SELECTIE UIT HET BOEK MOZES

Hoofdstukken 

Een fragment uit de vertaling van de Bijbel, zoals geopenbaard aan de profeet Joseph Smith, juni 1830–februari 1831.
HOOFDSTUK 1
God openbaart Zich aan Mozes — Mozes verandert van gedaante — Hij wordt geconfronteerd met Satan — Mozes ziet vele bewoonde werelden — De Zoon heeft talloze werelden geschapen — Het is Gods werk en heerlijkheid de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.
HOOFDSTUK 2
God schept de hemelen en de aarde — Alle vormen van leven worden geschapen — God maakt de mens en geeft hem heerschappij over al het andere.
HOOFDSTUK 3
God schiep alle dingen geestelijk alvorens zij in natuurlijke staat op aarde waren — Hij schiep de mens, het eerste vlees, op de aarde — De vrouw is een passende hulp voor de man.
HOOFDSTUK 4
Hoe Satan de duivel werd — Hij verzoekt Eva — Adam en Eva vallen, en de dood komt in de wereld.
HOOFDSTUK 5
Adam en Eva brengen kinderen voort — Adam brengt offers en dient God — Kaïn en Abel worden geboren — Kaïn rebelleert, heeft Satan meer lief dan God, en wordt Verderf — Moord en goddeloosheid breiden zich uit — Het evangelie wordt vanaf het begin gepredikt.
HOOFDSTUK 6
Adams nageslacht houdt een gedenkboek bij — Zijn rechtschapen nakomelingen prediken bekering — God openbaart Zich aan Henoch — Henoch predikt het evangelie — Het heilsplan werd geopenbaard aan Adam — Hij ontving de doop en het priesterschap.
HOOFDSTUK 7
Henoch onderwijst, leidt het volk en verzet bergen — De stad Zion wordt gesticht — Henoch voorziet de komst van de Zoon des Mensen, zijn zoenoffer en de opstanding der heiligen — Hij voorziet de herstelling, de vergadering, de wederkomst en de terugkeer van Zion.
HOOFDSTUK 8
Metuselach profeteert — Noach en zijn zonen prediken het evangelie — Er heerst grote goddeloosheid — Aan de oproep tot bekering wordt geen gehoor gegeven — God besluit tot de vernietiging van alle vlees door de watervloed.