Kapitola 5

(Červen–říjen 1830)

Adam a Eva plodí děti–Adam přináší oběť a slouží Bohu–Kain a Abel jsou zrozeni–Kain se bouří, miluje Satana více než Boha a stává se Zatracením–Vražda a zlovolnost se šíří–Evangelium je kázáno od počátku.

  A stalo se, že poté, co jsem je já, Pán Bůh, vyhnal, že Adam počal obdělávati zemi a míti panství nad veškerou zvěří polní a jísti chléb svůj v potu čela svého, tak jak jsem mu já, Pán, přikázal. A Eva, manželka jeho, s ním také pracovala.

  A Adam poznal manželku svou, a ona mu rodila syny a dcery, a oni se počali množiti a naplňovati zemi.

  A od toho času nadále se synové a dcery Adamovi počali v zemi rozdělovati dva a dva a obdělávati zemi a pečovati o stáda a také plodili syny a dcery.

  A Adam a Eva, manželka jeho, vzývali jméno Páně a slyšeli hlas Páně, ze směru od zahrady Eden, promlouvající k nim, a neviděli jej; neboť byli vyloučeni z jeho přítomnosti.

  A on jim dal přikázání, že mají uctívati Pána, svého Boha, a mají obětovati prvorozené ze stád svých jako oběť Pánu. A Adam byl poslušen přikázání Páně.

  A po mnohých dnech se Adamovi ukázal anděl Páně řka: Proč přinášíš oběti Pánu? A Adam mu řekl: Nevím než to, že mi Pán přikázal.

  A potom anděl pravil řka: Toto je podobenství oběti Jednorozeného Otcova, který je pln milosti a pravdy.

  Pročež, budeš činiti všechno, co činíš, ve jménu Syna a budeš činiti pokání a vzývati Boha ve jménu Syna na věky.

  A v onen den spočinul na Adamovi Duch Svatý, který vydává svědectví o Otci a Synu řka: Já jsem Jednorozený Otcův od počátku, od nynějška a na věky, abys, jelikož jsi padl, mohl býti vykoupen, a veškeré lidstvo, dokonce tolik, kolik jich chce.

  10 A v onen den Adam velebil Boha a byl naplněn a počal prorokovati ohledně všech rodin země řka: Velebeno buď jméno Boží, neboť pro přestupek můj oči mé jsou otevřeny a v tomto životě budu míti radost a opět v těle uvidím Boha.

  11 A Eva, manželka jeho, slyšela všechny tyto věci a radovala se řka: Kdyby nebylo našeho přestupku, nikdy bychom neměli símě a nikdy bychom neznali dobré a zlé a radost svého vykoupení a věčný život, který Bůh dává všem poslušným.

  12 A Adam a Eva velebili jméno Boží a oznámili všechny věci synům svým a dcerám svým.

  13 A přišel mezi ně Satan a řekl: Já jsem také syn Boží; a přikazoval jim řka: Nevěřte tomu; a oni tomu nevěřili a milovali Satana více nežli Boha. A lidé počali býti od onoho času nadále tělesnými, smyslnými a ďábelskými.

  14 A Pán Bůh volal všude k lidem skrze Ducha Svatého a přikazoval jim, aby činili pokání;

  15 A tolik, kolik jich uvěřilo v Syna a činilo pokání z hříchů svých, bude bspaseno; a tolik, kolik jich neuvěřilo a pokání nečinilo, bude zatraceno; a ta slova vyšla z úst Božích v pevném ustanovení; pročež musí býti splněna.

  16 A Adam a Eva, manželka jeho, neustávali vzývati Boha. A Adam poznal Evu, manželku svou, a ona počala a porodila Kaina a řekla: Dostala jsem od Pána muže; pročež, snad nezavrhne slova jeho. Ale viz, Kain neposlouchal řka: Kdo je ten Pán, že jej mám znáti

  17 A ona opět počala a porodila jeho bratra Abela. A Abel poslouchal hlasu Páně. A Abel byl opatrovník ovcí, ale Kain byl obdělavatel půdy.

