1. A
 2. E
 3. I
 4. ʼ
 5. I
 6. O
 7. ʼ
 8. O
 9. ʼ
 10. O
 11. U
 12. F
 13. G
 14. L
 15. M
 16. N
 17. P
 18. S
 19. T
 20. V
 21. H
 22. K
 23. R
 24. W
 25. Y

Tatalo 

O se fesootaiga faaaloalo ma le Atua lea e tuuina ai e se tagata le faafetai ma ole atu ai mo faamanuiaga. O tatalo e fai atu i lo tatou Tama Faalelagi i le suafa o Iesu Keriso. O tatalo e mafai ona faia ma le leotele pe aunoa foi ma se leo. O mafaufauga foi o se tagata e mafai ona avea o se tatalo pe afai o tuu sao atu ia mafaufauga i le Atua. O se pese foi a e amiotonu e mafai ona avea o se tatalo i le Atua (MF&F 25:12).

O le faamoemoega o le tatalo e le o le suia o le finagalo o le Atua, a o le faamautuina mo i tatou lava ma isi faamanuiaga ua finagalo le Atua e tuuina mai, ae e tatau ona tatou ole atu ai mo na faamanuiaga ina ia maua ai.

Tatou te tatalo atu i le Tama i le suafa o Keriso (Ioane 14:13–14; 16:23–24). E moni lava e mafai ona tatou tatalo atu i le suafa o Keriso pe afai o o tatou manaoga o manaoga ia o Keriso (Ioane 15:7; MF&F 46:30). Ona tatou ole atu ai lea mo mea ua saʼo ma o le a mafai e le Atua ona tuuina mai (3 Ni. 18:20). O ni isi tatalo e lē mafai ona maua mai ni tali ona ua lē tusa ai ma le finagalo o Keriso ae ua faia ia tatalo i le manatu faapito o le tagata (Iako. [FF] 4:3; MF&F 46:9). E moni, afai tatou te ole atu i le Atua mo mea e le tonu, o le a avea ai ma o tatou taʼusalaga (MF&F 88:65).