Perla me
    Vlerë të
    Madhe

    Përzgjedhje nga Zbulesat, Përkthimet dhe Rrëfimet e Joseph Smith-it, Profeti, Shikuesi dhe Zbuluesi i Parë i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme