Թանկագին
Մարգարիտ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու առաջին մարգարե, տեսանող և հայտնող Ջոզեֆ Սմիթի հայտնությունների, թարգմանությունների և պատմությունների ընտրանի