งานที่เลือกสรรจากหนังสือของโมเสส

  โมเสส 

  บางส่วนจากงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลดังที่เปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๘๓๐–เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๑.

  บทที่ ๑

  พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏองค์ต่อโมเสส—โมเสสได้รับการเปลี่ยนสภาพ—ซาตานมาเผชิญหน้ากับท่าน—โมเสสเห็นโลกมากมายที่มีผู้อยู่อาศัย—พระบุตรทรงสร้างโลกสุดที่จะคณานับ—งานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.

  บทที่ ๒

  พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก—ทรงสร้างรูปแบบทั้งปวงของชีวิต—พระผู้เป็นเจ้าทรงรังสรรค์มนุษย์และประทานอำนาจการปกครองแก่เขาเหนือสิ่งอื่นทั้งปวง.

  บทที่ ๓

  พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงทางวิญญาณก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นอยู่ทางธรรมชาติบนแผ่นดินโลก—พระองค์ทรงสร้างชาย, เนื้อหนังคนแรก, บนแผ่นดินโลก—หญิงเป็นผู้ช่วยที่เหมาะสมสำหรับชาย.

  บทที่ ๔

  วิธีที่ซาตานกลายเป็นมาร—เขาล่อลวงเอวา—อาดัมกับเอวาตก, และความตายเข้ามาสู่โลก.

  บทที่ ๕

  อาดัมกับเอวาให้กำเนิดบุตรธิดา—อาดัมถวายเครื่องพลีบูชาและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า—คาอินกับอาแบลเกิด—คาอินกบฏ, รักซาตานมากกว่าพระผู้เป็นเจ้า, และมีชื่อว่าหายนะ—ฆาตกรรมและความชั่วร้ายแพร่ไปทั่ว—มีการสั่งสอนพระกิตติคุณจากกาลเริ่มต้น.

  บทที่ ๖

  พงศ์พันธุ์ของอาดัมเขียนบันทึกในหนังสือแห่งความทรงจำ—ลูกหลานที่ชอบธรรมของท่านสั่งสอนการกลับใจ—พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยพระองค์ต่อเอโนค—เอโนคสั่งสอนพระกิตติคุณ—แผนแห่งความรอดเปิดเผยต่ออาดัม—ท่านได้รับบัพติศมาและฐานะปุโรหิต.

  บทที่ ๗

  เอโนคสอน, นำผู้คน, และเคลื่อนย้ายภูเขา—นครแห่งไซอันได้รับการสถาปนา—เอโนคมองเห็นล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ, การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์, และการฟื้นคืนชีวิตของวิสุทธิชน—เขามองเห็นล่วงหน้าถึงการฟื้นฟู, การรวบรวม, การเสด็จมาครั้งที่สอง, และการกลับคืนของไซอัน.

  บทที่ ๘

  เมธูเสลาห์พยากรณ์—โนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาสั่งสอนพระกิตติคุณ—ความชั่วร้ายอย่างใหญ่หลวงแพร่ออกไป—การเรียกให้กลับใจถูกเพิกเฉย—พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศิตความพินาศของเนื้อหนังทั้งปวงโดยน้ำท่วม.