  18 A Kain miloval Satana více nežli Boha. A Satan mu přikázal řka: Učiň oběť pro Pána.

  19 A v průběhu času stalo se, že Kain přinesl z plodů půdy oběť pro Pána.

  20 A Abel, ten také přinesl z prvorozených ze stáda svého a z tuku jejich. A Pán měl zálibu v Abelovi a v oběti jeho;

  21 Ale v Kainovi a v jeho oběti zálibu neměl. Nyní, Satan to věděl a potěšilo ho to. A Kain se velmi rozhněval a tvář jeho poklesla.

  22 A řekl Pán Kainovi: Proč ses rozhněval? Proč tvář tvá poklesla

  23 Budeš-li činiti dobře, budeš přijat. A nebudeš-li činiti dobře, hřích ve dveřích leží a Satan si přeje, aby tě měl; a pokud nebudeš poslouchati přikázání mých, vydám tě a stane se ti podle přání jeho. A ty panovati budeš nad ním;

  24 Neboť od tohoto času nadále budeš otcem jeho lží; budeš nazýván Zatracením; neboť ty jsi byl také dříve než svět.

  25 A bude se říkati v čase, který přijde – Že, tyto ohavnosti byly přijaty od Kaina; neboť on zavrhl větší radu, která byla přijata od Boha; a toto je prokletí, které vložím na tebe, pokud nebudeš činiti pokání.

  26 A Kain se rozhněval, a již více nenaslouchal hlasu Páně, ani Abela, bratra svého, jenž kráčel ve svatosti před Pánem.

  27 A Adam a manželka jeho truchlili před Pánem pro Kaina a bratří jeho.

  28 A stalo se, že si Kain vzal jednu z dcer bratří svých za manželku a milovali Satana více nežli Boha.

  29 A Satan řekl Kainovi: Přísahej mi skrze hrdlo své, a jestliže to řekneš, zemřeš; a zapřisáhni bratří svých skrze hlavu jejich a skrze Boha živého, že to neřeknou; neboť jestliže to řeknou, zajisté zemřou; a to, aby otec tvůj to nemohl věděti; a tohoto dne vydám bratra tvého Abela do rukou tvých.

  30 A Satan se zapřisáhl Kainovi, že bude činiti podle příkazů jeho. A všechny tyto věci byly činěny v tajnosti.

  31 A Kain řekl: Vpravdě jsem Mahan, mistr této veliké tajnosti, totiž že mohu vražditi a dosahovati zisku. Pročež Kain byl nazván Mistrem Mahanem a honosil se zlovolností svou.

  32 A Kain šel na pole, a Kain mluvil s Abelem, bratrem svým. A stalo se, že zatímco byli na poli, Kain povstal proti Abelovi, bratru svému, a zabil ho.

  33 A Kain se honosil tím, co učinil, řka: Jsem svobodný; zajisté stáda bratra mého padají do rukou mých.

  34 A Pán řekl Kainovi: Kde je Abel, bratr tvůj? A on řekl: Nevím. Jsem já strážným bratra svého

  35 A Pán řekl: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého křičí ke mně ze země.

  36 A nyní budeš proklet ohledně země, která otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.

  37 Když budeš obdělávati zemi, nebude ti od nynějška vydávati sílu svou. Prchajícím a tulákem budeš na zemi.

  38 A Kain řekl Pánu: Satan mne pokoušel pro stáda bratra mého. A také jsem byl rozhněván; neboť oběť jeho jsi přijal, a moji ne; můj trest je větší nežli mohu snésti.

  39 Viz, ty jsi mne vyhnal tohoto dne od tváře Páně a před tváří tvou budu skryt; budu na zemi prchajícím a pobudou; a stane se, že ten, kdo mne najde, mne zabije pro nepravosti mé, neboť tyto věci nejsou skryty před Pánem.

