Selectie uit het boek Mozes

  Mozes 

  Een fragment uit de vertaling van de Bijbel, zoals geopenbaard aan de profeet Joseph Smith, juni 1830–februari 1831.

  Hoofdstuk 1

  God openbaart Zich aan Mozes — Mozes verandert van gedaante — Hij wordt geconfronteerd met Satan — Mozes ziet vele bewoonde werelden — De Zoon heeft talloze werelden geschapen — Het is Gods werk en heerlijkheid de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.

  Hoofdstuk 2

  God schept de hemelen en de aarde — Alle vormen van leven worden geschapen — God maakt de mens en geeft hem heerschappij over al het andere.

  Hoofdstuk 3

  God schiep alle dingen geestelijk alvorens zij in natuurlijke staat op aarde waren — Hij schiep de mens, het eerste vlees, op de aarde — De vrouw is een passende hulp voor de man.

  Hoofdstuk 4

  Hoe Satan de duivel werd — Hij verzoekt Eva — Adam en Eva vallen, en de dood komt in de wereld.

  Hoofdstuk 5

  Adam en Eva brengen kinderen voort — Adam brengt offers en dient God — Kaïn en Abel worden geboren — Kaïn rebelleert, heeft Satan meer lief dan God, en wordt Verderf — Moord en goddeloosheid breiden zich uit — Het evangelie wordt vanaf het begin gepredikt.

  Hoofdstuk 6

  Adams nageslacht houdt een gedenkboek bij — Zijn rechtschapen nakomelingen prediken bekering — God openbaart Zich aan Henoch — Henoch predikt het evangelie — Het heilsplan werd geopenbaard aan Adam — Hij ontving de doop en het priesterschap.

  Hoofdstuk 7

  Henoch onderwijst, leidt het volk en verzet bergen — De stad Zion wordt gesticht — Henoch voorziet de komst van de Zoon des Mensen, zijn zoenoffer en de opstanding van de heiligen — Hij voorziet de herstelling, de vergadering, de wederkomst en de terugkeer van Zion.

  Hoofdstuk 8

  Methusalach profeteert — Noach en zijn zonen prediken het evangelie — Er heerst grote goddeloosheid — Aan de oproep tot bekering wordt geen gehoor gegeven — God besluit tot de vernietiging van alle vlees door de watervloed.