Izlase no Mozus grāmatas

  Mozus 

  Izvilkums no Bībeles tulkojuma, kā tika atklāts Pravietim Džozefam Smitam no 1830. gada jūnija līdz 1831. gada februārim.

  1. nodaļa

  Dievs atklājas Mozum—Mozus tiek apskaidrots—Viņš stājas pretī Sātanam—Mozus redz daudzas apdzīvotas pasaules—Neskaitāmas pasaules tika Dēla radītas—Dieva darbs un godība ir īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi.

  2. nodaļa

  Dievs rada debesis un zemi—Ir radītas visas dzīvības formas—Dievs rada cilvēku un dod tam valdīšanu pār visu pārējo.

  3. nodaļa

  Dievs radīja visas lietas garīgi, pirms tās radās dabiski uz zemes—Viņš radīja vīrieti, pirmo miesu uz zemes—Sieviete ir palīgs vīrietim.

  4. nodaļa

  Kā Sātans kļuva par velnu—Viņš kārdina Ievu—Ādams un Ieva krīt, un nāve ienāk pasaulē.

  5. nodaļa

  Ādams un Ieva dzemdē bērnus—Ādams pienes upuri un kalpo Dievam—Piedzimst Kains un Ābels—Kains saceļas, mīl Sātanu vairāk nekā Dievu, un kļūst par Pazudušo—Slepkavības un ļaunums izplatās—Evaņģēlijs tiek sludināts no iesākuma.

  6. nodaļa

  Ādama pēcnācēji ved piemiņas grāmatu—Viņa taisnīgie pēcteči sludina grēku nožēlošanu—Dievs atklājas Ēnoham—Ēnohs sludina evaņģēliju—Glābšanas iecere tika atklāta Ādamam—Viņš saņēma kristīšanu un priesterību.

  7. nodaļa

  Ēnohs māca, vada ļaudis, un pārvieto kalnus—Ir nodibināta Ciānas pilsēta—Ēnohs paredz Cilvēka Dēla atnākšanu, viņa Izpirkšanas upuri un svēto augšāmcelšanos—Viņš paredz Atjaunošanu, Sapulcināšanu, Otro Atnākšanu un Ciānas atgriešanos.

  8. nodaļa

  Metuzāls pravieto—Noa un viņa dēli sludina evaņģēliju—Pārsvarā ir milzīga ļaundarība—Aicinājumam nožēlot grēkus netiek paklausīts—Dievs nolemj visas miesas iznīcināšanu ar plūdiem.