Kniha Abrahamova

Abraham 

Překlad určitých dávných záznamů, jež se nám dostaly do rukou z egyptských katakomb. Zápisy Abrahamovy zapsané jeho vlastní rukou na papyrus, zatímco byl v Egyptě, nazvané Kniha Abrahamova. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

Kapitola 1

Abraham usiluje o požehnání patriarchálního řádu – V Kaldei je pronásledován falešnými kněžími – Jehova ho zachraňuje – Počátek a vláda Egypta jsou vysvětleny.

Kapitola 2

Abraham opouští Ur, aby šel do Kanánu – V Háranu se mu ukazuje Jehova – Všechna požehnání evangelia jsou zaslíbena jeho semeni a skrze jeho símě všem – Jde do Kanánu a dál do Egypta.

Kapitola 3

Abraham se prostřednictvím Urimu a Thumimu učí o slunci, měsíci a hvězdách – Pán mu zjevuje věčnou povahu duchů – Učí se o předpozemském životě, předvysvěcení, stvoření, vyvolení Vykupitele a druhém stavu člověka.

Kapitola 4

Bohové plánují stvoření země a veškerý život na ní – Jsou uvedeny jejich plány pro šest dnů stvoření.

Kapitola 5

Bohové dokončují své plánování stvoření všech věcí – Uskutečňují stvoření podle svých plánů – Adam pojmenovává každé živé stvoření.

Faksimile 1

Faksimile z Knihy Abrahamovy

Faksimile 2

Faksimile z Knihy Abrahamovy

Faksimile 3

Faksimile z Knihy Abrahamovy