Các Tuyển Tập Từ Sách Môi Se

Một đoạn trích ra từ bản dịch Kinh Thánh như đã được mặc khải cho Tiên Tri Joseph Smith, tháng Sáu năm 1830--tháng Hai năm 1831.

Chương 1

(Tháng Sáu năm 1830)

Thượng Đế hiện ra cho Môi Se thấy—Môi Se được biến hình—Ông chạm trán với Sa Tan—Môi Se trông thấy nhiều thế giới có dân cư ở—Có vô số thế giới đã được Vị Nam Tử sáng tạo—Công việc và vinh quang của Thượng Đế là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.

  NHỮNG lời của Thượng Đế, là những lời Ngài phán cùng Môi Se vào lúc Môi Se được đem lên trên một ngọn núi rất cao,

  Và ông trông thấy Thượng Đế mặt đối mặt, và ông nói chuyện với Ngài, và vinh quang của Thượng Đế tỏa lên người Môi Se; do đó Môi Se có thể chịu nổi sự hiện diện của Ngài.

  Và Thượng Đế phán cùng Môi Se rằng: Này, ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Bất Tận là danh ta; vì ta không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc; vậy chẳng phải điều này là bất tận hay sao

  Và này, ngươi là con trai của ta; vậy ngươi hãy nhìn, và ta sẽ cho ngươi thấy tác phẩm của bàn tay ta; nhưng không phải tất cả, vì công việc của ta không có tận cùng, và cả lời của ta cũng vậy, chúng không bao giờ chấm dứt.

  Vậy nên, không có ai có thể nhìn thấy được tất cả các công việc của ta, trừ phi kẻ đó biết nhìn thấy tất cả vinh quang của ta; và không ai có thể nhìn thấy tất cả vinh quang của ta mà sau đó lại còn ở trong xác thịt trên thế gian được.

  Và ta có một công việc cho ngươi, hỡi Môi Se, con trai của ta; và ngươi được tạo theo hình ảnh của Con Độc Sinh của ta; và Con Độc Sinh của ta là, và sẽ là Đấng Cứu Rỗi, vì Con của ta đầy ân điển và lẽ thật; nhưng không có Thượng Đế nào ngoài ta cả, và tất cả mọi sự vật đều hiện diện với ta, vì ta biết tất cả chúng.

  Và giờ đây, này, hỡi Môi Se, con trai của ta, ta cho ngươi thấy điều này, vì ngươi đang ở trong thế gian, nên giờ đây ta cho ngươi trông thấy nó.

  Và chuyện rằng Môi Se nhìn và ông trông thấy thế gian nơi ông đã được tạo sinh; và Môi Se trông thấy thế gian và các chốn tận cùng của nó, cùng tất cả con cái loài người đang được và đã được tạo sinh; và ông rất đỗi kinh ngạc và lấy làm lạ trước những điều này.

  Và sự hiện diện của Thượng Đế rút khỏi Môi Se, khiến vinh quang của Ngài không còn tỏa lên mình Môi Se nữa; và Môi Se bị bỏ lại một mình. Và khi ông bị bỏ lại một mình, ông ngã xuống đất.

  10 Và chuyện rằng nhiều giờ trôi qua trước khi Môi Se lấy lại sức khỏe bình thường của một con người; và ông tự nói với mình: Giờ đây, nhờ có chuyện này tôi mới biết rằng con người chẳng có nghĩa gì hết, đây là một điều tôi đã không bao giờ nghĩ tới.

  11 Nhưng giờ đây, chính mắt tôi đã được thấy Thượng Đế; nhưng không phải bằng mắt thiên nhiên, mà là bằng mắt thuộc linh, vì mắt thiên nhiên của tôi không thể nào thấy được; vì tôi sẽ héo dần và chết đi trong sự hiện diện của Ngài; nhưng vinh quang của Ngài đã tỏa lên tôi; và tôi đã nhìn được mặt Ngài, vì tôi đã được biến hình trước mặt Ngài.

  12 Và chuyện rằng, khi Môi Se nói xong những lời này, này, Sa Tan đến cám dỗ ông, nó nói rằng: Hỡi Môi Se, con của người, hãy thờ phượng ta.

  13 Và chuyện rằng Môi Se nhìn Sa Tan và nói rằng: Ngươi là ai? Vì này, ta là con trai của Thượng Đế, được tạo theo hình ảnh Con Độc Sinh của Ngài; và vinh quang của ngươi đâu, mà ta cần phải thờ phượng ngươi

  14 Vì này, ta hẳn không thể nhìn được Thượng Đế trừ phi vinh quang của Ngài tỏa lên ta, và ta được biến hình trước mặt Ngài. Nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi trong con người thiên nhiên, chẳng phải đúng như vậy sao

  15 Phước thay danh của Thượng Đế ta, vì Thánh Linh của Ngài không hoàn toàn rút khỏi ta, bằng chẳng vậy thì vinh quang của ngươi đâu, vì chỉ có bóng tối đến với ta? Và ta có thể xét đoán được giữa ngươi và Thượng Đế, vì Thượng Đế có phán với ta rằng: Hãy thờ Thượng Đế và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.

  16 Hỡi Sa Tan, hãy cút đi; chớ dối gạt ta; vì Thượng Đế có phán với ta rằng: Ngươi được tạo theo hình ảnh Con Độc Sinh của ta.

  17 Và Ngài còn ban cho ta nhiều giáo lệnh khi Ngài gọi ta ra khỏi bụi gai đang cháy mà phán rằng: Hãy kêu cầu Thượng Đế trong danh Con Độc Sinh của ta, và hãy thờ phượng ta.

  18 Và Môi Se lại nói rằng: Ta sẽ không ngừng kêu cầu Thượng Đế, ta có nhiều điều khác để cầu vấn Ngài: vì vinh quang của Ngài đã ở trên ta, vậy nên ta có thể xét đoán được giữa Ngài và ngươi. Vậy hãy đi khuất đi, hỡi Sa Tan.

  19 Và giờ đây, khi Môi Se nói xong những lời ấy, Sa Tan thét lên một tiếng lớn, và to tiếng thống mạ thế gian, và ra lệnh rằng: Ta là Con Độc Sinh, hãy thờ phượng ta.

  20 Và chuyện rằng Môi Se bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng; và khi ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ông trông thấy sự đắng cay của ngục giới. Tuy nhiên, khi kêu cầu Thượng Đế, ông nhận được sức mạnh, và ông truyền lệnh rằng: Hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi ta, vì ta chỉ thờ phượng một Thượng Đế này mà thôi, đó là Thượng Đế của vinh quang.

  21 Và giờ đây, Sa Tan bắt đầu run sợ, và trái đất rung chuyển; và Môi Se nhận được sức mạnh, và kêu cầu Thượng Đế mà rằng: Trong danh Con Độc Sinh, hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi nơi đây.

  22 Và chuyện rằng, Sa Tan thét lên một tiếng lớn, và khóc than, rên rỉ và nghiến răng; và nó đi khỏi nơi đó, tức là khỏi nơi hiện diện của Môi Se, khiến ông không còn thấy nó nữa.

  23 Và giờ đây Môi Se đã làm chứng về việc này; nhưng vì sự tà ác, nên con cái loài người không biết đến lời chứng ấy.

  24 Và chuyện rằng sau khi Sa Tan rời khỏi nơi hiện diện của Môi Se, thì ông ngước mắt lên trời, được dẫy đầy Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con;

  25 Và khi kêu cầu đến danh của Thượng Đế, ông lại trông thấy vinh quang của Ngài, vì nó tỏa lên ông; và ông nghe một tiếng nói phán rằng: Phước thay cho ngươi, hỡi Môi Se, vì ta, Đấng Toàn Năng, đã chọn ngươi, và ngươi sẽ được làm cho trở nên mạnh mẽ hơn nhiều biển cả; vì chúng sẽ tuân theo lệnh truyền của ngươi như thể ngươi là Thượng Đế vậy.

  26 Và trông kìa, ta ở với ngươi, ngay cả cho đến ngày cuối cùng của đời ngươi; vì ngươi sẽ giải thoát dân của ta khỏi ách nô lệ, đó là Y Sơ Ra Ên, dân chọn lọc của ta.

  27 Và chuyện rằng, khi tiếng nói còn đang phán ra, Môi Se đưa mắt và nhìn thấy thế gian, phải, ngay cả toàn thể thế gian; và không có một phần nhỏ nào mà ông không nhìn thấy, và ông phân biệt được là nhờ Thánh Linh của Thượng Đế.

  28 Và ông cũng nhìn thấy các dân cư trên ấy, và không có một người nào mà ông không nhìn thấy; và ông phân biệt được họ là nhờ Thánh Linh của Thượng Đế; và con số của họ rất đông, ngay cả đông vô số như những hạt cát trên bờ biển.

  29 Và ông nhìn thấy nhiều xứ; và mỗi xứ được gọi là đất, và trên mỗi xứ đều có dân cư ở.

  30 Và chuyện rằng Môi Se kêu cầu Thượng Đế mà rằng: Con cầu xin Ngài cho con biết tại sao những vật này là như vậy, và Ngài đã tạo dựng chúng bằng gì

  31 Và này, vinh quang của Chúa lại tỏa lên Môi Se, khiến Môi Se lại được đứng ở nơi hiện diện của Thượng Đế và nói chuyện với Ngài mặt đối mặt. Và Đức Chúa Trời phán bảo Môi Se rằng: Vì mục đích riêng của ta, ta đã làm ra những vật này. Đây là sự thông sáng của ta và nó ở trong ta.

  32 Và bằng lời nói của quyền năng ta, ta đã sáng tạo ra chúng, đó là Con Độc Sinh của ta, là Đấng đầy ân điển và lẽ thật.

  33 Và ta đã sáng tạo ra vô số thế giới; và ta cũng sáng tạo ra chúng vì mục đích riêng của ta; và ta sáng tạo ra chúng qua Vị Nam Tử, tức là Con Độc Sinh của ta.

  34 Và người đầu tiên của loài người được ta gọi là A Đam, có nghĩa là nhiều.

  35 Nhưng ta chỉ nói với ngươi về trái đất này và những dân cư trên ấy mà thôi. Vì này, có nhiều thế giới đã qua đi bởi lời nói của quyền năng ta. Và có nhiều thế giới đang còn tồn tại, và đối với loài người chúng không thể đếm được; nhưng đối với ta mọi thứ đều đếm được, vì chúng là của ta và ta biết rõ chúng.

  36 Và chuyện rằng Môi Se thưa cùng Chúa rằng: Hỡi Thượng Đế, xin Ngài thương xót tôi tớ của Ngài để nói cho con biết về trái đất này, và những dân cư của nó, và luôn cả các tầng trời, và được vậy thì tôi tớ của Ngài sẽ thỏa mãn.

  37 Và Đức Chúa Trời phán cùng Môi Se rằng: Các tầng trời, có rất nhiều, và đối với loài người chúng không thể nào đếm được; nhưng đối với ta thì đếm được, vì chúng là của ta.

  38 Và khi nào một trái đất cùng với các tầng trời của nó qua đi, thì một trái đất khác sẽ đến; và không có sự chấm dứt đối với các công việc của ta, hay đối với các lời nói của ta.

  39 Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.

  40 Và giờ đây, hỡi Môi Se, con trai của ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe về trái đất này là nơi mà ngươi đang đứng; và ngươi phải viết những điều mà ta sắp nói đây.

  41 Và vào ngày mà con cái loài người xem những lời nói của ta như hư không, và bỏ đi nhiều lời của ta trong sách mà ngươi sẽ viết, này, ta sẽ lập lên một người khác giống như ngươi; và những lời nói đó sẽ lại có ở giữa đám con cái loài người—giữa tất cả những người có đức tin.

  42 (Những lời này được phán cùng Môi Se trên núi, mà tên ngọn núi này sẽ không được tiết lộ cho con cái loài người biết. Và giờ đây, những lời đó được phán cùng ngươi. Chớ cho ai thấy những lời này, ngoại trừ những kẻ tin. Quả thật vậy. A Men.)