ฟื้นฟูพระกิตติคุณ (การ)

การสถาปนาความจริงและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งในบรรดามนุษย์บนแผ่นดินโลก. พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สูญหายไปจากแผ่นดินโลกเพราะการละทิ้งความเชื่อที่เกิดขึ้นหลังการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของอัครสาวกของพระคริสต์. การละทิ้งความเชื่อครั้งนั้นทำให้ต้องมีการฟื้นฟูพระกิตติคุณ. พระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านทางนิมิต, การปฏิบัติของเหล่าเทพ, และการเปิดเผยต่อมนุษย์บนแผ่นดินโลก. การฟื้นฟูเริ่มต้นที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (จส—ป ๑:๑–๗๕; คพ. ๑๒๘:๒๐–๒๑) และฟื้นฟูเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผ่านงานของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้า.

 • พระนิเวศของพระเจ้าจะสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลาย: อสย. ๒:๒ . มีคาห์ ๔:๒ ; ๒ นี. ๑๒:๒ .
 • พระเจ้าจะทรงกระทำงานประหลาดและอัศจรรย์: อสย. ๒๙:๑๔ . ๒ นี. ๒๕:๑๗–๑๘ ; คพ. ๔:๑ .
 • พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง, ซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้: ดนล. ๒:๔๔ .
 • เอลียาห์ต้องมาจริง, และทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม: มธ. ๑๗:๑๑ . มาระโก ๙:๑๒ ; คพ. ๗๗:๑๔ .
 • จะถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่: กิจการ ๓:๒๑ . คพ. ๒๗:๖ .
 • เมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว, พระเจ้าจะทรงรวบรวมทุกสิ่ง: อฟ. ๑:๑๐ .
 • ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า, เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ: วว. ๑๔:๖ .
 • ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะมาสู่คนต่างชาติ: ๑ นี. ๑๕:๑๓–๑๘ .
 • พระองค์จะทรงนำชาวยิวกลับคืนสู่ศาสนจักรที่แท้จริง: ๒ นี. ๙:๒ .
 • ในยุคสุดท้ายความจริงจะมา: ๓ นี. ๑๖:๗ .
 • แก่ท่านข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: คพ. ๑๓:๑ . จส—ป ๑:๖๙ .
 • เรามอบกุญแจแห่งอาณาจักรเพื่อเวลาสุดท้าย: คพ. ๒๗:๖, ๑๓–๑๔ . คพ. ๑๒๘:๑๙–๒๑ .
 • รวบรวมบรรดาเผ่าของอิสราเอลและฟื้นฟูสิ่งทั้งปวง: คพ. ๗๗:๙ .
 • จึงมอบหมายกุญแจทั้งหลายของสมัยการประทานนี้: คพ. ๑๑๐:๑๖ . คพ. ๖๕:๒ .
 • ให้ฐานะปุโรหิตในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา: คพ. ๑๑๒:๓๐ .
 • ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์: จส—ป ๑:๑๗ .
 • เราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก่เจ้า, โดยมือของเอลียาห์: จส—ป ๑:๓๘ . มลค. ๔:๕–๖ .