Kapitoly 

Překlad určitých dávných záznamů, jež se nám dostaly do rukou z egyptských katakomb. Zápisy Abrahamovy zapsané jeho vlastní rukou na papyrus, zatímco byl v Egyptě, nazvané Kniha Abrahamova. (History of the Church, 2:235--236, 348--351.)
Kapitola 1
Abraham usiluje o požehnání patriarchálního řádu–V Kaldei je pronásledován falešnými kněžími–Jehova ho zachraňuje–Počátek a vláda Egypta jsou vysvětleny.
Kapitola 2
Abraham opouští Ur, aby šel do Kanánu–V Háranu se mu ukazuje Jehova–Všechna požehnání evangelia jsou zaslíbena jeho semeni a skrze jeho símě všem–Jde do Kanánu a dál do Egypta.
Kapitola 3
Abraham se prostřednictvím Urimu a Thumimu učí o slunci, měsíci a hvězdách–Pán mu zjevuje věčnou povahu duchů–Učí se o předpozemském životě, předvysvěcení, stvoření, vyvolení Vykupitele a druhém stavu člověka.
Kapitola 4
Bohové plánují stvoření země a veškerý život na ní–Jsou uvedeny jejich plány pro šest dnů stvoření.
Kapitola 5
Bohové dokončují své plánování stvoření všech věcí–Uskutečňují stvoření podle svých plánů–Adam pojmenovává každé živé stvoření.