Các Tuyển Tập từ Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith

BDJS, Sáng Thế Ký 

BDJS, Xuất Ê Díp Tô Ký 

BDJS, Phục Truyền Luật Lệ Ký 

BDJS, 1 Sa Mu Ên 

BDJS, 2 Sa Mu Ên 

BDJS, 2 Sử Ký 

BDJS, Thi Thiên 

BDJS, Ê Sai 

BDJS, Giê Rê Mi 

BDJS, A Mốt 

BDJS, Ma Thi Ơ 

BDJS, Mác 

BDJS, Lu Ca 

BDJS, Giăng 

BDJS, Công Vụ Các Sứ Đồ 

BDJS, Rô Ma 

BDJS, 1 Cô Rinh Tô 

BDJS, 2 Cô Rinh Tô 

BDJS, Ga La Ti 

BDJS, Ê Phê Sô 

BDJS, 1 Tê Sa Lô Ni Ca 

BDJS, 2 Tê Sa Lô Ni Ca 

BDJS, 1 Ti Mô Thê 

BDJS, Hê Bơ Rơ 

BDJS, Gia Cơ 

BDJS, 1 Phi E Rơ 

BDJS, 1 Giăng 

BDJS, Khải Huyền