  40 A já, Pán, jsem mu řekl: Kdokoli tě zabije, bude na něj uvedena odplata sedminásobně. A já, Pán, jsem vložil na Kaina znamení, aby nikdo, kdo ho najde, ho nezabil.

  41 A Kain byl vyloučen z přítomnosti Páně a s manželkou svou a mnoha bratřími svými přebýval v zemi Nód, na východ od Edenu.

  42 A Kain poznal manželku svou, a ona počala a porodila Enocha, a zplodil také mnoho synů a dcer. A postavil město a pojmenoval to město podle jména syna svého, Enoch.

  43 A Enochovi se narodil Irád a další synové a dcery. A Irád zplodil Mahujaela a další syny a dcery. A Mahujael zplodil Matuzaela a další syny a dcery. A Matuzael zplodil Lámecha.

  44 A Lámech vzal sobě dvě manželky; jméno jedné bylo Ada a jméno druhé Zilla.

  45 A Ada porodila Jábala; on byl otcem těch, kteří přebývají ve stanech, a oni byli opatrovníky dobytka; a jméno bratra jeho bylo Jubal, který byl otcem všech těch, kteří hrají na harfu a na flétnu.

  46 A Zilla také porodila, Tubalkaina, učitele každého řemeslníka v mosazi a železe. A sestra Tubalkainova byla pojmenována Noéma.

  47 A Lámech řekl svým manželkám, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, vy manželky Lámechovy, poslouchejte řeč mou; neboť jsem zabil muže pro ránu svou a mladého muže pro poškození své.

  48 Jestliže Kainovi bude odplaceno sedminásobně, vpravdě Lámechovi bude sedmdesáti a sedmi násobně;

  49 Neboť Lámech vstoupil do smlouvy se Satanem po způsobu Kaina, čímž se stal Mistrem Mahanem, mistrem veliké tajnosti, která byla Kainovi předána Satanem; a Irád, syn Enochův, poznav jejich tajnost, počal ji oznamovati synům Adamovým;

  50 Pročež Lámech, jsa rozhněván, ho zabil, ne jako Kain bratra svého Abela, kvůli dosažení zisku, ale zabil ho kvůli přísaze.

  51 Neboť ode dnů Kainových bylo tajné spolčení a díla jejich byla ve tmě a oni znali, každý člověk, bratra svého.

  52 Pročež Pán proklel Lámecha a dům jeho a všechny ty, již učinili smlouvu se Satanem; neboť nezachovávali přikázání Boží, a to se nelíbilo Bohu, a on jim nesloužil, a díla jejich byla ohavnostmi a počala se šířiti mezi všemi syny lidskými. A to bylo mezi syny lidskými.

  53 A mezi dcerami lidskými o těchto věcech nebylo promlouváno, protože Lámech řekl tu tajnost svým manželkám, a ty se proti němu vzbouřily a oznamovaly tyto věci do široka a neměly soucitu;

  54 Pročež Lámech byl opovrhován a vyvržen a nepřicházel mezi syny lidské, aby nezemřel.

  55 A tak díla temnoty počala převládati mezi všemi syny lidskými.

  56 A Bůh proklel zemi těžkým prokletím a hněval se na zlovolné, na všechny syny lidské, jež učinil;

  57 Neboť nechtěli poslouchati hlasu jeho, ani věřiti v Jednorozeného Syna jeho, a to v toho, o němž oznámil, že přijde v zenitu času, kterýž byl připraven před založením světa.

  58 A tedy evangelium počalo býti kázáno od počátku, jsouc oznamováno svatými anděly vyslanými z přítomnosti Boží, jeho vlastním hlasem a darem Ducha Svatého.

  59 A tak Adamovi byly stvrzeny všechny věci skrze svatý obřad, a bylo kázáno evangelium a bylo vysláno ustanovení, že bude ve světě až do jeho konce; a tak tomu bylo. Amen.