Ko e Ngaahi Meʻa naʻe Filifili mei he Tohi ʻa Mōsesé

Vahe 4

(Sune–ʻOkatopa 1830)

Ko e founga naʻe hoko ai ʻa Sētane ko e tēvoló—ʻOkú ne ʻahiʻahiʻi ʻa ʻIvi—ʻOku hinga ʻa ʻĀtama mo ʻIvi, pea hoko mai ʻa e maté ki he māmaní.

1 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku lea kia Mōsese, ʻo pehē: Ko e aSētane ko ia, ʻa ia naʻá ke fekauʻi ʻi he huafa ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ko ia ia naʻe ʻi ai talu mei he bkamataʻangá, pea naʻá ne haʻu ki hoku ʻaó ʻo pehē—Vakai, ko au ʻeni, fekauʻi au, te u hoko ko ho ʻAlo, pea te u huhuʻi ʻa e faʻahinga kotoa pē ʻo e tangatá, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mole ha foʻi laumālie ʻe toko taha, pea ko e moʻoni kuo pau ke cu fai ia; ko ia ke ke foaki kiate au ʻa ho lāngilangí.

2 Kae vakai, ko hoku aʻAlo ʻOfaʻangá, ʻa ia ko hoku ʻOfaʻanga mo e bTokotaha kuó u Fili talu mei he kamataʻangá, naʻe pehē mai ʻe ia kiate au—ʻE cTamai, ke fai pē ʻa ho dfinangaló, pea ke ʻoʻou ʻa e elāngilangí ʻo taʻengata.

3 Ko ia, ko e meʻa ʻi he aangatuʻu ʻa Sētane kiate aú, ʻo ne feinga ke fakaʻauha ʻa e btauʻatāina ke fili ʻa e tangatá, ʻa ia ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, kuó u foaki kiate iá, pea ko e tahá foki, ke u foaki foki kiate ia ʻa hoku mālohi ʻoʻokú; ko ia ʻi he mālohi ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, naʻá ku pule ke ckapusi hifo ia ki lalo;

4 Pea naʻá ne hoko ko Sētane, ʻio, ko e tēvoló, ko e tamai ʻa e ngaahi aloi kotoa pē, ke kākaaʻi mo fakakuihi ʻa e tangatá, pea ke tataki pōpula ʻa kinautolu ʻi heʻene faʻitelihá, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē ʻe ʻikai tokanga ki hoku leʻó.

5 Pea ko ʻeni naʻe aolopoto lahi hake ʻa e ngatá ʻi ha toe manu ʻo e vaó ʻa ia ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, kuó u ngaohí.

6 Pea naʻe fakahū ia ʻe Sētane ki he loto ʻo e ngatá, (he kuó ne tohoakiʻi atu ʻa e tokolahi ke muimui kiate ia,) pea naʻá ne feinga foki ke lohiakiʻi ʻa aʻIvi, he naʻe ʻikai te ne ʻiloʻi ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá, ko ia naʻá ne feinga ai ke fakaʻauha ʻa e māmaní.

7 Pea naʻá ne pehē ki he fefiné: ʻIo, kuo folofola koā ʻa e ʻOtuá—ʻE ʻikai te mo kai mei he ʻakau kotoa pē ʻo e angoué? (Pea naʻá ne lea ʻi he ngutu ʻo e ngatá.)

8 Pea pehē ange ʻe he fefiné ki he ngatá: ʻOku ngofua ʻema kai mei he fua ʻo e ngaahi ʻakau ʻo e ngoué;

9 Ka ko e fua ʻo e ʻakau ʻa ia ʻokú ke vakai ʻoku tuʻu ʻi he loto ngoué, kuo folofola ʻa e ʻOtuá ʻo pehē—ʻOua te mo kai mei ai, pe te mo ala ki ai, telia naʻá mo mate.

10 Pea pehē ange ʻe he ngatá ki he fefiné: Ko e moʻoni ʻe ʻikai te mo mate;

11 He ʻoku ʻafioʻi ʻe he ʻOtuá ko e ʻaho te mo kai aí, ʻe ʻā ai homo amatá, pea te mo tatau mo e ngaahi ʻotua, ʻo bʻiloʻi ʻa e leleí mo e koví.

12 Pea ʻi he vakai ʻa e fefiné ʻoku lelei ʻa e ʻakaú ki he kaí, pea kuo hoko ia ʻo matamatalelei ki he matá, pea ko ha ʻakau ke avēlevele ki ai ke fakapotoʻi ia, naʻá ne toʻo ai hono fuá, ʻo ne bkai, pea naʻá ne ʻoange foki ki hono husepānití mo ia, pea naʻá ne kai.

13 Pea naʻe fakaʻā ai ʻa hona matá fakatouʻosi, pea naʻá na ʻiloʻi kuó na atelefua. Pea naʻá na tui ʻa e lou fiki ʻo ngaohi ʻaki ha ʻēpani moʻonaua.

14 Pea naʻá na fanongo ki he leʻo ʻo e ʻEiki ko e ʻOtuá, lolotonga ʻena aʻeveʻeva ʻi he ngoué, ʻi he mokomoko ʻo e ʻahó; pea naʻe ʻalu ʻa ʻĀtama mo hono uaifí ʻo toitoi mei he ʻao ʻo e ʻEiki ko e ʻOtuá ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi ʻakau ʻo e ngoué.

15 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku ui kia ʻĀtama, ʻo pehē kiate ia: Ko hoʻo aʻalú ki fē?

