Výběr z Knihy Mojžíšovy

Kapitoly 

Výňatek z překladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi, Prorokovi, červen 1830--únor 1831.
Kapitola 1
Bůh se zjevuje Mojžíšovi–Mojžíš je proměněn–Čelí Satanovi–Mojžíš vidí mnoho obydlených světů–Světy bez počtu stvořil Syn–Boží dílo a sláva je uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka.
Kapitola 2
Bůh tvoří nebesa a zemi–Jsou stvořeny všechny formy života–Bůh činí člověka a dává mu panství nad vším ostatním.
Kapitola 3
Bůh stvořil všechny věci duchovně dříve, než byly na zemi přirozeně–Stvořil muže, první tělo, na zemi–Žena je pro muže vhodnou pomocnicí.
Kapitola 4
Jak se Satan stal ďáblem–Pokouší Evu–Dochází k pádu Adama a Evy a smrt vstupuje do světa.
Kapitola 5
Adam a Eva plodí děti–Adam přináší oběť a slouží Bohu–Kain a Abel jsou zrozeni–Kain se bouří, miluje Satana více než Boha a stává se Zatracením–Vražda a zlovolnost se šíří–Evangelium je kázáno od počátku.
Kapitola 6
Adamovo símě vede knihu pamětní–Jeho spravedlivé potomstvo káže pokání–Bůh se zjevuje Enochovi–Enoch káže evangelium–Adamovi byl zjeven plán spasení–Přijal křest a kněžství.
Kapitola 7
Enoch učí, vede lid a přemisťuje hory–Je založeno město Sion–Enoch předvídá příchod Syna Muže, jeho smírnou oběť a vzkříšení Svatých–Předvídá znovuzřízení, shromažďování, druhý příchod a návrat Sionu.
Kapitola 8
Matuzalém prorokuje–Noé a jeho synové káží evangelium–Velká zlovolnost převládá–Na volání k pokání není dbáno–Bůh vyhlašuje zničení veškerého těla potopou.