1. A
 2. E
 3. F
 4. G
 5. H
 6. I
 7. K
 8. L
 9. M
 10. N
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 19. Y
 20. ʼ

Tatalo

O se fesootaiga faaaloalo ma le Atua lea e tuuina ai e se tagata le faafetai ma ole atu ai mo faamanuiaga. O tatalo e fai atu i lo tatou Tama Faalelagi i le suafa o Iesu Keriso. O tatalo e mafai ona faia ma le leotele pe aunoa foi ma se leo. O mafaufauga foi o se tagata e mafai ona avea o se tatalo pe afai o tuu sao atu ia mafaufauga i le Atua. O se pese foi a e amiotonu e mafai ona avea o se tatalo i le Atua (MF&F 25:12).

O le faamoemoega o le tatalo e le o le suia o le finagalo o le Atua, a o le faamautuina mo i tatou lava ma isi faamanuiaga ua finagalo le Atua e tuuina mai, ae e tatau ona tatou ole atu ai mo na faamanuiaga ina ia maua ai.

Tatou te tatalo atu i le Tama i le suafa o Keriso (; ). E moni lava e mafai ona tatou tatalo atu i le suafa o Keriso pe afai o o tatou manaoga o manaoga ia o Keriso (; MF&F 46:30). Ona tatou ole atu ai lea mo mea ua saʼo ma o le a mafai e le Atua ona tuuina mai (3 Ni. 18:20). O ni isi tatalo e lē mafai ona maua mai ni tali ona ua lē tusa ai ma le finagalo o Keriso ae ua faia ia tatalo i le manatu faapito o le tagata (; MF&F 46:9). E moni, afai tatou te ole atu i le Atua mo mea e le tonu, o le a avea ai ma o tatou taʼusalaga (MF&F 88:65).

 • O ona po ia na amata lea ona valaau tagata i le suafa o le Alii ;
 • O le mea na i ai le fatafaitaulaga, ua valaau atu ai Aperaamo i le suafa o le Alii ;
 • Na tatalo le auauna a Aperaamo mo se fesoasoani i le sailia o se avā mo Isaako ;
 • Ia mamao ia te aʼu ona ʼou agasala i le Alii i loʼu tuua o le fautua mo outou ;
 • E faafofoga mai le Alii i le tatalo a e amiotonu ;
 • Tou te maua foi pe a outou saili mai ia te aʼu ma outou loto atoa ;
 • Ia outou tatalo mo e ua faasauā fua mai ia te outou ; ( 3 Ni. 12:44 )
 • Ia tatalo i lou Tama o i le mealilo ; ( 3 Ni. 13:5–8 )
 • Ia faapea ona outou tatalo ; ( 3 Ni. 13:9 )
 • Ia ole atu, ona foaiina mai ai lea ia te outou ; ( 3 Ni. 14:7 MF&F 4:7 MF&F 6:5 MF&F 66:9 )
 • Na maliu ua naʼo Iesu i le mauga e tatalo ;
 • Ia mataala ma tatalo, ina neʼi oo mai le faaosoosoga ia te outou ; ( 3 Ni. 18:15–18 MF&F 31:12 )
 • Ia ole atu ma le faatuatua, aua lava neʼi masalosalo ; ( MF&F 42:68 MF&F 46:7 )
 • Ua aoga tele le tatalo faatauanau a le tagata amiotonu ;
 • Ia faalogo i le Agaga ua ia aoaoina le tagata ia tatalo ; 2 Ni. 32:8–9
 • Sa ʼou tagi atu ia te ia i le tatalo malosi ; Enosa 1:4
 • Sa ou anapogi ma tatalo i aso e tele ; Alema 5:45–46 ( Alema 26:22 )
 • Sa latou tuuina atu i latou lava i le tatalo tele, ma le anapogi ; Alema 17:3
 • Tou te manatua le mea na fai mai ai Senosa e uiga i le tatalo po o le tapuai atu ; Alema 33:3
 • Ia outou faamaualalo lava, ma outou tatalo atu pea ; Alema 34:18–27
 • Filifili faatasi ma le Alii i au mea uma e fai ; Alema 37:37
 • E tatau ona outou tatalo pea i le Tama i loʼu igoa ; 3 Ni. 18:19–20
 • Ia tatalo i o outou aiga ; 3 Ni. 18:21
 • Na tatalo Iesu i le Tama ; 3 Ni. 19:31–34 ( 3 Ni. 18:16 )
 • Sa ia poloai atu ia te i latou ia latou tuu le tatalo i o latou loto ; 3 Ni. 20:1
 • Afai e tatalo atu o ia ae lē faia ma le faamaoni o le loto, ua leai se aoga ia te ia ; Moro. 7:6–9
 • Aua le ole mai mo mea e lē tatau ona e ole mai ai ; MF&F 8:10
 • Tatalo e lē aunoa, ina ia mafai ona e sau ai o lē ua manumalo ; MF&F 10:5
 • Ou te poloai atu ia te oe ia e tatalo atu ma le leo faapea foi i lou loto ; MF&F 19:28
 • O le a tuu atu ia te outou le Agaga e ala i le tatalo le faatuatua ; MF&F 42:14
 • Ia e alu atu i le fale tatalo ma tuu atu i luga au faamanatuga ; MF&F 59:9 ( )
 • Ia aoao e matua a latou fanau ia tatalo ; MF&F 68:28
 • Ua gese ai ona faafofoga mai o le Alii lo latou Atua ia latou tatalo ; MF&F 101:7–8 ( Mosaea 21:15 )
 • Ia e loto maualalo; ma o le a tuu mai ai e le Alii lou Atua ia te oe tali i au talosaga ; MF&F 112:10
 • Na poloaiina Atamu e valaau atu i le Atua i le suafa o le Alo ; Mose 5:8
 • Na faaali atu le Tama ma le Alo ia Iosefa Samita i le tali i lana tatalo ; IS—T 1:11–20