Valitud osad Moosese raamatust

Moosese 

Katkend Piibli tõlkest, nii nagu see ilmutati prohvet Joseph Smithile ajavahemikul juuni 1830–veebruar 1831.

1. peatükk

Jumal ilmutab ennast Moosesele. Mooses kirgastatakse. Ta seisab vastakuti Saatanaga. Mooses näeb paljusid asustatud maailmu. Poeg lõi loendamatul hulgal maailmu. Jumala hiilguseks ja tööks on tuua inimesele surematus ja igavene elu.

2. peatükk

Jumal loob taevad ja maa. Luuakse kõik elu vormid. Jumal teeb inimese ja annab temale võimu kõigi teiste üle.

3. peatükk

Enne, kui kõik asjad olid maisena olemas maa peal, lõi Jumal need vaimselt. Ta loob maa peale esimese inimese, esimese liha. Naine on mehele kohane abiline.

4. peatükk

Kuidas Saatanast sai kurat. Ta ahvatleb Eevat. Aadam ja Eeva langevad ja surm tuleb maailma.

5. peatükk

Aadam ja Eeva toovad ilmale lapsi. Aadam teeb ohverduse ja teenib Jumalat. Sünnivad Kain ja Aabel. Kain hakkab vastu, armastab Saatanat rohkem kui Jumalat ning temast saab Hukatus. Levib mõrvamine ja pahelisus. Evangeeliumi jutlustatakse algusest peale.

6. peatükk

Aadama järglased peavad meelespidamise raamatut. Tema õigemeelne järelsugu jutlustab meeleparandusest. Jumal ilmutab ennast Eenokile. Eenok jutlustab evangeeliumi. Päästmisplaan ilmutati Aadamale. Ta võttis vastu ristimise ja preesterluse.

7. peatükk

Eenok õpetab, juhib rahvast ja liigutab mägesid. Rajatakse Siioni linn. Eenok näeb eelseisvat Inimese Poja tulekut, tema lepitavat ohverdust ja pühade ülestõusmist. Ta näeb tulevast taastamist, kokkukogumist, teist tulemist ja Siioni naasmist.

8. peatükk

Metuusala kuulutab prohvetlikult. Noa ja tema pojad jutlustavad evangeeliumi. Valitseb suur pahelisus. Üleskutset meeleparandusele ei võeta kuulda. Jumal otsustab hävitada kõik liha veeuputusega.