Ko e Ngaahi Meʻa naʻe Filifili mei he Tohi ʻa Mōsesé

Ko ha fakamatala naʻe toʻo mei he liliu ʻo e Tohi Tapú ʻa ia naʻe fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Sune 1830–Fēpueli 1831.

Vahe 1

(Sune 1830)

ʻOku fakahā ʻe he ʻOtuá ia kia Mōsese—ʻOku liliu ʻa Mōsese—ʻOku haʻu ʻa Sētane kiate ia—ʻOku mamata ʻa Mōsese ki he ngaahi māmani lahi ʻoku nofoʻi—Naʻe fakatupu ʻe he ʻAló ʻa e ngaahi māmani taʻefaʻalaua—Ko e ngāue mo e nāunau ʻo e ʻOtuá ke fakahoko ʻa e moʻui taʻemate mo e moʻui taʻengata ʻa e tangatá.

1 Ko e ngaahi folofola ʻa e ʻOtuá, ʻa ia naʻá ne afolofola ʻaki kia bMōsese ʻi ha taimi ʻa ia naʻe ʻohake ai ʻa Mōsese ki ha moʻunga māʻolunga ʻaupito,

2 Pea naʻá ne amamata ki he ʻOtuá ko e bmata ki he mata, peá ne fakatau folofola kiate ia, pea naʻe ʻia Mōsese ʻa e cnāunau ʻo e ʻOtuá; ko ia naʻe lava ai ʻe Mōsese ke dmatuʻuaki ʻa hono lotolotongá.

3 Pea naʻe folofola ʻa e ʻOtuá kia Mōsese, ʻo pehē: Vakai, ko e ʻEiki ko e ʻOtua aMāfimafí au, pea ko bLauikuonga hoku hingoá, he ʻoku ʻikai ha kamataʻanga ʻo hoku ngaahi ʻahó pe ha ngataʻanga ʻo hoku ngaahi taʻú; pea ʻikai koā ʻoku taʻengata ʻeni?

4 Pea vakai, ko hoku foha koe; ko ia amamata, pea te u fakahā kiate koe ʻa e ngāue ʻa hoku bnimá; kae ʻikai ko hono kotoa, he ʻoku ʻikai hano cngataʻanga ʻo ʻeku ngaahi dngāué, kae ʻumaʻā foki ʻeku ngaahi eleá, he ʻoku ʻikai ai pē ke nau ngata.

5 Ko ia, ʻoku ʻikai ha tangata ʻe lava ʻo mamata ki heʻeku ngaahi ngāué kotoa, tuku kehe ʻo ka ne ka mamata ki hoku nāunaú kotoa; pea ʻoku ʻikai ha tangata ʻe lava ʻo mamata ki hoku nāunaú kotoa, pea ka hili ia ʻe kei nofo ʻi he kakanó ʻi he māmaní.

6 Pea ʻoku ʻi ai haʻaku ngāue ke ke fai, ʻe Mōsese, ko hoku foha; pea ʻokú ke ʻi he atatau ʻo hoku bʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú; pea ko hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú ʻa e Fakamoʻuí pea ʻe hoko ko e cFakamoʻuí, he ʻokú ne fonu ʻi he dʻaloʻofa mo e emoʻoni; ka ʻoku fʻikai ha ʻOtua mo au, pea ʻoku ʻi hoku ʻaó ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, he ʻoku ou gʻiloʻi ʻa kinautolu kotoa.

7 Pea ko ʻeni, vakai, ko e meʻa ʻeni ʻe taha ʻoku ou fakahā kiate koe, ʻe Mōsese, ko hoku foha, he ʻokú ke ʻi he māmaní, pea ko ʻeni ʻoku ou fakahā ia kiate koe.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe sio atu ʻa Mōsese, ʻo ne vakai ki he amāmani ʻa ia naʻe fakatupu ai iá; pea naʻe bvakai ʻa Mōsese ki he māmaní pea mo hono ngaahi ngataʻanga ʻo iá, pea mo e fānau kotoa pē ʻa e tangatá ʻa ia ʻoku nau ʻi ai, pea naʻe fakatupú; ʻa ia ko e meʻa naʻá ne cfakatumutumu mo ofo lahi ʻaupito ai.

9 Pea naʻe mahuʻi atu ʻa e lotolotonga ʻo e ʻOtuá meia Mōsese, pea naʻe ʻikai ʻia Mōsese ʻa hono nāunaú; pea naʻe tuku pē ʻa Mōsese ke ne toko taha pē. Pea ʻi he tuku ia ke ne toko taha peé, naʻá ne tō ki he kelekelé.

10 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻosi ha ngaahi houa lahi pea toki lava ʻe Mōsese ʻo toe maʻu ʻa hono amālohi fakanatulá ʻo hangē ko ha tangata; peá ne pehē ʻi hono lotó: Ko ʻeni, koeʻuhi ko e meʻá ni ʻoku ou ʻilo ai ko e bmeʻa noa pē ʻa e tangatá, ʻa ia ko e meʻa naʻe teʻeki ai te u fakakaukau ki ai.

11 Ka ko ʻeni kuo mamata ʻa hoku mata ʻoʻokú ki he aʻOtuá, kae ʻikai ko hoku mata bfakanatulá, ka ko hoku mata fakalaumālié, he naʻe ʻikai mei lava ʻa hoku mata fakanatulá ʻo mamata; he naʻá ku mei cmae ʻo dmate ʻi hono ʻaó; ka naʻe ʻiate au ʻa hono nāunaú; pea naʻá ku mamata ki hono efofongá, he naʻá ku fliliu ʻi hono ʻaó.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he lea ʻaki ʻe Mōsese ʻa e ngaahi lea ko ʻení, vakai, naʻe haʻu ʻa aSētane ʻo bʻahiʻahiʻi ia, ʻo pehē ange: ʻE Mōsese, ko e foha ʻo e tangata, ke ke hū kiate au.

13 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe vakai atu ʻa Mōsese kia Sētane peá ne pehē ange: Ko hai koe? He vakai, ko e afoha au ʻo e ʻOtuá, ʻi he tatau ʻo hono ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú; pea ko e fē ʻa ho nāunaú, ke u hū ai kiate koe?

14 He vakai, naʻe ʻikai te u mei lava ʻo mamata ki he ʻOtuá, tuku kehe ʻo ka ne ka hoko mai kiate au ʻa hono nāunaú, pea naʻá ku aliliu ʻi hono ʻaó. Ka ʻoku ou lava ʻo mamata kiate koe ʻi he tangata fakakakanó. ʻOku ʻikai koā ko ia, ko e moʻoní ia?

15 Ke monūʻia ʻa e huafa ʻo hoku ʻOtuá, he kuo ʻikai ke mahuʻi ʻaupito meiate au ʻa hono Laumālié, kae kehe ʻoku ʻi fē ʻa ho nāunaú, he ko e fakapoʻuli ia kiate au? Pea ʻoku ou lava ke fakamaau ʻi ho vahaʻa mo e ʻOtuá; he naʻe folofola mai ʻa e ʻOtuá kiate au: a ki he ʻOtuá, he ko ia pē te ke btauhi kiate ia.

16 Ke ke ʻalu mei heni, ʻe Sētane; ʻoua ʻe kākaaʻi au; he naʻe folofola mai ʻa e ʻOtuá kiate au ʻo pehē: ʻOkú ke ʻi he atatau ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú.

17 Pea naʻá ne fai mai foki mo ha ngaahi fekau kiate au ʻi heʻene ui kiate au mei he fuʻu aʻakau velá, ʻo pehē: bUi ki he ʻOtuá ʻi he huafa ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, pea hū kiate au.

18 Pea naʻe toe pehē ʻe Mōsese: ʻE ʻikai te u tuku ʻeku ui ki he ʻOtuá, ʻoku ʻi ai mo ʻeku ngaahi meʻa kehe ke fehuʻi kiate ia: he kuo ʻiate au ʻa hono nāunaú, ko ia ʻoku ou lava ke fakamaau ʻi hono vahaʻa mo koe. ʻAlu mei heni, ʻe Sētane.

19 Pea ko ʻeni, ʻi he hili hono lea ʻaki ʻe Mōsese ʻa e ngaahi lea ko ʻení, naʻe kaila ʻa Sētane ʻi ha leʻo-lahi, mo kalanga takai holo ʻi he funga ʻo e māmaní, mo fekau, ʻo pehē: Ko au ʻa e aʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, hū kiate au.