16 Pea naʻá ne pehē: Naʻá ku fanongo ki ho leʻó ʻi he ngoué, pea naʻá ku manavahē, koeʻuhí he naʻá ku vakai ʻoku ou telefua, peá u toitoi.

17 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku pehē ange kia ʻĀtama: Ko hai naʻá ne fakahā kiate koe ʻokú ke telefuá? Kuó ke kai ʻi he ʻakau ʻa ia naʻá ku fekau kiate koe ke ʻoua naʻá ke kai aí, he kapau te ke fai pehē ko e moʻoni kuo pau ke ke amate?

18 Pea pehē mai ʻe he tangatá: Ko e fefine ʻa ia naʻá ke foaki kiate au ʻo fekau ke u nofo mo iá, naʻá ne ʻomi kiate au ʻa e fua mei he ʻakaú peá u kai.

19 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku pehē ange ki he fefiné: Ko e hā ʻa e meʻa ko ʻeni kuó ke faí? Pea pehē mai ʻe he fefiné: Naʻe akākaaʻi au ʻe he ngatá, peá u kai.

20 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku pehē ange ki he ngatá: Koeʻuhi kuó ke fai ʻeni, te ke amalaʻia ʻo lahi hake ʻi he fanga pulu kotoa pē, pea lahi hake ʻi he fanga manu kotoa pē ʻo e vaó; te ke ngaolo koe ʻi ho keté, pea te ke kai ʻa e efu ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo hoʻo moʻuí;

21 Pea te u tuku ʻa e tāufehiʻá ʻiate koe mo e fefiné, ʻi he vahaʻa ʻo ho hakó mo hono hakó; pea te ne laiki ʻe ia ʻa ho ʻulú, pea te ke fakavolu ʻe koe ʻa hono muivaʻé.

22 Naʻá ku pehē, ʻe au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ki he fefiné: Te u fakalahi ʻaupito ʻa hoʻo mamahí pea mo hoʻo tuʻituʻiá. Te ke fāʻeleʻi ʻa e fānaú ʻi he amamahi, pea ko hoʻo holí ʻe ʻi ho husepānití, pea te ne pule kiate koe.

23 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku pehē ange kia ʻĀtama: Koeʻuhi ko hoʻo tokanga ki he leʻo ʻo ho uaifí, mo kai ʻa e fua ʻo e ʻakau ʻa ia naʻá ku fekau kiate koe, ʻo pehē—ʻE ʻikai te ke kai mei aí, ko ia ʻe malaʻia ʻa e kelekelé koeʻuhi ko koe; te ke kai mei ai ʻi he mamahi ʻi he ngaahi ʻaho kotoa ʻo hoʻo moʻuí.

24 ʻE tupu ai foki kiate koe ʻa e ngaahi ʻakau talatalá, mo e ngaahi talatalaʻāmoa, pea te ke kai ʻa e ʻakau iiki ʻo e vaó.

25 Te ke kai ʻa e maá ʻi he akakava ʻo ho matá, kae ʻoua ke ke foki ki he kelekelé—he ko e moʻoni kuo pau ke ke mate—he naʻe toʻo koe mei ai: he ko e befu koe, pea te ke toe foki ki he efú.

26 Pea naʻe ui ʻe ʻĀtama ʻa e hingoa ʻo hono uaifí ko ʻIvi, koeʻuhí he ko e faʻē ia ʻa e kakai moʻui kotoa pē; he ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻe pehē ʻeku ui ʻa e ʻuluaki ʻo e kau fefine kotoa peé, ʻa ia ʻoku nau atokolahi.

27 Ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku ngaohi ha kofu kiliʻimanu kia ʻĀtama, pea ki hono uaifí foki, pea afakakofuʻi ʻa kinaua.

28 Pea ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku pehē ange ki hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú: Vakai, kuo hoko ʻa e atangatá ʻo hangē ko ha taha ʻiate kitauá ke ne bʻiloʻi ʻa e leleí mo e koví; pea ko ʻeni, telia naʻa mafao atu ʻa hono nimá peá ne ckai foki mei he dʻakau ʻo e moʻuí, ʻo ne kai, pea moʻui ʻo taʻengata,

29 Ko ia ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, te u fekauʻi atu ia mei he Ngoue ko aʻĪtení, ke ngoueʻi ʻa e kelekele ʻa ia naʻe toʻo ia mei aí;

30 He hangē ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻoku pau ʻeku moʻuí, ʻoku pehē pē ʻa e ʻikai lava ke foki mai ʻa ʻeku ngaahi aleá ʻo taʻeʻaonga, he hangē ʻoku ʻalu atu ia mei hoku ngutú kuo pau ke fakahoko ia.

31 Ko ia naʻá ku kapusi atu ʻa e tangatá, peá u tuku ʻi he hahake ʻo e Ngoue ko ʻĪtení, ʻa e kau aselupimi mo ha heletā ulo, ʻa ia naʻe foli fakatakamilo ke leʻohi ʻa e hala ʻo e ʻakau ʻo e moʻuí.

32 (Pea ko e ngaahi lea ʻeni naʻá ku lea ʻaki ki heʻeku tamaioʻeiki ko Mōsesé, pea ʻoku moʻoni ia ʻo hangē pē ko hoku lotó; pea kuó u lea ʻaki ia kiate koe. Vakai ke ʻoua naʻá ke fakahā ia ki ha tangata, kae ʻoua ke u fekau kiate koe, tuku kehe pē kiate kinautolu ʻoku tuí. ʻĒmeni.)