Pèl Gran
Pri a

Yon Seleksyon Ki Soti Nan Revelasyon, Tradiksyon, Ak Literati Joseph Smith Yo Premye Pwofèt, Vwayan, Ak Revelatè Pou Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo