មុក្ដា​ដ៏​មានតម្លៃ​មហិមា
ការ​ជ្រើសរើស​ពី​វិវរណៈ ពី​ការ​បក​ប្រែ និង​ពី​ការ​និពន្ធ​ទាំង​ឡាយ ដោយ យ៉ូសែប ស៊្មីធ ជា​ព្យាការី អ្នក​មើល​ឆុត និង​អ្នក​ទទួល​វិវរណៈ​ទី​មួយ ចំពោះ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