Kapitulo 3

Si Abraham nakakat-on bahin sa adlaw, buwan, ug mga bitoon pinaagi sa Urim ug Thummim—Ang Ginoo nagpadayag ngadto kaniya sa mahangturon nga kinaiya sa mga espiritu—Siya nakakat-on sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, pagka-orden nang daan, ang paglalang, ang pagpili sa usa ka Manunubos, ug ang ikaduhang kahimtang sa tawo.

  Ug ako, si Abraham, adunay Urim ug Thummim, nga gihatag sa Ginoo nga akong Dios ngari kanako, didto sa Ur sa Caldea;

  Ug ako nakakita sa mga bitoon, nga sila mga dagko kaayo, ug kanang usa kanila mao ang labing duol ngadto sa trono sa Dios; ug dihay daghan nga mga dagko kanila nga duol diha niini;

  Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Kini mao ang mga tigmando; ug ang ngalan sa usa nga kinadak-an mao ang Kolob, tungod kay kini duol ngari kanako, kay Ako mao ang Ginoo nga imong Dios: Ako nagtakda niini nga momando sa tanan niadto diin nahisakop sa mao nga han-ay sama niana diin ikaw nagtindog.

  Ug ang Ginoo miingon ngari kanako, pinaagi sa Urim ug Thummim, nga ang Kolob subay sa kinaiya sa Ginoo, sumala sa iyang mga panahon ug mga higayon sa mga paglibut diha niana; nga ang usa ka paglibut mao ang usa ka adlaw ngadto sa Ginoo, sumala sa iyang mga paagi sa pag-ihap, kini ingon nga usa ka libo ka mga tuig sumala sa panahon nga gitudlo ngadto niana diin ikaw nagtindog. Kini mao ang pag-ihap sa panahon sa Ginoo, sumala sa pag-ihap sa Kolob.

  Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Ang planeta diin labaw ka gamay ang kahayag, labaw ka gamay kay niana nga momando sa adlaw, bisan ang gabii, taas o labaw ka dako kay niana diin ikaw nagtindog sa punto sa pag-ihap, kay kini naglihok sa han-ay nga labaw ka hinay; kini mao ang lagda tungod kay kini nagtindog ibabaw sa yuta diha diin ikaw nagtindog, busa ang pag-ihap sa iyang panahon dili kaayo daghan ingon sa iyang gidaghanon sa mga adlaw, ug sa mga bulan, ug sa mga tuig.

  Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Karon, Abraham, kining duha ka kamatuoran anaa diha, tan-awa ang imong mga mata nakakita niini; kini gihatag nganha kanimo aron masayud sa panahon sa pag-ihap, ug ang gikatakda nga panahon, oo, ang gikatakda nga panahon sa yuta diha diin ikaw nagtindog, ug ang gikatakda nga panahon sa labaw ka dako nga kahayag diin gikatakda sa pagmando sa adlaw, ug ang gikatakda nga panahon sa labaw ka gamay nga kahayag diin gikatakda sa pagmando sa gabii.

  Karon ang gikatakda nga panahon sa gamay nga kahayag usa ka labaw ka taas nga panahon ingon sa ilang pag-ihap kay sa pag-ihap sa panahon sa yuta diha diin ikaw nagtindog.

  Ug diin kining duha ka mga kamatuoran anaa, aduna pay lain nga kamatuoran labaw kanila, nga mao, nga aduna pay lain nga planeta kansang pag-ihap sa panahon labaw pa gayud;

  Ug sa ingon adunay pag-ihap sa panahon sa usa ka planeta nga labaw sa lain, hangtud ikaw moabut duol ngadto sa Kolob, diin nga Kolob nagsubay sa pag-ihap sa panahon sa Ginoo; diin nga Kolob gipahimutang duol ngadto sa trono sa Dios, aron sa pagmando tanan niadto nga mga planeta diin nahisakop sa sama nga han-ay ingon niana diha diin ikaw nagtindog.

  10 Ug kini gihatag nganha kanimo aron masayud sa gikatakda nga panahon sa tanan nga mga bitoon nga gikatakda aron mohatag og kahayag, hangtud ikaw moabut ngadto duol sa trono sa Dios.

  11 Sa ingon ako, si Abraham, nakigsulti sa Ginoo nawong sa nawong, ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti sa lain; ug siya misulti kanako sa mga buhat nga nabuhat sa iyang mga kamot;

  12 Ug siya miingon ngari kanako: Akong anak, akong anak (ug ang iyang kamot gipatuy-od), tan-awa Ako mopakita kanimo niining tanan. Ug siya mibutang sa iyang kamot sa akong mga mata, ug ako nakakita niadto nga mga butang nga nabuhat sa iyang mga kamot, diin daghan; ug sila midaghan sa atubangan sa akong mga mata ug ako dili makakita sa katapusan niini.

