Хэвлэж ав
Хуваалцах

агуу үнэт сувд

© 2000 by Intellectual Reserve, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. Америкийн Нэгдсэн Улсад хэвлэв 4/94 19930000 Translation of the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price Mongolian