Bwaeao ae
Bati Bona

Rinerine Man Ana Kaotioti, Rairairi, ao ana Taeka Iotebwa Timiti Ake a Koreaki Te Moan Burabeti, Te Tia Mamata, Ao te tia Kaotioti, Nakon Ana Ekaretia Iesu Kristo Ibukiia Aomata Aika a Itiaki Ni Bong Aika Kaitira