បទ​ជម្រើស​នានា​ចេញ​ពី​ការ​បកប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប​ដោយ​យ៉ូសែប ស៊្មីធ

ក.យ.ស., លោកុប្បត្តិ 

ក.យ.ស., និក្ខមនំ 

ក.យ.ស., ចោទិយកថា 

ក.យ.ស., សាំយូអែល ទី ១ 

ក.យ.ស., សាំយូអែល ទី ២ 

ក.យ.ស., របាក្សត្រ ទី ២ 

ក.យ.ស., ទំនុក​ដំកើង 

ក.យ.ស., អេសាយ 

ក.យ.ស., យេរេមា 

ក.យ.ស., អេម៉ុស 

ក.យ.ស., ម៉ាថាយ 

ក.យ.ស., ម៉ាកុស 

ក.យ.ស., លូកា 

ក.យ.ស., យ៉ូហាន 

ក.យ.ស., កិច្ចការ​ពួក​សាវក 

ក.យ.ស., រ៉ូម 

ក.យ.ស., កូរិនថូស ទី ១ 

ក.យ.ស., កូរិនថូស ទី ២ 

ក.យ.ស., កាឡាទី 

ក.យ.ស., អេភេសូរ 

ក.យ.ស., ថែស្សាឡូនីច ទី ១ 

ក.យ.ស., ថែស្សាឡូនីច ទី ២ 

ក.យ.ស., ធីម៉ូថេ ទី ១ 

ក.យ.ស., ហេព្រើរ 

ក.យ.ស., យ៉ាកុប (ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី) 

ក.យ.ស., ពេត្រុស ទី ១ 

ក.យ.ស., យ៉ូហាន ទី ១ 

ក.យ.ស., វិវរណៈ