งานที่เลือกสรรจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

ปจส., ปฐมกาล 

ปจส., อพยพ 

ปจส., เฉลยธรรมบัญญัติ 

ปจส., ซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., ซามูเอล ฉบับที่สอง 

ปจส., พงศาวดาร ฉบับที่สอง 

ปจส., เพลงสดุดี 

ปจส., อิสยาห์ 

ปจส., เยเรมีย์ 

ปจส., อาโมส 

ปจส., มัทธิว 

ปจส., มาระโก 

ปจส., ลูกา 

ปจส., ยอห์น 

ปจส., กิจการของอัครทูต 

ปจส., โรม 

ปจส., โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., โครินธ์ ฉบับที่สอง 

ปจส., กาลาเทีย 

ปจส., เอเฟซัส 

ปจส., เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., เธสะโลนิกา ฉบับที่สอง 

ปจส., ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., ฮีบรู 

ปจส., ยากอบ 

ปจส., เปโตร ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., ยอห์น ฉบับที่หนึ่ง 

ปจส., วิวรณ์