Utdrag fra Mose bok

Kapitler 

Et utdrag av oversettelsen av Bibelen slik det ble åpenbart til profeten Joseph Smith, fra juni 1830 til februar 1831.
KAPITTEL 1
Gud åpenbarer seg for Moses — Moses blir forklaret — Satan konfronterer ham — Moses ser mange verdener som er bebodd — Verdener uten tall ble skapt av Sønnen — Guds gjerning og herlighet er å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv.
KAPITTEL 2
Gud skaper himlene og jorden — Alle former for liv blir skapt — Gud skaper mennesket og gir det herredømme over alt annet.
KAPITTEL 3
Gud skapte alle ting åndelig før de ble naturlige på jorden — Han skapte mennesket, det første kjød på jorden — Kvinnen er en medhjelp som er mannens like.
KAPITTEL 4
Hvordan Satan ble djevelen — Han frister Eva — Adam og Eva faller, og døden kommer inn i verden.
KAPITTEL 5
Adam og Eva får barn — Adam ofrer og tjener Gud — Kain og Abel blir født — Kain gjør opprør, elsker Satan mer enn Gud og blir Fortapelse — Mord og ugudelighet griper om seg — Evangeliet blir forkynt fra begynnelsen av.
KAPITTEL 6
Adams ætt fører en minnebok — Hans rettferdige etterkommere forkynner omvendelse — Gud åpenbarer seg for Enok — Enok forkynner evangeliet — Frelsesplanen ble åpenbart til Adam — Han tok imot dåp og prestedømmet.
KAPITTEL 7
Enok underviser, leder folket og flytter fjell — Sions by blir opprettet — Enok forutser Menneskesønnens komme, hans sonoffer og de helliges oppstandelse — Han forutser gjenopprettelsen, innsamlingen, det annet komme og Sions tilbakekomst.
KAPITTEL 8
Metusalah profeterer — Noah og hans sønner forkynner evangeliet — Stor ugudelighet råder — Et kall om omvendelse går upåaktet hen — Gud bestemmer at alt kjød vil bli tilintetgjort av vannflommen.