Kniha Abrahamova

Z papyrů přeložil Joseph Smith

Faksimile z Knihy Abrahamovy

Č. 2

Faksimile 2(klikněte pro větší zobrazení)

Vysvětlení

Obr. 1. Kolob, označující první stvoření, nejbližší celestiálnímu světu neboli příbytku Božímu. První v řízení, poslední ohledně měření času. Měření podle celestiálního času, kterýžto celestiální čas označuje jeden den jako loket. Jeden den na Kolobu je stejný jako tisíc let podle měření této země, která je Egyptskými nazývána Jah-oh-eh.

Obr. 2. Stojí vedle Kolobu, Egyptskými nazývána Olibliš, což je další hlavní řídící stvoření blízko celestiálního světa neboli místa, kde Bůh přebývá; také drží klíč moci týkající se jiných planet; jak bylo zjeveno Bohem Abrahamovi, když přinesl oběť na oltáři, který postavil Pánu.

Obr. 3. Je učiněn, aby znázornil Boha sedícího na svém trůnu oděného mocí a pravomocí; s korunou věčného světla na hlavě své; představující také hlavní klíčová slova Svatého kněžství, jak zjeveno Adamovi v zahradě Eden, jako také Setovi, Noémovi, Melchisedechovi, Abrahamovi a všem, jimž bylo zjeveno Kněžství.

Obr. 4. Odpovídá hebrejskému slovu Rakijang, označujícímu klenbu neboli oblohu nebes; také číselný symbol, v egyptštině označující jeden tisíc; odpovídající měření času Olibliše, který je stejný s Kolobem ve svém otáčení a ve svém měření času.

Obr. 5. Nazývá se v egyptštině Eniš-go-on-doš; je to také jedna z řídicích planet a Egyptští říkají, že to je Slunce a že si půjčuje světlo své od Kolobu prostřednictvím Kae-e-vanrašu, což je hlavní klíč neboli jinými slovy řídicí moc, která řídí patnáct jiných pevných planet neboli hvězd, jako také Flois neboli Měsíc, Zemi a Slunce v jejich ročních otáčeních. Tato planeta dostává svou moc prostřednictvím Kli-flos-is-es neboli Ha-ko-ka-bim, hvězdy znázorněné čísly 22 a 23 dostávají světlo z otáčení Kolobu.

Obr. 6. Znázorňuje tuto zemi v jejích čtyřech stranách.

Obr. 7. Znázorňuje Boha sedícího na svém trůnu, zjevujícího skrze nebesa hlavní klíčová slova Kněžství; jako také znamení Ducha Svatého pro Abrahama v podobě holubice.

Obr. 8. Obsahuje záznamy, které nemohou býti zjeveny světu; ale může to býti získáno ve svatém chrámu Božím.

Obr. 9. Nemá býti zjeveno v nynější době.

Obr. 10. Taktéž.

Obr. 11. Taktéž. Jestliže svět může odhaliti tato čísla, tak nechť tomu tak je. Amen.

Obrázky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 budou dány ve vlastním příhodném čase Páně.

Výše uvedený překlad je dán tak dalece, jak máme jakékoli právo dáti v nynější době.