20 Pea naʻe hoko ʻo pehē, naʻe kamata ʻa Mōsese ke ilifia ʻo fuʻu lahi ʻaupito; pea ʻi heʻene kamata ke ilifiá, naʻá ne mamata ki he fakamamahi ʻo ahelí. Ka neongo iá, ʻi heʻene bui ki he ʻOtuá, naʻá ne maʻu ʻa e mālohi, peá ne fekau, ʻo pehē: ʻAlu meiate au ʻe Sētane, he ko e ʻOtua pē taha ko ʻení te u hū ki aí, ʻa ia ko e ʻOtua ʻo e nāunaú.

21 Pea ko ʻeni naʻe kamata ke tetetete ʻa aSētane, pea naʻe ngalulululu ʻa e māmaní; pea naʻe maʻu ʻe Mōsese ʻa e mālohi, peá ne ui ki he ʻOtuá, ʻo pehē: ʻI he huafa ʻo e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻalu mei heni, ʻe Sētane.

22 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe kaila ʻa Sētane ʻi he leʻo-lahi, ʻi he tangi, mo e tangilāulau, mo e afengaiʻitaki ʻo e nifo, pea naʻá ne ʻalu mei ai, ʻio mei he ʻao ʻo Mōsesé, pea naʻe ʻikai te ne mamata kiate ia.

23 Pea ko ʻeni naʻe fakamoʻoni ʻa Mōsese ʻo kau ki he meʻá ni; ka ko e meʻa ʻi he fai angahalá ʻoku ʻikai maʻu ia ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá.

24 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e ʻalu ʻa Sētane mei he ʻao ʻo Mōsesé, naʻe hanga hake ʻa e fofonga ʻo Mōsesé ki he langí, kuo fonu ia ʻi he aLaumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku fakamoʻoni ki he Tamaí pea mo e ʻAló;

25 Pea ʻi heʻene ui ki he huafa ʻo e ʻOtuá, naʻá ne toe mamata ki hono nāunaú, he naʻe nofo ia ʻiate ia; pea naʻá ne fanongo ki ha leʻo, ʻoku pehē: ʻOkú ke monūʻia, ʻe Mōsese, he ko au, ko e Māfimafí, kuó u fili koe, pea ʻe ngaohi koe ke ke mālohi ange ʻi he ngaahi avai lahi; he ʻe talangofua ia ki hoʻo bfekaú ʻo hangē ko e cʻOtuá koe.

26 Pea vakai, ʻoku ou ʻiate koe, ʻio ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo ho ngaahi ʻahó; he te ke afakahaofi ʻa hoku kakaí mei he bnofo pōpulá, ʻio ʻa cʻIsileli ko hoku kakai dfilí.

27 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he lolotonga ʻa e kei lea ʻa e leʻó, naʻe hanga atu ʻa e fofonga ʻo Mōsesé ʻo ne avakai ki he māmaní, ʻio, naʻa mo ia hono kotoa; pea naʻe ʻikai ha momoʻi meʻa ʻo ia naʻá ne taʻe-mamata ki ai, ʻo ne ʻiloʻi ia ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá.

28 Pea naʻá ne mamata foki ki hono kakai ʻo iá, pea naʻe ʻikai ke ʻi ai ha foʻi toko taha te ne taʻe-mamata ki ai; pea naʻá ne ʻiloʻi ʻa kinautolu ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá; pea naʻe tokolahi ʻaupito ʻa kinautolu, ʻio ʻo taʻefaʻalaua ʻo hangē ko e ʻoneʻone ʻi he matātahí.

29 Pea naʻá ne mamata ki he ngaahi fonua lahi; pea naʻe ui ʻa e fonua taki taha ko e amāmani, pea naʻe ʻi ai ha kakai ʻi hono funga ʻo iá.

30 Pea naʻe hoko ʻo pehē, naʻe ui ʻa Mōsese ki he ʻOtuá, ʻo pehē: Fakahā mai kiate au, ʻoku ou kole ki he ʻafio ná, ko e hā ʻa e ʻuhinga ʻoku pehē ai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení, pea naʻá ke ngaohi ʻaki ia ʻa e hā?

31 Pea vakai, naʻe ʻia Mōsese ʻa e nāunau ʻo e ʻEikí, pea ko ia naʻe tuʻu ʻa Mōsese ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻo ne fakatau folofola kiate ia ko e amata ki he mata. Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí ko e ʻOtuá kia Mōsese: Koeʻuhi ko e btaumuʻa pē ʻaʻaku kuó u ngaohi ai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení. Ko e potó ʻeni pea ʻoku ʻiate au ia.

32 Pea ʻi he afolofola ʻo hoku mālohí, kuó u fakatupu ia, ʻa ia ko hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻa ia ʻoku fonu ʻi he bʻaloʻofá mo e cmoʻoní.

33 Pea kuó u fakatupu ʻa e ngaahi amāmani taʻefaʻalaua; pea naʻá ku bfakatupu ia foki koeʻuhi ko e taumuʻa pē ʻaʻaku; peá u fakatupu ia ʻi he ʻAló, ʻa ia ko hoku cʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú.

34 Pea ko e aʻuluaki tangata ʻi he kakai kotoa peé kuó u ui ko bʻĀtama, ʻa ia ko e ctokolahi.

35 Ka ko e fakamatala ki he māmaní pē, pea mo hono kakai ʻo iá, ʻoku ou fakahā kiate koé. He vakai, ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi māmani lahi kuo mole atu ʻi he folofola ʻo hoku mālohí. Pea ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi māmani lahi ʻoku kei tuʻú ni, pea ʻoku nau taʻefaʻalaua ki he faʻahinga ʻo e tangatá; ka ʻoku malaua ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kiate au, he ʻoku ʻaʻaku ʻa kinautolu peá u aʻiloʻi ʻa kinautolu.

36 Pea naʻe hoko ʻo pehē, naʻe fakatau folofola ʻa Mōsese ki he ʻEikí, ʻo pehē: Ke ke ʻaloʻofa ki hoʻo tamaioʻeikí, ʻe ʻOtua, pea fakahā kiate au ʻo kau ki he māmani ko ʻení, pea mo hono kakai ʻo iá, kae ʻumaʻā ʻa e ngaahi langí, pea ʻe fiemālie ʻa hoʻo tamaioʻeikí.

37 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEiki ko e ʻOtuá kia Mōsese, ʻo pehē: Ko e ngaahi alangí, ʻoku lahi, pea ʻoku ʻikai lava ke faʻa lau ia ʻe he tangatá; ka ʻoku malaua ia kiate au, he ʻoku ʻaʻaku ia.

38 Pea ʻi he mole atu ʻa e māmani ʻe tahá, pea mo hono ngaahi langi ʻo iá, ʻe pehē pē ʻene hoko mai ha toe māmani ʻe taha; pea ʻoku ʻikai hano angataʻanga ʻo ʻeku ngaahi ngāué, pe ko ʻeku ngaahi leá.

39 He vakai, ko ʻeku angāué ʻeni mo hoku bnāunaú—ke fakahoko ʻa e cmoʻui taʻe-faʻa-mate mo e dmoʻui taʻengata ʻa e tangatá.

40 Pea ko ʻeni, ʻe Mōsese, ko hoku foha, te u lea kiate koe ʻo kau ki he māmani ko ʻeni ʻa ia ʻokú ke tuʻu aí; pea ke ke atohi ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia te u leaʻakí.

41 Pea ʻi ha ʻaho ʻo ka lau ai ʻe he fānau ʻa e tangatá ʻa ʻeku ngaahi leá ko e meʻa noa pē ʻo nau atoʻo ʻa e ngaahi lea lahi mei he tohi ʻa ia te ke tohí, vakai, te u fokotuʻu hake ha tokotaha ʻo bhangē pē ko koé; pea ʻe toe maʻu cia ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá—ʻiate kinautolu kotoa pē ʻe tuí.

42 (Naʻe afolofola ʻaki ʻa e ngaahi folofolá ni kia Mōsese ʻi he moʻungá, ʻa ia ko hono hingoá ʻe ʻikai ʻiloa ia ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá. Pea ko ʻeni kuo lea ʻaki ia kiate koe. ʻOua ʻe fakahā ia ki ha tokotaha tuku kehe pē ʻa kinautolu ʻoku tuí. ʻE pehē. ʻĒmeni.)