1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

Penglihatan

Wahyu visual tentang peristiwa, orang, atau sesuatu melalui kuasa Roh Kudus.

Contoh penglihatan-penglihatan penting mencakup yang berikut: penglihatan Yehezkiel tentang zaman terakhir (Yeh. 37–39), penglihatan Stefanus tentang Yesus yang berdiri pada sisi kanan Allah (Kis. 7:55–56), wahyu Yohanes mengenai zaman terakhir (Why. 4–21), penglihatan Lehi dan Nefi tentang pohon kehidupan (1 Ne. 8, 10–14), penglihatan Alma yang muda tentang malaikat Tuhan (Mosia 27), penglihatan saudara laki-laki Yared tentang semua penghuni bumi (Eter 3:25), penglihatan tentang kemuliaan-kemuliaan (A&P 76), penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery di dalam Bait Suci Kirtland (A&P 110), penglihatan Joseph F. Smith tentang penebusan orang mati (A&P 138), penglihatan Musa tentang Allah dan ciptaan-Nya (Musa 1), penglihatan Henokh tentang Allah (Musa 6–7), penglihatan pertama Joseph Smith (JS—S 1).

 • Dimana tidak ada penglihatan, orang-orang binasa ; Ams. 29:18
 • Para pemuda akan melihat penglihatan-penglihatan ; Yl. 2:28 ( Kis. 2:17 )
 • Dia telah memberikanku pengetahuan melalui penglihatan ; 2 Ne. 4:23
 • Dia adalah seorang utusan yang diutus dari hadirat Allah ; JS—S 1:33
 • Kami percaya pada nubuat, wahyu, penglihatan ;