AngPerlas nga
Labing Bililhon

Usa ka Pinili Gikan sa mga Pagpadayag,Mga Hinubad, ug Mga Pagsaysay niJoseph SmithAng Unang Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag Ngadto saAng Simbahan ni Jesukristo samga Santos sa Ulahing mga Adlaw