พระคัมภีร์

ถ้อยคำ, ทั้งที่เขียนและพูดไว้, โดยคนบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์. หนังสือที่ยอมรับว่าเป็นพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการของศาสนจักรในปัจจุบันได้แก่พระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์มอรมอน, พระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา, และพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า. พระเยซูและผู้เขียนภาคพันธสัญญาใหม่ถือว่าหนังสือในภาคพันธสัญญาเดิมเป็นพระคัมภีร์ (มธ. ๒๒:๒๙; ยอห์น ๕:๓๙; ๒ ทธ. ๓:๑๕; ๒ ปต. ๑:๒๐–๒๑).

 • ใจเราเร่าร้อนภายใน, เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง: ลูกา ๒๔:๓๒ .
 • ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์; เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ : และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา: ยอห์น ๕:๓๙ .
 • พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำ: ๒ นี. ๓๒:๓ .
 • มากเท่าที่ได้รับการจูงใจให้เชื่อพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ล้วนมั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อ: ฮีล. ๑๕:๗–๘ .
 • มนุษย์ผิดพลาดในการบิดเบือนพระคัมภีร์และไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น: คพ. ๑๐:๖๓ .
 • ถ้อยคำเหล่านี้มิใช่ของนรชาติหรือของมนุษย์, แต่เป็นของเรา: คพ. ๑๘:๓๔–๓๖ .
 • การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนพิสูจน์ต่อโลกว่าพระคัมภีร์เป็นจริง: คพ. ๒๐:๒, ๘–๑๒ .
 • เจ้าจงอุทิศเวลาของเจ้าแก่การศึกษาพระคัมภีร์: คพ. ๒๖:๑ .
 • เราให้พระคัมภีร์เพื่อเป็นคำแนะนำของวิสุทธิชน: คพ. ๓๓:๑๖ .
 • เราให้พระคัมภีร์เพื่อความรอดของผู้ที่เราเลือกไว้: คพ. ๓๕:๒๐ .
 • จงสอนหลักธรรมแห่งกิตติคุณของเรา, ซึ่งมีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน: คพ. ๔๒:๑๒ .
 • กฎของเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ไว้ในพระคัมภีร์ของเรา: คพ. ๔๒:๒๘ .
 • สิ่งใดก็ตามที่กล่าวภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระคัมภีร์: คพ. ๖๘:๔ .

พระคัมภีร์ที่สูญหาย

มีงานเขียนศักดิ์สิทธิ์มากมายกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเราไม่มีในปัจจุบัน, หนังสือและผู้เขียนเหล่านี้ได้แก่ : พันธสัญญา (อพย. ๒๔:๗), สงครามของพระเจ้า (กดว. ๒๑:๑๔), ยาชาร์ (ยชว. ๑๐:๑๓; ๒ ซมอ. ๑:๑๘), กิจของซาโลมอน (๑ พกษ. ๑๑:๔๑), ซามูเอลผู้ทำนาย (๑ พศด. ๒๙:๒๙), นาธันผู้เผยพระวจนะ (๒ พศด. ๙:๒๙), เชไมอาห์ผู้เผยพระวจนะ (๒ พศด. ๑๒:๑๕), อิดโดผู้เผยพระวจนะ (๒ พศด. ๑๓:๒๒), เยฮู (๒ พศด. ๒๐:๓๔), คำกล่าวของผู้ทำนาย (๒ พศด. ๓๓:๑๙), เอโนค (ยูดา ๑:๑๔), และถ้อยคำของซีนัค, นีอัม, และซีนัส (๑ นี. ๑๙:๑๐), ซีนัส (เจคอบ ๕:๑), ซีนัคและอิไซอัส (ฮีล. ๘:๒๐), และหนังสือแห่งความทรงจำ (โมเสส ๖:๕); และสาส์นต่าง ๆ ถึงชาวโครินธ์ (๑ คร. ๕:๙), ถึงชาวเอเฟซัส (อฟ. ๓:๓), และจากเลาดีเซีย (คส. ๔:๑๖).

