Vaega na Filifilia mai le Faaliliuga
a Iosefa Samita o le Tusi Paia

FIS, Kenese 

FIS, Esoto 

FIS, Teuteronome 

FIS, 1 Samuelu 

FIS, 2 Samuelu 

FIS, 2 Nofoaiga a Tupu 

FIS, Salamo 

FIS, Isaia 

FIS, Ieremia 

FIS, Amosa 

FIS, Mataio 

FIS, Mareko 

FIS, Luka 

FIS, Ioane 

FIS, Galuega 

FIS, Roma 

FIS, 1 Korinito 

FIS, 2 Korinito 

FIS, Kalatia 

FIS, Efeso 

FIS, 1 Tesalonia 

FIS, 2 Tesalonia 

FIS, 1 Timoteo 

FIS, Eperu 

FIS, Iakopo (FF) 

FIS, 1 Peteru 

FIS, 1 Ioane 

FIS, Faaaliga