Mga Pinili mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Biblia

PJS, Genesis 

PJS, Exodo 

PJS, Deuteronomio 

PJS, 1 Samuel 

PJS, 2 Samuel 

PJS, 2 Mga Cronica 

PJS, Mga Awit 

PJS, Isaias 

PJS, Jeremias 

PJS, Amos 

PJS, Mateo 

PJS, Marcos 

PJS, Lucas 

PJS, Juan 

PJS, Mga Gawa 

PJS, Mga Taga Roma 

PJS, 1 Mga Taga-Corinto 

PJS, 2 Mga Taga-Corinto 

PJS, Mga Taga-Galacia 

PJS, Mga Taga-Efeso 

PJS, 1 Mga Taga-Tesalonica 

PJS, 2 Mga Taga-Tesalonica 

PJS, 1 Timothy 

PJS, Sa mga Hebreo 

PJS, Santiago 

PJS, 1 Pedro 

PJS, 1 Juan 

PJS, Apocalipsis