaʼo a outou fanau ia alolofa ma auauna le tasi i le tasi ; Mosaea 4:15
 • Afai ua outou lagona le fia pepese i le pese o le alofa togiola, e mafai ea ona outou lagonaina nei? ; Alema 5:26
 • Ia taitaiina outou e le Agaga Paia, ia onosai, ia tumu i le alofa ; Alema 13:28
 • Ia pulea ou tuinanau uma, ina ia mafai ona faatumuina oe i le alofa ; Alema 38:12
 • Sa leai se finauga ona o le alofa o le Atua sa mau i loto o tagata ; 4 Ni. 1:15
 • O mea uma e valaau mai ia e alofa i le Atua ua musuia e le Atua ; Moro. 7:13–16
 • O le alofa mama o le alofa le pona lea o Keriso ; Moro. 7:47
 • E lafo ese i fafo e le alofa ua atoatoa le fefe uma ; Moro. 8:16 ( )
 • O le alofa e agavaa ai tagata mo le galuega a le Atua ; MF&F 4:5 ( MF&F 12:8 )
 • E oo mai le faapaiaga ia i latou uma o e e alolofa ma auauna atu i le Atua ; MF&F 20:31
 • Afai e te alofa mai ia te aʼu, e te auauna mai ia te aʼu ma tausi i aʼu poloaiga ; MF&F 42:29 ( )
 • Ia faaali atu le alofa faateleina i e ua e faasaʼoina pe aoai ; MF&F 121:43
 • Ua sili le alofa o tagata ia Satani nai lo le Atua ; Mose 5:13, 18, 28