พระคัมภีร์ที่พึงปกปักรักษา

 • เราควรได้บันทึกเหล่านี้เพื่อเราจะปกปักรักษาพระวจนะที่พูดโดยศาสดาพยากรณ์: ๑ นี. ๓:๑๙–๒๐ .
 • ข้าพเจ้าควรปกปักรักษาแผ่นจารึกเหล่านี้: เจคอบ ๑:๓ .
 • สิ่งเหล่านี้เก็บและปกปักรักษาไว้โดยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า: โมไซยาห์ ๑:๕ .
 • ดูแลรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้: แอลมา ๓๗:๔๗ .
 • พระคัมภีร์จะได้รับการปกปักรักษาให้อยู่ในความปลอดภัย: คพ. ๔๒:๕๖ .
 • ใช้ความพยายามทั้งหมดที่จะปกปักรักษามันไว้: จส—ป ๑:๕๙ .

คุณค่าของพระคัมภีร์

 • ท่านทั้งหลายจงอ่านกฎหมายนี้ให้คนอิสราเอลทั้งปวงฟัง: ฉธบ. ๓๑:๑๐–๑๓ .
 • อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า: ยชว. ๑:๘ .
 • กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ, และฟื้นฟูจิตวิญญาณ: สดด. ๑๙:๗ .
 • พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์: สดด. ๑๑๙:๑๐๕ .
 • พระคัมภีร์เป็นพยานให้แก่เรา: ยอห์น ๕:๓๙ .
 • พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม: ๒ ทธ. ๓:๑๕–๑๖ .
 • ข้าพเจ้าเปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา, ว่ามันจะเป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของเรา: ๑ นี. ๑๙:๒๓ .
 • จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคัมภีร์: ๒ นี. ๔:๑๕–๑๖ .
 • เราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรที่จะเขียน, เพื่อชักชวนลูกหลานเรา, และพี่น้องเราด้วย, ให้เชื่อในพระคริสต์: ๒ นี. ๒๕:๒๓ .
 • พวกเขาค้นคว้าพระคัมภีร์, และไม่สดับฟังคำของคนชั่วร้ายผู้นี้อีกต่อไป: เจคอบ ๗:๒๓ . แอลมา ๑๔:๑ .
 • หากไม่ใช่เพราะแผ่นจารึกเหล่านี้, เราต้องรับทุกขเวทนาอยู่ในความเขลา: โมไซยาห์ ๑:๒–๗ .
 • พวกเขาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อพวกเขาจะรู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า: แอลมา ๑๗:๒–๓ .
 • พระคัมภีร์ได้รับการปกปักรักษาเพื่อนำจิตวิญญาณมาสู่ความรอด: แอลมา ๓๗:๑–๑๙ . ๒ นี. ๓:๑๕ .
 • พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะนำคนของพระคริสต์: ฮีล. ๓:๒๙ .
 • สิ่งใดก็ตามที่พวกเขากล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระคัมภีร์และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันส่งผลสู่ความรอด: คพ. ๖๘:๔ .
 • พิมพ์ความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ของเราเพื่อจุดประสงค์ ในการเสริมสร้างศาสนจักรของเราและเพื่อเตรียมผู้คนของเรา: คพ. ๑๐๔:๕๘–๕๙ .
 • ผู้ใดที่สั่งสมคำของเราจะไม่ถูกหลอกลวง: จส—ม ๑:๓๗ .

มีพยากรณ์ไว้ว่าพระคัมภีร์จะออกมา

 • อิสยาห์บอกไว้ล่วงหน้าถึงการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน: อสย. ๒๙:๑๑–๑๔ .
 • จงเอาไม้มาอันหนึ่ง, เขียนลงว่า, สำหรับยูดาห์: อสค. ๓๗:๑๕–๒๐ .
 • หนังสือเล่มอื่นจะออกมา: ๑ นี. ๑๓:๓๙ .
 • เจ้าไม่จำเป็นต้องคิดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมีถ้อยคำทั้งหมดของเรา: ๒ นี. ๒๙:๑๐–๑๔ .
 • ยึดมั่นในพระกิตติคุณของพระคริสต์, ซึ่งจะมีไว้ให้ท่านในบันทึกที่จะออกมา: มอร. ๗:๘–๙ .
 • คนที่จะนำสิ่งนี้สู่ความสว่างย่อมเป็นสุข: มอร. ๘:๑๖ .
 • จงเขียนเรื่องเหล่านี้และเราจะแสดงมันในเวลาอันเหมาะสมของเรา: อีเธอร์ ๓:๒๗ . อีเธอร์ ๔:๗ .
 • เราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยหลายเรื่อง: ลช. ๑:๙ .