Amihanang Silangang Tinipong Bansa

Mapa sa Kasaysayan sa Simbahan 1(i-klik aron mas modako)
  1. Topsfield Ang dapit nga natawhan ni Joseph Smith Sr., natawo sa 12 sa Hulyo 1771.

  2. Gilsum Si Lucy Mack natawo dinhi, 8 sa Hulyo 1775.

  3. Tunbridge Si Joseph Smith Sr. ug Lucy Mack naminyo dinhi, 24 sa Enero 1796.

  4. Whitingham Ang dapit nga natawhan ni Brigham Young, natawo sa 1 sa Hunyo 1801.

  5. Harmony Si Emma Hale natawo sa Lungsod sa Harmony, 10 sa Hulyo 1804.

  6. Sharon Si Joseph Smith Jr. natawo dinhi, 23 sa Disyembre 1805 (tan-awa sa JS—K 1:3).

  7. Lebanon Ang banay Smith mipuyo sa Lungsod sa Lebanon gikan sa 1811 hangtud sa 1813, sulod sa ingon nga panahon si Joseph Smith Jr. adunay nagsunodsunod nga mga pag-opera sa bitiis.

  8. Norwich Ang pamilya Smith nagpuyo dinhi gikan sa 1814 ngadto sa 1816 sa wala pa mobalhin ngadto sa Palmyra.

  9. Palmyra Ang pamilya Smith mibalhin dinhi sa 1816 (tan-awa sa JS—K 1:3).