Kapitola 4

Bohové plánují stvoření země a veškerý život na ní–Jsou uvedeny jejich plány pro šest dnů stvoření.

  A potom Pán řekl: Pojďme dolů. A na počátku šli dolů a oni, to jest Bohové, organisovali a utvářeli nebesa a zemi.

  A země poté, co byla utvořena, byla prázdná a neobydlená, protože neutvořili nic než zemi; a temnota vládla nad tváří hlubiny a Duch Bohů se vznášel nad tváří vod.

  A oni (Bohové) řekli: Nechť je světlo; a bylo světlo.

  A oni (Bohové) postihli světlo, neboť bylo jasné; a oddělili světlo neboli dali, aby bylo odděleno od temnoty.

  A Bohové nazvali světlo dnem a temnotu nazvali nocí. A stalo se, že od večera do jitra nazvali nocí; a od jitra do večera nazvali dnem; a toto bylo první neboli počátek z toho, co nazvali dnem a nocí.

  A Bohové také řekli: Nechť je klenba uprostřed vod a bude oddělovati vody od vod.

  A Bohové nařídili klenbě, takže oddělila vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou; a bylo to právě tak, jak nařídili.

  A Bohové nazvali klenbu Nebem. A stalo se, že to bylo od večera do jitra, což nazvali nocí; a stalo se, že to bylo od jitra do večera, což nazvali dnem; a toto bylo druhé údobí, které nazvali den a noc.

  A Bohové nařídili řkouce: Nechť vody pod nebem jsou shromážděny na jedno místo a nechť země vystoupí suchá; a bylo to tak, jak nařídili;

  10 A Bohové prohlásili souš za Zemi; a shromáždění vod prohlásili za Veliké Vody; a Bohové viděli, že byli uposlechnuti.

  11 A Bohové řekli: Připravme zemi, aby přinášela trávu; bylinu vydávající símě; ovocný strom vydávající ovoce podle svého druhu, jehož símě v sobě samém vydává svou vlastní podobu na zemi; a bylo to právě tak, jak nařídili.

  12 A Bohové zorganisovali zemi, aby přinášela trávu z jejího vlastního semene, a bylinu, aby přinášela bylinu z jejího vlastního semene, vydávající símě podle svého druhu; a zemi, aby přinášela strom z jeho vlastního semene, vydávající ovoce, jehož símě by mohlo přinášeti pouze totéž v sobě samém, podle svého druhu; a Bohové viděli, že byli uposlechnuti.

  13 A stalo se, že počítali dny; od večera do jitra nazvali nocí; a stalo se, že od jitra do večera nazvali dnem; a bylo to třetí údobí.

  14 A Bohové zorganisovali světla na klenbě nebe a dali, aby oddělila den od noci; a zorganisovali je, aby byla pro znamení a pro období a pro dny a pro roky;

  15 A zorganisovali je, aby byla světly na klenbě nebe, aby dávala světlo na zemi; a bylo to tak.

  16 A Bohové zorganisovali dvě veliká světla, větší světlo, aby panovalo dni, a menší světlo, aby panovalo noci; s menším světlem umístili také hvězdy;

  17 A Bohové je umístili na klenbu nebes, aby dávaly světlo na zemi a panovaly nad dnem a nad nocí a aby způsobily oddělení světla od temnoty.

  18 A Bohové pozorovali ony věci, kterým nařídili, dokud neposlechly.

  19 A stalo se, že to bylo od večera do jitra, což byla noc; a stalo se, že to bylo od jitra do večera, což byl den; a toto bylo čtvrté údobí.

  20 A Bohové řekli: Připravme vody, aby hojně přinesly hýbající se stvoření, jež má život; a ptactvo, aby mohlo létati nad zemí na otevřené klenbě nebe.

  21 A Bohové připravili vody, aby mohly přinésti veliké velryby a každé živé stvoření, které se hýbá, kterých vody měly přinésti hojně, podle jejich druhu; a každého okřídleného ptáka podle jeho druhu. A Bohové viděli, že jich bude uposlechnuto a že jejich plán je dobrý.

  22 A Bohové řekli: Požehnáme jim a dáme, aby byly plodné a rozmnožovaly se a naplnily vody v mořích neboli velikých vodách; a dáme, aby se na zemi množilo ptactvo.

  23 A stalo se, že to bylo od večera do jitra, což nazvali nocí; a stalo se, že to bylo od jitra do večera, což nazvali dnem; a toto bylo páté údobí.

  24 A Bohové připravili zemi, aby přinesla živé stvoření podle jeho druhu, dobytek a lezoucí tvory a zvěř zemskou podle jejich druhu; a bylo to tak, jak řekli.

  25 A Bohové zorganisovali zemi, aby přinášela zvířata podle jejich druhu a dobytek podle jeho druhu a každého tvora, jež leze po zemi, podle jeho druhu; a Bohové viděli, že budou poslouchati.

  26 A Bohové se mezi sebou uradili a řekli: Pojďme dolů a utvořme člověka k obrazu svému, podle podoby své; a dáme jim panství nad rybami mořskými a nad ptactvem ve vzduchu a nad dobytkem a nad celou zemí a nad každým lezoucím tvorem, jenž leze po zemi.

  27 Tak Bohové šli dolů, aby zorganisovali člověka k vlastnímu obrazu svému, k obrazu Bohů aby ho utvořili, muže a ženu, aby je utvořili.

  28 A Bohové řekli: Požehnáme jim. A Bohové řekli: Dáme, aby byli plodní a rozmnožovali se a naplnili zemi a podmanili si ji a měli panství nad rybami mořskými a nad ptactvem ve vzduchu a nad každým živým tvorem, jenž se hýbe na zemi.

  29 A Bohové řekli: Vizte, dáme jim každou bylinu nesoucí símě, jež přijde na tvář celé země, a každý strom, který bude míti ovoce na sobě; ano, ovoce stromu vydávající símě, to jim dáme; to jim bude za pokrm.

  30 A každému zvířeti zemskému a každému ptáku ve vzduchu a každému tvoru, jenž leze po zemi, vizte, dáme jim život a také jim dáme každou zelenou bylinu za pokrm a všechny tyto věci budou takto zorganisovány.

  31 A Bohové řekli: Učiníme vše, co jsme řekli, a zorganisujeme je; a vizte, oni budou velmi poslušní. A stalo se, že to bylo od večera do jitra, což nazvali nocí; a stalo se, že to bylo od jitra do večera, což nazvali dnem; a počítali šesté údobí.