Ọla Pel
nke Oke Ọnụ-ahịa

Nhọta Sitere na Mkpughe nile, Ntụgharị Asụsụ nile, na Nkọwa nile nke Joseph Smith Onye-Amụma nke Mbụ, Ọhụ-ụzọ, na Onye-mkpughe Nye Nzụkọ nke Jisụs Kraịst nke Ndị nsọ Ụbọchị-ikpeazụ A