Výběr z Knihy Mojžíšovy

Mojžíš 

Výňatek z překladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi, Prorokovi, červen 1830–únor 1831.

Kapitola 1

Bůh se zjevuje Mojžíšovi – Mojžíš je proměněn – Čelí Satanovi – Mojžíš vidí mnoho obydlených světů – Světy bez počtu stvořil Syn – Boží dílo a sláva je uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka.

Kapitola 2

Bůh tvoří nebesa a zemi – Jsou stvořeny všechny formy života – Bůh činí člověka a dává mu panství nad vším ostatním.

Kapitola 3

Bůh stvořil všechny věci duchovně dříve, než byly na zemi přirozeně – Stvořil muže, první tělo, na zemi – Žena je pro muže vhodnou pomocnicí.

Kapitola 4

Jak se Satan stal ďáblem – Pokouší Evu – Dochází k pádu Adama a Evy a smrt vstupuje do světa.

Kapitola 5

Adam a Eva plodí děti – Adam přináší oběť a slouží Bohu – Kain a Abel jsou zrozeni – Kain se bouří, miluje Satana více než Boha a stává se Zatracením – Vražda a zlovolnost se šíří – Evangelium je kázáno od počátku.

Kapitola 6

Adamovo símě vede knihu pamětní – Jeho spravedlivé potomstvo káže pokání – Bůh se zjevuje Enochovi – Enoch káže evangelium – Adamovi byl zjeven plán spasení – Přijal křest a kněžství.

Kapitola 7

Enoch učí, vede lid a přemisťuje hory – Je založeno město Sion – Enoch předvídá příchod Syna Muže, jeho smírnou oběť a vzkříšení Svatých – Předvídá znovuzřízení, shromažďování, druhý příchod a návrat Sionu.

Kapitola 8

Matuzalém prorokuje – Noé a jeho synové káží evangelium – Velká zlovolnost převládá – Na volání k pokání není dbáno – Bůh vyhlašuje zničení veškerého těla potopou.