  13 Ug siya miingon ngari kanako: Mao kini ang Shinehah, diin mao ang adlaw. Ug siya miingon ngari kanako: Ang Kokob, diin usa ka bitoon. Ug siya miingon ngari kanako: Ang Olea, diin mao ang bulan. Ug siya miingon ngari kanako: Ang Kokaubeam, diin nagtimaan sa mga bitoon, o ang tanan nga dagko nga mga kahayag, diin diha sa kawanangan sa langit.

  14 Ug gabii kadto ang panahon sa diha nga ang Ginoo misulti niini nga mga pulong ngari kanako: Ako mopadaghan kanimo, ug sa imong binhi nga mosunod kanimo, sama ngadto niini; ug kon ikaw dili makaihap sa gidaghanon sa mga balas, mao usab ang gidaghanon sa imong mga binhi.

  15 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Abraham, Ako mopakita niini nga mga butang nganha kanimo sa dili pa ikaw moadto sa Ehipto, aron ikaw mopadayag niining tanan nga mga pulong.

  16 Kon ang duha ka mga butang anaa diha, ug adunay usa nga labaw sa lain, adunay pay dagko nga mga butang nga labaw pa kanila; busa ang Kolob mao ang kinadak-an sa tanan nga mga Kokaubeam nga imong nakita, tungod kay kini duol ngari kanako.

  17 Karon, kon adunay duha ka mga butang, ang usa ibabaw sa lain, ug ang bulan ibabaw sa yuta, niana kini mahimo nga ang usa ka planeta o usa ka bitoon maanaa ibabaw niini; ug walay bisan unsa nga ang Ginoo nga imong Dios mohukom diha sa iyang kasingkasing nga buhaton gawas nga siya mobuhat niini.

  18 Sa unsa nga siya nagbuhat sa dagko nga bitoon; ingon, usab, kon adunay duha ka mga espiritu, ug ang usa labaw nga maalamon kay sa lain, gani kining duha ka mga espiritu, bisan pa kon ang usa labaw pa ka maalamon kay sa lain, walay sinugdanan; sila anaa diha kaniadto, sila walay katapusan, sila anaa diha sa kahangturan, kay sila mga gnolaum, o mahangturon.

  19 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Kining duha ka mga kamatuoran anaa gayud diha, nga adunay duha ka mga espiritu, ang usa labaw nga maalamon kay sa lain; aduna pay lain nga labaw pa nga maalamon kay kanila; Ako mao ang Ginoo nga imong Dios, Ako labaw pa nga maalamon kay kanilang tanan.

  20 Ang Ginoo nga imong Dios mipadala sa iyang anghel aron pagluwas kanimo gikan sa mga kamot sa pari ni Elkenah.

  21 Ako nagpuyo diha sa taliwala kanilang tanan; Ako karon, busa, nanaog nganha kanimo aron ipadayag nganha kanimo ang mga buhat diin ang akong kamot nagbuhat, diin ang akong kaalam milabaw kanilang tanan, kay Ako nagmando sa ibabaw sa langit, ug diha ubos sa yuta, diha sa tanan nga kaalam ug pagkamabinantayon, ibabaw sa tanan nga mga espiritu nga makita sa imong mga mata sukad sa sinugdanan; Ako nanaog sa sinugdanan diha sa taliwala sa tanan nga mga espiritu nga imong nakita.

  22 Karon ang Ginoo mipakita ngari kanako, Abraham, sa mga espiritu nga binuhat sa wala pa matukod ang kalibutan; ug taliwala niining tanan dihay daghan sa mga halangdon ug bantugan;

  23 Ug nakita sa Dios nga kini nga mga kalag mga maayo, ug siya mitindog diha sa taliwala kanila, ug siya miingon: Kini sila Ako mohimo nga akong mga magmamando; kay siya nagtindog uban niadto nga mga espiritu, ug siya nakaamgo nga sila mga maayo; ug siya miingon ngari kanako: Abraham, ikaw usa kanila; ikaw napili sa wala pa ikaw matawo.

  24 Ug dihay usa nga nagtindog uban kanila nga sama sa Dios, ug siya miingon ngadto kanila kinsa uban kaniya: Kita manaog, kay adunay luna didto, ug modala kita niini nga mga butang, ug kita magbuhat og usa ka yuta diin kini sila mahimo nga makapuyo;

  25 Ug kita mosulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila;

  26 Ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta pagatugahan; ug sila kinsa wala magpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta walay himaya diha sa sama nga gingharian uban niadto kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta; ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta adunay himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtud sa kahangturan.

  27 Ug ang Ginoo miingon: Kang kinsa Ako mopadala? Ug ang usa mitubag sama sa Anak sa Tawo: Ania Ako, ipadala ako. Ug ang lain mitubag ug miingon: Ania ako ipadala ako. Ug ang Ginoo miingon: Ako mopadala sa una.

  28 Ug ang ikaduha nasuko, ug wala mopuyo sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta; ug, niana nga adlaw, daghan ang misunod kaniya.